Анотація лекцій з науки «Договірне право» Лекція Договір та його значення. Регулювання договірних відносинСкачати 163.84 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір163.84 Kb.
Анотація лекцій з науки «Договірне право»
Лекція 1. Договір та його значення. Регулювання договірних відносин

Види договорів. Критерії класифікації та значення класифікації договорів, вид та характер договору. Оплатний та безоплатний договори. Реальні та консенсуальні договори. Публічний договір. Договір приєднання. Змішаний договір. Типовий та примірний договір. Основний і попередній договір, умови і форма попереднього договору, відмінність попереднього договору від угоди про наміри; правові наслідки укладення попереднього договору. Особливості попереднього господарського договору. Договір на користь третьої особи, юридичний статус третьої особи у договорі.

Поняття господарського договору. Особливості господарських договорів. Проблеми та критерії розмежування цивільних та господарських договорів. Значення такого розмежування.

Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин. Види законодавчих актів, що регулюють договірні відносини в Україні. Вертикальна ієрархія норм, які регулюють договірні відносини. Верховенство закону. Постанови уряду України як джерело правового регулювання договірних відносин. Співвідношення внутрішнього і міжнародного регулювання договірних відносин. Безпосереднє застосування норм міжнародного права до договірних відносин. Міжнародно-правові акти рекомендаційного характеру. Звичай та звичай ділового обороту як в правовому регулюванні договорів. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС). Договір і закон. Відмежування імперативних та диспозитивних норм у цивільному та господарському законодавстві.


Лекція 2. Укладення договору. Договірні умови

Укладення договору. Способи укладення договорів. Загальний порядок та умови укладення договору. Момент та місце укладення договору. Поняття оферти, вимоги до оферти, відмінність оферти від реклами та інших запрошень до оферти. Поняття та ознаки публічної оферти. Безвідкличність оферти, неотримання оферти. Відкличність публічної оферти. Юридичні наслідки направлення оферти (дія оферти). Поняття та ознаки акцепту, згода укласти договір на інших умовах (зустрічна оферта) Особливості акцепту у міжнародних актах. Форми вчинення акцепту: акцепт здійсненням конклюдентних дій або мовчанням особи, яка отримала оферту. Відзив акцепту, акцепт, отриманий із запізненням.

Особливості укладення господарських договорів. Порядок укладення договору в обов’язковому порядку. Укладення договору на торгах. Порядок проведення торгів.

Правове регулювання форми договорів. Поняття та значення форми договору. Укладення договору шляхом складання одного документу, типовий бланк, примірний договір та типовий договір. Усні, письмові договори. Наслідки недодержання письмової форми договору (простої та нотаріальної). Проблема розмежування недійсних та неукладених договорів. Елементи письмової форми договору. Реєстрація договорів та її значення.

Зміна та розірвання договору. Зміна та розірвання договору за погодженням сторін. Зміна та розірвання договору за ініціативою однієї із сторін: підстави, порядок та форма; зміна та розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин. Наслідки зміни та розірвання договору, момент зміни та розірвання договору.

Поняття та значення змісту договору. Поняття та значення істотних умов договору, склад істотних умов договору (умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах, умови, які необхідні для договорів конкретного виду). Звичайні умови договору та їх значення. Склад звичайних умов. Строк як звичайна умова договору. Проблеми віднесення умов про ціну до складу умов договору. Зміна звичайних умов договору погодженням сторін. Поняття випадкових умов договору. Розмежування істотних та випадкових умов договору

Тлумачення договору. Види тлумачення договору. Порядок тлумачення в національному законодавстві та міжнародних актах. Виявлення дійсної волі сторін.
Лекція 3. Виконання та припинення договірних зобов’язань

Поняття виконання договірних зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань. Принцип належного виконання договору. Суб’єкти виконання. Виконання належній особі та належною особою. Виконання зобов’язання третіми або третім особам. Виконання дольових, солідарних, субсидіарних зобов’язань, права та обов’язки сторін при виконанні солідарних зобов’язань, виконання солідарних зобов’язань одним з боржників. Передоручення та переадресування. Предмет виконання. Валюта виконання грошового зобов’язання. Особливості виконання грошових зобов’язань за господарськими договорами. Черговість погашення вимог за грошовими зобов’язаннями. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса. Строк виконання. Виконання в розумний строк. Строк виконання, який визначений визначеним моментом вимоги. Проміжні строки виконання. Прострочення виконання. Дострокове виконання зобов’язання. Місце виконання. Спосіб виконання. Виконання частинами. Порядок і черговість виконання договірних зобов’язань. Одночасне виконання зобов’язань. Виконання зустрічних зобов’язань. Особливості припинення зобов’язання неможливістю його виконання. Підтвердження виконання.

Принцип реального виконання договірних зобов’язань та його значення в цивільному та господарському обороті. Співвідношення принципу належного виконання та реального виконання.

Принцип сприяння при виконанні договірних зобов’язань. Поняття та випадки застосування принципу економічності при виконанні договірних зобов’язань.

Поняття та підстави припинення договірних зобов’язань. Вимоги до відступного. Поняття новації. Припинення зобов’язань зарахуванням. Вимоги до зарахування. Недопустимість зарахування. Прощення боргу. Припинення зобов’язання неможливістю виконання. Випадки припинення зобов’язань пов’язані зі стороною зобов’язання.
Лекція 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань

Поняття та види забезпечення виконання договірних зобов’язань. Форма договору щодо забезпечення виконання зобов’язання та наслідок її недотримання. Можливість застосування способів забезпечення виконання зобов’язань не передбачених законом.

Поняття неустойки. Види та форми неустойки. Види неустойки за її співвідношення зі збитками. Значення класифікації неустойки за видами та формами. Випадки застосування законної неустойки. Особливості класифікації поняття неустойки, штрафу та пені за господарським законодавством.

Поняття застави. Види застави. Поняття іпотеки та особливості правового регулювання іпотеки. Особливості застосування іпотеки у кредитно-фінансових механізмах сприяння будівництву або придбання житла та здійснення інших правочинів щодо нерухомості. Поняття закладу. Особливості застави товарів в обороті. Особливості застави цінних паперів.

Договір поруки, поняття та істотні умови договору поруки. Порядок звернення вимоги до поручителя. Припинення поруки.

Поняття гарантії. Особливості гарантії, які виокремлюють її з кола інших видів забезпечення виконання зобов’язань. Порядок видання гарантії. Підстави та порядок звернення вимог до гаранта. Порівняльна характеристика гарантії та поруки.

Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого завдатком. Відмежування завдатку та авансу.

Притримання. Користування предметом притримання. Ризик випадкової загибелі речі, яка притримується.

Акредитивна форма розрахунків та факторинг як види забезпечення виконання договірного зобов’язання. Договірні види забезпечення виконання зобов’язань.
Лекція 5. Правові наслідки порушення умов договору

Поняття договірної відповідальності. Відповідальність і санкція. Особливості договірної відповідальності. Проблеми розмежування невиконання від неналежного виконання зобов’язання. Види договірної відповідальності. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Розмежування субсидіарної відповідальності та відповідальності боржника за дії третіх осіб. Форми договірної відповідальності. Поняття відшкодування збитків. Склад збитків. Реальні збитки і упущена вигода. Порівняння складу збитків за ЦК та ГК. Збитки і шкода. Сплата неустойки. Втрата завдатку. Інші форми відповідальності.

Порушення договору як підстава відповідальності. Причинний зв’язок та проблеми впливу причинного зв’язку притягнення особи до відповідальності. Вина як умова відповідальності. Випадки, коли відповідальність настає без вини. Презумпція вини особи, яка прострочила та її значення в обороті.

Обставини, що впливають на відповідальність боржника. Поняття неможливості виконання та його види. Поняття обставин непереборної сили та їх значення. Наслідки настання неможливості виконання під час прострочення боржника. Поняття та наслідки прострочення кредитора. Інші підстави звільнення боржника від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання.

Поняття заходів оперативного впливу. Співвідношення заходів оперативного впливу та відповідальності. Види заходів оперативного впливу та порядок їх застосування.

Лекція 6. Договори про перехід права власності на майно


Поняття та значення договору купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу. Предмет, кількість, якість, комплектність у договорі купівлі-продажу. Ціна в договорі купівлі-продажу, принципи її встановлення і порядок визначення. Обмеження ціни. Перехід ризику випадкової загибелі речі. Право власності продавця як передумова укладення договору купівлі-продажу. Об’єкт купівлі-продажу (товар). Особливості купівлі-продажу майнових прав. Строк договору. Форма договору купівлі-продажу. Зміст зобов’язання купівлі-продажу. Зобов’язання продавця передати товар покупцю. Передача товару вільним від прав третіх осіб. Зобов’язання продавця передати покупцю товар належної якості. Перевірки якості товару. Перевірка і юридичне значення гарантійного строку, строків служби і придатності. Обов’язки продавця прийняти товар.

Види договорів купівлі-продажу та їх значення. Особливості роздрібної купівлі-продажу. Відповідальність за договором роздрібної купівлі-продажу. Особливості продажу товарів з використанням автоматів. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна. Особливості продажу житла. Купівля-продаж підприємства. Договір купівлі-продажу на аукціонах і біржах. Договір купівлі-продажу в процесі приватизації. Форвардний, ф’ючерсний та опціонний договір купівлі-продажу, зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

Поставка та її особливості. Договір купівлі-продажу з доставкою та поставка. Сторони в договорі поставки. Використання правил ІНКОТЕРМС в договорах поставки. Поставка за державним замовленням.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції та його сторони. Особливості виконання договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації. Договори про постачання ресурсів через приєднану мережу, особливості їх укладення та виконання.

Договір міни та особливості правового регулювання відносин міни.

Договір дарування. Укладення договору дарування з обов’язком передання майна у майбутньому. Особливості припинення договору дарування. Договір пожертви.

Договір довічного догляду (утримання). Предмет та інші істотні умови договору. Припинення договору довічного догляду (утримання).

Договір ренти. Види ренти. Забезпечення виконання договору ренти. Ризики в договорі ренти. Рентні платежі. Припинення договору ренти. Розірвання договору ренти та його наслідки. Розрахунки у випадку розірвання договору ренти.


Лекція 7. Договори про передачу права володіння і користування майном

Поняття та загальні особливості договорів про передачу права володіння та користування. Види договорів про передачу права володіння та користування. Ризик випадкової загибелі речі за договорами про передачу права володіння та користування.

Загальні положення про найм (оренду). Класифікація договорів найму (оренди). Істотні умови договору найму (оренди) Припинення договорів найму (оренди). Відповідальність у відносинах найму (оренди).

Договір прокату та його характеристика. Суб’єктний склад договору прокату. Правове регулювання відносин з прокату.

Договір найму (оренди) будівель та споруд або їх частини. Форма договору. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна. Порядок та умови передання в оренду державного та комунального майна. Найм (оренда) підприємства як єдиного (цілісного) майнового комплексу. Строк оренди та його значення.

Особливості найму (оренди) транспортних засобів.

Договір лізингу. Особливості правового регулювання договору лізингу. Види та форми лізингу.

Особливості правового регулювання найму (оренди) житла. Поняття житла. Комерційний та соціальний найм.

Договір позички, його особливості. Істотні умови договору позички. Порівняльна характеристика договору позички з договорами найму (оренди), позики та іншими суміжними договорами. Припинення договору позички.

Лекція 8. Договори підряду


Поняття та особливості договорів про виконання робіт. Розмежування договорів про виконання робіт від договорів з надання послуг та трудових договорів. Предмет та ціна в договорі про виконання робіт. Інші істотні умови договорів підряду. Поняття та види кошторису в договорі підряду. Відхилення від кошторису в процесі виконання договору підряду. Права і обов’язки сторін за договором підряду.

Види договорів підряду. Договір побутового підряду та його характеристика.

Договір будівельного підряду. Сфера застосування договору будівельного підряду. Джерела правового регулювання відносин з будівельного підряду. Обов’язки сторін у договорі будівельного підряду. Ціна в договорі будівельного підряду. Ризики в договорі будівельного підряду. Гарантії та строки в договорі будівельного підряду. Порядок передання та приймання результатів робіт у договорі будівельного підряду. Особливості договору капітального будівництва.

Договори підряду на проектні та пошукові роботи. Поняття та види проектних та пошукових робіт. Істотні умови договорів підряду на проектні та пошукові роботи.

Особливості договорів з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Лекція 9. Договори з надання послуг

Поняття договорів з надання послуг. Загальні положення про договори з надання послуг Предмет, ціна та строк договору з надання послуг. Види договорів з надання послуг.

Загальні положення про представництво та посередництво. Комерційне представництво. Поняття доручення. Агентські правовідносини за господарським законодавством. Зміст договору доручення. Предмет договору, юридичні та фактичні дії. Сторони, ціна, строк і форма договору. Обов’язки повіреного щодо точного виконання вказівок довірителя. Виконання доручень особисто, повідомлення довірителю про хід виконання, передача довірителю отриманого за вчинені правочини. Виконання доручення. Особисте виконання договору доручення. Припинення договору доручення. Наслідки припинення договору доручення. Обов’язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи – повіреного. Поняття договору комісії. Розмежування договорів комісії та доручення. Умови договору комісії. Права і обов’язки сторін. Виконання договору комісії. Субкомісія. Припинення договору комісії. Особливості окремих видів договору комісії. Відповідальність за договором комісії.

Договір управління майном. Істотні умови та форма договору управління майном. Здійснення управління. Права і обов’язки сторін договору управління. Передання права управління третій особі. Відповідальність сторін. Особливості управління окремими видами майна.

Поняття, характер та особливості договору зберігання. Види зберігання та їх суб’єктний склад. Права і обов’язки сторін. Зберігання на товарному складі. Складські документи, їх роль. Передання складського та заставного свідоцтва. Ризик випадкової загибелі речі за договором зберігання. Відповідальність сторін за договором зберігання.
Лекція 10. Договори перевезення та інші транспортні зобов’язання.

Поняття та специфіка транспортних зобов’язань. Джерела правового регулювання. Співвідношення транспортних кодексів та ЦК України й ГК України в сфері транспортних зобов’язань. Імперативний характер правового регулювання, значення відомчих правил. Міжнародні акти в сфері регулювання транспортних зобов’язань. Система та види транспортних зобов’язань, обумовлені видами транспорту та змістом послуг, що надається за договором.

Організаційно-правові умови укладення договорів перевезення вантажів (переддоговірні відносини сторін). Поняття договору перевезення вантажу. Природа договору перевезення вантажу як договору на користь третьої особи. Загальна характеристика договору перевезення вантажу. Предмет, строк і ціна договору. Загальні й спеціальні умови договору перевезення вантажу. Права та обов’язки перевізника, вантажовідправника та вантажоотримувача. Загальні положення про відповідальність сторін при порушенні договірних зобов’язань.

Перевезення вантажу залізницею. Поняття, джерела правового регулювання. Умови договору перевезення вантажів залізницею, ціна і строк договору. Порядок укладення договору і прийом вантажу до перевезення. Супровідна документація. Правила доставки і видачі вантажу. Відповідальність залізниці за порушення умов договору.

Перевезення вантажів на внутрішньому водному транспорті: поняття і джерела правового регулювання. Морське перевезення: поняття і джерела правового регулювання. Диспозитивність правового регулювання морських перевезень. Види договорів морських перевезень вантажів. Договір фрахтування судна/чартер і договір тайм-чартеру. Поняття та види коносаменту. Зміна і припинення договору морського перевезення. Відповідальність сторін договорів морського перевезення.

Повітряне перевезення: поняття й джерела правового регулювання. Супровідна документація.

Автомобільне перевезення: поняття й джерела правового регулювання. Види перевезення. Умови та оформлення договору автомобільного перевезення. Супровідна документація.

Відповідальність сторін в зобов’язанні перевезення вантажів. Обмеження відповідальності і заборона на зменшення відповідальності порівняно з тією що встановлюється транспортними статутами (кодексами). Випадки відповідальності перевізника за відсутності його вини. Відповідальність при доставці вантажу, презумпція вини перевізника при втраті нестачі або псуванні вантажу. Види та форми санкцій, що застосовуються до перевізників. Нарахування збитків при незбереженні вантажу, визначення штрафу за прострочення при доставці. Розподілення ризику збитків. Претензії і позови за зобов’язаннями з перевезення вантажів.

Договір транспортного експедирування. Сторони договору. Предмет та інші істотні умови договору транспортного експедирування.

Лоцманський договір, договір буксирування та інші транспортні зобов’язання.


Лекція 11. Договори з надання фінансових послуг

Поняття договору страхування. Сторони договору страхування. Істотні умови договору страхування. Види та форми страхування. Поняття та види франшизи. Поняття страхового ризику та страхового випадку. Співстрахування. Перестрахування. Порядок та умови виплати страхової суми, страхового відшкодування. Підстави для відмови у виплаті.

Поняття та особливості договору позики. Види договору позики. Предмет договору позики. Відмежування позики та позички. Зміст та форма договору. Припинення договору позики. Відповідальність за договором позики.

Поняття та особливості кредитного договору. Відмежування кредитного договору та договору позики. Види кредитів. Товарний кредит. Комерційний кредит. Характер кредитного договору. Сторони та істотні умови кредитного договору.

Договір банківського вкладу. Правове регулювання договору. Сторони договору. Зміст договору. Укладення договору банківського вкладу. Спосіб реалізації договору банківського вкладу. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. Припинення договору банківського вкладу.

Поняття договору факторингу. Значення факторингу в цивільному обороті. Факторинг і цесія. Характер договору факторингу. Сторони договору; особливий статус третьої особи (боржника). Об’єкт факторингу, відступлення майбутньої грошової вимоги. Зміст і форма договору факторингу. Обов’язок клієнта по забезпеченню дійсності грошової вимоги, що відступається. Недійсність заборони відступлення вимоги. Відступлення грошової вимоги як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Виконання грошового зобов’язання боржником фінансовому агенту: зустрічні вимоги боржника і фінансового агенту, відповідальність клієнта за невиконання або неналежне виконання боржником, повернення отриманих фінансовим агентом сум.


Лекція 12. Розрахункові зобов’язання

Поняття, значення і система розрахункових зобов’язань. Готівкові розрахунки. Обмеження готівкових розрахунків. Особливості готівкових розрахунків між окремими особами. Види безготівкових розрахунків.

Договір банківського рахунку, його правова природа. Характер договору. Сторони, предмет та форма договору. Права та обов’язки сторін за договором. Відповідальність за договором банківського рахунку.

Розрахунки платіжними дорученнями. Поняття розрахунків платіжними дорученнями. Платіжна вимога-доручення. Умови виконання банком платіжного доручення. Порядок розрахунку (виконання доручення), інформування банком платника про виконання платіжного доручення.

Розрахунки за акредитивами. Акредитив, покритий (депонований), непокритий (гарантований), відкличний, безвідкличний акредитив. Порядок розрахунку (виконання акредитиву), надання документів, які підтверджують виконання умов акредитиву.

Розрахунки за інкасо. Поняття розрахунків за інкасо, сторони розрахунків, загальний порядок розрахунків за інкасо. Інкасове доручення. Порядок розрахунків (виконання інкасового доручення).

Розрахунки чеками. Поняття розрахунків чеками, сторони розрахунків, загальний порядок розрахунків.

Особливості розрахунків векселем. Види векселів. Реквізити векселя. Платіж за векселем.


Лекція 13. Договори у сфері інтелектуальної власності

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір на створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Строк дії ліцензійного договору. Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Ліцензійний договір та відмежування його від авторських договорів. Види ліцензійних договорів. Види авторських договорів. Виконання авторських договорів.

Поняття договору комерційної концесії. Відмежування договору комерційної концесії від договору концесії. Сторони договору, цивільно-правовий статус правоволодільця і користувача. Об’єкт комерційної концесії. Ціна та строк договору. Форма договору, реєстрація договору. Обов’язки правоволодільця та користувача.

Комерційна субконцесія. Відповідальність за договором комерційної концесії. Підстави припинення договору комерційної концесії. Правила переукладення на новий строк договору комерційної концесії. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії.
Лекція 14. Договори про спільну діяльність та засновницькі договори

Поняття та види спільної діяльності. Особливості спільної діяльності. Зовнішній та внутрішній аспекти у договорі про спільну діяльність. Укладення та реєстрація договору про спільну діяльність. Істотні умови договору про спільну діяльність. Особливості договору за участю нерезидента. Вклад за договором простого товариства. Оцінювання вкладу. Правовий режим майна за договором простого товариства. Права та обов’язки сторін за договором простого товариства. Відповідальність за договором простого товариства. Припинення договору про спільну діяльність. Засновницький договір, його особливості. Укладення та істотні умови засновницького договору. Правове регулювання засновницьких договорів.


Викладацький склад:

Вавженчук С.Я. д.ю.н., професор


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка