Ббк 74. 266. 3 П55 ПередмоваСторінка24/26
Дата конвертації02.04.2016
Розмір5.43 Mb.
#223
ТипПротокол
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Пам'ятка для вчителя

 1. Запропонуйте учням завдання, задайте запитання для невеличкої дискусії або аналізу гіпотетичної ситуації. Після пояснення питання або фактів, наведених у ситуації, дайте їм 1-2 хвилини для продуму­вання можливих відповідей або рішень індивідуально.

 2. Об'єднайте учнів у пари, визначте, хто з них буде висловлюва­тись першим, і попросіть обговорити свої ідеї один з одним. Краще відразу визначити час на висловлення кожного в парі і спільне обго­ворення. Це допомагає звикнути до чіткої організації роботи в парах. Вони мають досягти згоди (консенсусу) щодо відповіді або рішення.

 3. По закінченні часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом. За потребою це може бути початком дискусії або іншої пізна­вальної діяльності.

* Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван ня даної технології.

Два-чотири - всі разом

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від пар­ної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію.Пам'ятка для вчителя

 1. Задайте учням запитання для обговорення, дискусії або аналізу гіпотетичної ситуації. Після пояснення запитання або фактів, наведе­них у ситуації, дайте їм 1-2 хвилини для продумування можливих від­повідей або рішень індивідуально.

 2. Об'єднайте учнів у пари і попросіть обговорити свої ідеї один з одним. Визначте час на висловлення кожного в парі і спільне обгово­рення. Попередьте, що пари обов'язково мають досягти згоди (консен­сусу) щодо відповіді або рішення.

 3. Об'єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо досягнуті рішення щодо поставленої проблеми. Як і в парах, прийнят­тя спільного рішення обов'язкове.

 4. Залежно від кількості учнів у класі можна об'єднати четвірки в більші групи чи перейти до колективного обговорення проблеми.

* Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

Робота в малих групах

Роботу в групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму. Якщо витрачені зу­силля й час не гарантують бажаного результату, краще вибрати пар­ну роботу або будь-яку з наведених вище технологій для швидкої взаємодії. Використовуйте малі групи тільки в тих випадках, коли задача вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.Пам'ятка для вчителя

1. Переконайтеся, що учні володіють знаннями та вміннями, необ-

тими для виконання завдання. Якщо робота виявиться надто адною для більшості учнів, вони не стануть докладати зусиль.

2. Об'єднайте учнів у групи. Почніть із груп, що складаються з трьох ів. П'ять-шість чоловік - це оптимальна верхня межа для проведен­ня обговорення в рамках малої групи. У процесі формування груп осте­рігайтеся навішування будь-яких «ярликів» на учнів. 1. Запропонуйте їм пересісти по групах. Переконайтеся в тому, що учні сидять по колу - «пліч-о-пліч, око-в-око». Усі члени групи по­винні добре бачити один одного.

 2. Повідомте (нагадайте) учнів про ролі, які вони повинні роз­поділити між собою і виконувати під час групової роботи:

Спікер, головуючий (керівник групи):

 • зачитує завдання групі;

 • організовує порядок виконання;

 • пропонує учасникам групи висловитися по черзі;

 • заохочує групу до роботи;

 • підводить підсумки роботи;

 • визначає доповідача. Секретар:

 • веде записи результатів роботи групи;

 • записи веде коротко й розбірливо;

- як член групи повинен бути готовий висловити думки групи у
підсумках чи допомогти доповідачу.

Посередник:

- стежить за часом;


 • заохочує групу до роботи. Доповідач:

 • чітко висловлює думку групи;

 • доповідає про результати роботи групи.

5. Будьте уважні до питань внутрігрупового керування. Якщо один
з учнів повинен відзвітувати перед класом про роботу групи, забез-


282

283

печте справедливий вибір доповідача. 5. Дайте кожній групі конкрет­ну задачу й інструкцію (правила) щодо організації групової роботи. Намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими. Мало­ймовірно, що група зможе сприйняти більше одної чи двох, навіть дуже чітких, інструкцій за один раз.


 1. Стежте за часом. Надайте групам досить часу на виконання зав­дання. Подумайте, чим зайняти групи, які справляться із завданням раніше за інших.

 2. Подумайте про те, як ваш метод заохочення (оцінки) впливає на застосування методу роботи в малих групах. Забезпечте нагороди за групові зусилля.

 3. Будьте готові до підвищеного шуму, характерного для методу спільного навчання.

 4. Під час роботи груп обійдіть їх, запропонувавши допомогу. Зу­пинившись біля визначеної групи, не відволікайте увагу на себе. Подумайте про свою роль у подібній ситуації.
 1. Запропонуйте групам представити результати роботи.

 2. Запитайте учнів, чи була проведена робота корисною і чого вони навчилися. Використайте їхні ідеї наступного разу.

14. Прокоментуйте роботу груп з точки зору її навчальних резуль­татів та питань організації процедури групової діяльності.

Приблизно таким чином ви маєте організовувати роботу в групах до того часу, коли вона стане звичною для учнів.

Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і пред­ставлення групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

«Діалог». Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодже­ного рішення. Це знаходить своє відображення у складанні кінцевого тексту, узагальнюючої характеристики, переліку ознак, схемі, таблиці тощо. Наприклад, на уроці систематизації та узагальнення знань з те­ми «Країни Стародавнього Сходу» (6 клас) кожна з груп працює з навчальним матеріалом однієї з країн, узагальнюючи його за спільними для всіх критеріями: природні умови, господарство, характер влади, верстви населення, культура тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи тієї групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.

Клас об'єднується у 5-6 робочих груп і групу експертів з сильних учнів. Робочі групи отримують 5-10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює час. По завершенні роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, надається слово одному доповіда­чеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завер­шення пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обгово­рюють і доповнюють її. До зошитів занотовується кінцевий варіант.

284

«Спільний проект». Має таку ж саму мету та об'єднує в групи, як і діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлю­ють проблему з різних боків. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. В результаті з відповідей предс­тавників груп складається спільний проект, який рецензується та до­повнюється групою експертів.

«Пошук інформації». Різновидом, прикладом роботи в малих гру­пах є командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює ра­ніше прочитану вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім відповіді на запитання. Використовується, щоб оживити сухий, іноді нецікавий матеріал. Така технологія завжди використовується на лабораторних і практичних заняттях з історії.

Для груп розробляються запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації. До них можуть належати: • документи,

 • підручники,

 • довідкові видання,

 • доступна інформація на комп'ютері,

 • артефакти (пам'ятки матеріальної культури). Учні об'єднуються в групи. Кожна група отримує запитання по

темі уроку. Визначається час на пошук та аналіз інформації. На­прикінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи, які потім повторюються і, можливо, розширюються всім класом.

*Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

Коло ідей

Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань або створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення постав­леного запитання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох пи­тань (позицій), які групи представляють по черзі.

Коли малі групи завершили виконувати завдання і готові предста­вити інформацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект про­блеми, що обговорювалась. Продовжуючи по колу, вчитель запитує всі групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї. Це дозволить кожній групі розповісти про результати своєї роботи, уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію.

Як варіант, можуть представлятись по колу результати не тільки групової, а й індивідуальної роботи. Цей метод є ефективним для вирішення проблемних питань. Для створення списку думок, точок зору можна попросити кожного учня по черзі запропонувати одну

285

ідею усно або написати свою думку або ідею на картці-індексі без імені. Вчитель збирає усі картки і складає список зазначених в них ідей на дошці або починає дискусію, використуючи інформацію з карток.

Обговорення проблеми в загальному колі

Це технологія, яка застосовується, як правило, в комбінації з інши­ми, її метою є прояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань в навчальному матеріалі, моти­вація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо. Вчи­телі мають заохочувати всіх до рівної участі та дискусії.Пам'ятка для вчителя

Бажано розташувати стільці або парти по колу. Весь клас обго­ворює ідеї чи події, що стосуються якоїсь певної теми. Обговорення будується навколо запланованої або імпровізованої теми, яку слід ви­значати зрозуміло для всіх присутніх до початку обговорення. Учні висловлюються за бажанням. Обговорення триває, доки є бажаючі висловитись. Вчитель бере слово (якщо вважає за потрібне) напри­кінці обговорення. Він може висловити свою думку.*Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

«Мікрофон»

Різновидом загальногрупового обговорення є технологія «Мікро­фон», який надає можливість кожному сказати щось швидко, відпо­відаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.Пам'ятка для вчителя

 • Поставте запитання класу.

 • Запропонуйте класу якийсь предмет (рвучку, олівець тощо), який буде виконувати роль уявного мікрофона. Його учні будуть передава­ти один одному, по черзі беручи слово.

 • Надавайте слово тільки тому, хто отримує уявний мікрофон.

 • Запропонуйте учням говорити лаконічно й швидко (не більше ніж 0,5-1 хвилину).

- Не коментуйте і не оцінюйте подані відповіді.
Незакінчені речення

Цей прийом часто поєднується з методом «мікрофона» і надає можливість грунтовніше працювати над формою висловлення влас­них ідей, порівнювати їх з іншими. Робота з такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати уміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

286

Пам'ятка для вчителя

Визначивши тему, з якої учні будуть висловлюватись в колі ідей або використовуючи уявний мікрофон, вчитель формулює незакінчене речення і пропонує учням, висловлюючись, закінчувати його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ зі зап­ропонованої формули. Учениці та учні працюють з відкритими речен­нями, наприклад: «На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важли­вим відкриттям було...» Або: «Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що...» Або: «Це рішення було прийняте тому, що...» тощо.*Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

«Мозковий штурм»

Відома інтерактивна технологія колективного обговорення, що ши­роко використовується для вироблення декількох рішень конкретної проблеми. Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та твор­чість, дозволяє їм вільно висловлювати свої думки. Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоби зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.Пам'ятка для вчителя

Після презентації проблеми та чіткого формулювання проблем­ного питання (його краще записати на дошці) запропонуйте всім ви­словити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов'язані з цією про­блемою.

Запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань.

Зверніть увагу на такі моменти. 1. Під час висування ідей не пропускайте жодної. Якщо ви будете роздумувати над ідеями й оцінювати їх під час висловлювання, учні зосередять більше уваги на відстоюванні своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові і більш досконалі.

 2. Необхідно заохочувати всіх до висування якомога більшої кіль­кості ідей. Варто підтримувати й фіксувати навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час мозкового штурму не вдасться одержати багато ідей, це може пояснюватися тим, що учасники піддають свої ідеї цензурі -двічі подумають, перед тим як висловлять.)

 3. Кількість ідей заохочується. В остаточному підсумку кількість породжує якість. В умовах висування великої кількості ідей учасники штурму мають можливість пофантазувати.

4. Спонукайте всіх учнів розвивати або змінювати ідеї інших.
Об'єднання або зміна раніше висунутих ідей часто веде до висунення
нових, що перевершують попередні.

287


■■

5. У класі можна повісити такий плакат:
А. Кажіть усе, що вважаєте за потрібне.

В. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших. С. Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким іншим. Д. Розширення запропонованої ідеї заохочується.

6. По закінченні обговоріть й оцініть запропоновані ідеї.* Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

Займи позицію

Цей метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями


та проблемами. Його можна використовувати на початку уроку для
демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або
після опанування учнями певної інформації з проблеми і усвідомлен­
ня ними можливості протилежних позицій щодо її вирішення. Слід ви­
користовувати дві протилежні думки, які не мають однієї (правильної)
відповіді.

Розглядаючи протилежні позиції з дискусійної проблеми, учні: 1. знайомляться з альтернативними поглядами, різними типами історичних інтерпретацій;

 2. прогнозують, які наслідки будуть мати індивідуальні позиції і політичні рішення для суспільства, для окремих людей;

 3. на практиці використовують уміння захищати власну позицію;

 4. вчаться вислуховувати інших;

 5. отримують додаткові знання з теми.

Пам'ятка для вчителя

 • Запропонуйте учням дискусійне питання і попросіть їх визначити власну позицію щодо цього питання.

 • Розмістіть плакати в протилежних кутах кімнати. На одному з них написано «згідний (згідна)», на іншому - «не згідний (не згідна)». (Варіанти: на плакатах можуть бути викладені полярні позиції щодо проблеми: наприклад, «Іван Виговський обов'язково повинен був укласти Гадяцький мир з Польщею» і «За цих історичних умов ні в якому разі не можна було підписувати ніяких угод з Польщею»). Або ви можете запропонувати три позиції:Так

Ні

Не знаю (це складне питання для мене)

 • Вивісіть правила проведення вправи й обговоріть їх.

 • Попросіть учасників стати біля відповідного плаката, залежно від їхньої думки щодо обговорюваної проблеми, «проголосувати ногами».
 • Виберіть декількох учасників і попросіть їх обґрунтувати свою позицію або запропонуйте всім, хто поділяє одну і ту саму точку зору, обговорити її і виробити спільні аргументи на її захист.

 • Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-не-будь з учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плаката. Запропонуйте учням перейти і обгрунтувати причини свого переходу.

 • Попросіть учасників назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.

* Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

Дискусія

Дискусія - це широке публічне обговорення якогось спірного питан­ня. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.Пам'ятка для вчителя

1. Планування дискусії

а) Виберіть тему для дискусії. Вона має бути сформульована про­
блемно, щоб підходи до її висвітлення були різновекторними.

б) Дуже важливим елементом дискусії є план. Він може пропонува­


тись учасникам заздалегідь, напередодні дискусії. Учні, маючи такий
план, можуть підготуватись до обговорення: попрацювати з літерату­
рою, довідниками, підготувати собі нотатки тощо.

в) Можна практикувати складання плану дискусії за відомою за­


здалегідь темою безпосередньо на початку обговорення. У такому
разі вчителеві доцільно залучити до складання плану самих учнів.

г) Підготуйте матеріал, який учні повинні будуть прочитати вдома.


Намагайтесь, щоб там були представлені всі точки зору.

д) Складіть список запитань, які допоможуть вам спрямовувати


обговорення та привертати увагу класу до проблеми.

є) Для того щоб дискусія була відвертою, необхідно створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому в класі бажано вироби­ти правила культури ведення дискусії.

2. Хід дискусії

а) Повторіть з учнями основні правила участі в дискусії.

б) Робіть помітки, які дозволять вам триматися в рамках обгово­
рюваної проблеми.

в) Активно користуйтесь жестами та мімікою, які допомагають


підтримувати хід дискусії, не перериваючи її.


288

289


г) Для того щоб повернутись до теми обговорення, скажіть, напри­
клад, так: «Схоже, ми відхилилися, давайте повернемося до поняття ...»

д) Уважно слухайте учнів, стежте за ходом обговорення, настроєм,


не давайте відхилитись від теми.

є) Не дозволяйте обговоренню перетворитись в гарячу суперечку, але й не гасіть всі прояви емоцій. Задавайте конкретні запитання, щоб пробудити обговорення, й абстрактні, щоб остудити запал.

є) Змініть формулювання проблем, що обговорюються, або засто­суйте інший прийом пожвавлення думок, якщо дискусія вщухає.

ж) Щоб завершити обговорення, запитайте, наприклад: «Ніхто не


хоче ще щось добавити на завершення?»

з) Виділіть досить часу для заключної частини і попросіть самих


учнів підсумувати за такою схемою:

 • Які найбільш переконливі аргументи обох сторін? Перерахуйте їх.

 • Якщо під час обговорення виникли додаткові запитання, де мож­на отримати інформацію?

* Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

Дебати

Один із найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології розв'язання проблем.^Уде-батах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гоотроти, оскільки учням необхідно довго готуватися й публічно обґрунтовува­ти правильність своєї позиції. Кожна група має переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. Однак можна поставити й інше завдання - спільно вирішити поставлену проблему. В такому разі учні повинні будуть, висловивши свою точку зору, уважно вислу­хати протилежну сторону, щоб знайти точки дотику. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувались спокійно.

Пам'ятка для вчителя

1. Підготовка:

а) повідомте учням тему дебатів;

б) об'єднайте учнів у групи (дві чи три позиції). Можна придумати


ролі для груп (вчителі, батьки, селяни і т. д.);

в) підготуйте й роздайте чи поясніть, де знайти інформацію з теми


дебатів. Учні повинні підготуватись заздалегідь;

г) підготуйте аудиторію.

2. Хід дебатів:

а) ще раз оголосіть тему дебатів і відрекомендуйте групи;

б) нагадайте правила ведення дискусії;

в) визначте час і порядок проведення дебатів. Наприклад, на підго­


товку в групах можна виділити 15 хвилин, на виступ кожної групи -
10 хвилин (може бути три виступи: обґрунтування своєї позиції і дві
відповіді на виступи та запитання інших груп), на загальну дискусію -
15 хвилин;

г) під час підготовки група повинна розподілити ролі, подумати,


як краще використати відведений для виступів час, підготувати запи­
тання для інших груп;

д) для оцінки виступів учасників дебатів можна запросити суддів;


є) учитель повинен строго стежити за регламентом;

є) якщо було завдання знайти спільне рішення, то після дискусії можна провести голосування.

3. Підсумуйте, а якщо були судді - дайте їм слово.

* Подумайте

Працюючи в парах, придумайте приклад пізнавального завдання з історії для одного з курсів основної школи, що передбачає застосуван­ня даної технології.

Перевірте себе ________


 1. Що таке педагогічна технологія?

 2. Що таке технологія навчання?

 3. Дайте власне визначення поняття «інтерактивні технології навчання».

 4. За якими ознаками всі наведені вище технології можна розгляда­ти як технології інтерактивного навчання?
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка