Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Поточний контроль успішності студентівСторінка4/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#10316
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Поточний контроль успішності студентів

Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій формах під час проведення семінарських, практичних заняттях. Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється за:  1. Систематичність та активність на семінарських (практичних) заняттях, при цьому оцінюється рівень знань продемонстрованих у відповідях і виступах на семінарських заняттях, активність при обговоренні дискусійних питань.

  2. Виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною роботою студента.

  3. Виконання тематичних контрольних робіт (при цьому оцінка виставляється за практичні навички та теоретичні знання яких набули студенти після опанування певної теми, за результатами тестування, відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, виробничих ситуацій, виконання індивідуальних занять, у тому числі підготовки рефератів).

Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у традиційній 5-бальній шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню із всіх поточних оцінок. Вага цієї середньої при розрахунку підсумкової успішності студента за навчальний курс – 0,3.
Модульний контроль успішності студентів

Після вивчення студентами тем навчального курсу, що входять до окремого залікового модуля, проводиться провідний модульний контроль. Для його проведення використовуються варіанти контрольних модульних робіт. Зміст завдань охоплює всі питання тему винесені на самостійне вивчення. Складовими частинами варіанту контрольного модульного завдання є: тести, теоретичні питання та ситуаційна вправа.
Менше 60% мах суми балів

«2» (незадовільно)

60-75% мах суми балів

«3» (задовільно)

75-90% мах суми балів

«4» (добре)

90-100% мах суми балів

«5» (відмінно)
Кожна контрольна робота оцінюється певною сумою балів і переводиться у 5-бальну шкалу за схемою:

Протягом вивчення курс «профорієнтація та профвідбір» студент повинен виконати три комплексні модульні роботи. Оцінка за виконання цих робіт виставляється в окрему відомість та у журнал відповіді групи. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню з оцінок за кожну комплексну модульну роботу. Вага цієї оцінки при розрахунку підсумкової успішності студента за навчальний курс – 0,4.

У разі відсутності студента під час проведення модульного контролю з поважних причин, підтверджених погоджений з викладачем час. У всіх інших випадках відсутність студента під час модульного контролю автоматично зараховується йому як незадовільна оцінка (0 білів) за відповідний модуль.

9. Методичне забезпечення
Модульний контроль №1

Завдання №1. Тестові завдання (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.

1.1. трудова мотивація пояснює цілеспрямованість дії організованість і стійкість цілісної діяльності, спрямованих на досягнення певної мети. Таке твердження є:

- вірним - невірним

1.2. Ергатична система – це «суб’єкт праці – людина (трудовий колектив) – предмет праці засоби праці – виробниче середовище»:

- так - ні

1.3. предметом вивчення психології праці є людина як учасник процесу створення цінностей споживання. Таке твердження є:

- вірним - невірним

1.4. Методи психології праці це методи побудови теорій, емпірико пізнавальні та методи професійної діагностики, а також перетворюючі методи Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним

1.5. Трудовий пост одна з форм існування професії:

А) так Б) ні
Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1 Поясніть, чим відрізняються речові засоби, знаряддя праці від зовнішніх функціональних знарядь.

2.2. Чи збігається за змістом поняття ергатична функція та трудова ?

2.3. поясніть за яких умов здійснюється вибір майбутньої професії. Наведіть приклад.

2.4. Поясніть, у чому полягає суттєва відмінність «суб’єкт праці», «особистість» , «індивідуальність».

2.5. Чи правильне твердження, що «трудовий пост» і «професія» тотожні поняття?Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.
3.1. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть позитивно впливати на ефективність пізнавальних процесів у трудовій діяльності?

3.2. У чому виявляється і чим характеризується втома і перевтома? Як можна зменшити їх?

3.3. Аналізуючи проблеми суб’єкта праці, як можна дойти висновку про рівень його професійної свідомості?

3.4. Чи є мотиваційний конфлікт наслідком зовнішніх домагань особистості?

3.5. Які зовнішні виявлення суб’єкта праці свідчать про рівень його професійного розвитку?
Варіант 2

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.
1.1. Чи згідні ви з твердженням, що формалізований підхід та цільовий підхід принципової відмінності не має.

- так - ні

12. . Основні етапи навиків це: передуючі. Аналітичні, сентитичні та автоматизований етап. Таке твердження є:

- вірно - невірно

1.3. . Чи згідні ви з думкою, Що кожного працівника можна підготувати як першокласного професіонала?

А)так - ні

1.4. Чи правильним є твердження, що метод конкретних ситуацій розвиває здатність аналізувати на рафіновані виробничі завдання чи уміння формулювати завдання самостійно

- так - ні

1.5. Ділова гра це репетиція виробничої діяльності людини.

- так - ні


Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. . Що таке «ділові і рольові ігри» ідля чого вони запроваджуються. Дайте їм розгорнуту характеристику.

2.2. Чи є принципова різниця у відборі та підборі працівників? Дайте розгорнуту характеристику.

2.3. Опишіть значення термінів «соціально-психологічна адаптація», «професійна адаптації» і поясніть відмінність між ними.

2.4. Поясніть, чи можна розуміти спрямованість працівника як виявлення всіх притаманних йому спонукань?

2.5. Поясніть, чи всі рівні психіки людини можна вивчити методом аналізу продуктів діяльності?


Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. Поясніть чим відрізняється поняття профвідбір і профдобір. В чому полягає основна відмінність?

3.2. Поясніть, як за допомогою мозкового штурму виявляють нові ідеї.

3.3. За якими зовнішніми виявами працівника можна судити про рівень його професійного розвитку та кваліфікаційну підготовку?

3.4. Поясніть, ділова гра – це репетиція виробничої діяльності людини чи ні.

3.5. Поясніть, сутність методики побудови навчально методичного комплексу (технології загального та спеціально навчання).


Варіант З

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.


    1. Чи можна розуміти спрямованість працівника, як прояв усіх притаманних йому спонукань.

- вірне - невірне

1.2. Чи може у працівника з адекватною самооцінкою виникнути стан психологічної кризи.

- так - ні

1.3. Чи правильним є твердження, що кожну людину можна назвати суб’єктом праці?

- так - ні

1.4. Чи можна стверджувати, що безпечна праця продукт суспільного буття людей.

- так - ні

1.5. Чи можна стверджувати, що велика та віддалена мета працівника найповніше характеризує його сутність

- так - ні
Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. Поясніть як можна прискорити соціально-психологічну адаптацію працівника.

2.2. Поясніть, що є фундаментальним рушієм людської активності?

2.3. Охарактеризуйте основний критерій соціально-психологічної адаптації працівника.

2.4. Назвіть основні фактори які впливають на адаптаціє молодого працівника?

2.5. Охарактеризуйте основні ефекти біологічного рівня адаптації працівника.


Завдання№3. Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. За якими зовнішніми виявами працівника можна визначити рівень його соціаль-психологічної адаптації

3.2. Перерахуйте та пояаніть у чому може виявлятися негативна та позитивна роль установок при соціально-психологічній адаптації

3.3 Перерахуйте та пояаніть у чому може виявлятися негативна та позитивна роль установок при соціально-психологічній адаптації

3.4. Охарактеризуйте основні психічні стани працівника. Які формується в трудовій діяльності?

3.5. Охарактеризуйте основні функціональні стани суб’єкта праці і способи їх нормалізації.Модульний контроль №2

Варіант 1

Завдання №1. Тестові завдання (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.

1.1. Методи психології праці це методи побудови теорій, емпірико пізнавальні та методи професійної діагностики, а також перетворюючі методи Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним

1.2. Трудовий пост одна з форм існування професії:

А) так Б) ні

1.3. Ергатична система – це «суб’єкт праці – людина (трудовий колектив) – предмет праці засоби праці – виробниче середовище»:

А) так Б) ні

1.4. Трудова мотивація пояснює цілеспрямованість дії організованість і стійкість цілісної діяльності, спрямованих на досягнення певної мети. Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним

1.5. Предметом вивчення психології праці є людина як учасник процесу створення цінностей споживання. Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним
Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. Поясніть, у чому полягає суттєва відмінність «суб’єкт праці», «особистість» , «індивідуальність».

2.2 Чи правильне твердження, що «трудовий пост» і «професія» тотожні поняття?

2.3. Чи збігається за змістом поняття ергатична функція та трудова ?

2.4. Поясніть, чим відрізняються речові засоби, знаряддя праці від зовнішніх функціональних знарядь.

2.5. Поясніть за яких умов здійснюється вибір майбутньої професії. Наведіть приклад.Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. Чи є мотиваційний конфлікт наслідком зовнішніх домагань особистості?

3.2. Які зовнішні виявлення суб’єкта праці свідчать про рівень його професійного розвитку?

3.4. У чому виявляється і чим характеризується втома і перевтома? Як можна зменшити їх?

3.4. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть позитивно впливати на ефективність пізнавальних процесів у трудовій діяльності?

3.5. . Аналізуючи проблеми суб’єкта праці, як можна дойти висновку про рівень його професійної свідомості?


Варіант 2

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.

1.1. Чи правильним є твердження, що метод конкретних ситуацій розвиває здатність аналізувати на рафіновані виробничі завдання чи уміння формулювати завдання самостійно

- так - ні

1.2. Ділова гра це репетиція виробничої діяльності людини.

- так - ні

1.3. Основні етапи навиків це: передуючі. Аналітичні, сентитичні та автоматизований етап. Таке твердження є:

- вірно - невірно
1.4. Чи згідні ви з твердженням, що формалізований підхід та цільовий підхід принципової відмінності не має.

- так - ні


1.5. Чи згідні ви з думкою, Що кожного працівника можна підготувати як першокласного професіонала?

А)так - ніЗавдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. Поясніть, чи можна розуміти спрямованість працівника як виявлення всіх притаманних йому спонукань?

2.2. Поясніть, чи всі рівні психіки людини можна вивчити методом аналізу продуктів діяльності?

2.3. Чи є принципова різниця у відборі та підборі працівників? Дайте розгорнуту характеристику.

2.4. Опишіть значення термінів «соціально-психологічна адаптація», «професійна адаптації» і поясніть відмінність між ними

2.5. Що таке «ділові і рольові ігри» ідля чого вони запроваджуються. Дайте їм розгорнуту характеристику.Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.
3.1. Поясніть, ділова гра – це репетиція виробничої діяльності людини чи ні.

3.2. Поясніть, сутність методики побудови навчально методичного комплексу (технології загального та спеціально навчання).

3.3. Поясніть, як за допомогою мозкового штурму виявляють нові ідеї.

3.4. За якими зовнішніми виявами працівника можна судити про рівень його професійного розвитку та кваліфікаційну підготовку?

3.5. Поясніть чим відрізняється поняття профвідбір і профдобір. В чому полягає основна відмінність?
Варіант З

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.

1.1. Чи можна стверджувати, що безпечна праця продукт суспільного буття людей.

- так - ні

1.2. Чи можна стверджувати, що велика та віддалена мета працівника найповніше характеризує його сутність

- так - ні

1.3. Чи може у працівника з адекватною самооцінкою виникнути стан психологічної кризи.

- так - ні

1.4. Чи правильним є твердження, що кожну людину можна назвати суб’єктом праці?

- так - ні

1.5. Чи можна розуміти спрямованість працівника, як прояв усіх притаманних йому спонукань.

- вірне - невірне
Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. Назвіть основні фактори які впливають на адаптаціє молодого працівника?

2.2. Охарактеризуйте основні ефекти біологічного рівня адаптації працівника.

2.3. Поясніть, що є фундаментальним рушієм людської активності?

2.4. Поясніть як можна прискорити соціально-психологічну адаптацію працівника.

2.5. . Охарактеризуйте основний критерій соціально-психологічної адаптації працівника.


Завдання№3. Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. Охарактеризуйте основні психічні стани працівника. Які формується в трудовій діяльності?

3.2. Охарактеризуйте основні функціональні стани суб’єкта праці і способи їх нормалізації.

3.3 Перерахуйте та пояаніть у чому може виявлятися негативна та позитивна роль установок при соціально-психологічній адаптації

3.4. Поясніть які суб’єктивні та об’єктивні чинники сприяють формуванню навичок безпечної праці.

3.5. За якими зовнішніми виявами працівника можна визначити рівень його соціаль-психологічної адаптації


Модульний контроль №3
Варіант 1

Завдання №1. Тестові завдання (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.

1.1 Трудовий пост одна з форм існування професії:

А) так Б) ні

1.2. предметом вивчення психології праці є людина як учасник процесу створення цінностей споживання. Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним

1.3. Ергатична система – це «суб’єкт праці – людина (трудовий колектив) – предмет праці засоби праці – виробниче середовище»:

А) так Б) ні

1.4. Методи психології праці це методи побудови теорій, емпірико пізнавальні та методи професійної діагностики, а також перетворюючі методи Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним

1.5. трудова мотивація пояснює цілеспрямованість дії організованість і стійкість цілісної діяльності, спрямованих на досягнення певної мети. Таке твердження є:

А) вірним Б) невірним
Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1 Чи правильне твердження, що «трудовий пост» і «професія» тотожні поняття?

2.2. поясніть за яких умов здійснюється вибір майбутньої професії. Наведіть приклад.

2.3. Чи збігається за змістом поняття ергатична функція та трудова ?

2.4. Поясніть, у чому полягає суттєва відмінність «суб’єкт праці», «особистість» , «індивідуальність».

2.5. Поясніть, чим відрізняються речові засоби, знаряддя праці від зовнішніх функціональних знарядь.


Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.
3.1. Чи є мотиваційний конфлікт наслідком зовнішніх домагань особистості?

3.2. Чи є мотиваційний конфлікт наслідком зовнішніх домагань особистості?

3.3. У чому виявляється і чим характеризується втома і перевтома? Як можна зменшити їх?

3.4. Чи є мотиваційний конфлікт наслідком зовнішніх домагань особистості?

3.5. У чому виявляється і чим характеризується втома і перевтома? Як можна зменшити їх?
Варіант 2

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.
1.1. Чи правильним є твердження, що метод конкретних ситуацій розвиває здатність аналізувати на рафіновані виробничі завдання чи уміння формулювати завдання самостійно

- так - ні

12. Чи правильним є твердження, що метод конкретних ситуацій розвиває здатність аналізувати на рафіновані виробничі завдання чи уміння формулювати завдання самостійно

- так - ні

1.3. Основні етапи навиків це: передуючі. Аналітичні, сентитичні та автоматизований етап. Таке твердження є:

- вірно - невірно

1.4. Чи правильним є твердження, що метод конкретних ситуацій розвиває здатність аналізувати на рафіновані виробничі завдання чи уміння формулювати завдання самостійно

- так - ні

1.5. Чи згідні ви з твердженням, що формалізований підхід та цільовий підхід принципової відмінності не має.

- так - ні


Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1 Поясніть, чи всі рівні психіки людини можна вивчити методом аналізу продуктів діяльності?

2.2. Опишіть значення термінів «соціально-психологічна адаптація», «професійна адаптації» і поясніть відмінність між ними.

2.3. Чи є принципова різниця у відборі та підборі працівників? Дайте розгорнуту характеристику.

2.4. Поясніть, чи можна розуміти спрямованість працівника як виявлення всіх притаманних йому спонукань?

2.5. Що таке «ділові і рольові ігри» ідля чого вони запроваджуються. Дайте їм розгорнуту характеристику.Завдання№3 Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. Поясніть, сутність методики побудови навчально методичного комплексу (технології загального та спеціально навчання).

3.2. За якими зовнішніми виявами працівника можна судити про рівень його професійного розвитку та кваліфікаційну підготовку?

3.3. Поясніть, як за допомогою мозкового штурму виявляють нові ідеї.

3.4. Поясніть, ділова гра – це репетиція виробничої діяльності людини чи ні.

3.5. Поясніть чим відрізняється поняття профвідбір і профдобір. В чому полягає основна відмінність?


Варіант З

Завдання №1. Тестові завдання 1 (закрита форма). Потребують короткої відповіді, яка оцінюється за п 'ятибальною системою, виходячи з і правильних відповідей, а саме: за кожне завдання по одному балу.
1.1. Чи можна стверджувати, що велика та віддалена мета працівника найповніше характеризує його сутність

- так - ні    1. Чи правильним є твердження, що кожну людину можна назвати суб’єктом праці?

- так - ні

1.3. Чи може у працівника з адекватною самооцінкою виникнути стан психологічної кризи.

- так - ні

1.4. Чи можна стверджувати, що безпечна праця продукт суспільного буття людей.

- так - ні

1.5. Чи можна розуміти спрямованість працівника, як прояв усіх притаманних йому спонукань.

- вірне - невірне
Завдання №2 Теоретичне завдання середньої складності. Потребує повної аргументованої відповіді з детальним поясненням. За повне виконання завдання - 2 бали, за виконання завдання не менше, ніж на 51% - 1 бал.

2.1. Охарактеризуйте основні ефекти біологічного рівня адаптації працівника.

2.2. Охарактеризуйте основний критерій соціально-психологічної адаптації працівника.

2.3. Поясніть, що є фундаментальним рушієм людської активності?

2.4.Охарактеризуйте основні ефекти біологічного рівня адаптації працівника.

2.5. Поясніть як можна прискорити соціально-психологічну адаптацію працівника.


Завдання№3. Творче прикладне завдання. За повне виконання завдання в межах 74-90% без суттєвих помилок – 3 бали, за виконання завдання не менше, ніж 51% - 1 бал.

3.1. Охарактеризуйте основні психічні стани працівника. Які формується в трудовій діяльності?

3.2. За якими зовнішніми виявами працівника можна визначити рівень його соціаль-психологічної адаптації

3.3 Перерахуйте та пояаніть у чому може виявлятися негативна та позитивна роль установок при соціально-психологічній адаптації

3.4. Охарактеризуйте основні психічні стани працівника. Які формується в трудовій діяльності?

3.5. Поясніть які суб’єктивні та об’єктивні чинники сприяють формуванню навичок безпечної праці.


Модульна контрольна робота №4
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка