Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач


Тема 1. Педагогічна психологія як галузь знаньСторінка7/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#687
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 1. Педагогічна психологія як галузь знань. Об’єкт, предмети і завдання педагогічної психології. Різні підходи до предмету педагогічної психології (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн, В. Крутецький, І. Зимня). Структура педагогічної психології та її зв'язок з іншими науками.

Тема 2. Виникнення і розвиток педагогічної психології. Основні етапи розвитку педагогічної психології: зародження знань із педагогічної психології. Становлення і розвиток педагогічної психології. Загальнодидактичний, та експериментальний теоретичний етапи.

Змістовий модуль 2. Методологія і методи педагогічної психології.

Тема 3. Методологічні основи педагогічної психології. Методологія і методи педагогічної психології. Методологічні принципи педагогічної психології: детермінізму, розвитку, діяльнісного підходу, єдності свідомості і діяльності, системності, комплексності, особистісного підходу.

Тема 4. Методи дослідження педагогічної психології. Методи дослідження та їх класифікація. Класифікація Б. Ананьєва. Методи спостереження, експерименту, тестування, бесіди, інтерв’ю, анкетування, соціометрії, референтометрії, анамнезу, аналізу продуктів діяльності, проективні методи. Вимоги до методу дослідження.

Змістовий модуль 3. Психологія учіння.

Тема 5. Загальна характеристика процесу учіння. Научіння і його види. Научіння тварин і людини. Мета учіння і його специфіка, суб’єкт, продукт. Концепції учіння. Різні підходи до визначення поняття «учіння». (Б. Каптерєв, Е. Торндайк, Дж.Брунер, О. Леонтьєв, П. Гальперін). Діяльнісна теорія учіння. Учіння як специфічна форма індивідуальної активності, спрямована на засвоєння знань, формування навичок і вмінь та розвиток учня.

Тема 6. Психологія навчальної діяльності. Поняття про навчальну діяльність. Структура навчальної діяльності. Змістовий, операційний, орієнтовний, мотиваційний, виконавський, рефлексивно-оціночний компоненти навчальної діяльності. Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної мотивації до навчання. Вплив педагогічного оцінювання на формування самооцінки учня. Загальні критерії оцінки навчальних досягнень учня.

Тема 7. Психологічні основи засвоєння знань. Основні підходи до розуміння сутності засвоєння знань (І. Зимня). Психологічні компоненти засвоєння: позитивне ставлення учнів до учіння, процеси безпосередньо чуттєвого сприймання матеріалу, мислення як процес активного перероблення одержаного матеріалу, запам’ятовування і збереження опрацьованої інформації. Етапи засвоєння знань у теорії поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна). Засвоєння понять. Формування навичок і вмінь.

Змістовий модуль 4. Психологія навчання.

Тема 8. Поняття про навчання у педагогічній психології. Предмет, завдання і мета психології навчання. Поняття про навчання. Навчання як соціально-психологічний процес; як процес спілкування; як процес творчості вчителя і учня (В. Казанська). Особливості розуміння навчання у зарубіжній психології (Ж. Піаже, Дж. Брунер). Структура навчання. Види та типи навчання. Традиційне, програмоване, проблемне навчання, модульне та дистанційне навчання. Управління учбовою діяльністю школярів. Неуспішність, її попередження і подолання.

Тема 9. Навчання й психічний розвиток. Взаємозв’язок навчання та розвитку як основна проблема педагогічної психології. Навчання як умова розвитку. Різні точки зору на проблему. Л. С. Виготський про взаємозв’язок навчання та розвитку. Основні лінії психічного розвитку у процесі навчання і виховання. Розвиток знань і способів активності; розвиток психологічних механізмів застосування засвоєних способів дій. Розвиток загальних якостей особистості.

Тема 10. Психологічні основи освітніх технологій. Поняття освітньої технології. Навчання на основі теорії Л. Занкова. Теорія розвивального навчання В. Давидова. Програмоване навчання. Поетапне формування розумових дій. Психологічний аналіз уроку як основної форми організації навчання. Знаково-контекстне навчання. Інноваційні технології.

Змістовий модуль 5. Психологія виховання.

Тема 11. Психологічні основи виховання. Предмет, завдання та мета психології виховання. Теорії виховання. Психологічні механізми виховання. Виховний вплив. Психологічні основи формування особистості в процесі виховання. Вплив різних видів діяльності на розвиток дитини: критерії та показники вихованості особистості.

Тема 12. Психологія сімейного виховання. Психологічна характеристика сім’ї. Компоненти структури сімейних міжособистісних стосунків. Тактики сімейного виховання: диктат, опіка, невтручання, співробітництво. Правила ефективного сімейного виховання дітей.

Тема 13. Психологічні питання перевиховання і психокорекції. Поняття важковиховуваності. Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми. Загальна характеристика девіантної поведінки. Основні симптоми шкільної психологічної дезадаптації. Методи психокорекції поведінки осіб з девіантними ознаками.

Змістовий модуль 6. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя.

Тема 14. Загальна психологічна характеристика педагогічної діяльності. Основні завдання, мета та продукт педагогічної діяльності вчителя. Об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності вчителя, рівні продуктивності педагогічної діяльності (О. Власова, Н. Скороходова). Психологічна структура педагогічної діяльності. Гностичний, проектів. Структура педагогічної діяльності за О. Щербаковим та А. Марковою. Мотивація педагогічної діяльності.

Тема 15. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Спрямованість особистості вчителя. Типи спрямованості: істинно-педагогічна, формально-педагогічна і хибно-педагогічна (Н. Кузьміна). Професійно-значущі якості особистості вчителя (Ф. Гоноболін, В. Сластьонін, А. Маркова, Л. Мітіна, Л. Савчин). Педагогічні вміння (І. Зимня). Структура педагогічних здібностей (М. Левітов, В. Крутецький, Н. Амінов та ін.). Професійна компетентність педагога.

Тема 16. Педагогічне спілкування. Психологічний аналіз педагогічного спілкування. Комунікативна, поведінкова (інтерактивна), перцептивна складові педагогічного спілкування. О. Леонтьєв про сутність і специфіку педагогічного спілкування. Функція фасилітації (К. Роджерс). Види педагогічного спілкування – монологічне та діалогічне спілкування. Стилі педагогічного спілкування (В. Кан-Калик). Психологічні бар’єри та ефекти педагогічного спілкування (Л. Божович, Л. Славіна). Особливості педагогічних конфліктів.

Оцінювання

Приклад для заліку

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Сума

Тема 1

Тема 2

Разом

Тема 1

Тема 2

Разом

Тема 1

Тема

2


Тема

3


Разом

100

10

10

20

20

20

40

20

10

10

40

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзамену
Змістовий модуль №4

Сума

Змістовий модуль № 5

Сума

Змістовий модуль № 6

Сума

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Тема 1


Тема 2

Тема 3
Тема

1


Тема 2

Тема 3
Тема

1


Тема 2

Тема 3


Контрольна робота – 10

Тест - 5


Робота на парах - 5

20

Контрольна робота – 10

Робота на парах- 515

Робота на парах –5

Реферат – 5

Самостійна робота - 5


15

50

100

Т1, Т2, Т3 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ОРТОБІОЗ ОСОБИСТОСТІ (ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я

Викладач: Макарова Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

Статус: дисципліна за вибором університетуРік підготовки: V.

Семестр: IX.

ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Психологія»;

лекції – 16 год, семінари – 18 год., форма контролю – scgbn

Мета: теоретична і практична підготовка психологів до роботи у напрямку: формування здорового способу життя дітей і молоді; профілактика відхилень та дисгармоній у розвитку особистості; забезпечення здорового розвитку особистості; підготовка до здійснення профілактичної, просвітницької та корекційно-розвивальної роботи.

Завдання: Проведення лекцій - полягає у наданні комплексного ретроспективно-історичного аналізу розвитку психології здоров’я (ортобіозу) як галузі психології та її концепцій і теорій у світовому та українському масштабах, окресленні внеску великих вчених у теорію та практику ортобіозу ;


  • виявленні основних традицій та тенденцій трактування поняття «здоров’я» у психологічній літературі, акцентування на практичному застосуванні отриманих знань висвітленні основ державної політики у сфері охорони та поліпшення здоров’я, у тому числі психічного;

  • окресленні основних категорій психології здоров’я, виявлення залежності способу мислення та способу життя;

  • висвітленні основних положень нормативно-правових документів, що стосуються діяльності психологічних служб у вказаному напрямку; позитивного і негативного досвіду впровадження профілактичних програм в Україні і за кордоном;

- ознайомлення студентів із функціями, обов’язками, правами, формами і методами роботи психологів у напрямку збереження і зміцнення психологічного здоров’я дітей, молоді і дорослого населення.

На семінарських заняттях значна увага повинна приділятися:  • вмінню вести профілактичну та діагностико-корекційну роботу психологічного характеру зі школярами середнього та старшого шкільного віку щодо основ здорового способу життя;

  • Здатностям надавати консультативну психологічну допомогу клієнтам інших вікових категорій;

  • навчанню навичкам надання консультативну допомогу на основі самодіагностики саногенного потенціалу;

  • вмінню аналізувати з позицій психології здоров’я різні оздоровчі програми, психотехніки, тренінги та системи, метою яких проголошена гармонізація особистості, здоров’я, щастя і життєвий успіх.

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Предмет та завдання і методи психології ортобіозу.

Тема 1. Предмет, завдання і методи психології ортобіозу.

Тема 2 . Психологічні концепції здоров’я і здорового способу життя особистості.

Тема 3. Теоретичні моделі здорової особистості у сучасній психології.

Тема 4. Індивідуально-психологічні фактори здоров’я. Психологічна типологія особистості і здоров’я.

Тема 5. Умови соціального здоров’я і благополуччя особистості.

Тема 6. Психологічні методи і механізми збереження і зміцнення здоров’я.

Тема 7. Спосіб життя як інтегральний чинник здоров’я.

Тема 8. Вікові і гендерні аспекти індивідуального ортобіозу.

Тема 9. Превентивно-профілактичні та корекційно-оздоровчі програми для дітей, молоді та дорослих.

Оцінювання

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т95

5

5

5

5

5

5

5

10Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПРАКТИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ У СФЕРІ ОСВІТИ

Викладач: Макарова Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

Професійно орієнтована дисципліна (за вибором)

ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Психологія»; рік підготовки – ІІІ – IV, семестр – IV; лекції – 16 год., семінари – 18 год., форма контролю – залік

Мета: формування знань, умінь, психологічної готовності до діагностико-корекційної роботи; практична підготовка до роботи у закладах освіти, у т.ч. підготовка до педагогічної (виробничої) практики.

Завдання: Одним із основних завдань психологічної служби системи освіти є впровадження новітніх досягнень дитячої і педагогічної психології у практику навчання і виховання молодого покоління, забезпечення нормального, здорового розвитку особистості. У зв’язку з цим у програмі курсу передбачено розгляд комплексу науково-теоретичних і конкретно-методичних проблем психологічної служби освіти, зокрема, діагностики і корекції.

На семінарських заняттях значна увага повинна приділятися вивченню особливостей діяльності психологів у закладах освіти різних типів; основних напрямків та форм роботи шкільних психологів; аналізу та моделюванню практик психодіагностики та психокорекції як напрямкам діяльності психолога освіти; окресленню змісту, форм, методів та програм діагностично-корекційної роботи з молодшими школярами та старшокласниками; методичним аспектам взаємодії шкільного психолога з педколективом освітньої установи та сім’ями учнів; прийомам покращення міжособистісних стосунків у класі тощо.Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Предмет та завдання психологічної служби системи освіти.

Тема 1. Предмет та завдання психологічної служби системи освіти. Психологічна служба в системі освіти як одна з галузей НСПС. Структура ПСО. Психологічна служба школи. Дискусійність предмету ПСШ. ПСШ як один із напрямів педагогічної і вікової психології, як психологічне забезпечення процесу навчання і виховання та як безпосередня робота психолога. Основні етапи та тенденції розвитку ПСО. Концепція ПС.

Тема 2 . Зміст та функції ПСШ. Функції та види діяльності ПСШ. Просвітницька та профілактична робота. Психологічне консультування. Психологічна корекція. Психодіагностика. Психологічний супровід. Психологічна реабілітація. Завдання діяльності ПС початкової школи, загальноосвітньої школи, позашкільних закладів, гімназій, ліцеїв та коледжів, вищих закладів освіти, закладів реабілітації. Організація роботи шкільного психолога. Психологічний кабінет. Документація та звітність.


Каталог: depart -> PedagogicalPsychology -> resource -> file -> %D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Соціально-культурні компетенції
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Методи навчання
file -> Програмові вимоги до державного іспиту з дисциплін спеціалізації «Психологічне консультування»
file -> Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
file -> Двнз "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка