Асатурян Наталія Зіновіївна, директор Радіо Карпати трк «Карпати», заслужений журналіст України робоча програмаСкачати 368.15 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір368.15 Kb.
  1   2   3


Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Кафедра журналістики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________________

“____”____________________ 20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

____________________ПП.06_Радіовиробництво_____________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ___________6.030301_– Журналістика_______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет ___________________Інститут філології_____________________

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ – 2015 рік


Робоча програма ____________ Радівиробництво ________________

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки ________ Журналістика ____________, спеціальністю _____ _______________________. „___” ________, 2015 р. – __ с.


Розробники:

Асатурян Наталія Зіновіївна, директор Радіо Карпати ТРК «Карпати», заслужений журналіст України___________
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ____журналістики_______
________________________________________________________________________________
Протокол від “____”________________2015 р. № ___
Завідувач кафедри _____Марчук Ганна Іванівна________________
__________________ (_____________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”___________________ 2015 р.
Схвалено методичною комісією факультету, інституту.

Протокол від “____”________________2015 р. № ___


“___”______________2015 р.

Голова _______________ (___________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2015 рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0303 – Журналістика та інформація

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки
6.030301 – Журналістика

(шифр і назва)Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

_____________________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

_____-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

______________________________________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 180

3-й – 4-й
Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

50 год.

__ год.

Практичні, семінарські

54 год.

__ год.

Лабораторні

__ год.

__ год.

Самостійна робота

76 год.

__ год.

Індивідуальні завдання: __ год.

Вид контролю:

Залік, екзамен  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка