Бібліотекар-розпорядник долі книг. Бібліотекар-провідник, який допомагає книзі знайти дорогу доСкачати 346.04 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір346.04 Kb.
#15271Бібліотекар-розпорядник долі книг.

Бібліотекар-провідник, який

допомагає книзі знайти дорогу до

серця читача.

(Ю.Яковлєв)

Бібліотекар Тритузнянського НВК – Пилипенко Вікторія Вікторівна

Дата народження: 9.09.68.

Освіта : спеціальна Дніпропетровське педагогічне училище

Спеціальність: вчитель початкових класів

Стаж роботи: 26 років

Посада: бібліотекар

Моє бібліотечне кредо:

"Людина - це підсумок прочитаного.. Дитина, яка свого часу не зустрілася з доброю книгою, не стане в майбутньому особистістю."

М.Слабошпицький

Проблема над якою працюю:

«Формування особистісно – орієнтованого школяра засобами творчої співпраці шкільної бібліотеки, сільської бібліотеки та педагогічного колективу.»


Актуальність теми: Особистісно орієнтована модель навчання і виховання ставить сьогодні у центр уваги учня як особистість, у формуванні якої немала роль відведена книзі.

З книг діти черпають інформацію про оточуючий їх світ, всесвіт, уявлення про добро і зло, про правила поведінки в соціумі, книга має великий виховний вплив на формування духовної культури особистості.

Саме шкільна бібліотека в тісній співпраці з педагогами, батьками, бібліотекарем сільської бібліотеки належить велика просвітницька робота у прилученні підростаючого покоління до духовної спадщини через виховання інтересу до книги.
Бібліотека – море книг.
Бібліотека – храм науки.
Переступай її поріг,
Бери скарби нетлінні в руки.
Читай, мій друже, час не гай –
Весь світ великий пізнавай!


Шкільна бібліотека –

інформаційний центр, покликаний забезпечити інформаційні потреби
вчителів та учнів школи.

А ще бібліотека – чи не єдине місце у школі, де нема суворо регламентованого режиму життя. Тут можна подивитися журнали на перерві, пошепотіти з подругою в тихому куточку, ненавмисно, зайшовши разом із другом, побачити щось таке, за чим захочеться повернутися. Часто це єдина можливість змінити обстановку, перевести дух від заорганізованого шкільного дня.

Правила користування бібліотекою:

Користування бібліотекою безкоштовне.

Бібліотека обслуговує користувачів:

- на абонементі (видача друкованих видань додому);


Користувачі мають право:

користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;


♦ отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
♦ використовувати довідково-бібліографічний апарат: каталоги, картотеки;
♦ одержувати бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання, навички й вміння самостійно користуватись бібліотекою, книгою, інформацією;
♦ отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки не більше ніж на 12 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів;
♦ брати участь у роботі бібліотечної ради;
♦ висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки дирекції школи.


Користувачі зобов’язані:

Не виносити з бібліотеки книги, які не записані у формулярі.


♦ Бережливо ставитись до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).
♦ Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідковими виданнями тільки в читальному залі.
♦ При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них помітку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
♦ У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
♦ Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого користування.
♦ Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися тиші, порядку


Шкільна бібліотека реалізує такі завдання:

Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.

Інформаційно забезпечити всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів

Виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.

Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.

Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності.

Формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.

Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї.

Створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.Функції шкільної бібліотеки:

Освітня:
♦ Озброєння школярів методами пізнання й аналіз теоретичних положень основ наук; навичками систематичної роботи з джерелами інформації.

Формування в шкільній бібліотеці фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби і запити школярів, забезпечував можливість їхньої ефективної індивіду¬альної освітньої та групової діяльності.

Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом.

Долучення шкільної бібліотеки до розв'язання навчальним закладом прямих функцій навчання.Соціальна:
♦ Допомогти учню у формуванні ціннісно-світоглядної орієн¬тації в час глибоких змін, що відбуваються в суспільстві; психологічної стійкості; уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою.


Інтелектуальна:
♦ Формування інтелектуального потенціалу держави, творчої, гуманістично орієнтованої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя.


Самоосвітня:
♦ Сприяти пізнавальній діяльності - цілеспрямованій, систематичній, керованій самим школярем роботі, необхідної для вдоскона¬лення його освітнього та інтелектуального рівня; стимулювати цей процес; надавати консультації щодо організації самоосвітньої діяльності.

Якнайповніше забезпечити потреби такого школяра в літературі, яка задовольняє його пізнавальні інтереси.Культурологічна:
♦ Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства; виробляти вміння розуміти історію та культуру, традиції та цінності свого народу.


Виховна:
♦ Патріотичне виховання, формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів.

Моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

Трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря.

Екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство.

Фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Інформаційна:
♦ Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-вихов¬ного процесу; інформування батьківської громадськості; систе¬матичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, інформаційний сервіс шкільної бібліотеки.

Результативність співпраці бібліотеки з педагогічним колективом залежить від того, на скільки майстерно шкільний бібліотекар разом з педагогами школи, прилучає дитину до книжки вчить оволодівати мистецтвом літературного читання, активно популяризує книжку, закріплює читацькі навички, розвиває художній смак і самостійність суджень, розширює діапазон читацького досвіду та знань, формує національну свідомість, характер, моральні якості.

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань і мудрості народної - головне завдання нашої шкільної бібліотеки. Велику роль у розв'язанні цього завдання займає масова робота шкільної бібліотеки.

Гарна книга —і вихователь,і вчитель, і товариш,

Шкільна бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу. А тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки.

Книга була, є і залишається носієм знань, культури, освіченості людини.

Саме в бібліотеці дитина знайомиться із са­мостійно прочитаною книгою, вчиться вибирати для себе одну найкращу з величезної кількості книжок, які її оточують. Саме до неї поспішає і молодий, і досвідчений учитель, щоб знайти в книгах мудрість великих педагогів.

Підкреслюючи виняткову роль книги у навчально - виховному процесі, В.О.Сухомлинський писав: "Атмосфера любові до книги, повага до книги, благовіння перед книгою — в цьому поля­гає сутність школи і педагогічної праці. У школі може бути все, але якщо нема книг, потрібних для всебічного розвитку людини, для її багатого, духовного життя, або якщо книгу не люблять і байдужі до неї, це іще не школа, у школі багато чого може бракувати, але якщо в нас є книги, потрібні для того, щоб перед нами завжди було широко розкрите вікно у світ — це вже школа."

Чим би в школі не захоплювався учень: історією, природознавством, технікою, наукови­ми пошуками, на допомогу завжди прийдуть кни­ги. Вони відкриють її небачені обрії, вони доторк­нуться до історії народу, до таємниць природи, життя.

Головним завданням шкільної бібліотеки є ви­ховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користува­тися бібліотекою.

Що таке читання або уміння дитини читати? Це, насамперед, наявність інтересу до читання, до книг як джерела пізнання і громадського ви­ховання, опанування літературною мовою, а отже морально-естетичне та суспільне політичне вихо­вання, розвиток духовного світу школяра. Отже читання є ефективним засобом навчання, вико­нання та розвитку учня.

Співпраця шкільного бібліотекаря з педа­гогічним колективом полягає у проведені уроків позакласного читання, занять — практикумів для прищеплення школярами навичок роботи з книгою, користування бібліотекою та інфор­маційними технологіями. Бібліотекар повинен проводити екскурсії, заочні подорожі, вікторини, бесіди організовувати постійно діючі книжкові виставки.

Книга — це чудове надбання людства, наш кращий порадник і друг, вірна супутниця життя. Вона допомагає нам краще зрозуміти навколишню дійсність, вивчати досвід старших поколінь. І нам потрібно пам'ятати настанову видатного педагога В.О.Сухомлинського про те, що " читання як джерело духозбагачення не зводиться, вміння читати: з цього вміння воно тільки починається ...".


ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ


 • надання допомоги в організації навчально-виховного процесу;

 • виховання всебічно-розвиненої особистості;

 • прищеплювання до книжки з метою того, щоб читання стало внутрішньою потребою дитини;

 • виховання культури читання;

 • формування в молодого покоління гуманістичних, моральних цінностей;

 • прищеплювання любові до України, її історії, до рідної мови, до народних традицій;

 • навчання спілкування.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ


 • навчальна

 • інформаційна

 • виховна

 • навчально-збагачувальна

 • культурологічна

 • розвивальна

 • пізнавальна
СТРУКТУРА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Бібліотека Тритузнянського НВК – культурно-освітня,
виховна, науково-інформаційна установа,

центр бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей і підлітків , шкільне сховище, яке забезпечує повноту репертуару видань для дітей, рекомендаційної і краєзнавчої бібліографії дитячої літературиБез шкільної бібліотеки не може бути навчання. Фонд нашої бібліотеки на налічує понад

9638 примірників.

Книжковий фонд - 9638 примірників

Фонд підручників - 8296 примірників

Є тут і навчальна, і наукова, і розважальна література. В бібліотеці є література подарована

дітьми, батьками та жителями села.

Школа виписує кілька видів газет, журналів.

У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах:- Конституція України;


 • Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;

 • Закон України «Про мови в Україні»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Положенні «Про шкільну бібліотеку».
Постійно діючі

книжкові виставки
Основні завдання шкільної бібліотеки:
- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;

- виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання,

формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;

- сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.

Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне

забезпечення підручниками всіх учнів школи. Задачі, які стоять перед

бібліотекою для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання фонду, робота з каталогом.


.

Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку – вічних пам’яток писемності, а бібліотекарі – вірними зберігачами і популяризаторами духовного надбання поколінь.


Завдяки шкільній бібліотеці діти мають унікальну можливість познайомитися з історією розвитку освіти та культури рідного краю. Без шкільної бібліотеки неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів, без неї неможлива освіта і самоосвіта педагогічних працівників, учнів та батьків.
Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті села, міста, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки та почуття, вона – центр культури, де закладається духовне здоров’я нації. В.О.Сухомлинський писав: ”У школі повинен яскраво горіти невгасимий вогник розумового життя ; чим багатші й багатогранніші інтелектуальні інтереси вчителів і учнів, чим дорожче для кожного вихованця найважливіше джерело знань – книга, тим менша небезпека розумової обмеженості, байдужості до знань”.

Тому своє основне завдання шкільної бібліотеки у прищепленні дитини любові до книги, навчанні учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом.

Повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одна з основних функцій сучасної шкільної бібліотеки. Крім того, бібліотека не лише інформаційний центр, вона є культурним центром. Новий зміст і характер навчання залежить від завдань, які ставить перед собою бібліотека, від форм і методів її роботи.

Шкільна бібліотека… саме в ній дитина вперше знайомиться

із самостійно прочитаною книгою, вчиться вибирати для себе

найкращу з величезної кількості, які її оточують. Саме до неї

поспішає і молодий і досвідчений учитель, щоб знайти в книгах

мудрість великих педагогів.

Імідж бібліотеки безпосередньо залежить від якості

обслуговування читачів.Бібліотека здійснює:

 • бібліотечно-інформаційне й культурно-просвітницьке забезпечення навчально- виховного процесу;

 • виховує в учнів культуру читання; бережливе ставлення до підручника, художньої, науково-популярної та ін. літератури;

 • формує науковий світогляд особистості ;

 • виконує задоволення національно - культурних запитів учнів, педагогів та батьків;

 • комплектує книжкові фонди і т. ін.

Шкільній бібліотеці належить особливе місце в бібліотечному просторі. Насамперед вона, звичайно, навчальна, оскільки повинна забезпечувати інформаційною літературою процес навчання. У той же час вона виконує функції спеціальної (педагогічної) бібліотеки, обслуговуючи педагогічний колектив школи та дитячої, надаючи учням позапрограмові матеріали, підтримуючи позакласну і позашкільну роботу. Сучасна шкільна бібліотека є невід'ємною ланкою навчально-виховного процесу, а робота бібліотекаря стає складнішою і водночас – більш творчою.

Працюючи у шкільній бібліотеці, я поставила собі за мету зробити все можливе, щоб мої читачі дружили з книгою – постійним джерелом знань, надбаним людством протягом багатьох віків. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, долучає її до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв і традицій. Книга – головний засіб навчання.

Шкільна бібліотека – саме те місце, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки і почуття, вона центр духовної культури, де закладається духовне здоров'я нації. Впевнена, що бібліотека має бути центром духовного ставлення особистості, духовної культури учнів, надбань вітчизняної і світової культури.

Річний план спрямовую, виходячи з основних документів про школу, про бібліотеку і згідно плану заступника з виховної роботи. Завдяки цій співпраці і маємо хороший результат: проводиться багато загальношкільних заходів, предметних тижнів, класних годин, бібліотечних уроків, а про свої досягнення пишемо до газети «Вперед». В бібліотеці створена поличка «Про нас пишуть», де діти можуть знайти інформацію в газетах про школу, учнів, жителів села.Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки

Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до "Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу" та вимог навчально-виховного процесу школи.

У 2013-2014 навчальному році робота шкільної бібліотеки буде спрямована у русло національної систем виховання, що ґрунтується на міцних підвалинах культури рідного народу минулих епох і сучасності з метою якісно й більшого сприяння соціального престижу.

Широке ознайомлення учнів з фондами навчальної, історичної та художньої літератури сприятиме глибокому і всебічному пізнанню історії рідного народу, його культури, духовності і на цій основі пізнання кожним учнем самого себе як індивідуальності і частки своєї нації.

Шкільна бібліотека утвердилась як центр духовного ставлення особистості.

За минулий навчальний рік бібліотека сприяла реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, вихованню у школярів культури, національної свідомості шанобливого ставлення до книги як головного джерела знань. Вихованню інформаційної культури, культури читання, формуванню вміння користування бібліотекою, книгою, її довідковим апаратом, який постійно поповнюється.

Щорічно підвищується рівень книгозабезпеченості підручниками та художньої літератури, а рівень книговидачі значно знизився з показниками минулого року тому, що знижується щорічно кількість учнів у школі.

Цілеспрямовано проводиться виховання в учнів дитячої особистості, інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на забезпечення бібліографічного обслуговування читачів, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури і інформації про неї.

Велику увагу приділяється спільній роботі шкільної бібліотеки та педагогічному колективу по збереженню фонду підручників. Щорічно проводиться Всеукраїнська акція "Живи, Книго!" Бібліотека нашої школи бере участь у районному огляді-конкурсі цієї акції.

З метою популяризації літератури кожного року бібліотека надає допомогу вчителям у проведенні свят у школі: • День знань; Всеукраїнський день бібліотек; Предметні тижні; День вчителя; Останній дзвоник; Прощання з букварем; Випускний бал.

На весняних канікулах проводиться "Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги".

Спільна робота проводиться з вчителями-предметниками з національного виховання учнів. Щорічно готується виставка до "Дня Незалежності України".

Бібліотека разом з вчителями географії, історії та літератури проводять краєзнавчу роботу.

Бібліотека допомагає учням набувати знань про рідний край та знайомитись з творчістю письменників Дніпропетровщини, Солонянщини. Разом з вчителями російської та української мови розроблені бібліотечні уроки "Як працювати зі словником". Розроблені пам'ятки: "Як писати реферат", "Як готувати доповідь", "Як працювати з підручником".

Шкільна бібліотека і далі сприятиме реалізації методичної теми школи з питань управління розвитком та вдосконаленням творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення оптимального рівня навчання, виховання і розвитку кожного учня.

Шкільна бібліотека підтримує

тісний зв'язок з сільською бібліотекою.

Ми в тісній співпраці проводимо

тематичні книжкові виставки,

свята, виготовляємо тематичні папки,

які стосуються історії села,

історії бібліотеки, сільський

бібліотекар часто приходить до школярів.


У вік інформації шкільна бібліотека набула статусу інформаційного центру. Ця робота містить систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження за інтересами читачів. У бібліотеці для учнів створено «Куточок читача», де розміщено пам'ятки-закладки для дітей та батьків, поради батькам, поради читачам, різноманітні пам'ятки.

Масова робота в бібліотеці.

Протягом навчального року масова робота бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань та напрямків діяльності, зазначених у річному плані роботи: на національне, громадянське, родинне, трудове, екологічне, правове виховання; виховання культури читання у учнів, поповнення і збереження книжкових фондів, керівництво позакласним читанням. На початку навчального року забезпечено вчителів та учнів навчальними програмами, підручниками та навчально – методичною літературою.

У школі стали традиційними заняття

з основ бібліотечно-бібліографічної

грамотності учнів.

Проводжу бібліотечні уроки у всіх

класах:

«Книга та її основні елементи»,

«Як до прийшла до тебе книга»,

«Нові видання» та ін..

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється проведенням різних масових заходів шкільною бібліотекою разом з педагогічним колективом та сільською бібліотекою. Усі заходи супроводжуються книжковими виставками, біля яких проводяться огляди, бесіди. Була проведена зустріч школярів з поетесами Солонянщини Мотулевською О.М. та Омельченко О.

На допомогу учням і вчителям виготовлені тематичні папки: «Звичаї і обряди нашого народу», «Моя Дніпропетровщина», «День Перемоги», «»Мати – берегиня роду», «Голодомор», «Дзвони Чорнобиля», «Щасливе дитинство», «Здоров'я - головне», «Безпека твого життя», «Від серця до серця хай йде доброта», «Наша Батьківщина», «Наша мова солов'їна», «Буду я природі другом», «Чи знаєш ти?», «Книга – твій друг» та ін..

Ефективними щодо інформування школярів і вчителів є організовані в бібліотеці книжкові виставки. Книжкова виставка – поширена технологія масової роботи з читачами. Вона покликана пробуджувати в читачів інтерес до літератури, а також розкривати книжкові фонди бібліотеки. На кожній виставці, поруч із книгами присутні журнали, статті з періодичних видань, дитячі малюнки.бібліотека бере активну участь у проведенні предметних тижнів. Організовуються книжкові виставки, тематичні огляди літератури. До виховних заходів також готуються тематичні книжкові виставки.СПІВПРАЦЯ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Шкільний бібліотекар відіграє важливу роль у методичній роботі школи, допомагає педагогам вирішувати проблемні питання. Особистісно-орієнтовне виховання і навчання має на меті розвиток у дітей продуктивного мислення, поліпшення міжособистісних взаємин. Розвивати ці риси у дітей допомагають нові стратегії навчання. Разом з вчителями української та світової літератури розроблено інтерактивні методи формування бібліотечнбібліографічної грамотності школярів за допомогою бібліотечних уроків та уроків бібліографії.

Навчити і виховати гармонійного учня може тільки вчитель, який володіє новітніми технологіями,слідкує за новинками методики, знає сучасні досягнення вдосконалює себе. Досягти всього цього можна лише володіючи інформацією, яка є систематизованою і подається вчасно і регулярно. Найближчим і найзручнішим місцем отримання такої інформації для вчителів школи стала шкільна бібліотека. Її функції для вчителя розширено, збільшено перелік послуг.

Для педагогів виділено стелаж де висвітлюються проблеми школи, представлено полиці, періодичні фахові газети та журнали.

Разом з колективом школи беремо участь у огляді конкурсі «Живи, книго!» В кожному класі створено пости бережливих. Щомісячно вони проводять рейди –перевірки стану підручників, підбиваємо підсумки, а результати відображаємо на стенді «Живи, книго».

В обов`язки бібліотекаря входить щомісячне формування вчителів про нові надходження. Масові заходи, деякі уроки, виховні години готуються і розробляються разом з учителями. Спільно з педагогічним колективом бібліотека бере участь у проведенні предметних тижнів, надає допомогу у підготовці і проведенні виховних заходів, класних годин.

ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ


РОБОТА З БАТЬКАМИ

Мета біліотеки - залучити до шкільної бібліотеки і батьків.Частими гстями до нашої бібліотеки є батьки. Їм надається інфоррмаційно-методична допомога. Для них – виставки літератури, бібліографічні огляди, виступи на батьківських зборах. Проводжу з батьками бесіди та анкетування, виготовляюдля них закладки. Після цих зустрічей батьки також стали відвідувати бібліотеку.

Шкільному бібліотекарю важливо як най­повніше забезпечити потреби школяра в літера­турі, яка б задовольнила його пізнавальні інтере­си. Не секрет, що бібліотечний фонд школи по­повнюється недостатньо. З метою поповнення бібліотечних фондів у школі була оголошена акція "Подаруй бібліотеці книгу!", яка принесла гарні результати. На цю акцію відгукнулися не тільки учні, а і батьки, вчителі та жителі села.СПІВПРАЦЯ З ВИХОВАТЕЛЯМИ ДИТЯЧОЇ УСТАНОВИ «СОНЕЧКО»

При Тритузнянському НВК працює дитячий садочок. Разом з вихователями бібліотекар працює над тим, щоб зробити все можливе для того,щоб дітки з дитячого садочка дружили з книгою. Частими гостями є малеча в бібліотеці. Для

них проводяться літературні читання, ознайомлення з новими книжечками, зустрічі з казковими героями. Разом з вихователями готуємо казкові вистави з участю діточок дитячого садочка.ВИСТАВА «ПАН КОЦЬКИЙ»

Разом з вихователями готуємо вистави українських народних казок. Допомагають в цьому батьки, вчителі та учні молодших класів.


МАСОВА РОБОТА

Шкільна бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людських знань. Вона забезпечує потреби навчально – виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знань із навчальних предметів, виховує бажання розширити обсяг знань, знайомить з різними джерелами інформації, навчає розуміти її, користуватися ними, виховує творчого читача. Популяризація літераитури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється проведення різних масових заходів разом з педагогічним колективомшколи, бібліотекарем сільської бібліотеки, батьками.

Спільні зусилля з учителями-предметниками диференціюсмо роботу зучнями, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, впроваджуючи індивідуальні форми роботи(бесіди, консультації).

Закріплення за бібліотекою статусу кабінету №1 має на меті пріоритетність її інформаціїйної функції. Кардинально змінюється роль бібліотекаря у закладі: від працівника, який рекомендує гарну книгу і віддає її учневі, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій, здатного співпрацювати з учителями в питаннях систематичного підходу до роботи з інформацією з навчальних предметів, щоб із перших років навчання дітей у школі пошук і отримання інформації стали б повсякденною потребою учнів. Сьогодні шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, призначення якого не тільки збирати і зберігати, але виробляти й поширювати інформацію.

Бібліотека завжди надає допомогу вчителям, класним керівникам, вихователям у підготовці та проведенні масових заходів з учнями, бере участь майже у всіх шкільних заходах:


 • «Посвята в читачі».

 • Акція «Живи книго!».

 • Бесіди «Народні символи України», «Державні символи України».

 • Родинні свята.

 • День Пам`яті.

 • День визволення села.

 • «Забуттю не підлягає» (Голодомор1932-1933).

 • День знань.

 • «Дзвони Чорнобиля».

 • «Свято наших мам».

 • Усні журнали.

 • Години спілкування.

 • Предметні тижні.

 • Шевченківські дні

 • Усні журнали.

 • Уроки в бібліотеці.

 • Тиждень книги.

 • Літературна вітальня.

 • Огляди та презентації книг.

 • Вікторини.

 • Конкурси

Тісно співпрацювати із вчиелями початкових класів, що надзвичайно корисно і плідно для всіх: учителеві це допомагає активніше залучати дітей до усвідомлення самостійного читання, вчити працювати з книгою, виховувати шанобливе ставлення до книги. Учні, читаючи книги, розширюють коло своїх інтересів, а бібліотекаря це спонукає до більш точного вивчення читацьких інтересів, тіснішого контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи.

Для учнів молодших класів проводиться дуже багато масових заодів.

ДЕНЬ КНИГИ ШЛЯХАМИ КАЗОК

АНДЕРСЕНА
КОНКУРС

«ЧИТАЧ РОКУ»


БІБЛІОТЕЧНІ УРОКИ

КОНКУРС

МАЛЮНКІВ

Одне з багатьох важливих завдань, що стоять перед початковою школою,— навчити учнів чита­ти. І навчити так, щоб викликати в дитини при­родну зацікавленість і таку ж потребу в читанні, як потребу в їжі, одязі, спілкуванні. Адже читан­ня — це одне з основних джерел знань. Незалеж­но від того, ким стане маленький громадянин Ук­раїни в майбутньому — лікарем чи фермером, бізнесменом чи юристом, педагогом чи водієм, він повинен швидко оперувати великою кількістю інформації, з-поміж усього вибирати основне, найцінніше, а значить бути справжнім читачем. Без уміння швидко, свідомо і виразно читати й сприймати прочитане не може бути мови про успішне навчання в середніх і старших класах.

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань і муд­рості народної - головне завдання шкільної біб­ліотеки. Інтерес до книги повинен формуватись уже з перших днів перебування дитини в школі. Вже увійшло в практику роботи шкільної бібліотеки вперше приходити в шкільну бібліотеку учням 1 класу разом з учителем. Це своєрідна екскурсія — подорож-гра у цікаву країну книжкових героїв. У своїй роботі практи­кую різні форми. Іноді це бібліотечний урок-екскурсія на тему «Помандруємо у книжковому морі». Під час такої екскурсії проходить знайом­ство з бібліотечними термінами, незнайомими словами: бібліотека, стелаж, формуляр, читаць­кий зал та ін. При першій зустрічі на екскурсії в бібліотеці розповідаю дітям про те, що в кожній школі є кімната чи зал, де живуть тисячі мовчаз­них мудреців. Кожен учень час від часу заходить сюди, щоб порадитись із своїми мудрими і вчени­ми друзями. І вони всі раді прислужитись. Ці ро­зумні, мудрі друзі — книги. І їхній дім нази­вається «бібліотека». Враховуючи, що інтереси читачів концентру­ються навколо основних тем, пріоритетними на­прямами роботи бібліотеки є такі: філософсько-світоглядна підготовка учнів, громадянське і патріотичне виховання, розвиток моральних рис і почуттів, громадянська і соціальна відпо­відальність, національна свідомість і самосвідо­мість, вироблення свідомого ставлення до пра­ці, формування екологічної культури, розвиток потреби у здоровому способі життя, фізичне вдосконалення, підготовка до сімейного життя, формування культури сімейних відносин.

Реалізуючи ці напрями, використовуємо ви­ховний потенціал різноманітних індивідуаль­них, групових та масових форм роботи, доціль­ні зв'язки уроків і різні форми позаурочної діяльності учнів.

Форми роботи з учнями-читачами є невід'єм­ною частиною соціальної і духовної життєдіяль­ності шкільного колективу, виступають як фак­тор національно-практичної та активно-творчої патріотичної діяльності учнів. Розповідаємо учням, що читання — це своєрідна творча праця і від того, наскільки добре ми орієнтуємося в потоці літератури, наскільки осмислено вибира­ємо тематику книг і глибоко вникаємо в зміст прочитаного, залежить коло наших читацьких інтересів і потреб, рівень читацької культури. Як приклад, приводжу слова англійського фі­лософа XIX ст. Томаса Картейля, який писав: «Вчіться читати - це може бути значно важче, ніж ви уявляєте. Учіться бути розбірливими в вашому читанні, читайте добросовісно із най­більшою доступною для вас увагою...».

Як навчити оволодівати мистецтвом спілку­вання з книгою, як краще запам'ятати пр­читане, як орієнтуватися в безкрайому друкованому морі та адаптуватися в насиченому інформацією світі. Як читати продуктивно, більш ефективно засвоювати друковану інфор­мацію. Як організувати своє робоче місце, збе­регти працездатність, психологічну підготовку до читання, робити найбільш раціональні за­писи прочитаного, удосконалювати оптимізацію темпів читання. Ось саме у цьому вбачаємо свою основну роботу як бібліотекаря школи.Навчити читати - значить навчити думати. Уміти читати — це значить тонко відчувати всю красу художнього твору: і його ідейну багато­образність, і його художню форму.

«Ніякі модерні засоби здобуття знань не за­мінять книгу - вірного наставника, що вчить «без лозини і палиці, без сліз і гніву», - писав Де Бюрі. В епоху науково-технічної революції, . комп'ютеризації час вимагає нового читання, а значить, і формувати його потрібно по-новому, пропонуючи нові нестандартні стимули читання. Технологія підготовки і проведення будь-якої форми роботи з учнями розглядається з позиції соціально-педагогічного програмування діяль­ності учнів. Таке програмування передбачає за­безпечення мотиваційно-ціннісного, змістового і процесуального компонентів у ході їх підготовки і проведення.

. Розвиваючи інтерес до літератури, постійно про­водимо обговорення творів, свята книги, індиві­дуальні бесіди, тематичні свята, усні журнали, конкурси, вікторини, турніри, читацькі кон­ференції, зустрічі, презентації книг. Читаючи книги, в учнів виникає багато запитань. Зна­ходження відповідей на них звернене до почут­тів, до творчої уяви, співпереживання, творчої фантазії. Цінимо добуту власними зусиллями думку читача, уміння вичерпати з тексту різ­нопланову інформацію. Дійшли до висновку: чим краще, грамотніше діти стали працювати з книгами, тим охочіше і ефективніше вони це роблять, адже мудре слово живить розум, допомагає

стати кращим, оздоровлює серце.

Як без відповідних знарядь праці і культури добування не одержиш корисних копалин із глибин землі, так і оволодіння книжковими скарбами неможливе без особливої культури та техніки читання. Щоб засвоїти техніку читан­ня, знайомимо учнів із прийомами і навичками раціонального, найбільш продуктивного читан­ня, з психологічними основами сприйняття і засвоєння тексту. Підкреслюємо, що важливо уміти планувати читання, вести його облік, швидко і точно фіксувати знайдене в літерату­рі, а потім зробити його доступним у будь-який час, використовуючи такі прийоми: тезуван­ня, конспектування, анотування прочитаного. Інакше просто неможливо користуватися великим об'ємом літератури.

Акцентуємо увагу і на тому, як важливо школярам-старшокласникам уже на початку своєї самостійної діяльності в навчальному за­кладі або на виробництві уявляти, які великі резерви часу і продуктивності розумової праці можуть бути одержані в результаті вмілої орга­нізації процесу читання.

Попередній перегляд книги дозволяє, крім ознайомлення з фактичним матеріалом, зрозу­міти принцип і особливості будови книги. Ба­гато видань мають довідковий та інші підсобні матеріали, які розкривають зміст, дозволяють орієнтуватися в книзі не тільки в процесі чи­тання, але й ще до нього. При роботі з книгою рекомендуємо учням познайомитися з автор­ськими порадами щодо її читання, вдумливо чи­тати передмови, розвиваємо навики в пошуках необхідних матеріалів за допомогою алфавітно-предметних показників. Таким чином читачі бібліотеки вчаться користуватися пошуковим та інформаційним апаратом. Завжди доказуємо читачам, як важливо і цінно робити висновки прочитаного самостійно, фіксувати все те, що виявлено в книгах, журналах, газетах та інших джерелах інформації.

Соціальне-педагогічна значимість різноманіт­них форм роботи в тому, що участь у них учнів-читачів створює емоційну атмосферу єдності сценічного майданчику і всієї аудиторії, акти­візує учасників дійства, даючи їм конкретний шлях прояву активності, творчості.ЗУСТРІЧ З ПОЕТЕСАМИ СОЛОНЯНЩИНИ

О.В.Омельченко О.М.МотулевськаУчнівська конференція

«Історія виникнення книги»


Літературна композиція «Син українського народу»Що цікаво: після наших літературних вечорів роз­починається підвищений попит на літературу, поезію. Читання розвиває потребу серйозно за­думуватися над прочитаним, аналізувати його, а не бездумно «проковтувати» сторінки, дає за­ряд великої емоційної і моральної сили.

Прекрасні зустрічі відбулися з поетесами Солонянщини О.В.Омельченко та О.М.Мотулевською. Участь учнів у літературних святах, масових заходах виховує в них естетичні смаки, активізує їх діяльність, розвиває творчі можливості, ініціативність, самостійність, потяг до самовдосконалення.

Ставлячи перед собою завдання відродити значущість бібліотеки як осередку культурного просвітництва і духовного відродження учнів­ської молоді, спільно з педагогічним колективом дбаємо про створення максимальних умов для роботи читачів, а також разом з вчителем виховую вдумливого, уважного читача.

СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗІ ШКІЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ
РОБОТА БІБЛІОТЕЧНОГО АКТИВУ

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і са­моосвіти, скарбницею людських знань. Тому нам необхідно допомагати учням оволодівати програм­ним матеріалом та закріплювати їх бібліотечними засобами, виховувати бажання самостійно розши­рювати обсяг знань, знайомити з різноманітними джерелами інформації та навчити розуміти їх, ко­ристуватися ними. У цьому нам допомагає бібліотечний актив.Бібліотечні активісти – перші помічники бібліотекаря
Члени активу, як правило, найкращі читачі, до­помагають бібліотекарям у організації масових за­ходів, популяризації книги, проведенні рейдів пе­ревірки підручників.

Я не уявляю своєї роботи без активу, тому що бібліотекар без помічників все одно, що море без води, ліс без дерев, учитель без учнів, бібліотека без книг.

Бібліотечний актив нашої школи складається а 6 учнів. До нього входять члени ради бібліотеки, члени «Книжкової лікарні», члени оргкомітету з проведення акції «Живи, книго!».

Організація активу в шкільній бібліотеці — справа складна і копітка. Щоб залучити дітей до активу, потрібно добре вивчити своїх читачів, їхні можливості, запити, нахили і на основі цього спрогнозувати види діяльності, які найбільше за­довольняють потреби дитини і забезпечують її розвиток та саморозвиток.

Бібліотекар завжди пам'ятає, що важливим принципом організації читацького активу є доб­ровільна участь школярів у бібліотечній справі. У роботі з бібліотечним активом, спира­юся на найважливіші потреби особистості; в спілкуванні; в практичній діяльності; у виконанні завдань, корисних справ, розширенні світогляду.

Сьогоднішні учні шкіл погано орієнтуються в довідниковому апараті бібліотеки, у пере­важній більшості не можуть самостійно підібрати літературу з теми, готуючись до уроків. Навіть у старшокласників часто немає навичок поверхневого ознайомлення з книгою, постійного звертання до довідників, каталогів, бібліографічних посібників. У плані розв'язан­ня цієї проблеми з найважливіших завдань є прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності через проведення бібліотечних уроків.

Тому основним завданням в роботі бібліотечно­го активу є:

- розширити і поглибити знання учнів про кни­гу і бібліотеку;

- навчити свідомому вибору книги з викорис­танням довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;

- навчити самостійно працювати з книгою, довідковими і періодичними виданнями.

У певний день актив збирається у бібліотеці, де обговорюють плани своєї роботи: робота з боржни­ками, повідомлення про повернення книг, бесіди, інформування учнів класу про заходи, які прово­дить бібліотека. Крім того, одним із завдань акти­ву е ремонт, збереження книг, підшивка газет. Актив допомагає бібліотекарю в наочному, есте­тичному оформленні бібліотеки. Члени активу оформляють написи книжкових виставок, ілюст­рують масові заходи.
РОБОТА «КНИЖКОВОЇ ЛІКАРНІ»
При бібліотеці працює «Книжкова лікарня», тут надають швидку допомогу «потерпілим». Звідси старі, пошарпані книги виходять такими приємними на вигляд, що їх відразу хочеться взя­ти до рук і прочитати. Клей, .картон, ножиці - ось основні інструменти, за допомогою яких «лікують» книги, підручники.

Бібліотекар надає учням консультації, пока­зують, як потрібно ремонтувати книги, як берегти книгу, як її читати, правильно користуватися нею.

Книжки - як люди: народжуються, живуть, старіють. Як і люди, можуть хворіти. А захворівши, потребують лікування.

Для хворих книжок теж е спеціальні лікарні. Тільки вони називаються по-іншому: реставраційні майстерні. В нашій шкільній бібліотеці теж є така майстерня, вона називається «Книжковою лікарнею». Тут лікують хворі книжки. І лікують по-різному. Одним надають амбулаторну допомогу, інших кладуть у лікарню, навіть оперують - дають друге життя. Словом повертають квітучий вигляд.Працює «Книжкова лікарня»,

Однак усі знають: будь-яку хворобу краще попередити, ніж вилікувати. І радять берегти здоров'я, зокрема позбутися поганих звичок.

Потрібно пам'ятати:

1. Не можна перегинати книжки.

2. Не можна загинати книжкові сторінки.

3. Не можна закладати в книжку олівці.

4. Не можна брати книжки брудними руками.

5. Не можна читати книжки під час їжі.

Найбільше книжки люблять дбайливе ставлення. Дуже люблять чистоту. Юні лікарі надають першу допомогу пошкодженим книжкам, уміло відремонтують, продовжать життя книжкам.

Виховувати в кожного учня повагу і любов до книги допомагає стенд «Куточок читача».

Для підвищення бібліотечної культури чи систематично проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки. Члени бібліотечного активу допомагають бібліотекарю знайомити маленьких читачів, учнів 1-х класів, із правилами користування бібліотекою та правилами поводження з книгою.

.

ВИСНОВОК

Результативність роботи.

Такі форми роботи допомогли досягти того, що учні краще сприймають прочитані твори, довше їх пам'ятають, вихо- вати в дітей добро, естетично-художні смаки, любов до книги, читання, формувати учня, який вміє володіти словом, збагачувати словниковий запас, виховувати культуру читання.

Важливим фактором того, що я досягла результатів своєї діяльності у співпраці шкільної та сільської бібліотеки, вчителів предметників, вихователів дитячого садочку, батьківського колективу є те, що учні, які часто відвідують бібліотеку стали:


 • культурними, вихованими;

 • швидше йдуть на контакт з бібліотекарем, і вчитєлями, однокласниками, стали більш ко­мунікабельними;

 • прагнуть більше знати;

 • цікавляться довідковою, науково-пізнавальною, новою літературою;

 • стали систематичніше читати;

 • краще сприймати прочитані твори;

 • вміють пояснити прочитане;

 • вміють виділяти головне;

 • вміють поводитися, працювати і берегти книгу;

 • можуть емоційно розповісти про твір;

 • знають більше прізвищ поетів і письменників;

 • збагатили свій словниковий запас;

 • пропонують прочитану ними книгу іншим учням.

Кожне слово бібліотекаря, вчителя повинно (ести в собі добро, справедливість, красу, в цьому суть наших етичних повчань. У цій справі немає дрібниць.

В умовах сьогодення організація навчально-виховного процесу школи спрямована на виховання учня — суб'єкта культури і власної життєтворчості. Шкільна бібліотека є складовою частиною навчально-виховного процесу і відіграє важливу роль у досягненні освітньої мети і завдань, які стоять перед школою.

Я вважаю, що шкільна бібліотека є центром інформації, естетичного, духовного збагачення учнів. Виходячи з проблем сьогодення: пошук, отримання й передача інформації, а також попу­ляризація дитячої та наукової літератури, шкіль­на бібліотека вирішує основне завдання: не тіль­ки навчити учнів читати і аналізувати книги, а й розвивати художньо-естетичні смаки засобами літератури, навчити орієнтуватися у великому по­тоці інформації, швидко знаходити і виділяти го­ловне,задовольняти інформаційні потреби суспільства.

Шкільна бібліотека працює за такими напрям­ками: • надання допомоги учням і педагогам у забез­печенні їхніх інформаційних потреб;

 • допомога учням в оволодінні програмовими знаннями;

 • виховування бажання самостійно розширю­вати обсяг знань;

 • знайомити та вчити користуватися різними джерелами інформації;

 • сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів і формувати читацькі інтереси;

 • удосконалювати інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів;

 • організовувати різні види масової роботи з популяризації книги;

 • здійснювати керівництво позакласним чи­танням учнів;

 • проводити індивідуальну роботу з читачами;

 • розвивати художній смак і самостійність суджень;

 • формувати національну свідомість, харак­тер, моральні якості;

 • виховувати культуру мовлення;

 • Впровадження інтерактивних форм і методів у роботі шкільного бібліотекаря;

 • створення естетичного дизайну бібліотеки.

Своєю роботою стараюсь довести дітям, що читання - це бесіда з людьми, більш мудрими і цікавими, що книга окрилює фантазію, викликає в серці людини певні почуття та емоції. Дитяче читання відіграє велику роль у житті дітей, набагато більшу, ніж у житті дорослих. Книга, прочитана у дитинстві, залишається в пам'яті майже на все життя і впливає на подальший розвиток дітей, робить великий моральний і естетичний вплив на юного читача.

Каталог: uploads -> editor -> 2171 -> 93968
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
93968 -> Сценарій агітбригади "паросток" Активізація залу. Лунає вальс. Пісня „Надо мечтать"
93968 -> * соціально-економічного стану сім ї

Скачати 346.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка