Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладачСторінка6/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#687
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 1. Психологічне консультування як вид психологічної практики: розкриваються загальні питання здійснення психологічного консультування, теоретико-методологічні засади, структура, завдання, види, можливості і обмеження даного виду психологічної практики; визначення психологічного консультування (етимологія, суть, специфіка), предмет і об’єкт психологічного консультування, проблема норми і патології в роботі практичного психолога, філософія психологічного консультування, види психологічного консультування, психологічне консультування як вплив і як взаємодія, онтологія (гіпотези) психологічного консультування, історичні підстави становлення психологічного консультування як окремого виду психологічної практики, інтерв’ю-консультування-психотерапія, відмінність психологічного консультування і психотерапії, загальні та специфічні принципи консультування як умова ефективності в психологічній практиці.
Тема 2. Процес психологічного консультування: організаційна складова консультування: формальні (нормативно-правові основи роботи: закони, положення, накази та інші документи, що регламентують діяльність практичного психолога) і процесуальні (структурна організація процесу консультування) компоненти, вибір моделі консультаційної роботи, поняття про терапевтичний простір, кабінет практичного психолога, зал для тренінгу і т. ін., основні проблеми та суперечності створення єдиної структури процесу психологічного консультування, варіанти послідовності здійснення процесу консультування, особливості знайомства і встановлення контакту, обговорення етичних моментів та принципів взаємодії, орієнтовна схема інтерв’ю для збору первинного анамнезу, типи мотивування клієнтів психологічної консультації, поняття про активне вислуховування та рефлексію: запит, самодіагноз, проблема, універсальна (загальна) схема психологічного консультування.
Тема 3. Техніки і алгоритми психологічного консультування: розкриваються поняття про базові навички психологічного консультування, техніка як терапевтичне втручання, подані основні стратегії і тактики здійснення психологічного консультування, означені як техніки: техніка перефразування, техніка відображення почуттів клієнта, техніки прояснення і повторення, техніка відображення власних відчуттів, техніка прояснення проблемної ситуації, техніка відкритих та закритих питань, техніка конфронтації, техніка парадоксальної реакції, особливості використання інформування та рекомендацій, техніка заохочення, техніка переконання, техніки інтерпретації та підсумовування; особливості застосування технік психологічного консультування у роботі з людьми з особливими потребами; основні положення, специфіка методів роботи і навички психологічного консультування сім’ї.
Тема 4. Етичні аспекти діяльності практичного психолога: погляд на проблему етичних стандартів у вітчизняній і зарубіжній психологічній практиці, соціальний запит і етичні стандарти, загальнолюдські та специфічні етичні норми, що враховуються при наданні психологічної допомоги, поняття про професійну позицію психолога, директивний і недирективний підхід, позиції психолога-консультанта: консультант-порадник, консультант-помічник, консультант-експерт, етичний кодекс психолога і консультативно-терапевтичні напрямки; відповідальність, компетентність, захист прав клієнта, конфіденційність; можливості недотримання конфіденційності психологічної консультації, форми і особливості ознайомлення клієнта з етичними стандартами психолога, права та обов’язки клієнта, взірці етичних документів практичних психологів в закладах освіти і психологів-консультантів.
Тема 5. Особливості навчання та підготовки практичного психолога: специфіка навчання психологічному консультуванню, навчання через стосунки і ставлення; рівні, види знань: знання-розуміння, знання-досвід; навчання через розучування (академічне навчання психологів і практичний досвід), навчання як відкриття (отримання особистого (власного) знання, якісно нового бачення), конфлюентність, спільність навчання (кожен є частиною цілого, взаємозбагачуючого процесу), своєчасність навчання, рефлективність і неперервність навчання, самопізнання, повага до досвіду конкретної людини; циклічна модель навчання через досвід.
Тема 6. Особистість практичного психолога: особистість практичного психолога: основні вимоги, , загальні і специфічні обмеження особистості психолога-практика, рівень культури і професійної підготовки психолога, сенситивність і здатність до рефлексії, особистісна ємкість, життєлюбність і здатність до партнерства з клієнтом, збалансованість і задоволеність власних базисних цінностей, фізичне, психічне і особистісне здоров’я психолога, професійні деформації; критерії професійної зрілості та творчості, вирішення особистих проблем консультанта, загальні і специфічні обмеження, парадигмальне та інструментальне самовизначення психолога-практика, модель особистості практичного психолога, критерії відповідності професійної підготовки практичного психолога, експертиза професійної діяльності психолога.
Тема 7. Основи кризисної інтервенції: криза і кризисна інтервенція, сутність психологічної кризи, характерні особливості кризи, причини виникнення криз, кризи внутрішнього і зовнішнього локусу контролю, “вентиляція” почуттів, приклади механізмів психологічного захисту людей у стані кризи, стадії кризи, поняття про кризисну інтервенцію (робота з інтенсивними почуттями і актуальними проблемами), принципи кризисної інтервенції, три стадії роботи з кризою: збір інформації, формулювання і переформулювання проблеми, альтернатива і рішення, етапи кризисного втручання: встановлення контакту, збір інформації, формулювання проблеми, вивчення можливостей, пошук альтернатив, контакт, завершальний етап, методи зниження кризисного напруження, супровід клієнтів при переживанні утрати.
Тема 8. Дистанційне психологічне консультування: особливості телефонного консультування (специфіка телефонного консультування, організація роботи “телефону довіри”, абоненти телефонного консультування, варіанти звернень і правила реагування, етичні норми телефонної психологічної допомоги, підлітковий телефон довіри: види запитів, специфіка роботи), консультаційне листування (консультаційна переписка: завдання, особливості, аналіз текстів, контент-аналіз, аутогенна релаксація, переваги і недоліки, прийоми (техніки) психологічної підтримки через листування), психологічне консультування в мережі Інтернет – on-line, off-line (історія розвитку Інтернет-ресурсів і психологічного Інтернет-консультування, специфічні особливості Інтернет-консультування: переваги і недоліки, технології і засоби психологічного Інтернет-консультування).
Тема 9. Концептуальні засади психологічного консультування: особистісно-орієнтоване психологічне консультування К. Роджерса, Екзистенційно-гуманістичні основи психологічного консультування (В. Франкл, Р. Мей, І. Ялом), методологічні аспекти діяльності практичного психолога (В.В. Столін, Ф.Є. Василюк, О.Ф. Бондаренко, Г.А. Берулава), основи візуальної психодіагностики (Е. Кречмер, У. Шелдон, К. Леонгардт, А. Лічко, А. Піз, Г. Щокін), трансперсональна психологія і психологічна практика (С. Гроф, А. Мінделл), провокативна психотерапія Ф. Фереллі, прогностична функціональна модель процесу психологічного консультування (В.М. Мицько).
Тема 10. Психологічна співзалежність. Робота зі співзалежними клієнтами: соціально обумовлена залежність, психічна залежність, фізична залежність, межа неповернення; глибинна сутність співзалежності з позиції психоаналізу, емоційна співзалежність, наркотична співзалежність, трикутник «рятівництва», співзаленість із сектою, зрілі стосунки і зріла турбота, межі консультативної допомоги співзалежним, розподіл відповідальності за вирішення проблеми, форми співзалежних стосунків, психотерапія співзалежності, специфічні реакції контрпереносу в роботі із співзалежними, супротив змінам, актуалізація власного позитивного досвіду, методи активного вирішення проблеми: техніки роботи; робота з помилковими установками; моделі індивідуальної поведінки психолога з наркозалежними.
Оцінювання

Модуль 1

Модуль 2

Залік

Сума

Навчальна (аудиторна) робота

Сам. роб., індз

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Сума


Контрольна робота – 10,

Тест – 5,

Робота на парах – 15

30

Контрольна робота – 10,

Тест – 5,

Робота на парах – 15

30

20

20

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

відмінно – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;

добре – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

задовільно – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки;

незадовільно – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знаннь, умінь, навичок, науковими термінами.

ДИСТАНЦІЙНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Викладач: Мицько Володимир Мирославович – кандидат психологічних наук, доцент, докторант Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

ОКР «Магістр», «Спеціаліст» – спеціальність «Психологія»; лекції – 16 год, семінари – 18 год., форма контролю – залік.Мета: Курс «Дистанційне психологічне консультування» спрямований на формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів, що дозволятиме їм ефективно організовувати і надавати дистанційну психологічну допомогу: оволодіти навичками візуальної психодіагностики, графології і графоаналізу, вдало застосовувати навички консультативно-терапевтичної взаємодії в умовах відсутності візуального контакту та асинхронності діалогічної взаємодії, визначати конструктивні і деструктивні запити клієнтів, керуватися основними принципами при організації та проведенні психологічної практики.

Завдання:

1) сформувати в студентів уявлення про сутність, призначення і можливості дистанційної психологічної допомоги як окремого виду психологічної практики;

2) ознайомити студентів з основною науковою проблематикою дистанційного психологічного консультування як навчальної дисципліни і прикладної галузі психологічної науки;

3) сформувати у студентів навички організації та здійснення дистанційної психологічної допомоги, навчити студентів базовим технікам та стратегіям дистанційної роботи із психологічними утрудненнями клієнтів, надання психологічної допомоги у кризових ситуаціях, ситуаціях життєвого вибору та ін.;

4) ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення індивідуального і групового дистанційного психологічного консультування;

5) сформувати в студентів базові уміння із графології та графоаналізу, скриботерапії, телефонного консультування, інтернет-консультування, веб-переписки з клієнтом та ін.Зміст дисципліни:

Тема 1. Дистанційне психологічне консультування як вид психологічної практики: поняття про дистанційне психологічне консультування, місце і роль психологічного консультування у сучасній психологічній практиці, види дистанційної психологічної допомоги, історія та тенденцій становлення дистанційного психологічного консультування як окремого виду психологічної практики, принципи дистанційної психологічної допомоги, психологічна проблема, терапевтичний простір, інтервенція, внутрішні стимули, клієнт, психолог, дієздатний суб’єкт, бесіда, взаємодія, концепція хвороби, самоактуалізація, самореалізація, внутрішній потенціал, норми психічного розвитку, загальні та специфічні етичні стандарти і норми, належна професійна компетенція, доброзичливість, конфіденційність, позиція психолога-консультанта, маніпуляція, очікування клієнта, оплата за надані послуги, відмова від здійснення психологічної допомоги.

Тема 2. Особливості телефонного консультування: принципи організації і порядок роботи «телефону довіри», дистанційна діагностика психологічного стану клієнта в умовах телефонного консультування, етапи телефонного консультування, психологічні техніки телефонного консультування, телефонне консультування залежних клієнтів, телефонне консультування агресивних клієнтів, телефонне консультування маніпулятивних клієнтів, телефонне консультування жертв сексуального насилля, телефонне консультування клієнтів схильних до самогубства, телефонне консультування клієнтів у стані горя, утрати, особливості телефонного консультування дітей і підлітків, підлітковий телефон довіри, особистість психолога-телефонного-консультанта, синдром вигорання та супервізія.

Тема 3. Психологічне інтернет-консультування: можливості дистанційного психологічного консультування в мережі інтернет, види та засоби психологічного інтернет-консультування, ефективність психологічної допомоги через інтернет, специфіка інтернет-консультування в режимі off-line (елект-ронна почта), специфіка інтернет-консультування в режимі on-line (Skype, ICQ), проектування і створення сайту дистанційної психологічної допомоги в мережі інтернет, дистанційна діагностика психологічного стану клієнта в режимі онлайн-зустрічей, використання інтернет-форумів для організації психологічної допомоги, специфіка використання технік психологічного консультування в умовах інтернет-зустрічей, специфіка інтернет-консультування адиктивних осіб, організація та особливості надання дистанційної психологічної допомоги особам з обмеженими можливостями, особливості навчання інтернет-консультантів, вимоги до особистості онлайн-консультантів, супервізія через інтернет-ресурси, новітні розробки та перспективи психологічного Інтернет-консультування.

Тема 4. Концептуальні засади дистанційного психологічного консультування: особистісно-орієнтоване психологічне консультування К. Роджерса (особистісно-орієнтоване психологічне консультування в контексті зарубіжного та вітчизняного досвіду; основні принципи особистісно-орієнтованого психологічного консультування, умови та критерії ефективності особистісно-орієнтованого психологічного консультування; основні вимоги до консультанта), екзистенційно-гуманістичні основи психологічного консультування (В. Франкл, Р. Мей, І. Ялом), логотерапія, знаходження смислу життя, смислу страждань, парадоксальна інтенція в концепції В. Франкла, детермінованість і свобода особистості, соціальна інтегрованість, джерела духовності, структура труднощів, емпатія в психологічному консультуванні, сповідь і тлумачення, трансформація особистості, мораль і консультування в концепції Р. Мея, екзистенційна психотерапія, поняття життя, смерті і тривоги в екзистенційній терапії, екзистенційна парадигма патопсихології І. Ялома, методологічні аспекти діяльності практичного психолога (В.В. Столін, Ф.Є. Василюк, О.Ф. Бондаренко, Г.А. Берулава), спроби теоретико-методологічного осмислення і систематизації психологічної практики: скарга, запит, самодіагноз, проблема, суб’єктивний і об’єктивний локус В.В. Столін, розуміюча психотерапія і психологічна практика Ф.Є. Василюка, теорія і практика психологічної допомоги О.Ф. Бондаренка, методологічна основи діяльності психолога-практика Г.А. Берулави, основи візуальної психодіагностики (Е. Кречмер, У. Шелдон, К. Леонгардт, А. Лічко, А. Піз, Г. Щокін), типологічна модель Е. Кречмера, конституційні типи тілобудови: астенічний, атлетичний, пікнічний; маніакально-депресивний (циркулярний) психоз, шизофренія, епілепсія, типологічна модель У. Шелдона, ендоморфізм, мезоморфізм, ектоморфізм; вісцеротонія, соматотонія, церебротонія, акцентуації характеру: гіпертимний, циклотимний, дистомний, екзальтований, тривожний емотивний; типи акцентуації особистостей; спостереження як основний метод візуальної психодіагностики; мова тілорухів, жести, міміка, пантоміміка, мова, одяг, звички і т. ін., трансперсональна психологія і психологічна практика (С. Гроф, А. Мінделл), історія становлення трансперсональної психології: від ЛСД-терапії до холотропного дихання, досвід холонафтів, матриці народження С. Грофа, дослідження внутрішнього простору, переживання сновидінь та тілесних симптомів, робота з клієнтами в коматозному стані А. Мінделла, провокативна психотерапія Ф. Фереллі, концептуальні засади провокативної психотерапії, початок терапії, припущення і гіпотези, роль терапевта, гумор і провокативна терапія, стадії провокативної терапії, прогностична функціональна модель процесу психологічного консультування (В.М. Мицько), ціннісно-смислова сфера клієнта і консультування; сприйняття смислу ситуації клієнта, спроба тлумачення смислів дій клієнта, суб’єктивна інтерпретація дій та ситуації клієнта психологом, переструктурування внутрішнього досвіду клієнта, узгодження ціннісно-смислових сфер психолога і клієнта, актуалізація смислотворчої активності клієнта, реалізація потенційної сутності клієнта через “розблокування” його волі й усвідомлення відповідальності, формування свідомого прагнення особистості до постійного самовдосконалення і саморозвитку.

Тема 5. Скриботерапія: завдання і можливості скриботерапії (консультаційного листування), дистанційна діагностика психологічного стану клієнта посередництвом листування, особливості зворотного зв’язку з клієнтом в консультаційному листуванні, техніки та прийоми скриботерапії, психотерапевтичий лист, консультаційне листування, скриботерапія, герменевтичний аналіз текстів, почерк, письмо, логіка викладу проблеми, кульмінація моменту, переживання і почерк, осмислення, смисл, рефлексія на письмі, пропуски, знаки пунктуації і особливості їх використання, узагальнення, обмін реакціями, обговорення стереотипів, застосування отриманих знань.

Тема 6. Графологія і графоаналіз в дистанційній психологічній практиці: поняття про графологію і графоаналіз, провідні школи графології і графоаналізу, основні способи та критерії графологічного аналізу, метод психографічного аналізу Д.М. Зуєва-Інсарова, метод графоаналізу Д. Сара, психологічний графоаналіз, почерк, письмо, рефлексія на письмі, психологічний аналіз букви, психологічний аналіз цифри, «красота» тексту, рисунок тексту, ширина тексту, натиск і нажим, швидкість письма, пропуски на письмі, знаки пунктуації як психологічні символи, графологічний метод, психічний розвиток людини і почерк, прояви девіацій на письмі, криміналістичний аналіз почерку.

Тема 7. Окремі питання графологічного аналізу: почерк і вік людини, гендерні відмінності письма, почерк і функціональна асиметрія головного мозку, почерк і девіантна поведінка особистості, шкідливі звички, психологічні комплекси, почерк і межові розлади особистості. Фобії та їх відображення на письмі, особливості письма при соматичних порушеннях, особливості письма при важких психічних порушеннях (П. Жане, В.М. Бєхтерев, Н.А. Сікорський, Г. Оппенгейм, Е. Крепелін, В.Н. Образцюв та ін.), почерк і особистісний розвиток, замкнутість, норма психічного розвитку, вік, віковий період, самооцінка, емоційні порушення, соціальна компетентність, сором’язливість, гіперактивність, агресія і агресивність, ворожість, страхи, порушення і педагогічна запущеність, осуд, покарання.

Тема 8. Психологічний аналіз тексту: психологічний аналіз мовних висловлювань, текст і контекст, психологічні методи аналізу тексту, герменевтика психологічної практики за З.С. Карпенко, психологічний текстово-контекстовий аналіз листів клієнтів, психологічний текстово-контекстовий аналіз off-line переписки з клієнтом, текст, контекст, психологічна герменевтика, психологічна проблема, внутрішній потенціал, дієздатний суб’єкт, відчуття безвихідності, напруженість, невпевненість, страх, депресія, фрустрація, звичні способи вирішення проблем, тривога, душевна біль, відчуття безпомічності і безнадії, дезорієнтація особистості, “тунельне мислення”, думки про суїцид, механізми адаптації, механізми захисту.

Оцінювання

Модуль 1

Модуль 2

Залік

Сума

Навчальна (аудиторна) робота

Сам. роб., індз

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Сума


Контрольна робота – 10,

Тест – 5,

Робота на парах – 15

30

Контрольна робота – 10,

Тест – 5,

Робота на парах – 15

30

20

20

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

відмінно – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;

добре – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

задовільно – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки;

незадовільно – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знаннь, умінь, навичок, науковими термінами.
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Викладач: Макарова Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

Статус: професійно-орієнтована дисципліна, нормативна.

Рік підготовки: ІІ.

Семестр: ІІІ - IV.

ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Психологія»;ІІІ семестр: лекції – 14 год, семінари – 18 год., форма контролю – залік

IV семестр: лекції – 16 год, семінари – 18 год., форма контролю – іспит

Мета: Терміном «педагогічна психологія» позначаються дві суттєво різні науки. Одна з них є галуззю психології, покликаною вивчати природу і закономірності процесу навчання і виховання. Але під цією ж назвою існує і прикладна наука, мета якої – використовувати досягнення усіх галузей психології для вдосконалення педагогічної практики. Мета даного курсу – забезпечити належний рівень теоретико-методологічної та практичної підготовки, що дозволить студентам вільно орієнтуватись у найбільш важливих та актуальних проблемах теорії і практики навчання, виховання та розвитку дітей, молоді, дорослих. Спрямування студентів на систематичну самостійну роботу над собою з метою досягнення належної компетентності у цій сфері знань та суспільної практики.

Завдання: Проведення лекцій полягає у комплексному висвітленні історичних та теоретичних основ психолого-педагогічного знання:

- окресленні предмету та завдань педагогічної психології, процесу виникнення і розвитку педагогічної психології, внеску у педагогічну психологію відомих науковців світу та України;  • характеристиці методів педагогічної психології та їх специфіки;

  • загальній характеристиці учіння; описі концепцій учіння; загальній характеристиці навчання;

  • Окресленні зв'язку навчання із розвитком та дозріванням; виявленні місця педагогічної діяльності у світі професій;

  • Класифікація індивідуально-типологічних особливостей вчителів та учнів; окресленя психологічних особливостей педагогічного спілкування.

  • На семінарських заняттях розглядається школяр як суб’єкт учіння і навчання та психологічні основи освітніх технологій. Значна увага повинна приділятися практичному вивченню та оволодінню знаннями про:

  • методи вивчення особистості школяра та шкільного класу

  • Психологічні основи виховання

  • Психологічні основи сімейного виховання

  • Психологічні особливості перевиховування та психолого-педагогічної корекції.

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогічної психології


Каталог: depart -> PedagogicalPsychology -> resource -> file -> %D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Соціально-культурні компетенції
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Методи навчання
file -> Програмові вимоги до державного іспиту з дисциплін спеціалізації «Психологічне консультування»
file -> Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
file -> Двнз "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал