Банк тестів з фізичної хімії модуль 1 хімічна термодинамікаСторінка1/5
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.42 Mb.
  1   2   3   4   5
БАНК ТЕСТІВ З ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

МОДУЛЬ 1

1. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

(закони термодинаміки, термохімія, термодинаміка хімічної рівноваги)
1. Визначення енергетичних ефектів фізико-хімічних процесів, можливостей, умов самодовільного перебігу хімічних реакцій, фазових рівноваг є предметом вивчення

A. *Хімічної термодинаміки

B. Квантової хімії

C. Колоїдної хімії

D. Молекулярної кінетики

E. Калориметрії
2. Перший закон термодинаміки математично записується як:

A. *∆U = Q – W

B. PV = nRT

C. K = R/NA

D. K =A exp (-Ea/RT)

E. EW = p∆V
3. Ізольована система з навколишнім середовищем

A. *Не обмінюються ні речовинию, ні енергією

B. Обмінюються енергією, але не обмінюються речовиною

C. Обмінюються речовиною, але не обмінюється енергією

D. Обмінюються і енергією, і речовиною

E. Обмінюються тільки складовими частинами системи
4. Біологічна систем (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем речовиною і енергією. До яких систем вона може бути віднесена:

A. *Відкрита, гетерогенна

B. Ізольована, гетерогенна

C. Закрита, гомогенна

D. Закрита, гетерогенна

E. Відкрита, гомогенна
5. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві грунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається

А. *Початковим і кінцевим станами системи

В. Способом перебігу реакції

С. Шляхом перебігу реакції

D. Кількістю проміжних стадій

E. Тривалістю процесу
6. Внутрішня енергія системи – це:

A. *Сума кінетичної енергії всіх частинок системи та потенціальної енергії їх взаємодії, за винятком кінетичної і потенціальної енергії системи в цілому

B. Зміна енергії системи внаслідок протікання хімічної реакції

C. Сумарна величина розсіяної енергії системи

D. Повна енергія системи, за винятком кінетичної енергії частинок системи

E. Енергія, яку може отримати система за певних умов
7. В екзотермічній реакції

A. *Ентальпія реакційної системи зменшується ∆Н<0

B. Ентальпія реакційної системи збільшується ∆Н<0

C. Тепловий ефект реакції негативний Qp<0

D. Тиск реакційної системи збільшується

E. Об’єм реагуючих речовин збільшується
8. Стандартною теплотою (ентальпією) утворення називається

A. *Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за стандартних умов

B. Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за нормальних умов

C. Тепловий ефект реакції утворення 1 г складної речовини з простих за стандартних умов

D. Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за стандартних умов

E. Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за нормальних умов
9. Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):

A. *101,3 кПа, 298 К

B. 101,3 кПа, 273 К

C. 101,3 кПа, 0 К

D. 50 кПа, 273 К

E. 50 кПа, 298 К
10. Кінетику термічного розкладення лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. Як називається цей процес?

A. *Ізохорний

B. Ізобарний

C. Ізотермічний

D. Рівноважний

E. Циклічний
11. Фізико-хімічні процеси супроводжуються виділенням або поглинанням теплоти. До

ендотермічних відносяться процесиA. *Кристалізації води

B. Сублімація йоду

C. Плавлення фенолу

D. Випарування води

E. Гідратація іонів
12. За яких умов справедливий закон Гесса:

А. *При ізохорних і ізобарних умовах

В. За будь-яких умов

C. При постійній температурі

D. Тільки при постійному об'ємі

E. Тільки при постійному тиску
13. Для яких речовин стандартні теплоти згоряння (∆Н°згор) рівні нулю?

A. *СО2, Н2О

B. СО, Н2

C. NO, NH3

D. P2O3, PH3

E. NO2, N2H4
14. В живих організмах всі процеси проходять при постійному тиску, тобто є:

A. *Ізобарними

B. Ізотермічними

C. Ізохорними

D. Адіабатичними

E. Рівноважними
15. Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, що підпорядковуються такому закону: ”Тепловий ефект реакції не залежить від шляху, по якому протікає процес, а визначається початковим та кінцевим станом системи”. Це

A. *Закон Гесса

B. Закон Генрі

C. Закон діючих мас

D. Закон Нернста

E. Закон Авогадро
16. Для якої речовини ентальпія утворення дорівнює нулю?

A. *O2

B. H2O2

C. H2SO4

D. CaCO3

E. СO2
17. Більшість хімічних реакцїй проходять у відкритих системах.Чи залежить величина ентальпії хімічної реакції від наявності в системі каталізатора?

A. *Не залежить

B. Залежить

C. Залежить у гомогенних системах

D. Залежить у гетерогенних системах

E. Залежить у біохімічних системах
18. Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3, H2SO4:

A. *Постійний

B. Залежить від їх основності

C. Визначається окислювальними властивостями

D. Залежить від природи кислотного залишку

E. Залежить від послідовності зливання компонентів кислота-луг
19. Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції

A. *Не залежить від шляху перебігу реакції

B. Залежить від природи вихідних речовин

C. Залежить від природи продуктів реакції

D. Залежить від природи продуктів реакції

E. Не залежить від природи реагуючих речовин
20. При досягненні хімічної рівноваги концентрація речовин

A. *Не змінюється

B. Збільшується для продуктів реакції і зменшується для вихідних речовин

C. Не можуть бути визначені

D. Досягають максимальних значень для вихідних речовин

E. Досягають мінімальних значень для вихідних речовин
21. У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?

A. *Екзотермічний

B. Ендотермічний

C. Ізохорний

D. Ізобарний

E. Адіабатичний
22. Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:

A. *Зміні внутрішньої енергії

B. Зміні ентальпії процесу

C. Нулю

D. Зміні ентропії системи

E. Зміні вільної енергії Гібса
23. У деяких системах, що застосовуються в фармацевтичній технології не спостерігаються зміни об’ємів. В якому співвідношенні знаходиться внутрішня енергія та ентальпія в таких системах?

A. *∆U = ∆H

B. ∆U < ∆H

C. ∆U > ∆H

D. ∆U = 3∆H

E. ∆U = 2∆H
24. Стан системи, який не змінюється в часі при незмінних зовнішніх факторів називається:

A. *Рівноважним

B. Нерівноважним

C. Ізотермічним

D. Ізобарним

E. Ізохорним
25. Термохімічні розрахунки дозволяють пргнозувати теплові ефекти тих чи інших реакцій, які лежать в основі синтезу лікарських препаратів. Для розрахунку теплового ефекту при підвищеній температурі слід використовувти:

A. *Рівняння Кірхгофа

B. Рівняння Больцмана

C. Рівняння ізобари

D. Рівняння ізохори

E. Рівняння ізотерми
26. За рахунок якої властивості води відбувається охолодження організму людини і тварин?

A. *Великої ентальпії і випаровування

B. Особливого типу хімічного зв’язку в молекулі

C. Тому, що всі молекули води перебувають в асоційованому стані

D. Полярності ковалентного зв’язку в молекулі

E. Високої теплоємкості
27. Другий закон термодинаміка, який лежить в основі багатьох технологічних процесів фармацевтичного виробництва, визначає:

A. *Можливість, напрямок і границі пртікання самочиних процесів

B. Можливість, напрямок і границі проходження рівноважного процесу

C. Зміну ентропії системи в різних умовах

D. Тепловий ефект реакції в стандартних умовах

E. Тепловий ефект реакції при високих температурах
28. В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу в цих умовах?

A. *Енергія Гіббса

B. Енергія Гельмгольца

C. Внутрішня енергія

D. Ентропія

E. Ентальпія
29. Який термодинамічний потенціал треба вибрати як критерій самодовільного перебігу реакцій, якщо вона відбувається в закритому автоклаві при сталій температурі?

A. *Енергію Гельмгольца

B. Енергію Гіббса

C. Внутрішню енергію

D. Ентропію

E. Ентальпію
30. Ентропія S – критерій межі перебігу хімічних процесів в ізольованій системі. У рівноважному стані

A. *S = Smax

B. S = Smin

C. S = 0

D. S > 0

E. S < 0
31. В ізольованих системах самодовільно можуть здійснюватися лише такі процеси, при яких ентропія:

A. *Зростає

B. Зменшується

C. S=0

D. Постійна величина

E. S=Smin
32. Яке з наведених значень відповідає найбільш стійкому стану системи?

A. *∆G = 0

B. ∆G > 0

C. ∆S > 0

D. ∆G < 0

E. ∆S < 0
33. Порівнянням значень стандартної енергії Гіббса визначте, яка газоподібна сполука термодинамічно найбільше стійка при стандартних умовах

A. *HBr (–53,22 кДж/моль)

B. Br2 (+3,14 кДж/моль)

C. С2Н6 (–32,89 кДж/моль)

D. НІ (+1,30 кДж/моль)

E. H2Se (+71,0 кДж/моль)
34. Ентропія, як одна з основних термодинамічних функцій, є мірою:

A. *Розсіяної енергії

B. Внутрішньої енергії системи

C. Повної енергії системи

D. Енергії, яку можна використати для виконання роботи

E. Ентальпії
35. Кількість зв’язаної енергії, віднесена до температури, це

A. *Ентропія

B. Ентальпія

C. Енергія Гіббса

D. Енергія Гельмгольца

E. Внутрішня енергія
36. Йодоформ при зберріганні самодовільно розкладається з утворенням йоду. Яка з термохімічних функцій може бути критерієм напрямку цього процесу при постійних V і Т?

A. *Енергія Гельмгольца F

B. Ентропія S

C. Ентальпія Н

D. Енергія Гиббса G

E. Внутрішня енергія U
37. Не проводячи розрахунків, визначте, в результаті якої реакції ентропія системи збільшується:

A. *N2O4 = 2NO2

B. 2CO + O2 = 2CO2

C. H2 + Cl2 = 2HCI

D. 3H2 + N2 = 2NH3

E. 2SO2 + O2 = 2SO3
38. Ентропія системи зменшується в процесі

A. *Полімеризації

B. Плавлення

C. Випаровування

D. Сублімації

E. Диссоціації
39. Який з записів найбільш точно відображає фізичний зміст формули G = H – TS?

A. *Зміна вільної енергії Гіббса в термодинамічній системі дорівнює різниці ентальпійного і ентропійного факторів

B. Тепловий ефект ізобарного процесу залежить від корисної роботи (роботи розширення)

C. Тепловий ефект ізобарного процесу менше теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення

D. Вільна енергія системи дорівнює різниці ентропійного і ентальпійного факторів

E. Зменшення вільної енергії залежить від зміни ентальпії в системі
40. Який з записів найбільш точно відображає фізичний зміст формули Qp =Qv+ p∆V:

A. *Тепловий ефект ізобарного процесу більше теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення

B. Тепловий ефект ізобарного процесу залежить від корисної роботи (роботи розширення)

C. Вільна енергія системи дорівнює різниці ентропійного і ентальпійного факторів

D. Зміна вільної енергії Гіббса в термодинамічній системі дорівнює різниці ентальпійного і ентропійного факторів

E. Зменшення вільної енергії залежить від зміни ентальпії в системі
41. Критерієм напрямку реакції синтезу препаратів є зменшення енергії Гіббса. При яких постійних параметрах системи зменшення енергії Гіббса визначає напрямок процесу?

A. *Температури и тиску

B. Тиску

C. Об’єму и температури

D. Тиску і об’єму

E. Маси і теплоємкості
42. В технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Підвищення температури якого з процесів прискорює його?

A. *Ендотермічний

B. Екзотермічний

C. Адіабатичний

D. Ізохорний

E. Ізобарний
43. Найчастіше в технології фармацевтичних препаратів підтримують сталими температуру та тиск. Як називається цей процес?

A. *Ізобарно-ізотермічний

B. Ізохорно-ізотермічний

C. Ізобарний

D. Ізохорний

E. Ізотермічний
44. При виробництві лікарських препаратів їх вихід можна підвищити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність констати рівноваги від температури при постійному тиску системи?

A. *Ізобари хімічної реакції

B. Ізотерми хімічної реакції

C. Кіргофа

D. Ізохори хімічної реакції

E. Гіббса-Гельмгольца
45. Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу синтезованих речовин. Визначте, для якої реакції збільшиться вихід продукту при збільшенні тиску

A. *2NO +O2 = 2NO2

B. 2SO3(Г) = 2SO2(Г) + O2(Г)

C. N2 + O2 = 2NO

D. N2O4 =2NO2

E. H2 + I2 =2HI
46. Як називається процес одержання лікарських препаратів при постійних температурі і об’ємі системи?

A. *Ізохорно-ізотермічний

B. Ізобарно-ізотермічний

C. Ізобарний

D. Ізохорний

E. Ізотермічний
47. В технології фармацевтичних препаратов важливу роль відіграє: тиск, температура, концентрация. Пониженя температури якого із процесів підвищує його?

A. *Екзотермічний

B. Ендотермічний

C. Адіабатичний

D. Ізохорний

E. Ізобарний
48. При виробництві лікарських препаратів їх вихід можна підвищити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність констати рівноваги від температури при постійному об’ємі системи?

A. *Ізохори хімічної реакції

B. Ізобари хімічної реакції

C. Ізотерми хімічної реакції

D. Кіргофа

E. Гіббса-Гельмгольца
49. Термодинамічні розрахунки дозволяють прогнозувати можливість і напрямок самодовільних процесів. В ізобарно-ізотермічних умовах для цієї мети слід використовувати зміну термодинамічної функції:

A. *Енергії Гіббса

B. Енергії Гельмгольца

C. Ентальпії

D. Ентропії

E. Внутрішньої енергії
50. Термодинамічні розрахунки дозволяють прогнозувати можливість і напрямок самодовільних процесів. В ізольованій системе для цієї мети використовують зміну термодинамичної функції:

A. *Ентропії

B. Енергії Гіббса

C. Енергії Гельмгольца

D. Внутрішньої енергії

E. Ентальпії
51. Зміна тиску не буде впливати на зміщення рівноваги для реакції:

A. *H2 + I2(г) = 2HI(г)

B. PCl5(т) = PCl3(р) +Cl2(г)

C. MgCO3(т) = MgO(т) + СO2(г)

D. 4HCl(г) + О2(р) = 2Н2О(р) +2Cl2(г)

E. N2O4(г) = 2NO2(г)
52. Ентропія є мірою невпорядкованості системи. Під час перебігу хімічних і біохімічних реакцій величина ентропії може змінюватися. Вкажіть, не проводячи розрахунків, у якому з наведених процесів ентропія зростає.

A. *С(графіт) + СО2(г) = 2СО(г)

B. 4НCl(г) + О2(г) = 2Cl2(г) + 2Н2О(г)

C. Н2(г)+ C2(г) = 2HCl(г)

D. СН4(г) + Cl2(г) = CH3Cl(г) + HCl

E. 4Al(т) + 3С(т) = Al4С3(т)
53. Енергія Гельмгольца – це термодинамічний потенціал, який визначається в умовах

A. *Ізохорно-ізотермічних

B. Ізотермічних

C. Ізохорних

D. Ізобаричних

E. Ізобарно-ізотермічних
54. Який із виразів відповідає стану хімічної рівноваги при постійних тиску і температурі?

A. *∆G=0

B. ∆F=0

C. ∆H=0

D. ∆U=0

E. ∆S=0
55. Константу рівноваги хімічної реакції ізобaрно-ізотермічного процесу можна розрахувати, виходячи із стандартної зміни

A. *Енергії Гіббса

B. Енергії Гельмгольца

C. Ентальпії

D. Теплового ефекту

E. Числа компонентів
56. Яке співвідношення між Кр і Кс для хімічної реакції: 2SO3  2SO2 + O2

A.р = КсRT

B. Кр = Кс

C. Kp = Kc(RT)3

D. Kp =Kc(RT)2

E. Kp =Kc(RT)-2
57. Синтез лікарської речовини відбувається в ізольованій системі, що є критерієм напрямку перебігу самодовільного процесу.

A. *Ентропія

B. Енергія Гіббса

C. Енергія Гельмгольца

D. Внутрішня енергія

E. Ентальпія
58. Який з факторів сприяє збільшенню вихода продукту в реакції гідрування етену: С2Н4(г) + Н2 → С2Н6(г)?

A. *Підвищення тиску

B. Зниження тиску

C. Збільшення об’єму системи

D. Зменшення концентрації С2Н4

E. Зменшення концентрації Н2
59. На фармацевтичному виробництві процеси синтезу лікарських препаратів відбуваються в різних умовах. У якому процесі ентропія не змінюється?
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка