Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладачСторінка4/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 1. Вступ до курсу Психологічний тренінг в ЗОШ: передумови формування змісту запитів сучасних навчально-виховних закладів. Особливості організації та реалізації психологічного тренінгу в ЗОШ.

Тема 2. Сутністо-функціональний зміст психологічного тренінгу: Поняття тренінгу як комунікативного методу.Змістовно-функціональні особливості тренінгу як комунікативного методу.

Тема 3. Психологічна характеристика діалогічно-дискусійної форми реалізації комунікативних зв’язків: Поняття про бесіду як комунікативний метод. Метод діалогу: сутнісно-функціональний зміст. Метод групової дискусії: процедура реалізації.

Тема 4. Психологічна характеристика ігрової форми реалізації комунікативних зв’язків: Поняття гри як комунікативного методу. Метод рольової гри: сутнісно-функціональний зміст. Метод психодрами.

Тема 5. Психологічна характеристика невербально-інтроспективної форми реалізації комунікативних зв’язків в умовах психологічного тренінгу: Метод психомалюнка. Техніки естетотерапії. Тілесно-орієнтовані методи. Медитативні техніки.

Тема 6. Психологічна практика тренінгу розвитку духовності особистості учня: Методологічні засади організації тренінгу розвитку духовності особистості. Методика реалізації тренінгу розвитку духовності особистості.

Оцінювання

Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

Модуль 2

Залік

Сума

Навчальна (аудиторна) робота

Сам. роб., індз

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Сум а


Робота на парах – 10

10

Контрольна робота – 10,

Робота на парах – 10

20

20

50

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Викладач: Коропецька Олеся Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

ОКР «Бакалавр», спеціальність «Психологія»; лекції – 42 год, семінари –22 год., форма контролю – іспит

Мета: Дисципліна “Вікова психологія” належить до фундаментальних і професійно орієнтованих навчальних предметів, що вивчаються майбутніми психологами. Мета дисципліни - сформувати цілісний підхід до розуміння загальних методологічних основ дисципліни, розуміння законів і закономірностей, факторів і механізмів психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі.

Завдання: у результаті проведення лекцій студенти повинні знати: основні методологічні засади дисципліни, умови, фактори принципи та закономірності психічного та особистісного розвитку індивіда в онтогенезі, історію і сучасний стан розвитку як зарубіжної, так і вітчизняної вікової психології, особливості розвитку психіки та особистості людини у різні вікові періоди (новонароджених, немовлят, дітей дошкільного, молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку, дорослих та людей похилого віку), особливості формування різних видів діяльності та основних психічних новоутворень в різні вікові періоди, суть вікових криз особистості та шляхи їх подолання у різні вікові періоди, специфіку діагностичної та корекційної роботи з особами різного віку;

На семінарських заняттях студенти повинні навчитися самостійно опрацьовувати наукову психологічну літературу, вільно володіти теоретичним матеріалом, виробити навички проведення психологічного дослідження людей різного віку, добирати методи та методики та уміти опрацьовувати одержані резулати, давати характеристику особливостей психічного та особистісного розвитку людини на основі результатів діагностики, давати аналіз та інтерпретувати результати дослідження, надавати психологічну допомогу з метою подолання вікових криз особистості з урахуванням її вікових відмінностей, формувати рекомендації щодо організації спілкування, навчання, виховання та практичної діяльності людей різних вікових періодів.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Вікова психологія як навчальна дисципліна. Уявлення про предмет, структуру, завдання та міжпредметні зв’язки вікової психології. Категоріальний апарат та основні засади вікової психології. Розктити поняття віку: біологічний, соціальний, психологічний. Місце вікової психології в системі психологічного та інших галузей наукового знання.

Тема 2. Методологічні та теоретичні проблеми вікової психології Поняття методології наукового пізнання. Структура методологічного знання (рівні та підходи). методологічні проблеми вікової психології: рушійні сили, фактори та умови розвитку. Проблема співвідношення між навчанням і розвитком. Форми, сфери, основні закони та закономірності психічного розвитку. Поняття індивід, особистість, індивідуальність. Основні методологічні засади вікової психології.

Тема 3. Методи дослідження у віковій психології. Класифікація методів наукового пізнання людини. Характеристика організаційних методів та специфіка їх застосування. Емпіричні методи дослідження: їх характеристика та особливості застосування. Методи обробки та інтерпретаційні методи. Організація та основні етапи психологічного дослідження у віковій психології.

Тема 4. Онтогенез психіки людини: основні поняття. Вікова періодизація психічного розвитку людини. Зміст понять онтогенезу: ріст, дозрівання, розвиток. Культурно-історична теорія розвитку психіки Л. С. Виготського. Поняття про рівень актуального та зону найближчого розвитку. Критерії вікової періодизації. Вікова періодизація Д.Б.Ельконіна. Механізм психічного розвитку у контексті підходу Л.С.Виготського, О. М. Леонтьєва та Д.Б.Ельконіна. Складові механізму розвитку: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, криза розвитку та психологічні новоутворення.

Тема 5 Історія розвитку вікової психології в межах філософських та педагогічних галузях наукового знання. Логіка розвитку знань про людину, вікові особливості її розвитку у філософських та педагогічних системах. Розвиток уявлень про людину і її душу у психологічних теоріях античних мислителів ( Геракліт, Аристотель, Платон). Ідеї розвитку, погляди на людину, її можливості у філософських вченнях мислителів Середньовіччя, Відродження, Нового часу та Просвітництва (Я.А.Коменський, Е.Ротердамський, Дж.Локк, Гельвецій,Дідро, Руссо, песталоцці та ін).
Тема 6. Виділення вікової психології в самостійну галузь наукового знання. Біогенетичні теорії розвитку.Перші емпіричні дослідження у дитячій психології. щоденники спостережень за розвитком дітей (Песталоцці, І. Тен, Ч. Дарвін, Тідеман, Прейєр та ін.). Теорія рекапітуляції Стенлі Холла. Періодизація психічного розвитку Гетчинсона. Нормативний підхід Гезелла та Термена. Теорія 3-х ступенів розвитку К.Бюлера, Теорія конвергенції В.Штерна. Психосексуальна теорія розвитку З.Фройда. Теорія дитячого розвитку А.Фройд. Психосоціальна теорія розвитку Е.Еріксона

Тема 7 Проблеми дитячого розвитку у соціогенетичних і персоногенетичних теоріях. Погляди на проблему психічного розвитку у теорії колективних уявлень Е.Дюркгейма. Теорія розвитку дитячої психіки П’єра Жане. Теорія розвитку психіки Анрі Валлона. Екологічна теорія розвитку Урі Бронфенбреннера. Теорія інтелектуального розвитку психіки Ж.Піаже. Стадії розвитку мислення. Теорія морального розвитку Л.Кольберга. Стадії морального розвитку підростаючої особистості.

Тема 8. Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальний період та в період новонародженого (0–1 місяць). Психічний розвиток дитини у пренатальний період та вплив на її розвиток внутрішніх і зовнішніх факторів. Криза новонародженого. Пристосування дитини до нових умов життя. Фізичні стани новонародженого. Вроджені механізми психічного розвитку. Безумовні рефлекси новонародженого. Вроджені перцептивні механізми і програми моторного розвитку. Розвиток чуттєвого пізнання та емоційної сфери на першому місяці життя. Соціальна посмішка. Критерії успішного подолання кризи Комплекс пожвавлення як основне новоутворення новонародженого. Довільна поведінка новонароджених і встановлення стосунків з батьками. Навчання і звикання (габітуація).

Тема 9. Особливості розвитку немовляти (4 год)

Особливості соціальної ситуації розвитку дитини в немовлячий період. Спілкування і його значення для психічного розвитку немовляти. Госпіталізм. Розвиток сенсомоторики. Зорові й слухові відчуття та сприймання. Рухова активність немовляти. Рухова та образна пам’ять. Розвиток уяви та уваги немовляти. Сенсомоторна стадія розвитку мислення. Етапи розвитку мовлення: домовленнєвий етап і етап активного мовлення. Розвиток особистості немовляти. Криза першого року життя: її симптоми та шляхи подолання. Основні досягнення в розвитку немовляти (новоутворення немовлячого періоду).

Тема 10. Особливості розвитку дитини раннього віку (4 год). Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку. Предметно-маніпулятивна діяльність як провідний вид діяльності в ранньому віці. Моторний розвиток та засвоєння рухових навичок. Сенсорно-перцептивна сфера дитини. Орієнтація у просторі і часі. Доопераційна стадія розвитку мислення. Особливості дитячого мислення за Ж.Піаже: анімізм та егоцентризм дитячого мислення. Наочно-дійове та наочно-образне мислення. Перші свідомі узагальнення та встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Розвиток мови в ранньому віці. Пасивний та активний словниковий запас дитини. Словотворення у ранньому дитинстві. Пам’ять дитини. Мимовільний та механічний характер пам’яті. Початок формування довільної пам’яті. Перші мнемічні способи запам’ятовування. Уява дитини. Конкретність, наочність, яскравість і емоційність дитячої уяви. Зв’язок уяви з брехливістю. Уявні друзі та їхня роль у психічному розвитку дитини. Увага дитини. Емоційно-почуттєва сфера. Дитячі афекти. Соціальні форми експресії емоцій та почуттів. Соціальна поведінка дітей. Дитяча агресія та її причини. Дитяча гра: її різновиди та способи. Роль гри у психічному розвитку дитини. . Моральний реалізм. Засвоєння ґендерних схем. Передумови формування особистості в ранньому дитинстві. Виникнення відчуття „Я сам” та поява самосвідомості Криза третього року життя: її симптоми та шляхи подолання. Основні досягнення в розвитку дитини раннього віку (основні новоутворення раннього віку).

Тема 11. Особливості розвитку дитини дошкільного віку (4 год). Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку. Сюжетно-рольова гра: етапи, структура та значення для розвитку дошкільника. Основні види діяльності дитини в період дошкільного дитинства (творча конструкторська діяльність, заняття музикою і танцями, елементарна праця, слухання казки, учіння, спілкування). Розвиток когнітивної сфери дошкільника. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини. Емоційна забарвленість та ситуативність сприймання. Розвиток особистості дошкільника. Самосвідомість та "Я-концепція" дитини дошкільного віку. Статево-рольова ідентифікація дитини в дошкільному віці. Емоційне життя дошкільника. Особливості самооцінки. Характер дитини. Криза сьомого року життя: її симптоми та шляхи подолання. Психологічна готовність дитини до школи. Основні досягнення в розвитку дитини дошкільного віку.

Тема 12. Особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку (4 год.) Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Особливості навчальної діяльності молодшого школяра. Структура навчальної діяльності молодшого школяра. Розвиток когнітивної сфери молодшого школяра: розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини, довільність сприймання, памяті, уваги, уяви, мислення. Доопераціональне та конкретно-операціональне мислення дитини. Формування понятійного та теоретичного мислення. Закладання основ наукового типу мислення. Виникнення рефлексії. Мовленнєвий розвиток. Розвиток емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Формування почуттів. Висока емоційність дитини. Емоційна нестійкість. Соціалізація емоційної сфери. Взаємини з ровесниками і соціальна компетентність. Моральний релятивізм. Етичний абсолютизм. Розвиток самосвідомості та становлення Я-концепції молодшого школяра. Психологічні досягнення (новоутворення) у розвитку дитини молодшого шкільного віку.

Тема 13. Особливості розвитку підлітка (4 год). Підлітковий вік у культурному та історичному контексті. Молодіжна культура та субкультура Погляди на особливості підліткового віку у працях С. Холла. Особливості підліткого віку у концепції Е. Шпрангера. Ш.Бюллер та її погляд на особливості підліткового віку. Підлітковий вік у концепції его-ідентичності Е. Еріксона. Підлітковий вік у вченнях Л. Виготського, Д.Ельконіна, Л. Божович, І.Кона. Соціальна ситуація та основні завдання розвитку підлітка. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка. Підліток у сім’ї. Причини конфліктів з батьками та шляхи їх вирішення. Спілкування з ровесниками. Причини сором’язливості та самотності. Особливості дружби та товаришування підлітків-хлопців і підлітків-дівчат. Підліткові компанії.Розвиток пізнавальних процесів в підлітковому віці. Загальні тенденції формування особистості Розвиток самосвідомості підлітка. Я- концепція та самооцінка підлітків. Зміна зовнішності. Мотиваційна сфера підлітка. Мотиви асоціальної поведінки підлітка. Підлітковий егоцентризм. Криза 13-го року життя: її симптоми та шляхи подолання. Новоутворення особистості в підлітковому віці.

Тема 14. Особливості розвитку людини в період дорослості: загальна характеристика. Закономірності психічного розвитку в дорослому віці: загальна характеристика. Диференціація понять «дорослість» і «зрілість». Теорія двохфазного розвитку психічних функцій Б. Г. Ананьєва. Кризи дорослості.

Тема 15. Психологічні особливості ранньої дорослості (21–35 років).

Соціальна ситуація та основні завдання розвитку людини у період ранньої дорослості. Праця як провідний вид діяльності. Створення сім’ї та засвоєння батьківських ролей. Стосунки з дітьми. Перша криза сімейних відносин. Професійна кар’єра. Суперечність між роллю матері, дружини і працівника. Когнітивний розвиток. Вікові особливості сенсорно-перцептивної сфери. Вікові коливання пам’яті та уваги. Формування діалектичного мислення. Особливості розвитку інтелекту у період рвнньої дорослості. Центральні новоутворення ранньої дорослості. Досягнення особистої ідентичності. Проблема генеративності. Криза розіитку та особливості її перебігу у період ранньої дорослості: суперечність між інтимністю та ізоляцією.

Тема 16. Психологія середньої дорослості (35–60 років). Соціальна ситуація та основні завдання розвитку людини у період середньої дорослості. Професійна діяльність як провідний вид діяльності у середній дорослості.. Пізнавальні процеси у середній дорослості. Вікові особливості сенсорно- перцептивної сфери, пам’яті та уваги. Інтелектуальні зміни. Клімактерій та його психологічні наслідки. Емоційно-вольові зміни. Досягнення зрілої громадянської та соціальної відповідальності. Центральні новоутворення середньої дорослості Криза середини життя. Моделі кризи: нормативна модель, модель переходу. Друга сімейна криза. Переоцінка життєвих цінностей. Зміна соціальних ролей.

Тема 17. Особливості розвитку людини в період геронтогенезу. Соціальна ситуація розвитку в період пізньої дорослості Класифікація періоду: люди похилого віку (60-69 років), старечого (70 – 89 років), довгожителі (90 - ...). Соціально-психологічні зміни в похилому віці. Вихід на пенсію та зміна статусу. Коло спілкування. Стосунки з дітьми та онуками. Життєва мудрість. Когнітивний розвиток у похилому віці. Особливості сенсорно-перцептивної сфери, пам’яті та уваги. Роль читання у житті людей похилого віку. Згасання інтелекту. Деменція. Хвороба Альцгеймера. Емоційно-вольові зміни. Депресія та тривоги. Думка про смерть та етапи помирання (за класифікацією Кюблер-Росс). Проблема евтаназії та автоевтаназії.

\

ОцінюванняПоточне тестування та самостійна робота (бали)

Підсумковий тест (екзамен)

Сумабалів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

50

100

5

5

5

5

5

5

5

5

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Викладач: Сметаняк Владислав Ігорович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології

ОКР «Бакалавр», спеціальність «Математика»; курс -3, семестр - 6;лекції – 18 год, семінари – 18 год., форма контролю – залік.

    1. Мета викладання дисципліни: дати студентам фундаментальні знання психологічних особливостей і закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку людини під час навчання та виховання.

    2. Завдання вивчення дисципліни: розкрити зміст основних понять педагогічної психології, механізми і закономірності засвоєння особистісного соціокультурного досвіду, особливості його структурування, збереження в індивідуальній свідомості та використання у різних ситуаціях, психологічні особливості педагогічної діяльності.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет, завдання та методи педагогічної психології. Предмет та задачі педагогічної психології. Психологія та педагогіка. Історія становлення педагогічної психології. Етапи становлення педагогічної психології. Структура педагогічної психології. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками (педагогіка, вікова, загальна, експериментальна, соціальна психологія, філософія, математика та інші). Задачі психологічного забезпечення педагогічного процесу. Загальні проблеми педагогічної психології. Загальна характеристика методів педагогічної психології, їх класифікація. Формуючий експеримент як основний метод, що використовується в педагогічній психології. Спостереження, констатуючий експеримент, бесіда, інтерв’ю, аналіз продуктів діяльності, тестування Психологічне консультування та психологічна корекція як методи педагогічної психології.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка