Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програмаСторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

6.1.3. Методичні рекомендації для студентів щодо підготовки до семінарських занять.

Семінарське заняття — форма навчального заняття, на якому викладач організовує дискусію за попередньо визначеними темами. До заняття студенти відповідають на питання, визначені у плані семінарського заняття, готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. На кожному семінарському занятті викладач оцінює відповіді, підготовлені виступи, активність студентів у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття викладач оголошує і вносить до журналу академічної групи та журналу обліку роботи викладача.

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначеної теми, до якої студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями семінарських занять є:


 • закріплення у студентів теоретичних знань;

 • оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового викладання навчального матеріалу;

 • розвиток юридичного мислення студентів;

 • залучення їх до проведення індивідуальних та колективних наукових досліджень;

 • прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень та висновків;

 • формування у них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики право- і державотворення в країні.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш поширеними видами на семінарі є:

 • розгорнута бесіда;

 • виступи з рефератами, доповідями;

 • диспут у формі діалогу;

 • круглий стіл тощо.

При підготовці до семінару кожен студент повинен:

 • уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття;

 • прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару;

 • вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу;

 • скористатися при потребі консультацією викладача;

 • скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового контролю.

Під час роботи на семінарському занятті студент повинен: 1. Дотримуватися вимог щодо навчальної дисципліни;

 2. Відповідати на запитання поставлені викладачем, який проводить семінарське заняття;

 3. Виходячи виступати із відповіддю на одне з основних питань, не використовувати будь-які допоміжні матеріали (зокрема, навчальну та наукову літературу, конспект лекцій або самостійно опрацьованого матеріалу, нормативно-правові акти, технічні засоби тощо), за виключенням тих випадків, коли використання таких матеріалів погоджено із викладачем;

 4. Уважно слухати викладача та інших студентів, вміти продовжити відповідь, доповнити її або аргументовано прорецензувати;

 5. Вміти наводити приклади, працювати із нормативними матеріалами, юридичними документами;

 6. Вміти підводити підсумок власної або чужої відповіді.   1. Контроль самостійної роботи студента.

Контроль за самостійною роботою студентів може здійснюватися викладачем у таких формах:

поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, повідомлення, доповіді тощо (на практичних або семінарських заняттях);

поточний контроль на основі виконання практичних завдань (написання проектів процесуальних документів, підготовки юридичного аналізу певної ситуації тощо);

вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач;;

перевірка конспекту, виконаного з тем, що вивчалася самостійно;

тестування, виконання письмової контрольної роботи;

підготовка статті, тез виступу та інших публікації в науковому, науково-популярному, навчальному виданні тощо за підсумками самостійної навчальної й науково-дослідної роботи.


6.2. Завдання на самостійну роботу до кожної темиДо теми №1

Поняття, структура і система права ЄС.
Рекомендована література:

 1. Аракелян М.Р. Курс лекций по праву Европейского Союза:учеб. пособие/ М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко.- Одесса: юрид. лит., 2008.-224с.

 2. Аракелян М.Р. Право Европейского Союза: учебник / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. Одесса: Симэкс-принт, 2011.-304с.

 3. Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права Європейського Союзу/Д.О. Булгакова// Вісник Одеського національного університету. Правознавство.- 2010.- т.15.- вип.. 1.- С.5-14

 4. Европейский Союз. Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.- М.:ИНФРА-М, 2008.-704с.

 5. Европейское право. Право Эвропейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека:ученик/отв. Ред.. Л.М. Энтин.-2-е узд., пересм. и доп. –М.:НОРМА, 2005.-940с.

 6. Право Европейского Союза:ученик/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 7. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.

 8. Право Европейского Союза в вопросах и ответах: учеб. пособие/ под. ред. С.Ю. Кашкина.-М:Проспект, 2010.-432с.

 9. Право Європейського Союзу: навч.посіб./за ред. Р.А. Петрова: МОН України.-3-е вид.,змін. і доп. – К.: Істина, 2010.-376с


Питання для самоконтролю

 1. З чим пов’язана необхідність вивчення європейського права?

 2. Дайте визначення права ЄС.

 3. Назвіть основні складові права ЄС.

 4. Які норми первинного і вторинного права притаманні праву ЄС?

 5. Що таке установчі договори і зміни до них?

 6. У чому полягає поняття нормативно-правових актів ЄС?

 7. Охарактеризуйте законодавчі й не законодавчі акти ЄС.

 8. Дайте визначення регламенту, директиви і рішення.

 9. Розкрийте особливості укладення міжнародних договорів


Завдання

 1. Проаналізуйте співвідношення права ЄС з національним і міжнародним правом.

 2. Охарактеризуйте основні особливості ЄС до і після набрання чинності Лісабонським договором 2007 р.


До теми №2

Історико-правовий аспект створення ЄС.
Рекомендована література:

 1. Аракелян М.Р. Право Европейского Союза: учебник / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. Одесса: Симэкс-принт, 2011.-304с.

 2. Баскин Ю.Я. История международного права/ Ю.Я. Баскин, Д.И. Фельдман.-М.-:Международніє отношения, 1990.-280с.

 3. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право/М.М. Бирюков.- М.: Науч. Кн.., 2006.-253 с.

 4. Введение в сравнительное право Европейского Союза: учеб. Пособие/под. ред.. С.Ю. Кашкина.-М.:Эксмо, 2005.-368с.

 5. Европейский Союз: Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.-М.:ИНФРА-М,2008.-704с.

 6. Европейское право. Право Эвропейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека:учебник/отв. Ред.. Л.М. Энтин.-2-е узд., пересм. и доп. –М.:НОРМА, 2005.-940с.

 7. Кашкин С.Ю. Шенгенские соглашения/С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков.-М.:проф. образование, 2000.-192с.

 8. Ниццкий договор и Хартия основних прав Европейского Союза/ под. общ. ред. Л.М.Энтина.-М.:НОРМА, 2003.-159с.

 9. Право Европейского Союза:ученик/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 10. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.


Питання для самоконтролю

 1. Поясніть зміст «Плану Шумана».

 2. Укладення якого договору можна назвати моментом виникнення права ЄС?

 3. Які основні етапи розвитку права ЄС?

 4. Які співтовариства були засновані Римськими договорами?

 5. Розкрийте зміст Єдиного Європейського акта.

 6. У чому полягає сенс підписання договору про Європейський Союз?

 7. Поясніть зміст Шенгенських угод.

 8. З чим пов’язане підписання Ніццького договору?

 9. Назвіть основні етапи формування ЄС.

 10. Дайте загальну характеристику змін, внесених Лісабонським договором 2007р.


Завдання

 1. Складіть таблицю ключових подій в хронологічній послідовності, що передували створенню Європейського Союзу.


До теми №3

Інституційна система ЄС.
Рекомендована література:

 1. Аракелян М.Р. Курс лекций по праву Европейского Союза:учеб. пособие/ М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко.- Одесса: юрид. лит., 2008.-224с.

 2. Аракелян М.Р. Право Европейского Союза: учебник / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. Одесса: Симэкс-принт, 2011.-304с.

 3. Европейский Союз: Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.-М.:ИНФРА-М,2008.-704с.

 4. Посольский В. Европейский Союз:конституционные основы европейской интеграции/В. Посольский.- К.: Смолоскип, 2002.-168с.

 5. Право Европейского Союза:ученик/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 6. Право Європейського Союзу: навч.посіб./за ред. Р.А. Петрова: МОН України.-3-е вид.,змін. і доп. – К.: Істина, 2010.-376с

 7. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.

 8. Топорнин Б.Н. Европейское право:учебник/Б.Н. Топорнин.-М.: Юрист, 2001.-456с.

 9. Учебные материалы по изучению курса «Введение в Европейское право» / Л.А. Мистелис, О.П. Загнитко, Р.А. Петров.- Донецк, 1995.- 174с.


Питання для самоконтролю

 1. Назвіть склад інституційної системи ЄС

 2. На яких постулатах заснована інституційна система ЄС і як вона історично розвивалась?

 3. Назвіть складові частини інституційної системи ЄС.

 4. Що вніс в інституційну систему Лісабонський договір 2007р.

 5. Де знаходиться Європейська рахункова палата?

 6. Хто очолює Рахункову палату?

 7. Який склад Ради керівників і Дирекції ЄЦБ?

 8. Які рішення уповноважений виносити Суд ЄС?


Завдання

Виділіть частини та розділи договорів, у яких визначений статус інститутів Європейського Союзу.


До теми №4

Органи правосуддя ЄС.

Рекомендована література:

 1. Аракелян М.Р. Курс лекций по праву Европейского Союза:учеб. пособие/ М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко.- Одесса: юрид. лит., 2008.-224с.

 2. Аракелян М.Р. Право Европейского Союза: учебник / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. Одесса: Симэкс-принт, 2011.-304с.

 3. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право / М.М. Бирюков. М.: науч. кн., 2006.- 253с.

 4. Европейский Союз: Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.-М.:ИНФРА-М,2008.-704с.

 5. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обоспечение защиты прав человека: учебник/ отв. Ред.. Л.М. Энтин.-2-е узд., пересм. и доп. –М.:НОРМА, 2005.- Ч II.-940с.

 6. Право Европейского Союза:ученик/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 7. Право Європейського Союзу: навч.посіб./за ред. Р.А. Петрова: МОН України.-3-е вид.,змін. і доп. – К.: Істина, 2010.-376с

 8. Право Европейского Союза:учебник/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 9. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.


Питання для самоконтролю

 1. Поясніть роль судової влади в ЄС.

 2. Назвіть ланки судової системи Європейського Союзу.

 3. Чи входить Європейський суд з прав людини до судової системи Європейського Союзу?

 4. Хто і в яких випадках може притягати держави-члени до відповідальності перед Судами Європейського Союзу?

 5. Чи розглядають Суди Європейського Союзу міждержавні суперечки?

 6. У яких випадках фізичні та юридичні особи мають право звертатись до Судів Європейського Союзу?

 7. Які стадії розгляду справ у Судах Європейського Союзу?

 8. Як розподіляється юрисдикція між Судами Європейського Союзу?Завдання

Детально опишіть порядок порушення справ у Судах Європейського Союзу.До теми №5

Права людини в праві ЄС.

Рекомендована література:

 1. Аракелян М.Р. Курс лекций по праву Европейского Союза:учеб. пособие/ М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко.- Одесса: юрид. лит., 2008.-224с.

 2. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право / М.М. Бирюков. М.: науч. кн., 2006.- 253с.

 3. Глотов С.А. права человека и их защита в Европейском Суде/С.А. Глотов, Е.Г. Петренко.- Краснодар.: Юг,2000.- 142 с.

 4. Европейский Союз: Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.-М.:ИНФРА-М,2008.-704с.

 5. Карташкин В.А. как подать жалобу в Европейский Суд по правам человека/ В.А. Карташкин.- М.: Норма Инфра-М, 1998-96с.

 6. Право Европейского Союза:ученик/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 7. Право Европейского Союза:ученик/под. ред. С.Ю. Кашкина.-М.: Юрист, 2004.- 925с.

 8. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.

 9. Туманов В.А.Европейский Суд по правам человека: Очерк организации и деятельности/В.А. Туманов. – М.: НОРМА, 2001.- 304с.

 10. Эрделевский А.М. Обращение в Европейский Суд/А.М. Эрделевский.-М. Юристь, 1999.- 158с.


Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає порушення прав Хартії Європейського Союзу про основні права?

 2. Який основний зміст Хартії Європейського Союзу про основні права?

 3. Які обмеження сфери застосування Хартії Європейського Союзу про основні права?

 4. Назвіть умови, яких український громадянин повинен дотримуватись для успішної участі в судовому процесі в Європейському Суді з прав людини.

 5. Яке місцезнаходження Європейського Суду з прав людини?


Завдання

Дайте характеристику статусу Хартії Європейського Союзу про основні права до і після набрання чинності Лісабонським договором 2007 р.


До теми №6

Правовий режим внутрішнього ринку ЄС.
Рекомендована література:

 1. Аракелян М.Р. Право Европейского Союза: учебник / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. Одесса: Симэкс-принт, 2011.-304с.

 2. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза: учеб. пособие// А.А. Вишневский.- М.: Статут, 2000.-388с.

 3. Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учеб. пособие/ Г. Дейвис; пер. с англ. М. Ю. Зарицкой.- К.: Знання-Прес, 2004.- 422 с.

 4. Европейский Союз: Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.-М.:ИНФРА-М,2008.-704с.

 5. Зубарев Л.В. Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров/ Л.В. Зубарев// Гос. и право.- 1998.- №1.-С.66-78.

 6. Право Європейського Союзу: навч.посіб./за ред. Р.А. Петрова: МОН України.-3-е вид.,змін. і доп. – К.: Істина, 2010.-376с.

 7. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.

 8. Право Європейського Союзу. Особлива частина: навч. посіб. / за ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова; МОН України.- К.: Істина, 2010.- 528с.

 9. Прокопенко Є.Л. Банківськ право ЄС: навч. посіб./Є.Л. Прокопенко, Б.М. Криволапов.- Одесса, 2004.- 137с.


Питання для самоконтролю

 1. У чому сенс внутрішнього ринку ЄС?

 2. Назвіть основні принципи внутрішнього ринку.

 3. Чи має місце заборона дискримінаційного внутрішньодержавного оподаткування?

 4. У чому полягає свобода пересування осіб?

 5. Хто має право на проживання в державі-члені ЄС?

 6. Які юридичні особи визнаються в ЄС?

 7. У чому полягають основні аспекти свободи пересування капіталів?

 8. Що є правовими основами формування і розвитку внутрішнього енергетичного ринку?


Завдання

Поясніть правове регулювання газо- та нафто постачання.


До теми №7

Європейський Союз і євроінтеграція України.
Рекомендована література:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Аракелян М.Р. Курс лекций по праву Европейского Союза:учеб. пособие/ М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко.- Одесса: юрид. лит., 2008.-224с.

 3. Аракелян М.Р. Право Европейского Союза: учебник / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. Одесса: Симэкс-принт, 2011.-304с.

 4. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право / М.М. Бирюков. М.: науч. кн., 2006.- 253с.

 5. Василенко Н.Д. Украина: международные святи: учеб. пособие/Н.Д. Василенко.- Одесса: Юрид. лит., 2004.- 168с.

 6. Топорнин Б.Н. Европейское право:учебник/Б.Н. Топорнин.-М.: Юрист, 2001.-456с.

 7. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом: повний текст Угоди, підписаний у Люксембурзі 14 червня 1994 р. – К.: Представництво Європейської комісії в Україні, 1998.- 69с.

 8. Право Європейського Союзу : підручник/ за ред.О.К. Вишнякова.- Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.


Питання для самоконтролю

 1. До якої правової системи належить правова система України?

 2. Коли і де був підписаний Договір про партнерство співпрацю між Україною і ЄС? Його значення для України?

 3. У чому полягає пріоритетна складова процесу інтеграції в ЄС?

 4. Які перспективи і тенденції розвитку ЄС у контексті відносин з Україною?

 5. У чому полягає правове регулювання співпраці ЄС і України?


Завдання

Детально обґрунтуйте і проаналізуйте чому вступ до Європейського Союзу є важливою метою для України?


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка