Бердянськ 2008 (06)Сторінка1/27
Дата конвертації12.04.2016
Розмір5.47 Mb.
#2260
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК

наукових праць

4(Педагогічні науки)

Бердянськ

2008УДК 37.01(06)

ББК 74я5З 41

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 304 с.


Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №3 від 04.12.2008 р.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Крижко Василь Васильович – к.пед.н., проф., член-кор. АПСН, ректор Бердянського державного педагогічного університету;


Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету;
Гусєв Віктор Іванович – д.пед.н., проф., зав. каф. професійної педагогіки та методики трудового навчання Бердянського державного педагогічного університету; Жалдак Мирослав Іванович – д.пед.н., проф., академік АПН України, зав. каф. інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, проф. каф. математики та методики її викладання Бердянського державного педагогічного університету; Павлютенков Євген Михайлович – д.пед.н., проф., академік РАН, проректор з наукової роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, проф. кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету; Золотухіна Світлана Трохимівна – д.пед.н., проф. Харківського державного педагогічного університету; Максименко Сергій Дмитрович – д.психол.н., проф., академік АПН України, директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Балл Георгій Олексійович – д.психол.н., проф., зав. лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Сущенко Тетяна Іванівна –д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, професор каф. педагогіки БДПУ.
Збірник включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України

(Бюлетень ВАКу. – 1999. – №5. – С. 30).


У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та викладачів інших вищих навчальних закладів України. У публікаціях подано нові погляди на актуальні проблеми теорії педагогіки.
© Бердянський державний

педагогічний університет

ЗМІСТ
Терно С.О. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії……………………………………………………………


5

Мисан В.О. Багатоперспективність у змісті шкільного курсу історії як основа розвитку критичного мислення учнів………………….


13

Вєнцева Н.О. Дискусія як засіб розвитку мислення підлітків на уроках історії……………………………………………………………


21

Мирошниченко В.О. Розвиток критичного мислення учнів засобами проектної технології на уроках історії…………...…….


26

Федчиняк А.О. Розвиток критичного мислення учнів на уроках вивчення історії повсякденності в 8-9 класах……………..……..


32

Янчук О.С. Сучасні методи і прийоми формування критичного мислення першокласників на уроках мислення серед природи


39

Удовиченко Г.А. Проблема розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках іноземної мови……………...…...


44

Мармуров В.В., Давидов П.Г. Критичне мислення як засіб об’єктивної оцінки релігійних ідеологій (на прикладі любові бога до людини в ісламі)……………………………………………..50

Глазкова І.Я. Навчальний діалог як засіб формування навичок критичного мислення………...……………………………………….


57

Нищета В.А. Критичне творче мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення української мови та літератури…..….


62

Дороз В.Ф. Формування критичного мислення учнів-білінгвів у процесі крос-культурного навчання української мови…...……...


71

Лисенко М.В. Уява як прояв творчого мислення учнів на уроках літератури

81

Каніболоцька О.А. Сучасні засоби інтерактивного навчання старшокласників у процесі літературної освіти…………………..


87

Зеленська Я.Ю. Формування критичного мислення учнів у процесі вивчення теоретико-літературних понять (на прикладі поняття про образ-символ)…………………………………………………….93

Строганова Г.М. Формування критичного мислення учнів на уроках розвитку мовлення в аспекті функціонально-семантичного підходу


102

Ярова О.Б. Технології критичного мислення як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземних мов…………....


108

Калюжна І.В. Розвиток мовлення та критичного мислення учнів на уроках іноземної мови………………………...……………………...


113

Халабузар О.А. Характеристика помилок та утруднень під час формування критичного мислення як одного з показників культури логічного мислення студентів………………….………..118

Данукало Н.Г., Зубенко В.Д. Використання деяких прийомів розвитку критичного мислення студентів при вивченні іноземної мови………...


125

Кашкарьов Г.В. Концептуальні засади формування в майбутніх учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів………………………………………..132

Дорогих Р.В. Розвиток навичок критичного мислення студентів у процесі педагогічної взаємодії………………………………………


139

Малицька О.В. Культурне середовище як визначальний фактор становлення особистості……………………………………...……..


147

Колкунова В.В. Принципи морального виховання підлітків у поліетнічному учнівському середовищі……………………………


152

Лопатіна Г.О. Наукові підходи до навчання молодших дошкільників діалогічного мовлення……………………………….


158

Григор’єва В.В. Діагностика рівня сформованості компонентів творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності….


164

Мартиненко О.В. Характеристика основних структурних компонентів танцювальної діяльності дітей дошкільного віку…


175

Томіч Л.М. Обґрунтування необхідності комплексної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку………………….


180

Куделіна О.В. Використання персонального комп’ютера…………...

187

Жульова С.І. Сучасні форми проведення просвітницької роботи щодо профілактики девіантних форм поведінки (на прикладі профілактики ВІЛ-інфекції)…………………………………………..192

Єжова О.О. Завдання по формуванню ціннісного ставлення до здоров’я в системі професійно-технічної освіти молоді……….


196

Красножон О.Б. Використання властивостей елементарних функцій при розв’язуванні рівнянь та нерівностей з параметром…………………..


201

Самсутіна Н.М. Професійна компетентність як показник якості фахової освіти майбутнього вчителя фізичної культури……….


207

Ворфоломєєва І.В. Розвиток творчої рефлексивної індивідуальності майбутнього вчителя…………………………….


210

Тверезовська Н.Т. Інноваційний підхід до іспиту як форми контролю знань студентів……………………………………………


216

Мацюк В.В. Контроль результатів навчальних досягнень студентів: історія, теорія, практика…………………………………


222

Малихін А.О. Концептуальні засади професійного становлення особистості майбутнього вчителя……………………..……………


228

Брюханова Н.О. Складові процесу проектування педагогічної підготовки інженерів-педагогів………………………………………


237

Гусак Н.В. Компетентнісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя………………………..………….


246

Ониськів Г.Г. Варіативність як засіб формування стабільності інструментально-виконавських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва………………………………………………….251

Бурназова В.В. Перспективні напрями розвитку виконавської самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки……………………………………256

Юник Д.Г. Завадостійкість як гарант надійної сценічної діяльності музикантів-виконавців………………………………………………...


262

Кучай Т.П. Розвиток системи підготовки вчителів англійської мови до екологічного виховання учнів у Великій Британії…………….


270

Каплун А.В. Методичні проблеми підготовки педагогічних кадрів…

274РЕЗЮМЕ…………………………………………………………..…………

281

РЕЗЮМЕ..……………………………………………………………………

288

SUMMARY……………………….……………………………...……………

296


УДК 37 (09) (477)

С.О.Терно,

кандидат педагогічних наук, доцент,

(Запорізький національний університет)
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти одним із важливих завдань суспільствознавчої освіти є розвиток критичного мислення школярів. У зв’язку із цим постає кілька важливих запитань: 1) що таке критичне мислення? 2) як закласти розвиток критичного мислення школярів у навчальні програми та плани? 3) як забезпечити діагностику навичок критичного мислення? Саме на ці питання спробуємо відповісти на сторінках цього видання.

Критичне мислення є винаходом американської когнітивної психології. Саме американські дослідники пізнавальних процесів досягли значних успіхів і мають визнаний у світі пріоритет у цій галузі, зокрема, Дж.Андерсон [1], Р.Стернберг [12], Д. Халперн [11], Дж.Брунер [2], С.Міллер [5], Д.Надлер [6], Р.Солсо [7] та ін. Проте, на жаль, цей факт не означає, що всі фундаментальні дослідження американських психологів утілені в освітню систему Америки або інших країн. Проте, у США давно здійснюються широкомасштабні проекти по навчанню критичного мислення і накопичений чималий досвід у цьому. Останнім часом з’явилися публікації щодо навчання критичного мислення й українською мовою: перекладені видання з англійської та виклад досвіду впровадження технології “Читання та письмо для розвитку критичного мислення”. Зокрема, збірки “Методична система “Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів” [8], “Технології розвитку критичного мислення учнів” [10], “Критичне мислення: як цього навчати” [3], статті Н.Зоркіної [4], П.Сухарєва [9] та ін. Слід відзначити, що проблема розвитку навичок критичного мислення розробляється на рівні окремих методичних прийомів, деяких підходів та засобів. Наше завдання полягає у тому, щоб з’ясувати зміст поняття “критичне мислення” та обґрунтувати психолого-педагогічні та науково-методичні засади забезпечення розвитку критичного мислення школярів на рівні навчальних програм та планів, а також під час діагностики цієї компетентності.

Під критичним мисленням розуміють не огульно негативне ставлення до будь-чого (як це зазвичай мається на увазі у побутовій мові), а наукову оцінку позитивних та негативних рис явищ дійсності. Отже, критичне мислення – це здатність використовувати певні прийоми обробки інформації, що дозволяють отримати бажаний результат. До основних рис критичного мислення слід віднести такі уміння: 1) робити логічні умовиводи; 2) приймати обґрунтовані рішення; 3) давати оцінку позитивних та негативних рис як отриманої інформації, так і самого розумового процесу; 4) спрямувати зусилля на результат.

Критичне мислення передбачає використання когнітивних технік і стратегій, які збільшують імовірність отримання бажаного результату, мається на увазі мислення, що характеризується контрольованістю, обґрунтованістю та цілеспрямованістю, тобто такий тип мислення використовують для розв’язання задач, формулювання висновків, імовірнісної оцінки та прийняття рішень. Важко уявити сферу життя, яка б не потребувала від людини здатності ясно мислити. Проте, слід зазначити, що наша система освіти рідко надає можливість навчитися учням мислити більш продуктивно. Особливо це стосується гуманітарної освіти. Наші навчальні заклади традиційно вимагають, щоб учні виучували, запам’ятовували, відтворювали інформацію.

Отже, критичне мислення – це наукове мислення, суть якого полягає у прийнятті ретельно обміркованих та зважених рішень стосовно довіри до будь-якого твердження: чи мусимо ми його сприйняти, чи відкинути або відкласти, а також ступінь упевненості, з яким ми це робимо.

Підкреслимо, що критичне мислення означає не негативність суджень або критику, а зважений розгляд різноманітних підходів до проблеми, щоб приймати обґрунтовані судження та рішення щодо неї. Критично мисляча людина нічого не сприймає на віру. Отже, вона має здібність і устремління оцінювати різні твердження та робити об’єктивні судження на основі добре обґрунтованих доказів. Мета критичного мислення полягає у встановленні об’єктивної істини.

Уміння критично мислити особливо важливе зараз, коли постійно в засобах масової інформації відбувається масована і витончена обробка суспільної свідомості, розгортаються підготовлені професіоналами широкомасштабні рекламні кампанії, в яких нас намагаються переконати не лише придбати “цей сир”, але й обрати саме “цього кандидата” на посаду депутата, мера, Президента і т.п. Заплативши сьогодні за несмачний сир, ми вільні завтра його не купувати. Але, обравши на посаду мера людину, від якої у значній мірі залежатиме наше життя в найближчі роки, ми не зможемо його завтра переобрати, та й, чесно кажучи, практично не в змозі контролювати його діяльність. Тому такий вибір має бути особливо ретельним і обґрунтованим.

Падіння моралі в суспільстві, що спостерігається останнім часом, призводить до стрімкого зростання дезінформації з метою використати інших людей у своїх егоїстичних цілях. Часто нам намагаються “підсунути” витончено упаковану неправду, що виглядає доволі правдоподібно. Отже, нині особливої актуальності набуває необхідність відрізнити істину від підробки, проблема набуття навичок критичного мислення.

Критичне мислення – це здатність ставити нові запитання, випрацьовувати різноманітні аргументи, приймати незалежні та продумані рішення.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка