Анотація з навчальної дисципліни «Економіка і організація аграрного виробництва»Скачати 117.13 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір117.13 Kb.
Анотація

з навчальної дисципліни

«Економіка і організація аграрного виробництва»
Навчальна дисципліна «Економіка і організація аграрного виробництва» викладається для студентів 4 курсу з спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» в І – ІІ семестрі.

Загальна кількість годин за робочим навчальним планом 216 годин, із них: аудиторні заняття 110 години, самостійна робота 106 години.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Процес розбудови в Україні ринкової економіки набув незворотного характеру. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу вимагає значного підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів, які були б здатні на високому професійному рівні вирішувати фінансово-економічні та господарські проблеми в умовах ринку.

Вирішенню цієї проблеми певною мірою сприятиме ця дисципліна. Основна її мета - розширити знання студентів щодо дії ринкового механізму в аграрній сфері економіки, навчити їх творчо підходити до вирішення різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств), прищепити вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти формуванню економічного мислення, адаптованого до вимог ринкової економіки.

Програмою дисципліни "Економіка і організація аграрного виробництва" передбачено вивчення організаційно-економічних основ раціональної побудови, планування, обліку та ведення аграрного виробництва.

Мета дисципліни - вивчення студентами теоретичних основ науки і набуття практичних навичок організації, планування, обліку та менеджменту виробництва продукції в різноманітних ринкових формах господарювання.

З урахуванням конкретних умов і можливостей слід планувати проведення занять на виробництві та використання досягнень науки, техніки, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.

У програмі висвітлюються важливі аспекти економіки аграрних підприємств, глибоке розуміння менеджерами економіки і виробництва є необхідним чинником прийняття обґрунтованих рішень в умовах конкуренції і зміни кон'юнктури ринку. Зокрема, чільне місце займає розгляд таких важливих проблем, як попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію і вплив зміни цих факторів на економіку аграрних підприємств, економічні засади їх функціонування та зовнішнє середовище їхньої діяльності, заміна живої праці капіталом, формування витрат у ринковій економіці, визначення і оцінка функціонування авансованого і власного капіталу аграрних підприємств, формування інтенсивного типу їх розвитку, оцінка ринкової позиції підприємства, ринкове ціноутворення і проблеми цінової конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, питання визначення та аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог нових стандартів бухгалтерського обліку в Україні тощо.

Вивчаючи дисципліну в сучасних умовах, студенти повинні знати: особливості сільськогосподарського виробництва. його проблеми, основні виробничі та економічні показники діяльності аграрних підприємств; основи створення і функціонування ринкових форм господарювання, форми організації та оплати праці, основи планування, здійснення господарського і комерційного розрахунку; організаційну структуру, форми й методи управління (менеджменту); поняття маркетингу, методи формування попиту і пропозиції, суть кон'юнктури ринку, основи конкуренції; первинного бухгалтерського обліку та аналізу; питання агробізнесу в сучасних умовах.Уміти: виконувати розрахунки потреби в матеріально-технічних ресурсах, складати технологічні карти і розраховувати основні виробничі та економічні показники, укладати господарські договори, розраховувати собівартість одиниці продукції, робіт та послуг, аналізувати дію механізмів попиту і пропозиції на продукцію АПК, складати первинні бухгалтерські документи, розробляти бізнес-план діяльності підприємства та ін.

Наведений тематичний план є орієнтовним. З дисципліни пропонується написання курсової роботи, бо вона є складовою економічної частини дипломного проекту.Обґрунтовані зміни до змісту програмного матеріалу і розподілу навчальних годин за розділами та темами в обсязі загального бюджету часу, відведеного за навчальним планом, вносяться цикловими (предметними) комісіями і затверджуються керівництвом навчального закладу.
Тематичний план


Назва розділу, модуля, тема програми

Обсяг годин

За навчальною програмою

За робочою навчальною програмою

всього

з них:

всього

з них:

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 11. Вступ


2

2

-

2. Економіка сільського господарства

68

40

28

66

32

34

3. Агропромисловий комплекс України та його інфраструктура

2

-

2

2

2

-

4. Виробничі та економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств

2

2

-

2

-

2

5. Земельні ресурси сільського господарства та їх використання

8

6

2

8

4

4

6. Трудові ресурси і продуктивність праці у сільському господарстві

8

6

2

8

4

4

7. Виробничі фонди та інвестиції в розвитку галузей АПК

6

4

2

6

4

2

8. Інтенсифікація сільського господарства та науково-технічний прогрес

4

2

2

4

4

-

9. Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві

6

4

2

6

4

2

Модуль 210. Розширене відтворення і нагромадження в аграрних підприємствах

4

-

4

4

-

4

11. Витрати виробництва і собівартості продукції

8

6

2

8

4

4

12. Ціни та ціноутворення в системі АПК

4

-

4

4

-

4

13. Ефективність сільськогосподарського виробництва

6

4

2

6

4

2

14. Економіка основних галузей сільського господарства

8

4

4

8

2

6

Модуль 315. Організація і планування сільськогосподарської продукції

84

50

34

84

42

42

16. Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання

6

4

2

6

4

2

17. Засоби виробництва та організація їх використання

6

4

2

6

4

2

18. Організація матеріально-технічного забезпечення і обслуговування сільськогосподарських підприємств

4

2

2

4

2

2

19. Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць

6

4

2

6

4

2

20. Організація оплати праці

10

6

4

10

6

4

Модуль 421. Планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств

6

4

2

6

4

2

22. Організація господарського і комерційного розвитку

8

4

4

8

4

4

23. Система ведення господарства. Організація земельної території сільськогосподарських підприємств

6

4

2

6

2

4

24. Організація і планування виробництва продукції рослинництва

10

8

2

10

4

6

Модуль 525. Організація і планування кормів

6

4

2

6

4

2

26. Організація і планування виробництва продукції тваринництва

6

2

4

6

2

4

27. Організація переробки та зберігання продукції рослинництва і тваринництва

10

4

6

10

2

8

Модуль 628. Основи підприємництва і управлінської діяльності

50

26

24

50

26

24

29. Теоретичні основи та організація менеджменту

6

4

2

6

4

2

30. Модель менеджера

4

2

2

4

2

2

31. Виробничий менеджмент у різних організаційних формуваннях АПК

8

4

4

8

2

6

32. Суть, принципи, методи та ціль маркетингу

6

4

2

6

4

2

Модуль 733. Маркетингова товарна та цінова політика

8

4

4

8

4

4

34. Економічна суть, особливість організації розвитку підприємства та арго бізнесу

2

2

-

2

2

-

35. Становлення підприємства

4

2

2

4

2

2

36. Фінансове обслуговування і забезпечення функціонування підприємств бізнесу

2

-

2

2

-

2

37. Ризик і страхування власного бізнесу

2

-

2

2

-

2

38. Ділова етика підприємства

2

2

-

2

2

-

39. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності

6

4

2

6

4

2

Модуль 840. Основи бухгалтерського обліку

14

10

4

14

8

6

41. Основи бухгалтерського обліку

2

2

-

2

2

-

42. Організація первинного обліку у виробничих підрозділах

6

4

2

6

4

2

43. Аналіз господарської діяльності

6

4

2

6

2

4

44. Всього з дисципліни

216

128

88

216

110

106


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка