Бердянськ 2009 (06)Сторінка26/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.84 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Аналіз методик навчання дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем (CASE)”Постановка проблеми. Одна з основних проблем курсу “Case-технології”, як і всієї сучасної освіти – постійне збільшення обсягу знань, пропонованих для засвоєння студентами. Ця проблема виникла як наслідок науково-технічного прогресу, швидкого розвитку інформаційних технологій і суміжних галузей науки. Тому постає необхідність адаптації загальнонаукового матеріалу до специфіки майбутньої діяльності спеціаліста інженера-педагога та змістовне наповнення усіх видів робіт у процесі вивчення основ автоматизованого проектування складних програмних об'єктів і систем.

Аналіз досліджень та публікацій. У праці [5, с. 125-131] зазначається про необхідність вдосконалення методики формування понять курсу “Case-технології”.

Метою статті є аналіз методичних матеріалів, виконаних з тематики автоматизованого проектування складних об'єктів і систем та визначення ступеня їх відповідності знанням, вмінням і навичкам, які повинні бути сформовані у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю під час вивчення дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем (CASE)” та можливість їх залучення до навчального процесу.

Праці [6, 10] присвячені розгляду курсу “Case-технології” в аспекті структурного підходу до проектування складних програмних об’єктів і систем. Ці праці мають на меті засвоєння студентами умінь та навичок зі структурного автоматизованого проектування інформаційних систем. Змістовна частина лабораторного практикуму охоплює методології IDEF0, DFD та IDEF3. Для самостійного опрацювання залишено методологію IDEF1 та її прикладне застосування у ERWin. BPWin розглядається як прикладне середовище для створення діаграм, які моделюють бізнес-процеси: будується діаграма TO-BE, використовується функціонально-вартісний аналіз для оцінки ефективності бізнес-процесів. Застосовані методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні (метод вправ і повторень). До інформаційних засобів навчання, які використовуються згаданим автором, можна віднести навчально-методичні посібники та технічну літературу, до програмних засобів – згадувані вище ERWin та BPWin. Форма навчання за цією методикою передбачає індивідуальну (самостійну) роботу студентів у Case-середовищах за методичними рекомендаціями. Форми організації навчання – лабораторні та самостійні роботи, під час яких студенти отримують можливість навчитися застосовувати для опису предметної області діаграми IDEF0, DFD, IDEF3 та IDEF1Х. Недоліки розглянутої методики: розгляд тільки структурного проектування, відсутність проблемного розгляду прикладів. Висновок: під час застосування для навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю можливе лише часткове використання зі значними видозмінами. У праці Г. Калянова [3], на нашу думку, здійснено послідовний розгляд найбільш важливих аспектів системного структурного аналізу та проектування, що надає можливість студентам опанувати основи сучасних інформаційних технологій і визначитися з вибором CASE-засобу для розв’язання прикладних задач. Мета статті – засвоєння студентами знань зі структурного автоматизованого проектування інформаційних систем і формування умінь і навичок з моделювання бізнес-процесів. За змістом розглянуто методології, методи й засоби структурного аналізу та проектування, їх прикладна реалізація за допомогою CASE, етапи розробки консалтингових проектів, моделювання бізнес-процесів і реорганізація підприємств. Однак, праця більше зорієнтована на спеціалістів у галузі керування підприємством, консалтингу, системного аналізу та проектування. У зв’язку з цим автором було узагальнено досвід розробки консалтингових проектів створення комплексних інтегрованих систем автоматизації підприємств та організацій і розглянуто у якості методологічної та інструментальної бази консалтингу CASE-технології. Застосовані методи передбачають синтез пояснювально-ілюстративного та проблемного викладу матеріалу. Як приклади, використані дві системи: у викладі основного матеріалу – банківська задача (фрагмент проекту системи, яка організує роботу банкомату з обслуговування клієнта), у додатку – системний проект пайового фонду. Засоби моделювання та підтримки життєвого циклу інформаційних систем – BPWin та ERWin органічно застосовані для досить глибокого розкриття предметної галузі. Форма навчання – індивідуальна робота (з посібником) передбачає опрацювання наведених прикладів за комп’ютером. Недоліки: досить ґрунтовний, але розгляд тільки структурного проектування, схильність до моделювання бізнес-процесів Висновок: існує можливість застосування розглянутих у посібнику прикладів систем у процесі організації навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю. Детальний аналіз дає можливість зауважити про їх доцільність, але існування більшої спрямованості розглянутих прикладів до економічного профілю.

С. Маклаков свою працю [6] присвятив розгляду методів структурного аналізу й проектування та створенню інформаційних систем за допомогою CASE-засобів фірми Platinum Technology – BPWin та ERWin. Вона послужила основою для лекцій і практичних занять по CASE-технологіям та CASE-засобам у Навчальному центрі компанії Interface LTD і має за мету навчити основ автоматизованого проектування та сформувати вміння працювати у прикладних CASE-середовищах. Зміст посібника охоплює виклад основ методології функціонального моделювання та побудови моделей IDEF0, DFD та IDEF3 за допомогою BPWin, а також принципів створення моделі даних та генерації коду серверної та клієнтської частини програми на основі застосування ERWin. Далі розглядається інтеграція моделі даних та функціональної моделі, методи колективної роботи над складними проектами та спеціалізований репозитарій ModelMart, призначенням якого є зберігання, документування, інтеграція, порівняння та злиття моделей, створених у BPWin та ERWin. Об’єктно-орієнтованій мові проектування UML присвячений один із розділів, який розкриває її можливості під час створення моделей предметної області у Rational Rose. Методи навчання – пояснювально-ілюстративні, частково – практичні (створення прикладів у CASE-засобах). Недоліки: немає системності у розгляді прикладів – моделей систем: їх досить багато, але вони не пов’язані однією ідеєю за текстом, у викладі матеріалу – перевага пояснювально-ілюстративних методів, дуже оглядово розглянуто об’єктний підхід до проектування.

Інша праця є продовженням попередньої та являє собою практичний посібник зі створення функціональних моделей і системного аналізу за допомогою CASE-засобу фірми Computer Associates – BPwin 4.0 [7]. Вона містить опис методології та інструментальних засобів, а також вправи, що дозволяють самостійно освоїти техніку створення функціональних моделей. Загалом, можна зазначити, що посібник призначено для системних аналітиків і фахівців в області інформаційних технологій.

Аналізуючи зазначені джерела, ми дійшли висновку, що можливе більш повне розкриття галузі Case-технологій і функціональних особливостей прикладних програм завдяки додаванню (або розширенню розгляду) матеріалів, присвячених об’єктному підходу до проектування складних інформаційних, зокрема програмних систем. Цей висновок є співзвучним з вимогами до знань, вмінь і навичок студентів, які висувають ОКХ та ОПП до спеціаліста інженера-педагога комп’ютерного профілю.

На нашу думку, найбільш чіткий, обґрунтований і широкий огляд галузі CASE пропонує група авторів у праці [10]. Мета посібника – формування умінь і навичок з автоматизованого проектування складних систем. Зміст посібника: лабораторні роботи побудовані таким чином, що відбувається логічний перехід від загального аналізу предметної області до проектування за допомогою структурного та об’єктного підходу з поступовим зростанням складності завдань. Автори пропонують починати з розгляду функціональних можливостей системи та декомпозиції її на складові елементи та підсистеми з метою подальшого проектування на комп’ютері. Інструментальні засоби та методології розглядаються у наступній послідовності: 1) BPWin: методологія IDEF0, доповнення моделей процесів діаграмами DFD та WorkFlow (IDEF3), звіти у BPWin; 2) ERWin: методологія IDEF1Х, створення логічної моделі даних, нормалізація, створення фізичної моделі даних, звіти у ERWin; 3) Rational Rose: вступ, діаграми варіантів використання, діаграми класів, взаємодії, станів, компонентів, діаграми розміщення, генерація вихідних текстів програм, зворотне проектування. Методика побудована на проблемному підході та спирається на практичні дії за методом вправ і повторень. Форма організації навчання – лабораторна робота або спеціальний практикум, зорієнтований здебільшого на персоніфіковану роботу за комп’ютером. Розглядаючи більш детально зазначену працю, треба звернути увагу також на негативні її сторони. Можна зауважити про недостатність викладу можливостей кодогенерації та реінжинірингу (відповідно прямого та зворотного перетворення моделі у код) за допомогою CASE-засобів, відсутність лабораторних робіт, присвячених версійному контролю та питанням керування конфігурацією програмних засобів.

Підручник О. Вєндрова [2] має на меті допомогти студентам в опануванні сучасних методів і засобів проектування програмного забезпечення (ПЗ) економічних інформаційних систем, заснованих на використанні CASE-технологій, а також у формуванні навичок їх самостійного практичного застосування. Автор розкриває основну ідею цих методів і засобів, яка полягає в застосуванні інженерного підходу до проектування ПЗ, що розуміється як процес створення проекту програмного забезпечення, багато в чому аналогічний процесу створення промислової продукції. Виклад основ інженерного проектування ПЗ орієнтований на студентів старших курсів і аспірантів, при цьому основна увага приділяється технічним аспектам проектування.

На нашу думку, у змістовній частині підручника авторові добре вдалося розглянути із системних позицій основні напрямки, що існують в області інженерного проектування ПЗ (іншими словами, програмної інженерії), не заглиблюючись у їхні деталі, для того, щоб сформувати цілісне уявлення про певну галузь. Доволі детально розглянуто офіційно затверджені й визнані де-факто міжнародні й вітчизняні стандарти в галузі програмної інженерії й насамперед стандарт ISO 12207 “Процеси життєвого циклу ПЗ”, на якому базуються практично всі сучасні промислові технології, зокрема наведені у підручнику: Datarun, Oracle CDM і найостанніше за часом виходу на ринок Rational Unified Process, основою якої є мова об’єктно-орієнтованого моделювання UML. У заключних главах підручника розглянуто сучасний стан розвитку CASE-засобів і промислових технологій проектування ПЗ, що надає можливість визначитися з вибором тієї чи іншої CASE-програми відповідно до розв’язуваної задачі.

Виклад основного матеріалу базується на пояснювально-ілюстративних методах з прикладами моделей, для більшості з яких як предметна галузь обрана податкова система Російської Федерації, але, на думку науковців, це практично не впливає на спільність описуваних підходів і методів. Ми вважаємо, що ця робота може заповнити прогалини, наявні також у вітчизняній навчальній літературі по програмній інженерії, і може бути вдало застосований у процесі навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю. Це найбільш актуальна праця у вигляді підручника, в якій широко й вичерпно розглянуто галузь CASE, а загальний теоретичний і навчальний матеріал майстерно інтерпретований для розуміння студентами. Праці О. Вєндрова [1; 2] є досить вичерпними, але потребують досить важливих змін та інтерпретації. По-перше, для студентів з України зрозумілим, але не застосовним на практиці буде моделювання податкової системи Російської Федерації, тому постає необхідність підбору більш вдалої предметної галузі. По-друге, існує недосконалість у застосуванні цих методичних матеріалів для вивчення дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем (CASE)” саме інженерами-педагогами комп’ютерного профілю, а не економістами. На нашу думку, доречним був би синтез змісту підручника й практикуму О. Вєндрова та подання на їх основі моделі, яка розглядається авторами [10].

Праця зарубіжного автора Т. Кватрані [4] є вичерпним посібником, у якому зазначається, як користуватися засобом Rational Rose, процесом Rational Unified Process і мовою UML для успішної візуалізації, специфікації, документації й конструювання програмних систем. Цей посібник розбиває технологію на складові й забезпечує прозоре пояснення кожного елемента. Зміст посібника побудований у відповідності до попередніх версій Rational Unified Process: спочатку проекту система аналізується й моделюється. Протягом усього посібника розглядається ітеративний процес розробки, практичний UML і програмне середовище Rational Rose. Теми містять такі актуальні питання, як створення варіантів використання, знаходження об'єктів і класів, стереотипи UML і пакети, сценарії, діаграми послідовності, кооперативні діаграми, знаходження взаємодії об’єктів, відношення залежності, асоціації й агрегації.

Виклад матеріалу посібника побудовано на проблемному методі навчання: на початку ставиться завдання, для якого треба виконати аналіз і проектування, а потім – протягом усього посібника описується його поетапне розв’язання. Модель, що розглядається автором – система університетських курсів – пов’язана з організацією діяльності ВНЗ, тому є можливим її застосування у курсі “Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем (CASE)” для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю. Під час створення проекту програмної системи авторка також достатню увагу приділила опису поведінки й структури системи та її об'єктів, створенню діаграм переходів станів Харела, контролю змісту моделі, специфікації, візуалізації й документуванню архітектури системи та ітеративному плануванню процесу. Нові можливості Rational Rose 2002 продемонстровано з використанням кодогенерації й реінжинірингу мовами Visual C++, C++, і Visual Basic. Недоліки: розгляд тільки об’єктного підходу на основі одного програмного засобу – Rational Rose 2002, схильність до практичної розробки без ґрунтовного розкриття теоретичних концепцій. Таким чином, ця методика не може дати системної картини у вивченні галузі CASE-технологій студентами інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю у випадку застосування їх у навчальному процесі.Висновки. Таким чином, методика навчання дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем (CASE)” майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій є нерозв’язаним завданням педагогічної науки. Розглянуто методичні основи викладання дисципліни не охоплюють специфіку підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю. Тому необхідним і актуальним є розробка цієї методики на високому науковому та дидактичному рівнях. Повинна бути зроблена трансформація загальнонаукового матеріалу до специфіки майбутньої діяльності спеціаліста інженера-педагога та змістовне наповнення усіх видів робіт у процесі вивчення основ автоматизованого проектування складних програмних об'єктів і систем.

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Подальші дослідження будуть присвячені теоретичному обґрунтуванню та розробці методичної системи навчання курсу “CASE-технології”.
Література

1. Вендров А. М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем / А. М. Вендров. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 192 с.

2. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем / А. М. Вендров. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 352 с.

3. Калянов Г. Н. CASE-технологии. Консалтинг при автоматизации бизнес-процессов / Г. Н. Калянов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2000. – 314 с.

4. Кватрани Т. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML / Т. Кватрани. – М. : Изд. дом “Вильямс”, 2003. – 192 с.

5. Кудінов М. В. Необхідність вдосконалення методики формування понять курсу “Case-технології” для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / М. В. Кудінов, В. І. Межуєв. – Х. : УІПА, 2008. – С. 125-131. – (Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр., вип. 3).

6. Маклаков С. В. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем / С. В. Маклаков. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. – 256 с.

7. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0 / С. В. Маклаков. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2004. – 224 с.

8. Мінухін С. В. Лабораторний практикум з курсу “CASE-технології” для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання / С. В. Мінухін, О. М. Беседовський. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 128 с.

9. Мінухін С. В. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з курсу “CASE-технології” для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 / С. В. Мінухін. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 64 с.

10. Федотова Д. Э. CASE-технологии : практикум / Д. Э. Федотова, Ю. Д. Семенов, К. Н. Чижик. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003. – 157 с.

Дата надходження статті: 19.10.2009 року.

Дата прийняття статті до друку: 04.12.2009 року.
РЕЗЮМЕ
1. Горіна Жанна Дмитрівна. Методологічні орієнтири дослідження процесів міжкультурного спілкування.

У статті окреслено методологічні засади проблеми міжкультурного спілкування; обґрунтовано різні підходи до розуміння поняття “спілкування”; автор доводить необхідність використання понятійного апарату суміжних галузей для створення лінгводидактичної системи формування міжкультурно-комунікативної компетентності майбутніх учителів у контексті сучасної освіти в Україні.Ключові слова: міжкультурний, комунікація, спілкування, міжкультурна компетенція / компетентність.

2. Халабузар Оксана Анатоліївна. Варіативна технологія формування культури логічного мислення.

Статтю присвячено проблемі варіативної технології формування культури логічного мислення майбутніх спеціалістів. У межах технології розглянуто основні компоненти культури логічного мислення.Ключові слова: технологія, культура логічного мислення, основні компоненти, логічне мислення.

3. Кучерук Оксана Анатоліївна. Технологічний підхід до методів навчання мови.

У статті розглядається проблема методів навчання на рівні навчальних технологій у шкільній мовній освіті. На підставі осмислення висунутої проблеми обґрунтовується важливість і специфіка технологічного походу до методів навчання мови, визначаються пріоритетні напрямки на шляху формування нового образу мовленнєвої особистісно орієнтованої освіти.Ключові слова: методи навчання мови, технологічний підхід, дидактичні технології.

4. Дороз Вікторія Федорівна. Психолінгвістична характеристика мовленнєвої діяльності учнів національних спільнот в умовах білінгвізму, трилінгвізму.

У статті подано аналіз різних підходів до визначення понять “білінгвізм”, “трилінгвізм” та на основі вивчення мовленнєвої діяльності учнів національних спільнот з’ясовано типи цих явищ в Україні.Ключові слова: мовленнєва діяльність, мовна ситуація, білінгвізм, трилінгвізм, інтерференція.

5. Мельник Тамара Валентинівна. Особливості соціально-мовної взаємодії як об’єктивної реалії.

У статті розглядається взаємодія російської та української мов як споріднених, деякі соціально-мовні питання контактування в сучасних умовах білінгвізму, серед яких негативний трансфер – інтерференція.Ключові слова: сучасна мовна ситуація, двомовність, білінгв, інтерференція.

6. Горошкіна Олена Миколаївна. Особливості використання інтерактивних методів навчання української мови в старших класах.

У статті визначено лінгводидактичний потенціал інтерактивних методів навчання української мови в старших класах, розглянуто особливості використання з метою самореалізації особистості кожного учня.Ключові слова: інтерактивні методи навчання, комунікативно-ситуативні вправи, комунікативна діяльність.

7. Мордовцева Наталія Валеріївна. Лінгвістичні мініатюри як засіб мовленнєвого розвитку учнів.

Стаття розкриває теоретичні відомості побудови лінгвістичних текстів-мініатюр; їх види та функціонально-стилістичні призначення при вивченні мовного матеріалу на уроках української мови.Ключові слова: мінітекст, лінгвістичні мініатюри, види лінгвістичних мініатюр.

8. Олейнікова Оксана Георгіївна. Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках іноземної мови (на матеріалі автентичних казок).

У статті розглянуто питання щодо розвитку комунікативної компетенції на матеріалі автентичних казок та запропоновано різні види завдань на формування допитливості, уяви, творчого мислення.Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативний підхід, автентичні казки, некомунікативні вправи, умовно-комунікативні вправи.

9. Андрієць Олена Миколаївна. Система вправ з формування дискурсивного мовлення учнів основної школи.

Подано наукове обґрунтування понять “дискурс”, “дискурсивне мовлення”, запропонована система вправ для розвитку дискурсивного мовлення учнів 5-9 класів загальноосвітньої школи.Ключові слова: мовлення, дискурс, дискурсивне мовлення, комунікативна компетенція.

10. Дідук-Ступ’як Галина Іванівна. Компетентнісно-лінгвоконцептологічне вивчення української мови та технологія інтеракції різновекторного опрацювання мовного матеріалу.

У статті описується застосування компетентнісно-лінгвоконцептологічного вивчення в процесі реалізації лінгводидактичної технології взаємодії різновекторного вивчення мовного матеріалу; розкрито педагогічні, лінгводидактичні, психолінгвістичні й лінгвістичні основи лінгвоконцептологічної методики навчання мовного матеріалу для формування білінгвів і полілінгвів; вказано шляхи реалізації лінгвоконцептологічного й компаративного вивчення мовних і культурних явищ на основі зв’язного висловлювання та під час побудови різножанрових дискурсів.Ключові слова: компетентнісно-лінгвоконцептологічне вивчення, технологія взаємодії, різновекторне вивчення, лінгводидактична система, компаративне вивчення, різножанрові дискурси.

11. Губрієнко Світлана Юріївна. Вплив міжмовної інтерференції на формування комунікативної компетентності російськомовних учнів.

У статті розглядається поняття міжмовної інтерференції та її вплив на формування комунікативної компетентності в умовах російсько-українського білінгвізму.Ключові слова: міжмовна інтерференція, комунікативна компетентність, білінгвальне начання, мовна і мовленнєва компетенції.

12. Шепетко Юлія Миколаївна. Сучасний електронний підручник з української мови: реалії і перспективи.

У статті проаналізовано сучасний стан і перспективи використання електронного підручника, наголошено на оновленні методів і форм використання електронного підручника в навчальному процесі, з’ясовано ефективність використання електронного підручника.Ключові слова: електронний підручник, методи і форми використання електронного підручника, інформаційна культура.

13. Ясак Тетяна Миколаївна. Методичні рекомендації щодо застосування технології SMART Bоаrd на уроках вивчення синтаксису української мови.

У статті висвітлені методичні рекомендації щодо застосування інтерактивної технології SMART Board на різних етапах уроку у процесі вивчення синтаксису української мови.Ключові слова: інтерактивні технології, Smart Board, інтерактивна дошка, етапи навчання, синтаксис української мови.

14. Володіна Наталя Вікторівна, Власенко Ірина Володимирівна. Креативність писемного мовлення як чинник компетентнісного підходу до навчання іноземних мов.

Статтю присвячено проблемі розвитку письмової комунікації, як одному з показників компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов. Креативність письмового мовлення розглядається як засіб досягнення професійних цілей, задоволення пізнавальних інтересів, імпульс до самоосвіти.Ключові слова: письмо, письмове мовлення, креативність, комунікація, компетентність.

15. Мішеніна Тетяна Михайлівна. Концепція виховного ідеалу в літературному і мистецтвознавчому краєзнавстві Криворіжжя.

Дослідження сприяє вивченню актуальної проблеми національної ідентифікації й розкриває шляхи формування національно-свідомої особистості в процесі навчання української мови в умовах відродження інтересу до духовних здобутків держави.Ключові слова: літературне краєзнавство, мистецтвознавче краєзнавство, текстоцентричний принцип навчання, патріотизм.

16. Нищета Володимир Анатолійович. Життєтворчий проект “Я і медіапростір”.

У статті розглядається життєтворчий проект як пиклад цілеспрямованої, спеціально організованої педагогічної діяльності з метою зменшення негативного впливу засобів масової інформації на особистість сучасної молоді, що формується.Ключові слова: медіапростір, засоби масової інформації, технологія життєтворчих проектів, життєва компетентність, виховний вплив.

17. Мирошниченко Володимир Олександрович. Проектна технологія навчання історії як дидактична категорія.

Статтю присвячено питанню проектної технології навчання історії як дидактичної категорії. Автор акцентує увагу на меті, організації, структурі та типології проектів означеної технології навчання, що використовується під час вивчення історії в загальноосвітній школі.Ключові слова: технологія, педагогічна технологія, проектна технологія.

18. Федчиняк Артур Олександрович. Досвід викладання історії повсякденності в сучасній школі.

Автором розглядається проблема використання педагогічних методів, прийомів і засобів під час навчання повсякденності в сучасній школі.Ключові слова: досвід, історія повсякденності, форма, метод, прийом, засіб.

19. Баханов Костянтин Олексійович. Специфіка методики навчання історії у вищій школі.

У статті розкрито специфіку навчання історії у вищій школі, визначено основні відмінності методики навчання історії у ВНЗ порівняно із загальноосвітньою школою.Ключові слова: методика навчання історії у вищій школі, історичне пізнання.

20. Осадчий В’ячеслав Володимирович. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів.

Визначаються вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів у відповідності до ідей інклюзивної освіти, здоров’язберігаючого та ціложиттєвого навчання, освіти в інтересах сталого розвитку, компетентнісного підходу, демократії, створення єдиної зони європейської освіти, толерантності.Ключові слова: професійна підготовка, компетентнісний підхід, учитель, інформаційні технології.

21. Омеляненко Алла Володимирівна. Емоційно-інтелектуальний аспект у педагогічному дискурсі.

У статті висвітлюються прийоми використання емотивних мовних засобів у мовленнєвій поведінці майбутніх вихователів.Ключові слова: емоційні засоби, педагогічний дискурс.

22. Борисенко Валентина Модестівна. Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу на сучасному етапі.

Якісна освіта є одним з основних ресурсів розвитку суспільства, породжує потребу змін у ставленні до неї як до механізму передачі етичних норм, ідеалів та значень буття, без чого не може скластися особистість, її громадянська позиція, становлення якої формується під впливом моральних та духовних цінностей. Використання емоційного фактору розглядається як важлива умова забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах на сучасному етапі.Ключові слова: емоційний фактор, якісна освіта, емоційний інтелект, ресурс розвитку суспільства, етичні норми, моральні та духовні цінності.

23. Морська Лілія Іванівна. Тестування комунікативної компетенції в усному мовленні та ознаки його ефективності.

У статті досліджується проблема можливості та доцільності використання тестування усного іншомовного мовлення. Обґрунтовані основні ознаки ефективності тесту комунікативної компетенції з урахуванням можливих взаємозв’язків та взаємодії на якість тесту в цілому.Ключові слова: усний тест, комунікативна компетенція, валідність, надійність, інтерактивність тесту, практичність тесту, автентичність тесту.

24. Дроздова Ірина Петрівна. Специфіка методики навчання професійного мовлення студентів ВНЗ нефілологічного профілю.

У статті розглядаються деякі специфічні аспекти методики навчання українськомовного професійного мовлення студентів ВТНЗ, з урахуванням готовності і прагнення до усвідомлення постійного особистісного і професійного удосконалення фахівців інженерної кваліфікації.Ключові слова: предметна (професійна, конвенціальна) компетенція, засіб отримання професійної освіти, урахування майбутньої спеціальності студентів, комунікативна мета, професійно спрямоване навчання української мови.

25. Чулкова Людмила Опанасівна. Ситуативний метод формування іншомовленнєвої компетенції студентів як засіб розвитку критичного мислення.

Статтю присвячено питанням формування іношомовленнєвої компетенції студентів на основі ситуативного методу та розвитку критичного мислення у процесі сприйняття інформації професійної та соціальної спрямованості.Ключові слова: критичне мислення, ситуативний метод (study case), іншомовленнєва компетенція.

26. Гуренко Ольга Іванівна. Проблема професійної підготовки майбутнього соціального педагога в сучасних соціокультурних умовах: полікультурний аспект.

У статті представлено ретроспективу фаху “Соціальний педагог”; розкрито сутність соціально-педагогічної діяльності в сучасних соціокультурних умовах та визначено її пріоритети; побудовано модель полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів в умовах ВНЗ.Ключові слова: соціально-педагогічна діяльність, модель полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів.

27. Корнієнко Світлана Іванівна. Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх учителів болгарської мови.

У статті досліджується поняття лінгвістичної компетенції як уміння розпізнавати, називати і визначати лінгвістичні категорії, оперувати мовними фактами.Ключові слова: комунікативна компетентність, методика викладання мови, лінгвістична компетенція, теорія компетенцій.

28. Пентилюк Марія Іванівна. Психологічне підґрунтя професійного становлення майбутніх учителів-словесників.

У статті зазначено психологічні передумови навчальної діяльності студентів-філологів: подано аналіз мотиваційної сфери, виокремлено етапи формування пізнавальних інтересів, основні складові інтелектуальної діяльності – пам’ять, мислення, мовлення, уява, увага – як основа психологічних можливостей студентів.Ключові слова: мотивація навчальної діяльності, внутрішні (інтелектуально-пізнавальні) та зовнішні мотиви у навчанні, етапи формування пізнавальних інтересів студентів, складові інтелектуальної діяльності.

29. Цепкало Олексій Володимирович. Роль стратегічної компетенції у формуванні іншомовного професійного спілкування студентів технічного ВНЗ.

У статті розглядається компонентний склад комунікативної компетентності, одним із важливих елементів якої є стратегічна компетенція. Обґрунтовується необхідність її формування засобами інформаційних технологій з метою формування вмінь професійного спілкування студентів технічних вищих навчальних закладів.Ключові слова: комунікативна компетентність, стратегічна компетенція, інформаційні технології, професійно орієнтоване іншомовне спілкування.

30. Романова Лідія Яківна. Роль інформаційних технологій у професійній підготовці учителів-словесників у педагогічній вищій школі України.

У статті розглядаються сучасні інформаційні технології в професійній підготовці вчителів-словесників, зокрема – комп’ютерні. Прослідковується стрімке зростання комп’ютерних технологій та активне їх запровадження в освіту вищої школи.Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютерні технології, мультимедійні засоби навчання, презентація, електронний дидактичний комплекс.

31. Удовиченко Ганна Андріївна. Імітаційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови початкової школи.

У статті розглядаються теоретичні засади використання імітаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови початкової школи. Автор здійснює спробу визначити основні змістові характеристики досліджуваного поняття.Ключові слова: імітаційні технології, професійна підготовка.

32. Саприкіна Наталя Віталіївна. Креативний потенціал студентів-філологів як педагогічна категорія.

У статті розкривається сутність понять “креативність”, “креативний потенціал” студентів-філологів як необхідної умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя, окреслено шляхи виявлення та розвитку творчого потенціалу у структурі теоретико-методичної підготовки.Ключові слова: креативність, креативний потенціал, етапи формування креативності, структура творчого потенціалу студента-філолога, професійна компетентність вчителя.

33. Климова Катерина Яківна. Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів.

У статті окреслено загальнодидактичні та специфічні принципи навчання української мови майбутніх учителів-нефілологів. Посилаючись на сучасні лінгводидактичні праці, автор розглядає навчальні принципи у площині проблеми проектування педагогічних технологій у ВНЗ.Ключові слова: компетенція, технології, принципи, проектування.

34. Голуб Ніна Борисівна. Риторична освіта сучасного вчителя.

Обґрунтовується важливість навчання риторики студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Розглядається один із можливих варіантів змісту риторичної освіти сучасного вчителя, конкретизуються окремі аспекти.Ключові слова: риторика, риторична освіта, риторизація, жанри педагогічного мовлення.

35. Бондаренко Галина Петрівна. Методи й методичні прийоми формування фахової термінологічної компетенції студентів-нефілологів у процесі вивчення курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

У статті розглянуто методи й методичні прийоми, раціональне поєднання яких сприятиме збагаченню активного словникового запасу студентів-нефілологів термінолексикою фаху в процесі вивчення курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.Ключові слова: методи навчання, прийоми навчання, студенти-нефілологи, фахова термінологія, етап засвоєння термінологічної одиниці.

36. Кузьменко Григорій Михайлович. Психолого-педагогічні умови формування пізнавального інтересу на заняттях з фізики.

Визначено поняття пізнавального інтересу та обґрунтовано необхідність поєднання ряду педагогічних технологій для його формування на заняттях з фізики.Ключові слова: пізнавальний інтерес, контекстне навчання, проблемне навчання, особистісно-орієнтоване навчання, заняття з фізики.

37. Шевченко Олена Петрівна. Навчальний потенціал кейс-методу.

Здійснюється аналіз навчального потенціалу кейс-методу щодо його використання під час вивчення гуманітарних дисциплін у ВТНЗ. Розглядається категоріальний апарат кейс-методу. Характеризуються позитивні моменти використання кейс-методу під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням і філософії у технічному ВНЗ.Ключові слова: кейс-метод, ситуація, аналіз, гуманітарні дисципліни.

38. Коновал Олександр Андрійович. Організація та результати педагогічного експерименту з упровадження методики вивчення електродинаміки на засадах теорії відносності.

Подано обґрунтування, методику проведення та результати педагогічного експерименту з упровадження методики вивчення електродинаміки на засадах теорії відносності.Ключові слова: методика вивчення електродинаміки, педагогічний експеримент, теорія відносності.

39. Литвин Олег Миколайович, Нечуйвітер Олеся Петрівна. Деякі аспекти методики викладання курсу “Аналіз Фур’є” для магістрів.

У статті викладено методику викладання курсу “Аналіз Фур’є” для магістрів з використанням оптимальних за порядком точності методів з використанням інтерлінації функцій.Ключові слова: кубатурні формули, аналіз Фур’є, інтерлінація функцій.

40. Литвин Олег Миколайович, Першина Юлія Ігорівна. Введення елементів 4D математичного моделювання до курсу “ПК в математичних розрахунках”.

У статті дається методика викладання розділу, присвяченого використанню комп’ютерної техніки при побудові 4D математичних моделей на прикладі відновлення динамічної внутрішньої структури тривимірного тіла. Обґрунтовується необхідність викладання цього розділу. Наводиться приклад відновлення динамічного серця людини з використанням інтерфлетації функцій та СКМ Matlab.Ключові слова: 4D математична модель, 3D математична модель, інтерфлетація, мішана апроксимація, комп’ютерна томографія.

41. Коновальська Людмила Олександрівна. Визначення поняття методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

На основі аналізу літературних джерел визначено поняття методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. У ході дослідження визначено доцільність формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професіонально-орієнтованих дисциплін.Ключові слова: компетенція, компетентність, метод, методика навчання, методика тренування, методична компетентність.

42. Самсутіна Наталя Михайлівна. Моніторинг сучасного стану формування предметної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки.

Стаття розкриває проблему якісного формування знань, умінь і навичок з дисципліни “Теорія та методика викладання гімнастики”. Оволодіння студентами системою наукових знань з професійно-орієнтованих дисциплін залишається на низькому рівні. Це вимагає посилення уваги до удосконалення процесу фахової підготовки, зокрема формування функціонально-професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури.Ключові слова: учитель фізичної культури, предметна компетентність, функціонально-професійні компетентності, фахова підготовка, знання, уміння, навички.

43. Ваврів Ірина Ярославівна. Компетентнісно-діяльнісний підхід до професійної іншомовної комунікативної підготовки фахівців сфери туризму.

У статті розглянуто тему формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері туризму на основі компетентнісно-діяльнісного підходу, що сприяє нокопиченню, розвитку й активному використаннюпрофесійних знань, умінь і навичок у типових ситуаціях професійних взаємостосунків.Ключові слова: компетентнісно-діяльнісний підхід, іншомовна підготовка, комунікативна компетентність, діяльнісна методика, порогові рівні.

44. Лебідь Ольга Валеріївна. Магістерська підготовка як умова формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У статті аналізуються особливості магістерської підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів; визначається мета підготовки магістрів педагогічної освіти.Ключові слова: магістратура, підготовка, магістерська підготовка, професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу.

45. Немченко Сергій Геннадійович. Методологічні проблеми пошуку нової управлінської парадигми.

У статті розглядаються методологічні проблеми пошуку нової управлінської парадигми.Ключові слова: управління, практика, наука, проектування.

46. Твердохліб Ігор Анатолійович. Філософські аспекти проблеми штучного інтелекту.

У статті зазначається про актуальність проблеми штучного інтелекту, висвітлено погляди на інтелект спеціалістів у галузі інформатики, психології та філософії, проаналізовано деякі підходи до розуміння проблеми штучного інтелекту в філософії та окреслено перспективи подальших досліджень у цій сфері.Ключові слова: філософія, штучний інтелект, технологія, електронне середовище.

47. Обрізан Лілія Іллівна. Психолого-педагогічні умови створення комфортного середовища в загальноосвітніх закладах на основі вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського

У статті характеризується важливість створення комфортного середовища в загальноосвітніх закладах, розкривається сутність основних психолого-педагогічних умов, що є основою забезпечення позитивного навчально-виховного процесу та підвищення ефективності знань учнів, з опорою на видатні праці В. Сухомлинського, вміло адаптовані до сучасних умов навчання та виховання кожного школяра.Ключові слова: психолого-педагогічні умови, комфортне середовище, керівник, педагог, професійно-педагогічне спілкування.

48. Панова Світлана Олегівна. Теоретичні аспекти застосування математичних методів у науково-педагогічних дослідженнях.

У статті пропонується теоретичний аналіз застосування математичних методів у науково-педагогічних дослідженнях.Ключові слова: педагогіка, методика, дослідження, математичні методи, статистичні методи.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка