Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниСторінка5/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4   5

Варіант 1

Завдання №1. Тестові завдання (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.

1.1. предметом вивчення психології праці є людина як учасник процесу створення цінностей споживання. Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним

1.2. трудова мотивація пояснює цілеспрямованість дії організованість і стійкість цілісної діяльності, спрямованих на досягнення певної мети. Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним

1.3. Ергатична система – це «суб’єкт праці – людина (трудовий колектив) – предмет праці засоби праці – виробниче середовище»:

А) так Б) ні

1.4. Трудовий пост одна з форм існування професії:

А) так Б) ні

1.5.Методи психології праці це методи побудови теорій, емпірико пізнавальні та методи професійної діагностики, а також перетворюючі методи Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним
Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1 поясніть за яких умов здійснюється вибір майбутньої професії. Наведіть приклад.

2.2. Поясніть, чим відрізняються речові засоби, знаряддя праці від зовнішніх функціональних знарядь.

2.3. Чи збігається за змістом поняття ергатична функція та трудова ?

2.4. Чи правильне твердження, що «трудовий пост» і «професія» тотожні поняття?

2.5. Поясніть, у чому полягає суттєва відмінність «суб’єкт праці», «особистість» , «індивідуальність».Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.
3.1. Аналізуючи проблеми суб’єкта праці, як можна дойти висновку про рівень його професійної свідомості?

3.2. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть позитивно впливати на ефективність пізнавальних процесів у трудовій діяльності?

3.3. У чому виявляється і чим характеризується втома і перевтома? Як можна зменшити їх?

3.4. Які зовнішні виявлення суб’єкта праці свідчать про рівень його професійного розвитку?

3.5. Чи є мотиваційний конфлікт наслідком зовнішніх домагань особистості?
Варіант 2

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.
1.1. Чи згідні ви з думкою, Що кожного працівника можна підготувати як першокласного професіонала?

А)так - ні

12. Чи згідні ви з твердженням, що формалізований підхід та цільовий підхід принципової відмінності не має.

- так - ні

1.3. Основні етапи навиків це: передуючі. Аналітичні, сентитичні та автоматизований етап. Таке твердження є:

- вірно - невірно

1.4. Ділова гра це репетиція виробничої діяльності людини.

- так - ні

1.5. Чи правильним є твердження, що метод конкретних ситуацій розвиває здатність аналізувати на рафіновані виробничі завдання чи уміння формулювати завдання самостійно

- так - ніЗавдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. Опишіть значення термінів «соціально-психологічна адаптація», «професійна адаптації» і поясніть відмінність між ними.

2.2. Що таке «ділові і рольові ігри» ідля чого вони запроваджуються. Дайте їм розгорнуту характеристику.

2.3. Чи є принципова різниця у відборі та підборі працівників? Дайте розгорнуту характеристику.

2.4. Поясніть, чи всі рівні психіки людини можна вивчити методом аналізу продуктів діяльності?

2.5. Поясніть, чи можна розуміти спрямованість працівника як виявлення всіх притаманних йому спонукань?Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. За якими зовнішніми виявами працівника можна судити про рівень його професійного розвитку та кваліфікаційну підготовку?

3.2. Поясніть чим відрізняється поняття профвідбір і профдобір. В чому полягає основна відмінність?

3.3. Поясніть, як за допомогою мозкового штурму виявляють нові ідеї.

3.4. Поясніть, сутність методики побудови навчально методичного комплексу (технології загального та спеціально навчання).

3.5. Поясніть, ділова гра – це репетиція виробничої діяльності людини чи ні.


Варіант З

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.


  1. Чи правильним є твердження, що кожну людину можна назвати суб’єктом праці?

- так - ні

  1. Чи можна розуміти спрямованість працівника, як прояв усіх притаманних йому спонукань.

- вірне - невірне

1.3. Чи може у працівника з адекватною самооцінкою виникнути стан психологічної кризи.

- так - ні

1.4. Чи можна стверджувати, що велика та віддалена мета працівника найповніше характеризує його сутність

- так - ні

1.5. Чи можна стверджувати, що безпечна праця продукт суспільного буття людей.

- так - ні

Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. Охарактеризуйте основний критерій соціально-психологічної адаптації працівника.

2.2. Поясніть як можна прискорити соціально-психологічну адаптацію працівника.

2.3. Поясніть, що є фундаментальним рушієм людської активності?

2.4.Охарактеризуйте основні ефекти біологічного рівня адаптації працівника.

2.5. Назвіть основні фактори які впливають на адаптаціє молодого працівника?Завдання№3. Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. За якими зовнішніми виявами працівника можна визначити рівень його соціаль-психологічної адаптації

3.2. Поясніть які суб’єктивні та об’єктивні чинники сприяють формуванню навичок безпечної праці.

3.3 Перерахуйте та пояаніть у чому може виявлятися негативна та позитивна роль установок при соціально-психологічній адаптації

3.4. Охарактеризуйте основні функціональні стани суб’єкта праці і способи їх нормалізації.

3.5. Охарактеризуйте основні психічні стани працівника. Які формується в трудовій діяльності?


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Предмет психології праці.

 2. Наукові завдання і актуальні проблеми психології праці.

 3. Історія винекнення і розвитку психології праці.

 4. Емпірично-пізнавальні методи психології праці.

 5. Методи професійної діагностики в психології праці.

 6. Методи аналізу і обробки емпіричних даних в психології праці.

 7. Перетворюючі або конструктивні методи психології праці.

 8. Методи корекції і конструктивного впливу в психології праці.

 9. Психологічна професіограма і її цілі.

 10. Методи психологічного вивчення професій.

 11. Психологічна класифікація професій (С.Клімов).

 12. Цілі, завдання і структура системи професійної орієнтації.

 13. Професійна адаптація, її основні стани і сутність.

 14. Психологічна експертиза і її завдання.

 15. Психологічні питання безпеки праці.

 16. Психологічні основи професійного відбору, підбору, розміщення і атестація кадрів.

 17. Психологічна структура трудової діляьності.

 18. Здібності і професійна успішність. Динаміка здібностей.

 19. Здібності і професійна придатність.

 20. Методи вивчення здібностей.

 21. Формування здібностей.

 22. Методи вивчення і шляхи профілактики нещасних випадків.

 23. Професійно-значимі властивості і їх динаміка.

 24. Психологічна підготовка.

 25. Мотиви професійної діяльності.

 26. Класифікація і структура мотивів.

 27. Методи дослідження мотивів.

 28. Вплив умов фізичного середовища на психічний стан людини.

 29. Методи оцінки психічних станів людини.

 30. Експериментальні умови діяльності.

 31. Функціональні стани і працездатність.

 32. Прогнозування успішності діляьності.

 33. Питання психології професійного навчання.

 34. Проблеми індивідуальних відмінностей в психології праці.

 35. Психологічні основи професійної консультації.

 36. Організаційні оснащення робочого місцяпсихолога-практика в ролі профконсультанта.

 37. Психологічні питання орагнізації праці.

 38. Психологічне вивчення причини аварійності.

 39. Психологічні питання трудової експертизи.

 40. Пргоностична трудова експертиза.

 41. Психологія безпеки праці..

 42. Фактори безпеки праціі їх взаємозвязок.

 43. Особистісний фактор у травматизмі, аварійності, зниження якості роботи.

 44. Професійна діяльність і її безпека.

 45. Індивідуальні якості особистості професіонала і їх звязок з безпекою праці.

 46. Формування професійних умінь і навичок.

 47. Психологічні методи впливу у боротьбі з травмами на виробництві.

 48. Психологія безпеки праці.

 49. Ефективність групової роботи і основні методи її оцінки.

 50. Методи побудови теорії в психології праці.

 51. Спостереження і його різновиди.

 52. Метод аналізу продуктів діяльності.

 53. Метод незалежних характеристик.

 54. Лабораторний і природний експерименти в констатуючій і формуючій різновидності.

 55. Метод експертної оцінки (рейтинг).

 56. Методи опитування (бесіда, інтерв’ю, анкета).

 57. Порівняльний метод.

 58. Лонгітюдний і комплексний метод в психології праці.

 59. Методи діагностики властивостей нервової системи (Ян Стреляу, рефлексометр).

 60. Методи вивчення психомоторики.

 61. Методи вивчення рівня інтелектуального розвитку професіонала.

 62. Методи вивчення властивостей темпераменту.

 63. Методи вивчення індивідуальних особливостей мотиваційної сфери і характеру.

 64. Методи вивчення властивостей особистості .

 65. Трудовий метод.

 66. Біографічний метод.

 67. Метод аналізу документації.

 68. Метод експертизи.

 69. Моделювання і експеримент.

 70. Метод алгоритмічного опису професії.

 71. Проективні методи.

 72. Психологічний консиліум.


10. Рекомендована література
Автор

Назва

Рік виданняАнаньев Б.Г.

О проблемах современного человекознания

М.:Наука, 1977


Асеев В.Г.

Преодоление монотонности труда в промышленности

М., Экономика, 1974


Баклицький І.О.

Психологія праці. Підручник. 2-ге вид., перероб., доповн.

К.: Знання, 2008 – 655с.


Галкина О.И. и др.

Информационная поисковая система «Профессиография»

Л., ВНИИ, 1972.


Гуревич К.М.

Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы человека

М.:Экономика, 1974


Дмитреева М.А. и др.

Психология труда и инженерная психология

Л., ЛГУ, 1979.


Климов Е.М.

Психолого-педагогические проблемы професиональной консультации

М.: Знание, 1993.


Климов Е.А.

Введение в психологию труда

М., МГУ, 1984.


Котик М.А.

Психология безопасности

Томск., 1984.


Манова А.Б.

Психодиагностика функциональных состояний человека

М., МГУ, 1985.


Мермен В.С.

Очерки интегрального исследования индивидуальности

М., Педагогика, 1986.


Небилицин В.Д.

Психофизиологические исследования индивидуальных

М., Наука, 1976


Под ред. А.А. Бодалева

Общая психодиагностика

М., МГУ, 1987


Психология. Пер со словац. / Под ред. К.К. Платока

М., 1979


Решетова З.А.

Психологические основы профессионального обучения

М., МГУ, 1985


Якобсон П.М.

Психологические проблемы мотивации поведения человека

М.: Просвещение, 19791   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка