Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програмаСторінка7/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#10866
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


10.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

10.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні Інтернет-ресурси (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів; нормативна база України; інтернет-ресурси он-лайн бібліотек).

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативно-правові акти

 1. Закон України „Про ратифікацію Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами” від 10 листопада 1994 року №237/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №46. – Ст. 415.

 2. Закон України „Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднання Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до УПС та внесення змін до УПС” від 06 липня 2005 року №2753-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №34. – Ст. 440.

 3. Закон України „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 року №1629-IV // Урядовий кур’єр. – 2004. – 20 квіт.

 4. Закон України „Про міжнародні договори” від 29 червня 2004 року №1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №50. – Ст. 540.

 5. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 6. Постанова Верховної Ради України „Про основні напрямки зовнішньої політики України” від 2 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №37. – Ст. 379.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” №1365 від 15 жовтня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – №42. – Ст. 2763.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” №1773 від 12 листопада 1998 року // Офіційний вісник України. – 1999. – №33. – Ст. 1734.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” №1496 від 16 серпня 1999 року // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – №3. – С. 96–100.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України „Питання діяльності Української частини комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами/Європейським Союзом” №1074 від 13 липня 1998 року // Урядовий кур’єр. – 1998. – 23 лип.

 11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами” від 22 листопада 2004 року // Офіційний вісник України – 2004. – №51. – Ст. 3425.

 12. Указ Президента України „Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)” від 24 лютого 1998 року № 148/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – №8. – Ст. 296.

 13. Указ Президента України „Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” від 11 червня 1998 року №615/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – №24. – Ст. 870.

 14. Указ Президента України „Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року №1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст. 1648.

 15. Указ Президента України „Про Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права” від 5 липня 2005 року №1049/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 27. – Ст. 1543.

 16. Венская Конвенция о праве международных договоров. Комментарий. – М.: Юрид. литература, 1997. – 336 с.

 17. Європейський Союз: консолідовані договори / Наук. ред. В. Муравйова. – К.: Port-Royal, 1999. – 206 с.

 18. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. І. – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.

 19. Угода про парнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Вірменією; Угода про парнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Азербайджаном; Угода про парнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Грузією // EU Bull. 4 Point 1.4.72.

 20. Брюссельська конвенція від 29 лютого 1968 року “Про взаємне визнання господарських товариств” // Bull. EC Suppl., 1969, 2.

 21. Біла книга Комісії ЄС щодо підготовки країн Центральної та Східної Європи, які підписали угоди про асоціацію, до спільного внутрішнього ринку Євросоюзу від 3 травня 1995 року // COM (1995) 163.

 22. Зелена книга Комісії ЄС щодо умов переходу до єдиної грошової одиниці від 31 травня 1995 року // COM (1995) 333.

 23. Угода про асоціацію з Єгиптом від 25 червня 2001 року // COM (2001) 184 final.

 24. Угода про асоціацію з Алжиром від 22 листопада 2002 року // COM (2002) 157 final.

 25. Угода про асоціацію з Лівією від 17 червня 2002 року COM (2002) 170 final.

 26. Повідомлення Комісії ЄС „Розширена Європа – Сусідні країни: Нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами” від 10 травня 2004 року // COM (2003) 104 final.

 27. Повідомлення Комісії ЄС “Європейська політика сусідства. Стратегічний документ” від 12 травня 2004 року // COM (2004) 373 final.

 28. Висновки юридичної служби генерального секретаріату Ради Євросоюзу від 12 листопада 1985 року // JUR 108 4D, 1985.

 29. Регламент 17/62 про застосування ст.ст. 85 та 86 Договору про заснування ЄС // O. J. 1962, 013.

 30. Регламент 26/62 про поширення на сільське господарство дії ст.ст. 81–83 Договору про заснування ЄС // O. J. 1962, L 993.

 31. Угода про заснування спільної Ради та спільної Комісії для європейських співтовариств та Договір про злиття від 8 квітня 1965 року // O. J. 1967, 152.

 32. Програма Ради Євросоюзу “Про усунення технічних перешкод у торгівлі промисловими товарами, що ґрунтуються на відмінностях у законодавчих та адміністративних положеннях держав-членів” від 28 травня 1969 року // O. J. 1969, C 76.

 33. Регламент Ради 1191/69 про дію держав-членів у зв’язку із зобов’язальними відносинами, які виникають у сфері суспільних послуг, що надаються на залізничному, автомобільному транспорті та внутрішніх водних шляхах від 26 червня 1969 року // O. J. 1969, L 156/1.

 34. Резолюція Ради Євросоюзу “Про податки на тютюнові вироби за винятком податку з обороту” від 21 квітня 1970 року // O. J. 1970, C 50.

 35. Рішення Ради Євосоюзу №70/192 “Про співробітництво в економічній та валютній сферах” від 6 березня 1970 року // O. J. 1970, L 59.

 36. Угода між ЄЕС та Швейцарською Конфедерацією про створення зони вільної торгівлі від 19 грудня 1972 року // O. J. 1972, L 300.

 37. Директива Ради №72/464 “Про податки за винятком податку з обороту, що впливають на споживання тютюнових виробів” від 19 грудня 1972 року // O. J. 1972, L 303.

 38. Спільна декларація представників держав-членів, об’єднаних в Раді, щодо протоколу відносно тлумачення Судом ЄС конвенції про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах від 03 червня 1971 року // O. J. 1975, L 204/28.

 39. Акт про прямі вибори в Асамблею (Європейський парламент) від 20 вересня 1976 року // O. J. 1976, L 278.

 40. Конвенція “Про право, що застосовується до контрактних зобов’язань” від 19 червня 1980 року // O. J. 1980, L 266/1.

 41. Резолюція Ради Євросоюзу “Про нову концепцію в галузі технічної гармонізації та стандартизації” від 7 травня 1985 року // O. J. 1985, C 136.

 42. Єдиний Європейський акт від 28 лютого 1986 року // O. J. 1987, L 169.

 43. Директива Ради 89/391 „Про впровадження заходів для поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи” від 12 червня 1989 року // O. J. 1989, L 183.

 44. Резолюція Ради Євросоюзу щодо природи актів ЄС від 18 квітня 1991 року // O. J. 1991, C 129/136.

 45. Директива 91/383 щодо працівників, які перебувають у тимчасових трудових відносинах від 25 червня 1991 року // O. J. 1991, L 206.

 46. Договір про Євросоюз від 7 лютого 1992 року // O. J. 1992, C 191.

 47. Договір про заснування ЄС від 7 лютого 1992 року // O. J. 1992, C 224.

 48. Декларації Данії щодо ратифікації Данією Договору про Євросоюз від 12 грудня 1992 року // O. J. 1992, C 348.

 49. Директива Ради 92/83 про гармонізацію структури акцизного збору на спирт та алкогольні напої від 19 жовтня 1992 року // O. J. 1992, L 316.

 50. Директива Ради 92/85 щодо захисту вагітних працівниць, породіль і матерів-годувальниць на робочому місці від 19 жовтня 1992 року // O. J. 1992, L 348.

 51. Угода про асоціацію між європейськими співтовариствами і Угорщиною від 13 грудня 1993 року // O. J. 1993, L 319.

 52. Регламент Комісії 2454/93 щодо імплементації Регламенту Ради 2913/92 про створення Митного кодексу від 2 липня 1993 року // O. J. 1993, L 253.

 53. Угода про парнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Казахстаном від 5 жовтня 1994 року // O. J. 1994, С 319/4.

 54. Угода про парнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Киргизстаном від5 жовтня 1992 року // O. J. 1994, C 326/8.

 55. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом: повний текст Угоди, підписаний у Люксембурзі 14 червня 1994 р. – К.: Представництво Європейської комісії в Україні, 1998.- 69с.

 56. Угода про створення ЄЕП (з державами – членами ЄАВТ), підписана від 13 грудня 1993 року // O. J. 1994, L 1/1.

 57. Директива 94/33 щодо захисту молоді на роботі від 22 червня 1994 року // O. J. 1994, L 216.

 58. Резолюція Ради Євросоюзу “Про застосування соціального права Співтовариства” від 25 березня 1995 року // O. J. 1995, C 168.

 59. Конвенція „Про захист фінансових інтересів європейських співтовариств” від 26 липня 1995 року // O. J. 1995, C 316.

 60. Конвенція „Про створення Європейського поліцейського відомства (Конвенція про Європол)” від 25 липня 1995 року // O. J. 1995, C 316/2.

 61. Спільне рішення Європарламенту, Ради та Комісії ЄС „Про порядок реалізації Європарламентом права здійснення розслідування” від 19 травня 1995 року // O. J. 1995, L 113.

 62. Угода про асоціацію з Ізраїлем від 20 листопада 1995 року // O. J. 1995, L 147.

 63. Тимчасова угода між європейськими співтовариствами та Україною щодо торгівельних питань від 1 червня 1995 року // O. J. 1995, L 311.

 64. Угода про асоціацію з Тунісом від 17 липня 1995 року // O. J. 1995, L 97/98.

 65. Міжрегіональна угода про співробітництво між ЄС та його державами-членами, з однієї сторони, та країнами Південного Спільного Ринку (МЕРКОСУР), з другої від 15 грудня 1995 року // O. J. 1996, L 069.

 66. Спільна дія Ради Євросоюзу 96/406 щодо дій Євросоюзу з метою підтримки виборчого процесу в Боснії та Герцеговині від 10 червня 1996 року // O. J. 1996, L 168/1.

 67. Рішення Ради асоціації Туреччини з ЄС № 1/95 від 22 грудня 1995 року // O. J. 1996, L 189.

 68. Рішення спільного комітету ЄЕП №40/96 від 5 липня 1996 року // O. J. 1996, L 291.

 69. Регламент Ради 2913/92 про запровадження Митного кодексу ЄС від 12 жовтня 1992 року // O. J. 1996, L 321.

 70. Угода про асоціацію з Туреччиною від 6 березня 1995 року // O. J. 1996, L 35.

 71. Угода про асоціацію з Марокко від 26 лютого 1996 року // O. J. 1996, L 70/00.

 72. Амстердамський договір про внесення змін до Договору про Євросоюз, угоду про заснування ЄС від 2 жовтня 1997 року з додатками // O. J. 1997, C 340.

 73. Угода про асоціацію з Йорданією від 24 листопада 1997 року // O. J. 1997, L 129/02.

 74. Угода про парнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Росією від 1 грудня 1997 року // O. J. 1997, L 327/3.

 75. Попереднє Повідомлення Комісії ЄС про концентрацію (справа IV/M.1326 - Toyota/Daihatsu) // O. J. 1998, C 319/4.

 76. Повідомлення Комісії ЄС про закінчення строку антидемпінгових заходів // O. J. 1998, C 326/8.

 77. Рішення Комісії ЄС щодо концентрації сумісної зі спільним ринком (справа IV/M.1125 - CEREOL/SOFIPROTEOL - SAIPOL) від 10 березня 1998 року // O. J. 1998, C 97.

 78. Угода про парнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Молдовою від 28 листопада 1994 року // O. J. 1998, L 181/3.

 79. Рішення Ради 98/415 щодо проведення консультацій ЄЦБ з національними органами про проекти законодавчих положень від 29 червня 1998 року // O. J. 1998, L 189/42.

 80. Спільна дія Ради Євросоюзу щодо місії судової експертизи стосовно Федеральної Республіки Югославія від 22 грудня 1998 // O. J. 1998, L 1998/3.

 81. Угода між Європарламентом, Радою та Комісією ЄС “Про бюджетну дисципліну та вдосконалення бюджетної процедури” від 6 травня 1999 року // O. J. 1999, C 172.

 82. Спільна стратегія щодо Росії від 4 червня 1999 року // O. J. 1999, L 157/1.

 83. Рішення Ради щодо реалізації спільної дії 1999/34/CFSP з огляду на такий внесок Євросоюзу, як участь у накопиченні й розповсюдженні малих озброєнь та легкої зброї в Камбоджі від 15 листопада 1999 року // O. J. 1999, L 294/5–6.

 84. Спільна стратегія щодо України від 11 грудня 1999 року // O. J. 1999, L 331/1.

 85. Конвенція “Про взаємну правову допомогу у вирішенні кримінальних справ між державами–членами Євросоюзу” від 29 травня 2000 року // O. J. 2000, C 197.

 86. Спільна позиція щодо заборони імпорту грубих алмазів зі Сьєрра-Леоне від 20 липня 2000 року // O. J. 2000, L 183/2.

 87. Спільна стратегія Європейської Ради щодо Середземноморського регіону від 19 червня 2000 року // O. J. 2000, L 183/5.

 88. Рішення Ради „Про систему власних ресурсів ЄС” від 29 вересня 2000 року // O. J. 2000, L 253.

 89. Угода між Європарламентом і Комісією ЄС “Про правила застосування рішення 1999/468/ЕС Ради від 2 червня 1999 року, що встановлює порядок здійснення виконавчих повноважень, наданих Комісії ЄС” від 10 жовтня 2000 року // O. J. 2000, L 256.

 90. Правила процедури Комісії ЄС від 29 листопада 2000 року // O. J. 2000, L 308.

 91. Ніццький договір, що доповнює Договір про Євросоюз, Договір про заснування ЄС від 26 лютого 2001 року // O. J. 2001, C 80.

 92. Рішення Ради Євросоюзу „Про заснування Військового штабу Європейського Союзу” від 22 січня 2001 року // O. J. 2001, L 027.

 93. Спільна позиція Ради щодо міжнародного кримінального суду від 11 червня 2001 року // O. J. 2001, L 155/19.

 94. Регламент Ради 2031/2001 до Додатку 1 до Регламенту Ради 2658/87 „Про митний тариф та статистичну номенклатуру та про Загальний митний тариф” від 6 серпня 2001 року // O. J. 2001, L 279.

 95. Орієнтир ЄЦБ „Про встановлення деяких правил з питань переходу у 2002 році до готівкового євро” від 10 січня 2001 року // O. J. 2001, L 55.

 96. Угоди про стабілізацію та асоціацію між ЄС і Хорватією // O. J. 2001, С 332.

 97. Угода між Європолом і ЄЦБ, присвячена їхньому співробітництву в боротьбі з фальшивомонетництвом від 13 грудня 2001 року // O. J. 2002, C 023.

 98. Внутрішній регламент Євроюсту від 30 травня 2002 року // O. J. 2002, C 286.

 99. Угоди ЄС зі США „Про екстрадицію” та „Про взаємну правову допомогу” від 25 червня 2003 року // O. J. 2003, L 181.

 100. Договір про приєднання 10 держав Східної Європи та Середземномор’я від 16 квітня 2003 року, 10 протоколів до Акта про умови приєднання Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словакії, Словенії, Угорщини, Чехії // O. J. 2003, L 236.

 101. Угода між Євросоюзом і Республікою Кіпр щодо участі останньої в складі збройних сил Євросоюзу в Демократичній Республіці Конго // O. J. 2003, L 253.

 102. Угода між Євросоюзом і Республікою Польща щодо участі збройних сил Польщі в складі сил Євросоюзу в колишній Югославській Республіці Македонія від 15 жовтня 2003 року // O. J. 2003, L 285.

 103. Спільна стратегія Європейської Ради 2003/897/CFSP відносно доповнення до Спільної стратегії 1999/877/CFSP щодо України стосовно продовження терміну її дії від 12 грудня 2003 року // O. J. 2003, L 333.

 104. Угода про заснування Конституції для Європи від 29 жовтня 2004 року // O. J. 2004, C 310/01, volume 47.

 105. Рішення представників держав-членів, обєднаних у Раді, про розміщення місцезнаходжень деяких відомств та агентств Євросоюзу від 13 грудня 2003 року // O. J. 2004, L 029.

 106. Зміни до Регламенту Ради 2031/2001 до Додатку 1 до Регламенту Ради 2658/87 „Про митний тариф та статистичну номенклатуру та про Загальний митний тариф” // O. J. 2004, L 118.

 107. Внутрішній регламент Комітету регіонів від 11 лютого 2004 року // O. J. 2004, L 175.

 108. Рекомендація ЄЦБ Раді Євросоюзу щодо зовнішніх аудиторів Банку Португалії від 11 лютого 2005 року // O. J. 2005, C 050.

 109. Процедурні правила Євроюсту щодо обробки та захисту персональних даних у Євроюсті (прийнято одноголосно на колегії Євроюсту 21 жовтня 2004 року та затверджено Радою від 24 лютого 2005 року) // O. J. 2005, C 068.

 110. Рішення Комісії 2005/8 про відповідність ст. 81 Договору про заснування ЄС у справі COMP/A.38549 — Belgian Architects' Association від 24 червня 2004 року // O. J. 2005, L 004.

 111. Внутрішній регламент Європарламенту (16-та редакція) від 15 лютого 2005 року // O. J. 2005, L 044.

 112. Рішення Комісії ЄС 2005/261 про схему допомоги, за якою Об’єднане Королівство планує застосувати урядову податкову реформу Гібралтару від 30 березня 2004 року // O. J. 2005, L 085.

 113. press release №13643/98 on Vienna European Council


Базова література

 1. Анакіна Т. М. Співробітництво Європейського Союзу з сусідніми державами / Т. М. Анакіна // Юридична осінь 2011 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (9 листоп. 2011 р.). – Х., 2011. – С. 34–37.

 2. Аннерс Э. История европейского права / РАН; Институт Европы / Отв. ред. В. Н. Шенаев. – М.: Наука, 1996. – 395 с.

 3. Анцилотти Д. Курс международного права: Пер. с итал. – Т. 1. – М.: ИЛ, 1961. – 447 с.

 4. Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

 5. Аракелян М.Р. Курс лекций по праву Европейского Союза:учеб. пособие/ М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко.- Одесса: юрид. лит., 2008.-224с.

 6. Аракелян М.Р. Право Европейского Союза: учебник / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. Одесса: Симэкс-принт, 2011.-304с.

 7. Березовська І. А. Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу / І. А. Березовська, О. М. Лисенко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 307–311.

 8. Березовська І.А. Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами: Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 18 с.

 9. Бирюков М.М. Европейская интеграция: международно-правовой поход: Монография. – М.: Науч. книга, 2004. – 208 с.

 10. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. — М.: Научная книга, 2009.

 11. Білоцький С. Д. Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни щодо розвитку альтернативної енергетики / С. Д. Білоцький // Право України. – 2013. – № 6. – С. 120–135.

 12. Білоцький С. Д. Проект DESERTEC – нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики / С. Д. Білоцький // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 421–427.

 13. Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права Європейського Союзу/Д.О. Булгакова// Вісник Одеського національного університету. Правознавство.- 2010.- т.15.- вип.. 1.- С.5-14

 14. Василенко В.А. Основы теории международного права. – К.: Вища школа, 1988. – 288 с.

 15. Глотова С.В. Директивы Европейского сообщества: Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.10. – М., 1999. – 32 с.

 16. Грицаєнко Л. Становлення Європейського Союзу як суб'єкта міжнародного права / Л. Грицаєнко // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 84–89.

 17. Гріненко О. Європейська політика сусідства як підґрунтя для співробітництва Європейського Союзу з Україною / О. Гріненко // Європейське право. – 2012. – № 2/4. – С. 208–214.

 18. Гріненко О. О. Органи зовнішніх зносин Європейського Союзу та їх функціонування / О. О. Гріненко // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 2. – С. 115–126.

 19. Гріненко О. О. Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС – США в сфері безпеки та оборони / О. О. Гріненко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 54. – С. 548–554.

 20. Грубінко А. Лісанський договор та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС / А. Грубінко // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33–35.

 21. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с франц. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 399 с.

 22. Давиденко О. І. Правовий статус Верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики / О. І. Давиденко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 60. – С. 412–418.

 23. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – 520 с.

 24. Действующее международное право: Учеб. пособие для студентов и аспирантов, изучающих междунар. право: В 3-х т. – Т.1. – М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1999. – 859 с.

 25. Директиви Європейського Союзу: Довідник. – Львів: Леонорм, 1998. – 287 с.

 26. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 638 с.

 27. Добржанська О. О. Багатосторонній вимір східного партнерства / О. О. Добржанська // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 711–716.

 28. Дудко І. Д. Союзницькі відносини США та євроатлантичної спільноти / І. Д. Дудко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 430–439.

 29. Европейская интеграция: правовые проблемы / Под ред. Б.Н. Топорнина. – Кн. 1. – М., ИГПАН, 1992. – 124 с.

 30. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / Отв. ред. Ю.А. Борко. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 471 с.

 31. Европейский Союз. Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.- М.:ИНФРА-М, 2008.-704с.

 32. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 698 с.

 33. Европейский Союз: справочник-путеводитель / Под ред. О.В. Буториной (отв.ред.), Ю.А. Борко, И.Д. Иванова: 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. Дом „Деловая литература”, 2003. – 288 с.

 34. Европейское право. Право Эвропейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека:ученик/отв. Ред.. Л.М. Энтин.-2-е узд., пересм. и доп. –М.:НОРМА, 2005.-940с.

 35. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. Л.М. Энтина. – М.: НОРМА, 2004. – 720 с.

 36. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі. – Х. : Оберіг, 2012. – 76 с.

 37. Європейський Союз. Словник-довідник. – К.: К.І.С., 2005. – 142 с.

 38. Європейський Союз: економіка, політика, право : енцикл. слов. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 368 с.

 39. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібник викладача (методологія та дидактика) / Наук. ред. В. П’ятницький. – К.: Заповіт, 2000. – 103 с.

 40. Зіглер К. Міжнародне право та право Європейського Союзу: між асиметричною конституціоналізацією та фрагментацією / К. Зіглер // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 32–47; № 2/4. – С. 24–47.

 41. Зубко Д. В. Механізми та важелі впливу ЄС на держави Східного партнерства в рамках європейської зовнішньої політики / Д. В. Зубко // Наукові записки / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – К., 2010. – Т. 108. Політичні науки. – С. 62–66.

 42. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И., Суворова В.Я., Лазутин Л.А., Кучин М.В. Международное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. и напр. "Юриспруденция" / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 2001. – 584 с.

 43. Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. – М.: Спарк, 2002. – 115 с.

 44. История европейской интеграции (1945–1994) / Под ред. А. С. Намазовой, Б. Эмерсон. – М.: Ин-т всеобщей истории, 1995. – 307 с.

 45. Каліцка-Міколайчик А. Європейська політика сусідства та її значення для держав Східної Європи / А. Каліцка-Міколайчик // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Вроцлав, 2010. – Вип. 1. – С. 86–100.

 46. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. – М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2000 – 434 с.

 47. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посібник. – К.: Знання, 2002. – 381 с.

 48. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС.– К.: Видавн. Дім „Слово”, 2004. – 320 с.

 49. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник для юрид. факультетов и вузов. – М.: БЕК, 1997. – 410 с.

 50. Макаруха З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції / З. Макаруха // Право України. – 2010. – № 6. – С. 135–141.

 51. Малахов В.П. Право Европейского Союза: проблема источников: монография. – М.: Моск. ун-т МВД России, 2003 – 192 с.

 52. Матвеевский Ю.А., Слюсарь А.А. Внешние связи Европейского Союза. – М.: МГИМО, 2001. – 98 с.

 53. Международное право: Учебник для обучающихся по спец. „Правоведение (междунар. право)”, „Международные отношения” и „Международные экономические отношения” / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 624 с.

 54. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / За ред. С.Р. Станік. – К.: Логос, 2000. – 119 с.

 55. Микієвич М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами. – Львів: Видавн. центр Львівськ. держ. ун-ту ім. І.Франка, 2001. – 200 с.

 56. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу

 57. Ошитко О. Сучасні тенденції міжкультурного співробітництва у Європі / О. Ошитко // Віче. – 2011. – № 8. – С. 17–20.

 58. Право Европейского Союза в вопросах и ответах: учеб. пособие/ под. ред. С.Ю. Кашкина.-М:Проспект, 2010.-432с.

 59. Право Европейского Союза:ученик/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 60. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

 61. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

 62. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.

 63. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.

 64. Право Європейського Союзу. Особлива частина: навч. посіб. / за ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова; МОН України.- К.: Істина, 2010.- 528с.

 65. Право Європейського Союзу: навч.посіб./за ред. Р.А. Петрова: МОН України.-3-е вид.,змін. і доп. – К.: Істина, 2010.-376с

 66. Право Європейського Союзу: навч.посіб./за ред. Р.А. Петрова: МОН України.-3-е вид.,змін. і доп. – К.: Істина, 2010.-376с.

 67. Сарафінчан Л. Н. Розвиток політичного життя Румунії після вступу до НАТО та Європейського Союзу / Л. Н. Сарафінчан, Ю. С. Борісов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 706–711.

 68. Стадник О. В. Мотиваційні засади арктичної політики ЄС / О. В. Стадник // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 44–46.

 69. Халаджи В. В. Європейська політика сусідства – причини її появи, еволюція та подальші перспективи розвитку / В. В. Халаджи // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 619–623. Х0я54 / Д36 ч.з №1

 70. Цифра Ю. Статус спостерігача, Митний союз і ЄС. Розбіжність зобов'язань / Ю. Цифра // Віче. – 2013. – № 11. – С. 8–9.

 71. Шелковнікова Ю. Спільна зовнішня політика країн ЄС / Ю. Шелковнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вып. 88, ч. 1. – С. 77–78.

 72. Lasok D., Bridge J. W. Law and Institutions of the European Communities. L., 2001. P. 176.6

 73. Brown L. N. General principles of law and the English legal system// New16 perspective for a common law of Europe. - Leyden, 2008. P. 238.13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Сайти державних органів влади та місцевого самоврядування і міжнародних установ:

Верховна Рада України (офіційний портал) – http://iportal.rada.gov.ua/

Верховний Суд України (інформаційний сервер) – http://www.scourt.gov.ua/

Європейський суд з прав людини (офіційний веб-портал) – http://www.echr.coe.int/echr/

Національна академія наук України (головний портал) – http://www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx

Національна академія правових наук України – http://www.aprnu.kharkiv.org/

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – http://www.niss.gov.ua

Урядовий портал (єдиний веб-портал органів виконавчої влади України) – http://www.kmu.gov.ua/control/

Міжнародна організація праці – http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Библиотека юриста – http://www.lawbook.by.ru

Голос України (газета Верховної Ради України) – http://www.golos.com.ua/

Журнал «Логос» – http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України – http://www.idpnan.in.ua/

Конференция ЮрКлуба – http://forum.yurclub.ru

Национальная юридическая энциклопедия – http://determiner.ru

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua

Офіційний вісник України – http://ovu.com.ua/

Урядовий кур’єр (газета центральних органів виконавчої влади) – http://ukurier.gov.ua/uk/

Электронная библиотека юридической литературы – http://pravoznavec.com.ua

Юридична газета – http://www.yur-gazeta.comКафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Одеської національної юридичної академії : http://onua.edu.ua/odessa/rus/depart25_1.htm;www.eurolaw.org.ua.

Представноцтво України при ЄС:http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/
Каталог: materialy
materialy -> Використання ікт у початковій школі
materialy -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
materialy -> Г. Х. Андерсен. «Снігова королева»
materialy -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
materialy -> Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В
materialy -> Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Та професійного навчання населення
materialy -> Материалы конференции «Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии»
materialy -> Жеребцов Вілор Савелійович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка