Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладачСторінка5/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 2. Научіння і навчання. Навчання, його психологічний зміст та сутність. Поняття про научіння. Види научіння. Научіння та учіння - співвідношення понять. Педагогічні умови, закономірності та періоди розвитку учня в процесі навчання. Навчання як активна взаємодія між вчителем та учнем, головні результати цієї взаємодії. Ненавмисне навчання та його ефективність. Категорія навчання та її показники. Навчання навичкам. Умови та процес формування навичок. Шляхи навчання навичкам. Учень як суб'єкт учбової діяльності. Учень як представник вікового соціокультурно-зумовленого періоду. Вікова періодизація як основа диференціації суб'єктів учбової діяльності.

Тема 3. Учбова діяльність. Навчальна діяльність як специфічний вид діяльності. Теорії учбової діяльності. Визначення учбової діяльності, її загальні характеристики. Предмет, засоби та способи учбової діяльності. Продукт учбової діяльності, її результат. Загальна структура учбової діяльності. Засвоєння знань, умінь, навичок – центральна ланка навчальної діяльності учнів. Закономірності та етапи процесу засвоєння. Особливості оволодіння поняттями. Передумови ефективного оволодіння навичками та вміннями.

Тема 4. Мотивація учіння.Поняття про мотивацію та мотиваційну сферу особистості. Навчальні мотиви. Види мотивації в учбовій діяльності. Системна організація учбової мотивації. Способи формування мотивації навчання. Якісні та кількісні характеристики мотивації в процесі учбової діяльності. Форми проявів мотивів навчання. Зв'язок типів ставлення школяра до навчання із характером його мотивації і станом учбової діяльності. Сталість учбової мотивації. Загальні підходи до вивчення та формування мотивації учнів. Проблемні ситуації та мотивація.

Тема 5. Психологія виховання особистості школяра. Поняття про особистість, структура особистості. Спрямованість особистості (просоціальна, асоціальна, антисоціальна). Поняття про виховання. Виховання та соціалізація, індивідуалізація. Інститути соціалізації. Типи взаємозв'язків між навчанням і вихованням. Поняття мети виховання: завдання, загальна та спеціальні цілі сучасного виховання. Засоби та методи виховання. Психологічні теорії виховання. Моделі виховання. Методи самовиховання, прийоми самовиховання, засоби самовиховання. Ефекти виховання та самовиховання внаслідок соціалізації та персоналізації особистості.

Тема 6. Моральне виховання. Формування ціннісно-смислової сфери учня. Поняття про моральну свідомість та її формування. Моральні поняття. Стадії розвитку моральної свідомості за Колбергом. Критерії моральної вихованості. Рівні морального виховання. Поняття про смислові утворення особистості (життєві цінності, цілі, смислові установки, переконання, сенс життя) та їх значення у вихованні. Рівні розвитку ціннісно-смислової сфери особистості Ціннісно-смислова сфера особистості як психологічний об’єкт виховання. Засоби впливу на ціннісно-смислову сферу особистості. Переоцінка цінностей. Перевиховання. Виховання дорослих.

Тема 7. Управління вихованням особистості дитини та його психологічний зміст. Психологічні умови формування властивостей особистості. Індивідуальний підхід до виховання учнів. Соціально-психологічні аспекти виховання. Роль колективу у вихованні учнів. Критерії психолого-педагогічної характеристики навчальної групи. Сім'я як соціально-психологічний фактор виховання. Виховання і формування соціальних установок особистості. Проблема управління вихованням особистості. Структура та види управління вихованням особистості. Механізм перетворення зовнішнього виховного управління на внутрішню систему самоуправління і самовиховання. Показники і критерії вихованості школярів. Девіантна та адиктивна поведінка учнів. Поняття девіантної та делінквентної поведінки. Профілактика поведінки, що відхиляється від норми.

Тема 8. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність: форми, характеристики, зміст. Мотивація педагогічної діяльності. Педагогічні функції і вміння. Стиль педагогічної діяльності. Функції педагогічної діяльності: інформаційна, розвиваюча, орієнтаційна, мобілізаційна, дослідницька. Психологічні вимоги до особистості вчителя. Індивідуальність педагога. Педагогічні здібності: дидактичні, експресивні, перцептивні, організаторські, сугестивні. Педагогічний такт і здібність до педагогічного спілкування. Особистісні якості в структурі суб’єкта педагогічної діяльності. Педагогічне сприйняття. Специфіка педагогічного мислення. Професіограма вчителя. Поняття про педагогічну майстерність.

Тема 9. Педагогічне спілкування. Загальна характеристика спілкування. Взаємодія вчителя з учнями. Бар’єри в педагогічній взаємодії суб’єктів в освітньому процесі. Проблеми педагогічного спілкування. Визначення і загальна характеристика труднощів в спілкуванні. Способи комунікативного впливу на учнів. Стилі педагогічного керівництва. Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Ознаки стилю педагогічної діяльності. Психологічні особливості педагогічного колективу. Розподіл і кооперація праці. Взаємостосунки вчителів. Ефективність діяльності педагогічного колективу. Синдром емоційного вигоряння як показник професійної дезадаптації вчителя.

Оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота

Індивідуальні завдання

Сума

Змістовий модуль

№1


Змістовий модуль

№ 2


Змістовий модуль №3Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т910

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Викладач: Сметаняк Владислав Ігорович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

ОКР «Бакалавр», спеціальність «Початкова освіта», курс - 3, семестр – 5; лекції – 24 год, семінари – 20 год., форма контролю – екзамен.    1. Мета викладання дисципліни: дати студентам фундаментальні знання психологічних особливостей і закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку людини під час навчання та виховання.    2. Завдання вивчення дисципліни: розкрити зміст основних понять педагогічної психології, механізми і закономірності засвоєння особистісного соціокультурного досвіду, особливості його структурування, збереження в індивідуальній свідомості та використання у різних ситуаціях, психологічні особливості педагогічної діяльності.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет та задачі педагогічної психології. Історія становлення педагогічної психології. Етапи становлення педагогічної психології. Загальнопсихологічний контекст формування педагогічної психології: вплив на осмислення педагогічного процесу біхевіоризму, психоаналізу, гештальтпсихології, операціональної концепції Ж.Піаже, когнітивної психології, гуманістичної психології та культурно-історичної концепції Л.С. Виготського. Структура педагогічної психології. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками (педагогіка, вікова, загальна, експериментальна, соціальна психологія, філософія, математика та інші). Психологічні засади педагогічного процесу. Задачі психологічного забезпечення педагогічного процесу. Загальні проблеми педагогічної психології: проблема сензитивних періодів; проблема зв'язку педагогічного впливу з психологічним розвитком дитини; проблема співвідношення навчання і виховання; проблема системного характеру розвитку дитини і комплексності педагогічних впливів; проблема впливу спадковості та середовища на психологічний і поведінковий розвиток дитини; проблема забезпечення індивідуалізації навчання; проблема соціальної адаптації та реабілітації. Загальна характеристика методів педагогічної психології, їх класифікація. Формуючий експеримент як основний метод, що використовується в педагогічній психології. Спостереження, констатуючий експеримент, бесіда, інтерв’ю, аналіз продуктів діяльності, тестування Психологічне консультування та психологічна корекція як методи педагогічної психології.
Тема 2. Научіння і навчання Навчання, його психологічний зміст та сутність. Поняття про научіння. Види научіння. Научіння та учіння - співвідношення понять. Рушійні сили розвитку особистості. Головні лінії розвитку учня в процесі навчання. Педагогічні умови, закономірності та періоди розвитку учня в процесі навчання. Навчання як доцільна зміна діяльності. Навчання як активна взаємодія між вчителем та учнем, головні результати цієї взаємодії. Ненавмисне навчання та його ефективність. Категорія навчання та її показники. Навчання навичкам. Умови та процес формування навичок. Шляхи навчання навичкам. Учень як суб'єкт учбової діяльності. Учень як представник вікового соціокультурно-зумовленого періоду. Вікова періодизація як основа диференціації суб'єктів учбової діяльності. Школяр як суб'єкт учбової діяльності: особливості молодшого шкільного, підліткового та старшого шкільного віку. Проблеми навчання та психічного розвитку. Основні підходи щодо вирішення цієї проблеми. Основні тенденції психічного розвитку в учбовому процесі. Загальна характеристика навченості. Показники навченості.
Тема 3. Навчальна діяльність. Навчальна діяльність як специфічний вид діяльності. Теорія учбової діяльності. Визначення учбової діяльності, її загальні характеристики. Предмет, засоби та способи учбової діяльності. Продукт учбової діяльності, її результат. Загальна структура навчальної діяльності. Загальна характеристика учбового завдання як складової учбової діяльності, її особливості а способи вирішення. Психологічні вимоги до учбових задач. Учбова задача в проблемній ситуації, етапи вирішення. Контроль, самоконтроль, оцінка, самооцінка в структурі учбової діяльності. Засвоєння знань, умінь, навичок – центральна ланка навчальної діяльності учнів. Закономірності та етапи процесу засвоєння. Особливості оволодіння поняттями. Передумови ефективного оволодіння навичками та вміннями.
Тема 4. Мотивація учіння. Поняття про мотивацію та мотиваційну сферу особистості. Навчальні мотиви. Види мотивації в учбовій діяльності. Системна організація учбової мотивації. Способи формування мотивації навчання. Якісні та кількісні характеристики мотивації в процесі учбової діяльності. Форми проявів мотивів навчання. Зв'язок типів ставлення школяра до навчання із характером його мотивації і станом учбової діяльності. Сталість учбової мотивації. Загальні підходи до вивчення та формування мотивації учнів. Проблемні ситуації та мотивація.
Тема 5. Психологія виховання особистості школяра. Поняття про особистість, структура особистості. Спрямованість особистості (просоціальна, асоціальна, антисоціальна). Поняття про виховання. Виховання та соціалізація, індивідуалізація. Інститути соціалізації. Типи взаємозв'язків між навчанням і вихованням. Поняття мети виховання: завдання, загальна та спеціальні цілі сучасного виховання. Засоби та методи виховання. Непрямі, свідомі та несвідомі засоби виховання. Методи формування свідомості, методи формування поведінки, методи формування почуттів і ставлення. Загальні соціальні інститути виховання: поняття та зміст. Психологічні теорії виховання: біогенетичні, соціогенетичні та проміжні теорії, їх переваги та недоліки. Теорія соціального научіння і виховання. Моделі виховання. Методи самовиховання: самопізнання, самостимулювання, самовладання. Прийоми самовиховання: самозобов’язання, самопереконання, самонавіювання, самотренування, самопримус. Засоби самовиховання: рефлексування, самоспостереження, самоорганізування, самопроектування. Ефекти виховання та самовиховання внаслідок соціалізації та персоналізації особистості.
Тема 6. Моральне виховання. Формування ціннісно-смислової сфери учня. Поняття про моральну свідомість та її формування. Моральні поняття. Стадії розвитку моральної свідомості за Колбергом. Критерії моральної вихованості. Рівні морального виховання. Рівень сформованості моральних потреб. Поняття про смислові утворення особистості (життєві цінності, цілі, смислові установки, переконання, сенс життя) та їх значення у вихованні. Рівні розвитку ціннісно-смислової сфери особистості. Ціннісно-смислова сфера особистості як психологічний об’єкт виховання. Засоби впливу на ціннісно-смислову сферу особистості. Переоцінка цінностей. Перевиховання. Виховання дорослих.
Тема 7. Управління вихованням особистості дитини та його психологічний зміст. Психологічні умови формування властивостей особистості. Індивідуальний підхід до виховання учнів. Діяльність, спрямованість особистості і її формування. Соціально-психологічні аспекти виховання. Спілкування як фактор виховання. Основні форми спілкування. Роль колективу у вихованні учнів. Критерії психолого-педагогічної характеристики навчальної групи – солідарність, конструктивність інтеракції, прийняття членами групи своєї ролі у групі, незалежність окремих членів від групи в цілому. Структура психолого-педагогічної характеристики на навчальну групу: 1) особливості складу групи, 2) рівень згуртованості (рівень взаємодовіри і солідарності, розшарування на угруповання, рівень конфліктності), 3) ефективність застосування старостою та/або іншими лідерами групи стилів керівництва, 4) спрямованість групи (спільні цінності у групі, рівень вихованості, громадська активність, можливість реалізації у групі інтересів кожного з її членів, вплив психологічного клімату групи на навчання учнів (студентів)), 5) особливості прийняття групових рішень (ефект поляризації, рівень конформізму, визнання наявності конфліктів у групі та способи їх роз’язання), 6) рекомендації щодо оптимального розвитку групи (формування командного духу, тренінг розв’язання конфліктів, тренінг толерантності тощо). Сім'я як соціально-психологічний фактор виховання. Виховання і формування соціальних установок особистості. Ефективність педагогічного впливу. Проблема управління вихованням особистості. Структура та види управління вихованням особистості. Механізм перетворення зовнішнього виховного управління на внутрішню систему самоуправління і самовиховання. Показники і критерії вихованості школярів. Рівень довільності поведінки. Девіантна та адиктивна поведінка учнів. Поняття девіантної та делінквентної поведінки. Природні та соціокультурні диспозиції девіантної поведінки. Профілактика поведінки, що відхиляється від норми.

Тема 8. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність: форми, характеристики, зміст. Мотивація педагогічної діяльності. Педагогічні функції і вміння. Стиль педагогічної діяльності. Функції педагогічної діяльності: інформаційна, розвиваюча, орієнтаційна, мобілізаційна, дослідницька. Функції вчителя в організації учбово-виховного процесу. Психологічні вимоги до особистості вчителя. Індивідуальність педагога. Педагогічні здібності: дидактичні, експресивні, перцептивні, організаторські, сугестивні. Педагогічний такт і здібність до педагогічного спілкування. Здібності педагога. Особистісні якості в структурі суб’єкта педагогічної діяльності. Розвиток творчих здібностей педагога. Педагогічне сприйняття. Специфіка педагогічного мислення. Вимоги до вчителя в умовах науково-технічного і соціального прогресу. Професіограма вчителя. Поняття про педагогічну майстерність. Професійне знання. Шляхи формування педагогічної майстерності. Значення прикладних знань у вдосконалюванні педагогічної майстерності.
Тема 9. Педагогічне спілкування. Загальна характеристика спілкування. Взаємодія вчителя з учнями. Бар’єри в педагогічній взаємодії суб’єктів в освітньому процесі. Проблеми педагогічного спілкування. Визначення і загальна характеристика труднощів в спілкуванні. Способи комунікативного впливу на учнів. Стилі педагогічного керівництва. Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Ознаки стилю педагогічної діяльності. Структура психолого-педагогічної характеристики на учня (студента): 1) пізнавальна сфера (особливості сформованості й вияву пізнавальних психічних процесів), 2) особистісна сфера (особливості характеру, самооцінки, мотивації, цінностей, емоційно-вольової сфери), 3) міжособистісна сфера (особливості спілкування, рівень конфліктності, асертивності, товариськості), 4) особливості навчання, що пов’язані з особистісними, пізнавальними й інтеракційними властивостями учня (студента), 5) психолого-педагогічні рекомендації щодо соціально-психологічних умов ефективного навчання, методів виховання та самовиховання, гармонійності розвитку та напрямків і методик саморозвитку учня/студента. Психологічні особливості педагогічного колективу. Розподіл і кооперація праці. Взаємостосунки вчителів. Ефективність діяльності педагогічного колективу. Синдром емоційного вигоряння як показник професійної дезадаптації вчителя.
Оцінювання


Поточне тестування та самостійна робота

Доповідь (реферат)

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Викладач: Мицько Володимир Мирославович – кандидат психологічних наук, доцент, докторант Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

ОКР «Бакалаври», спеціальність «Початкова освіта і практична психологія»; лекції – 16 год, семінари – 8 год., форма контролю – залікМета: Курс «Основи психологічного консультування» покликаний забезпечити формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів у сфері ефективної організації і здійснення психологічного консультування. Пріоритетним напрямком вивчення у структурі даного курсу вважається техніко-процесуальна складова психологічного консультування, що продиктовано прикладним характером дисципліни та завданнями підготовки практичних психологів у ВНЗ.

Завдання:

1) сформувати в студентів уявлення про сутність та основну проблематику психологічного консультування як окремого виду психологічної практики, а також про місце і роль консультування в сучасній психологічній практиці;

2) навчити студентів базовим технікам та стратегіям попередження можливого психологічного неблагополуччя та надання психологічної допомоги у кризових ситуаціях, ситуаціях життєвого вибору та ін.;

3) ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення індивідуального і групового психологічного консультування, сімейного психологічного консультування, психологічного консультування в закладах освіти різного типу;4) сформувати уявлення про базові навички здійснення дистанційного психологічного консультування, кризової інтервенції, супервізії.
Зміст дисципліни:

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка