Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниСторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#10316
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет ім. І. Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) Психології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“__25_”_серпня_20_09 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
__ 6.040100 «Психологія прації»_____________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_0401 «Психологія» ___

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___6.040100 _ _____________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_ Психолог, практичний психолог __________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_ЛНУ, філософський факультет, відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу2009_ – 2010

_____________________. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Психологія праці”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 1

Галузь знань

6.040100 «Психологія»(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)
Модулів – 2

Напрям

0410 «Психологія»(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


2009-й

2010-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

7-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


20 год.

год.

Практичні, семінарські

44 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 20

для заочної форми навчання - 10

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

В умовах реформування вищої освіти в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці нової генерації педагогічних і науково-пе­дагогічних кадрів - національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творен­ня, гуманного піднесення самоцільної особистості вихованця. Одні­єю з передумов вирішення цього надзвичайно важливого і складного завдання є підвищення рівня психологічної культури, зокрема через опанування майбутніми викладачами ВНЗ ґрунтовними психолого-педагогічними знаннями, уміннями і навичками.

Курс психології праці є теоретичною основою психологіч­ної підготовки студентів-магістрантів і аспірантів до майбутньої на­уково-педагогічної діяльності.

Мета курсу «Психологія праці»: забезпечити загальну теоретичну підготовку магістрантів і аспірантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов'язана з викладацькою діяльністю.

Завдання вивчення дисципліни:

- опанування знаннями про психологічні особливості студентського періоду життя людини:

- усвідомлення закономірностей професійного становлення та осо-бистісного зростання майбутніх фахівців;

- вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студент­ської молоді;

- усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування;

- сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності;

- розвиток таких якостей особистості, що мають для майбутнього викладача професійне значення.

Місце курсу в професійній підготовці майбутнього викладача

Зміст навчальної дисципліни «Психологія праці» складе­ний з урахуванням того, що студенти протягом навчання в педагогіь-ному університеті прослухали теоретичні курси вікової та педагогіч­ної психології. Вона є їхнім логічним продовженням і вміщує теоре­тичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, питання особистості та науково-педагогічної діяльності викладача, а також передбачає практичне оволодіння слухачами вміннями та навичкам ?і навчально-виховної роботи у ВНЗ.

Студент, який вивчає курс психології праці, мусить:

- засвоїти понятійний апарат цієї галузі психологічної науки:

- опанувати систему психологічних знань і набути практичних умінь аналізу й оцінки психологічних явищ, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у ВНЗ:

- удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові літературні джерела;

- на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педаго­гічної діяльності та професійного спілкування.

Згідно з навчальним планом конкретного інституту (факультету) і спеціальності вивчення курсу завершується складанням екзамену або отриманням заліку.

Загальний обсяг курсу «Психологія праці» становить 108 годин, з них 24 години - лекційні, 22 - практично-семінарські і 62 го­дини відведено на самостійну роботу слухачів.

Залежно від навчального плану конкретної спеціальності розпо­діл годин може бути змінено, зокрема збільшено час на самостійну роботу.

Зміст самостійної роботи з курсу «Психологія праці» спрямований на поглиблення теоретичних знань, розвиток самостій­ного мислення і набування вмінь опрацювання наукової літератури. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх ви­кладачів.

Від слухачів (магістрантів, аспірантів) вимагається:

1. Ведення тематичного словника.

2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається самостійно (конспект, тези, план, таблиця, схема, висновки тощо і, з визначенням особистого ставлення до змісту роботи (за бажан­ням). Список рекомендованої літератури до кожної теми можна доповнити науковими працями, які слухач підібрав самостійно.

Доцільно порівнювати виклад (або зміст) матеріалу з певного пи­тання в різних джерелах. Якщо наукові положення в них повторю­ються, можна лише анотувати статтю.

3. Висловити своє міркування щодо питань проблемного характеру, які подані до кожної теми. Вони спрямовані на усвідомлення акту­альних проблем і пошук шляхів їх вирішення, загострення уваги на суперечностях, які залежать від конкретних умов педагогічного процесу і життєвих обставин.

4. Доцільно основний зміст кожної теми подати у вигляді таблиці або схеми, проаналізувати та доповнити запропоновані таблиці.

5. Виконати завдання на розвиток рефлексивних процесів, аналіз і оцінку власної навчально-професійної діяльності, визначення про­фесійних рис своєї особистості.

Наприкінці опрацювання курсу важливо дати самооцінку якості його засвоєння загалом (або окремих тем). Доцільно поставити собі конкретну оцінку. До того ж обов'язково зазначити свої критерії оці­нювання та що було зроблено, щоб відповідати їм.


  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1: Методологічні та теоретичні проблеми психології праці.
Тема1. Методологічні і теоретичні основи психології праці.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка