Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач


Тема 3. Нормативно-правові та морально-етичні засади діяльності психологів освітиСторінка8/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#687
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 3. Нормативно-правові та морально-етичні засади діяльності психологів освіти. Основні положення Концепції Національної системи соціально-психологічної служби України. Психологічної служби в галузі освіти. Положення про психологічну службу системи освіти. Етичні вимои до психолога, вимои до особистості психолога освіти. Орієнтовні моделі роботи практичного психолога та його професійної діяльності. Статус практичного психолога освіти.

Тема 4. Теоретико-методологічні та методичні засади психодіагностики у сфері освіти. Сучасне розуміння психодіагностики. Специфіка психодіагностики у сфері освіти. Поняття про психологічний діагноз, види діагнозу. Процедури та методи шкільної психодіагшностикит. Задачний (проблемний) підхід у роботі психолога. Діагноз і прогноз. Взаємозвязок психодіагностики і психокорекції. Вивчення практичного запит і формулювання психологічної проблеми. Основні типи шкільних проблем.

Тема 5. Психокорекція як напрямок діяльності психолога освіти. Поняття про психокорекцію. Види психокорекції, принципи, цілі і завдання цієї роботи, основні моделі психокорекційної практики; методи і прийоми психокорекції, шляхи корекції пізнавальних психічних процесів, емоційних розладів та порушень комунікативної сфери; поняття про корекційно-розвивальні програми.

Тема 6. Особливості роботи психолога з різними віковими групами школярів та студентів. Основні проблеми молодшого шкільного віку. Типові запити до психолога. Схема психодіагностичного обстеження. Діагностика і корекція психологічної готовності дітей до школи. Шкільна дезадаптація. Корекція шкільного невстигання. Рання профілактика і корекція соціально-педагогічної занедбаності. Діагностика і корекція шкільної тривожності.

Основні психологічні проблеми підліткового віку. Психологічна допомога у соціальній адаптації підлітків з різними акцентуаціями характеру. Тренінги для підлітків. Дослідження пізнавальної сфери. Діагностика і корекція агресивності. Побудова особистісного профілю.Вивчення мотивів поведінки старшокласників. Методики «Автопортрет», «Лідерство». Прийоми визначення акцентуацій у старшокласників. Вивчення особистісних якостей у зв’язку з завданням профорієнтації. Реалізація гендерного підходу. Проблеми студентів та шляхи психологічної допомоги в умовах ПС вузу.

Тема 7. Методика роботи шкільного психолога з дітьми «групи ризику» та дітьми, що постраждали від насильства. Психологічна допомога у випадках соціально-педагогічної занедбаності. Поняття про соціально-педагогічну занедбаність у дітей. Її рання профілактика та корекція. Адаптивна та девіантна поведінка. Причини і фактори девіантної поведінки. Корекція агресивної поведінки. Допомога дітям і підліткам з девіантною поведінкою.

Тема 8. Методика роботи психолога з сім’ями учнів. Методичні засади роботи психолога з сім’ями учнів. Основні психологічні концепції і моделі виховання в сім’ї та завдання психолога. Діагностика сім’ї та сімейного виховання. Моделі та методики допомоги сім’ї. Основи колекційної роботи в сім’ї. Батьківські корекційні групи. Психологічний зміст консультування батьків. Нетрадиційні форми роботи психологів з учнями.

Тема 9. Методичні аспекти взаємодії шкільноо психолога з педагогічним колективом освітньої установи.

Оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота (бали)

Сума балів

Змістовий модуль № 1


Змістовий модуль № 2


Т1

Т2

Т3

Т4


Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

10

10


10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ РОЗЛАДІВ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

Викладач: Когутяк Надія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

ОКР «Бакалавр», спеціальність «Психологія»; лекції – 10 год, семінари – 12 год., форма контролю – залікМета: Курс "Діагностика і корекція розладів спектру аутизму" покликаний ознайомити студентів із первазивним розладом розвитку - аутизмом. Дитячий аутизм, який у 40-х роках ХХ століття був описаний як окрема нозологічна одиниця, досі постає як суперечливий діагноз, зокрема, стосовно його етіології. В Україні тільки наприкінці 90-х років ХХ століття були зроблені перші кроки в напрямку напрацювання адекватної моделі допомоги особам з аутизмом. До цієї моделі належать і психолого-педагогічна корекція, яка й на сьогодні залишається провідною формою роботи з аутиками. Розробка та практичне втілення сучасних психокорекційних технологій у цій галузі набуває особливого значення зокрема тому, що результати переважної більшості досліджень, присвячених методам лікування дитячого аутизму, свідчать про те, що «найбільш адекватним типом втручання є научіння (зокрема, модифікація стереотипної поведінки дитини) у школі або в домашніх умовах при наданні ефективної психологічної підтримки родині» (дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, 1993). Ознайомлення із сучасними методами діагностики РСА та засобами і програмами корекційних впливів на дітей із РСА сприяє зростанню як теоретичної, так і практичної компетентності майбутнього психолога.

Викладений матеріал опирається на такі курси, як: психологія аномального розвитку, психофізіологія, клінічна психологія, патопсихологія, психодіагностика, психотерапія.


Завдання вивчення дисципліни на лекційних та семінарських заняттях:

 1. виробити професійні вміння та навички дослідження первазивних (всепроникаючих) розладів розвитку, таким чином, поглибивши теоретичні знання студентів з психології аномального розвитку дитини;

 2. ознайомити студентів із різноманітними методами і методиками, основами організації і проведення психологічного дослідження розладів спектру аутизму;

 3. з’ясувати особливості когнітивного, комунікативного та перцептивного розвитку психіки дітей з РСА;

 4. поглибити усвідомлення студентами напрямків і способів психологічного супроводу сімей із дітьми з РСА;

 5. навчити творчо використовувати новітні досягнення психокорекційних технологій з метою полегшення соціалізації та ефективного научіння.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Медико-психологічні особливості дітей з РСА: знайомство з складною проблемою популяризованими шляхами.

 • Ілюстрація особливих властивостей "людей дощу" засобами кіно: дискусія щодо наукових фактів і художньої вигадки

 • Наративи (і їх аналіз) "відомих аутистів" щодо адаптації до соціуму

 • Батьківська "віра в чудо" і їх пошук на шляху боротьби з хворобою.

Тема 2 Аутизм як первазивний розлад розвитку. РСА та коморбітні розлади.

 • Діагностичні критерії аутизму в МКХ - 10 та DSM - V

 • Історія розвитку медико-психологічного інтересу до проблеми аутизму

 • Концепції аутизму: соціокультурна, психологічна, нейрологічна

 • Розлади, що найчастіше ускладнюють РСА. Труднощі психодіагностики.

Тема 3. Експериментальні дослідження типових властивостей РСА: наукові пошуки у розширенні можливостей оцінки психосоціального розвитку дитини як умови впровадження раннього втручання.

 • "Theory of mind" у британській школі експериментальної психології

 • Дисфункції уяви та метарепрезентацій

 • "Когнітивний стиль" при РСА

Тема 4. Доктрина та методи психокорекції РСА

 • Підходи до розвитку мовлення та спілкування при РСА

 • Подолання соціальних проблем методами психокорекції

 • Поведінкова терапія та стратегії щодо поведінкових проблем

 • Стратегії щодо сенсорних проблем дітей з РСА

Тема 5. Психолого-педагогічні засади навчання і виховання дітей з РСА

 • Базові принципи індивідуального психолого-педагогічного підходу до дитини з РСА

 • Можливості та обмеження освіти у спеціалізованих закладах для аутистів та інклюзії

 • Психоедукація та психотерапія для сімей, що виховують дітей з РСА

Оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота (бали)

Підсумковий тест (залік)

Сумабалів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

50

100

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПРАКТИКУМ ІЗ ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Викладач: Когутяк Надія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

ОКР «Бакалавр», спеціальність «Психологія»; лекції – 10 год, семінари – 8 год., форма контролю – залікМета: Курс "Практикум з вікової та педагогічної психології" покликаний ознайомити студентів з основними шляхами, способами, прийомами, методиками отримання інформації психологічного характеру, виробити вміння проводити експериментальні дослідження, спостерігати й аналізувати поведінку людей різного віку; сформувати уявлення про значення вікової та педагогічної психології для навчання і виховання дітей; сприяти засвоєнню студентами знань щодо "нормативу" психологічних особливостей, які характерні для більшості представників даної культури одного і того ж віку; забезпечити умови застосування студентами вищезгаданих знань при плануванні власної педагогічної діяльності в закладах освіти та у міжособистісних взаєминах з оточуючими. Все це сприяє зростанню як теоретичної, так і практичної компетентності майбутнього психолога.

Завдання: Проведення лекцій полягає у засвоєнні принципів, критеріїв та закономірностей психічного розвитку людини; чинників, що визначають перебіг та результат психічного розвитку; теоретичних та концептуальних підходів до вікового розвитку особистості; особливостей виникнення і показники "нормального" розвитку на різних вікових етапах психічних процесів, емоцій і їх властивостей у дітей, підлітків, юнаків та дорослих; вікових можливості навчання та виховання. Студенти – майбутні психологи вчаться розбиратися в існуючих напрямках і методах вивчення психологічних особливостей учнів; закономірностях та механізмах засвоєння соціального досвіду в процесі навчання і виховання; специфіці виявлення психологічних основ діяльності вчителя, його професійних і особистісних якостей, стилів педагогічної діяльності і педагогічного спілкування; механізмах розвитку особистості людини похилого віку.

На семінарських заняттях значна увага повинна приділятися вмінням психолого-педагогічного моніторингу особистісного розвитку та особливостей взаємодій в учнів, вчителів, батьків; вмінням враховувати вікові особливості нормального розвитку дорослих осіб при взаємодії з колегами по роботі, батьками учнів, у взаєминах у власній сім'ї; орієнтуватись в сучасних напрямках та методах вивчення психологічних особливостей. Студенти набувають навичок виокремлювати закономірності та механізми засвоєння соціального досвіду, на які опираються існуючі навчальні та виховні технології;

виокремлювати психологічні характеристики наявного педагогічного стилю вчителя, його професійних якостей, педагогічного спілкування; здійснювати психологічний аналіз навчальної діяльності вчителя.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Методологічні аспекти діагностики психічного розвитку.

Історичні підходи до оцінки психічного розвитку. Етапи дослідження психічного розвитку особистості. Вимог до методичних засобів і стимульних матеріалів. Вимоги до оформлення кабінету дитячого психолога.Тема 2. Психологічна сутність вікових етапів онтогенезу: концептуальні підходи та дослідницькі стратегії.

Характеристика традиційних дослідницьких стратегій: лонгітюд та поперечні зрізи, близнюків метод. Класичні лонгітюди у психології розвитку. Стандартизовані і клінічні методи діагностики розвитку дітей. Особливості психологічного обстеження людей різного віку.Тема 3. Дослідження психічного та особистісного розвитку дитини на ранніх етапах онтогенезу.

Засади збору психологічного анамнезу щодо розвитку дитини на етапах пренатального, немовлячого та раннього дитинства. Приклади експериментальних досліджень психічного розвитку дитини у немовлячому віці. Зразки експериментальних досліджень психічного розвитку у ранньому дитинстві.Тема 4. Дослідження психічного та особистісного розвитку у дошкільному та молодшому шкільному віці.

Технологія дослідження дітей молодшого дошкільного віку. Визначення латеральних переваг у дошкільному та молодшому шкільному віці..Дослідження сформованості просторових уявлень. Оцінка параметрів пізнавальної діяльності. Проективні методи дослідження особистості дошкільника та молодшого школяра. Hand test. Аналіз дитячих малюнків. Віковий і проективний аспекти.


Тема 5. Дослідження особливостей розвитку на етапах дорослішання.

Методика оцінки рівня розвитку моральної свідомості за Л.Кольбергом. Вивчення психологічних особливостей міжособистісного спілкування підлітка. Способи дослідження ставлення підлітка до навчання. Визначення референтності шкільних стосунків методом незавершених речень. Метод спостереження Фландерса за стилем спілкування вчителя. Технологія спостереження за оцінними впливами вчителя. Визначення взаємин вчителя й учнів методом анкетування.Оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота (бали)

Підсумковий тест (залік)

Сумабалів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

50

100


10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулівШкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Каталог: depart -> PedagogicalPsychology -> resource -> file -> %D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Соціально-культурні компетенції
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Методи навчання
file -> Програмові вимоги до державного іспиту з дисциплін спеціалізації «Психологічне консультування»
file -> Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
file -> Двнз "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка