Баранов А. Л., к е. н., докторант кафедри страхування,двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна особливості бюджетування в страховій компаніїСкачати 34.54 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір34.54 Kb.

Баранов А.Л.,

к.е.н., докторант кафедри страхування,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», УкраїнаОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ

Розкриваються особливості здійснення бюджетування в страховій компанії, виходячи з того що страхові компанії в своїй діяльності мають справу з випадковими подіями. Випадковий характер носять основні показники операційної діяльності: визначення ціни на страхову послугу, прогнозування грошових надходжень від укладених договорів страхування та перестрахування, а також здійснення виплат страхових відшкодувань.Baranov A.L.,

Candidate of Economic Science, doctoral student of Department of insurance,SHEE «Kyiv National Economic University of Vadym Hetman», UkraineFEATURES OF BUDGETING IN INSURANCE COMPANY

Features of the implementation of budgeting an insurance company based on the fact that insurance companies in their activities dealing with random events. Random character are the main indicators of operational activities: pricing for insurance, forecasting cash flows from insurance agreements and reinsurance, as well as for claims paid.


Бюджетування – це система форм, документів і процедур, якими визначено процес організації, планування, аналізу і контролю перш за все фінансової діяльності страхової компанії.

Необхідність бюджетування зумовлена можливістю виникнення різних протиріч між керівництвом компанії та підлеглими, неузгодженістю дій окремих підрозділів компанії, невизначеністю її майбутнього, відсутністю конкретного бачення, куди має рухатися компанія.

Специфіка страхової діяльності полягає в потребі з однієї сторони враховувати стохастичну (імовірнісну) природу основних показників діяльності страхової компанії, а з іншої – забезпечувати функціональний зв’язок між статтями доходів і витрат. Страхові компанії на відміну від інших підприємницьких структур не можуть визначити наперед собівартість страхової послуги, оскільки страхова премія надходить до того, як страховик починає надавати страхову послугу. Реальні витрати, які понесе страховик можна оцінити лише по закінченню договорів страхування і перестрахування, що були укладені протягом звітного періоду. У деяких випадках виплати страхових відшкодувань можуть тривати роками, особливо це стосується таких видів страхування, як морське, авіаційне, космічне страхування тощо. Отже, актуарії повинні до початку кожного звітного року аналізувати динамічний ряд збитків з кожного виду діяльності за минулі періоди (не менше ніж за 5 років, а бажано навіть і за більший проміжок часу) і прогнозувати на основі його сталості базові величини ставок страхової премії.

Фахівці страхової компанії, які займаються моделюванням страхового портфеля, на основі інформації за попередні роки та враховуючи плани продажів страхових послуг, поставлені перед продавцями (страхові та нестрахові посередники, прямі продажі тощо), розробляють прогноз щодо величини та структури страхового портфеля. Крім кількісних показників, велика увага приділяється якісним показникам страхового портфеля – прибутковості, ризикованості, диверсифікованості та збалансованості.

Формування лише бюджету продажів страхової компанії, який є початковим етапом всієї системи бюджетування, вимагає поєднання зусиль великої кількості різних фахівців: актуаріїв, андерайтерів, фахівців, які здійснюють моделювання страхового портфеля, та фахівців, які здійснюють формування бюджетів.

В основу бюджетування в страховій компанії потрібно закладати модель управління, яка буде передбачати побудову варіанту бюджету на основі багатоваріантних розрахунків, що відповідають конкретним значенням випадкових величин, або замість них використовувати статистичні оцінки.

При опрацюванні проекту бюджету потрібно враховувати специфіку складу доходів і витрат.

Специфічними доходами є : агентська винагорода від інших страхових компаній; комісійна винагорода та тантьєми за передачу ризиків у перестрахування; частки страхових відшкодувань та викупних сум від перестраховиків; депо премій і збитків, сформованих у перестрахувальників; надходження за регресними вимогами; надходження з централізованих страхових резервних фондів; надходження з технічних резервів, інших ніж резерв незароблених премій.

Специфічні витрати: витрати на ведення справи (аквізиційні, ліквідаційні, інкасаційні, адміністративно-управлінські); страхові виплати за договорами страхування; виплати викупних сум; відшкодування збитків та викупних сум перестрахувальникам; сплачені страхові премії за ризиками, переданими в перестрахування; відрахування до централізованих страхових резервних фондів; виплачені комісійні винагороди іншим страховикам та інші виплати.

Ці доходи і витрати знаходять відображення в бюджеті страховика і його підрозділів. Бюджет має форму балансу доходів і витрат, що дає змогу визначати фінансовий результат як від страхової, так і від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності. Бюджетування є інструментом підвищення конкурентноздатності страховика і його фінансової стійкості.
Література:

1. Страховий менеджмент: підручник / [С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333 с.2. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент: Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Л.: Магнолія, 2010.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка