Анна біла український літературний авангард: пошуки. Стильові напрямкиСкачати 14.34 Mb.
Сторінка1/68
Дата конвертації10.09.2017
Розмір14.34 Mb.
#40515
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

Анна БІЛА

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД:

ПОШУКИ. СТИЛЬОВІ НАПРЯМКИ

INCLUDEPICTURE "../.swt/AppData/Local/Temp/FineReader11/media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT

«Смолоскип»


Анна Біла — поет, критик, літературо-
знавець, доцент Донецького національ-
ного університету.

Авторка праць з історії та теорії


літератури, монографії «Образ автора в
ліриці Івана Франка» (200'2), поетичних
збірок «Відбиток» (2000), «Pas de chatte»
(2001), «Субмарина для Марінетті» (2002).

Учасниця літературного угруповання


«OST» та Асоціації українських письмен-
ників.

Книгу А. Білої я читав із задоволенням і зацікавленням. Від початку до кінця — це зразок ясного і софістикованого мислкення. Це подих свіжого повітря в українському літературознавстві, остаточне стертя тих радянських упереджень і стереотипів, які несправедливо трактували український авангард як щось антинародне і антикультурне. Інтелігентно написана, без зайвого надуманого жаргону, але з сучасним підходом і термінологією, ця книга являє собою справжній вклад у науку про український авангард.Олег Ільницькии,
Альбертський університет (Канада)

В українському /4*гературознавстві такої повної й науково опрацьованої монографії на цю винятково цікаву, всеохоплюючу й донедавна ще табу-тему не було. А. Біла у своїй праці охопила все найважливіше, що стосується українського літературного авангарду, його напрями (футуризм, конструктивізм, експресіонізм, сюрреалізм), їх реалізацію, інтенсивність, рецепцію та ін. Саме цей комплексний і в значній мірі критичний підхід в опрацюванні цієї цікавої й дотепер ще мало вивченої проблематики, і становить справді наукову вартість її дослідження.Микола Неврлий (Словаччина)

Праця А. Білої — унікальне, єдине у свогму роді і вельми перспективне дослідження, яке може стати надійним фундаментові для подальших розвідок у цьому напрямі. Низка положень роботи змушує по-новому побачити ситуацію українського мистецтва першої половини XX століття і викликає масу асоціацій у зв'язку з аналогічними явищами у східноєвропейському мистецтві цього часу. Надзвичайно важить те що А. Біла розглядає літературні факти у безпосеред­ньому зв'язку із синхронними процесами в інших мистецтвах — в образотвор­чому. театральному. Лише так і може бути осмислений комплекс ідей авангарду.Григорій Коваленко, Державний інстнтут мистецтвознавства

(Росія)


INCLUDEPICTURE "../.swt/AppData/Local/Temp/FineReader11/media/image2.jpeg" \* MERGEFORMAT


УКРАЇНСЬКИЙ_ЛІТЕРАТУРНИЙ_АВАНГАРД:_ПОШУКИ._СТИЛЬОВІ_НАПРЯМКИ'>Лнна БІЛА

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД: ПОШУКИ. СТИЛЬОВІ НАПРЯМКИ
Лнна БІЛЛ

УКРАЇНСЬКИЙ

ЛІТЕРАТУРНИЙ

АВАНГАРД:

ПОШУКИ, СТИЛЬОВІ НАПРЯМКИ ,Київ

«Смолоскип»

2006

ББК Ш34(4УКР) (=411.4)6*002.281 Б 61У монографії розглядаються становлення, теоретичні засади і практичні надбання українського літературного авангарду В колі уваги дослідниці - типологічні риси ідеологічно-естетичного руху, контекстуальні особливості функціонування авангардистських сти­льових напрямів, таких як футуризм, конструктивізм, експресіонізм і сюрреалізі і, проблема стильових ерзаців і специфіки проникнен­ня інноваційних принципів «лівого мистецтва» у паралельні художні дискурси. У монографії використано широкий фактичний матеріал, що дає змогу унаочнити взаємозбагачення художніх практик в аваніарді і плідність естетичного експерименту в XX столітті.

Для літературознавців, мистецтвознавців, культурологів, ши­рокого загалу читачів.INCLUDEPICTURE "../.swt/AppData/Local/Temp/FineReader11/media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT

В художньому оформленні обкладинки використано роботу Валера Бондаря «Св. Покрова», 2002 р.

(скло, олія, темпера).

ISBN 966-8499-44-1

© Біла А., 2004, 2006
© «Смолоскип», 2006


Частина 1

КОНЦЕПТОЛОГІЯ

АВАНГАРДУ


... Це - єретичне мистецтво,

з яким читацька маса

ніколи не зможе примиритися,

яке ніколи не матиме широкого впливу,

яке ніколи не створить зразків

загальновизнаної краси.

«Сборник нового искусства», 1919А

вангардизмові як художньому та ідеологічному явищу
першої половини XX століття присвячено значну кількість

досліджень у європейському літературознавстві, мистецтво-


знавстві й соціології. Сьогодні можна говорити про бах атоетап-
ний процес рецепції історичного авангарду в Європ1' процес,
який насправді був не лише явищем теоретичного порядку, а
поставав як наслідок активного діалогу з сучасністю. Якщо
перший етап аваніардизму (умовно обмежуємо його 1910-ми
роками) прокотився наче «космічний вихор» (М. Бердяєв) - і
відповіддю на нього були шок, нерозуміння, обурення і нега-
ція, то поступове завоювання географічного і часового просто-
ру зрілим авангардом (1920 -і роки) і продукування нових оригі-
нальних стильових гілок (напр., конструктивізму й сюрреаліз-
му) змусило культурну спільноту визнати за авангардизмом
право на життя.

Ця хвиля авангардного руху, що припадає на період до Дру­гої світової війни, надзвичайне багата на маніфестографію, публічні акції, викриття суперників і «самовикриття», а також на теоретичні дослідження і практичні експерименти, які часто взаємоперетинаються, перебуваючи на межі нових технологи, психологічних відкриттів і власне художньої творчості. Біль­шість аваніардистських пошуків була матеріалізована у вистав­ках, публікац'Ах, театральних постановках, що дозволило но­вому поколінню у 1950-60-х роках реалізувати проекти «по­вного зібрання», або «документів» історичного авангарду. Бе­ремо ці понят гя в лапки тому що сам жано «повного зібрання» суперечить духові авангардного руху, який зосереджений наКонцепт ологія авангарду

7


сучасності, а не категоріях минулого і пам’яті. Особливо вираз­но «сучасність» маніфестувала у репліках італійських футу­рист. більшості < нас нема« і ірі - і> н. менше, ніж на добрий десяток літ. Нам стукне сорок, і тоді мо­лоді й сильні хай викинуть нас на звалище, як обтяжливий не­потріб» [482, с. 162]. Досягнення історичного авангарду не стали непотребом, а, подібно до будь-якого значущого культурного факту, що відбувся, перетворились на художній і теоретичний документ доби.

Завдяки «спадкоємному» поколінню і діяльності самих аван­гардистів у 1950-60-х роках побачила світ значна кількість ана­літичних досліджень, присвячених дадаїзму, футуризму, експре­сіонізму, сюрреалізму [843; 857; 860; 863; 865]. Низка цих робіт завдяки перекладам і рецензіям стає доступною радянському читачеві [230; 400; 405]. Посилена увага до не надто віддаленої в часі спадщини авангарду зумовлюється активізацією руху «не- вдоволеної молоді», виникненням поп-арту, театру абсурду, но­вим етапом у розвитку абстрактного мистецтва, - ситуацією спо­вільненого повтору нерозроблених або напіврозроблених тео- ретично-технічних концептів історичного авангарду. Живий інтерес покоління 1960-х років зробив авангардизм об’єктом по­силеної уваги, адже через осмислення колізій попереднього ета­пу руху це покоління намагалось осягти природу і перспективи теперішнього мистецтва. Упорядкувавши «основний архів» руху, дослідники зосередились на висвітленні окремих аспектів авангардистського світогляду: проблемі розуміння науково-тех- нічного прогресу, значенні фройдизму, питанні традиції. Чима­ла роль у вивченні семіотики авангардизму (передусім відно­шення до дискурсу влади) належить Р. Варту [44—49].

У 1980-і роки шальки терезів в оцінці історичного авангар­ду пізко хитнулись у бік естетичного лолання залежності від «проблематичної спадщини». >ік зазначає Н. Кислова, огляда­ючи західні публікації 80-х років, «нова хвиля» привносить у мистецький дискурс прагнення «відновити сам статус творчості як автономної професійної діяльності, що має свої власні цілі й завдання... - статус, значною мірою підірваний практикою і те­орією авангарду» [323, с. 203]; покоління 80-х має на меті зня­ти опозиційність між поняттями «авангард» і «традиція» і відно­

8

Частина 1


вИти лінію «історичної спадковості» [556]. У контексті художніх пошуків виникає особливий тип рецепції - постмодерніст'чьни , пг.гтструктуральний, . ,:о :;

цінних мистецьких «правд» і для якого історичний авангардизм відкривається як один з культурних текстів. У цей же час зрос­тає потреба розглядати авангардистські стильові гілки як на­ціональні версії з особливою етнокультурною специфікою [792; 842; 850].

В українській науці авангард як дискурсивне явище дотепер не був об’єктом системного аналізу. Перші спроби рецепції авангарду здійснили М. Сулима [704; 706], Д. Наливайко [529], Г. Вервес [122], О. Ільницький [295; 296], С. Павличко [563] і М. Шкандрій [866]. Слід наголосити, що авангардизм як мис­тецький та ідеологічний рух зацікавлює більшість українських дослідників не безпосередньо, а найчастіше в контексті про­блеми зміни тенденцій художнього мислення [183; 523; 493], специфіки проекту модернізації культури [563] і в контексті міжкультурних взаємин [515]. Дослідження С. Павличко і В. Моренця, на нашу думку, особливо значущі як відправний пункт аналізу українського авангарду, оскільки презентують загалом заперечувальний, апофатичний підхід, який цілком пра­вомірний на першому етапі аналітичного осмислення, але в процесі безпосереднього ретельного вивчення мусить трансфор­муватись у стверджувально-поліфонічну концепцію об’єкта.

Більш толерують авангардизм (а передусім одну з його сти­льових гілок - футуризм) вітчизняна дослідниця творчості М. Семенка Г. Черниш [779] і діаспорні вчені - М. Шкандрій [866] і О. Ільницький [849]. Згадані дослідники виявляють зац­ікавлення структурними особливостями панфутуристичної кон­цепції, оцінюють питому вагу мистецького та ідеологічного компонентів авангардистського руху.

Багатолітня копітка робота О. Ільницького над збиранням і аналізом фактичного матеріалу увінчалась фундаментальною монографією «Ukrainian Futurism, 1914-1930. A Historical and Critical Study» (1997 p.; перевидана в Україні у 2003 p.), в якій простежуються витоки футуризму, групові «міграції» і творчий внесок найоригінальніших представників цього стильового на­пряму. розуміння національних і понаднаціональних рис

Концептологія авангарду

9


авангардного руху підводить дослідника до слушного міркувані ня про те, що авангард гостро осмислює попередників і сучаснк. ків, <\і його історія та артистична практика резонує на це осми­слення багатою інтертекстуальною атмосферою» [849, с. XVII] Корпускулярний підхід, застосований О. Ільницьким у дослі­дженні, дозволив уперше зібрали розпорошений фактичний ма­теріал (хоча зовсім безпідставно, на наш погляд, мінімум уваги приділено поетам «Нової Генерації» - історика літератури можа зацікавити вже сам аспект «епігоне: ва» і наслідування культур-] треґерові; і підготувати грунт для аналітичного, «хвильового«] підходу. Адже «...дост,ідж»ючи систему, ми в певний момент часу постаємо перед альтернативою: або вивчати, що вона ста­новить собою зараз, заглиблюючись у різноманітні подробиці' (аналоги: корпускулярний підхд, визначення координати), або шукати деякі загальні ритми її життя, намагаючись визначити її майбутнє (хвильовий п.дхід, визначення швидкості)» [578, с. 5]. Щоб уникнути подібної небажаної корпускулярност1, необхід­но обрати предметом наступного аналізу саме ритм
авангар­дистської системи, тобто стильові тенд°нції її розвитку

Особливого значення сьогодні набуває перевидання архів­них матеріалів і «класичних творш» українського авангарду, - у зв’язку з цим найбільш вагомим є корпус текстів з коментаря­ми «Український футуризм. Вибрані сторінки», упорядкований М. Сулимою [741], і художні альбоми: «Avantgarde and Ukraine» [840], «Український авангард 1910 -30-х років» (що містить та­кож вибрані статті) [740].

Досягнення російських дослідників у напрямку вивчення авангардизму є грунтовнішими. Сьогодні можна говорити про три етапи рецепшї російського авангарду. Перший - період под­вижницької діяльності й ретельного збирання автентичного дискурсивного матеріалу (чернеток, записників, ескізів Мая- ковського, Крученш, Гуро, Лисицького, Малевича, Родченка), передусім в архіві Миколи Харджієва, а також в інших родин­них архівах (Малевича, Боюмазова, Екстер, родини Синякових, Бурлюків). Механізм цього накопичення авангардної емпірики висвітіюється у спогадах сучасників - почасти в роботах В. Шкловського, М. Мсйлаха [492 640], почасти в біографіч­них портретах Ю. Анненкова [28; 29], спогадах Б Лівшиця [457]

Ю

Частина 1

V рнського [312], а також в оглядових історико-літератур- ’В' дослідженнях другого періоду - 1960-70-х рр. - В. Марко- НИХМ Харджієва, М. Мейлаха [854; 855; 759]. Знаков. роботи В3’ о періоду, які окреслюють історико-куіьтурний контекст ЦЬби° ЩО Дав поштовх для народження авангардизму в Росії, є підвалинами теперішніх літературознавчих і мистецтвознавчих

побіт про авангардний рух.

Пр> зі ставленні західноєвропейського, російського й україн­ського теоретичного дороЬку з розглядуваної проблеми стає очевидним, ЩО вітчизняні дослідження або ігнорують авангар­дизм як оригінальний мистецький рух, або не юіцзначаються систематичністю і грунтовними аналітичними узагальненнями. Це з мовлює потребу осмислення різноманітних поглядів підходів з метою теоретичного синтезу уявлень про історичний авангард як типологічне явище.

Подібна спроба синтезу концептуальних аспектів авангард­ного руху може видатись практично неможливою як історикам літератури, так і критикам мистецтва Оскільки кожне поколін­ня науковців намагалось оновити рецепцію явища (цілеспря­мовано або в контексті полеміки щодо невирішених теоретич­них питань) і натрапляло на і аеолої ічно-риторичні «пастки» - словесні й поведінкові жести, найчастіше у вигляді неґацій, що змушувало вчергове «відповідати» на авангардистське «послан­ня». Симптоматичною у цьому зв’язку є мотивація А. Крусано- ва, упорядника літопису «Русский авангард: 1907-1932 (Исто- рический обзор)», писати «історію життя», а не «історію твор­чості», бо «ще одна суб’єктивна оцінка навряд чи допоможе пояснити феномен російського авангарду» [395, с. 4] Пересто­рога дослідника доречна, якщо враховувати, що аналітичне вив­чення авангардизму в Росії має тридцятилітню історію, тоді як українське літературознавство сьогодні не може похвалитися жодним системним дослідженням. Настанова на аналітичне осмислення українського птератупного авангардизму і перед­бачає розгляд теоретичних аспектів аван:, ардного руху як яви­ща типового для більшості європейських країн 1910-х - 1920-х років, а отже, розгляд типологічних його рис Звернувшись до такої «нової» рецепції «старого авангарду», ми побачимо і «відкриті питання», і «пробуксовування» традиційної методо­логії вивчення авангардного рух}'.

Концептологія авангарду

11


  1. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АВАНГАРДИЗМУ

З перспективи часу початок XX століття сприймається які надпотужний вибух, що був підготовлений багатьма духовний ми чинниками. Звертаючись до мистецьких явищ цього періо­ду, дослідник не може оминути розгляду глобальних світогляду них перетворень, які матеріалізувало покоління межі століть. Ці перетворення стали об’єктом вивчення багатьох філософ ських, історичних та літературознавчих шкіл; більше того, на­давши цим школам енергетичної, теоретичної та психологічної поживи, вони виконали роль своєрідної відправної точки і, шир! ше, - концептуальної матриці. Сліди такої інтерпретації об’єкта, дослідження знайдемо в практиці Ж.-Ф. Ліотара, М Фуко.І Ж. Бодріяра, Р. Карта, Ж. Лакана.

М. Грушевський, як представник соціологічного напрямку вітчизняного літературознавства, небезпідставно наголошуваї на потребі уваги до творів, що «характеризують словесну] творчість свого часу, естетичні вимоги і провідні ідеї грома-' дянства» [178. с. 49]. Вагомість соціального дискурсу як іятен-1 сивного каталізатора, а часом і формотворчої основи сьогодні, очевидна. Втім, коло наших інтересів є ширшим - комуніка тивний дискурс останнього десятиліття XIX :т., що включає такі компоненти, як мода (у широкому розумінні - на літерату­ру, філософію, психологію), ідеологія (як чинник перспектив них дискурсів - політичного, культурного), особливості комуні кативної «сітки». Завдання, яке ми ставимо перед собою в цьО' му підрозділі, - окреслити психоментальний образ людини кінщ XIX ст., щоби виявити комунікаї ивш канали, які уможливим! генерування модернізму і азанґарду.

Сформувавшись за ренесансної доби, гуманізм як комплекс цінностей, що презентує вільнодумну свідомість (суспільно-по-І лп ичну і громадянську; і характеризується стихійним, людсько-І земним індиві дуалізмом, педагогічним та побутовим утопізмом протиставленим авторитарному суспільству [464, с. 109-111]і протягом кількох століть сягнув свого технічного, раціональ­ного апотеозу - Просвітництва - і неминуче почав деформува тись. Як зазначає О. Ф. Лосєв, процес деформації розпочався

12

Частина 1


„.лях самого ренесансного світогляду, оскільки за при- ТІІЄ в нздр s


  1. цей світогляд мав гетерогенну структуру. Саме тому «вже

Р°Д0 XV Ренесансу були висунуті і частково продумані рішучо В Тнапрями буржуазної естетики, які надалі характеризували собою цілі епохи, але тут вони поки що спорадично виникалч і гинули в загальному хаосі земного самоствердження// [464, с. 52]. Європейський гуманізм, підгрунтям якого був християнський неоплатонізм, переживає поступову і неминучу еволюцію у цивілізащйному світі, змінюючи духовне осердг (вже неакту­альне для нової епохи), але експлуатуючи «старі» культурні смисли. Наприкінці XIX от, він презентований масивом класич­ної європейської спадщини, яка може бути осмислена як гума­ністичний наратив,
котрий, мавши безсумнівний авторитет, все далі відсувається в історичне минуле [199].

Криза старої Humanitas як відправний фактор формування базових для почагку XX ст. дискурсів - К. Маркса, 3 Фройда, Ф. Ніцше (в радянській рецепції 1 У80-х років «трьома китами» минулого століття названі і итуїтивізм, фройдизм та екзистенц - алізм [405, с. 1581) - потребує глибокого і систематичного ви­вчення не лише tomv, що дала життя ембріону нового мистецт­ва і нової людини а також завдяки здаїнисті репродуку вати все новіші культуры гібриди. Не претендуючи на всебічне висвітлення зг?даних концепцій, зупинимося на принципових моментах. •  1. Ч3. Ніцше і ніцшеанський дискурс г

Концептуальні положення робіт Ф. Ніцше чи не найбільш рельєфно відобразили кризу великого (вропейського напативу і, відповідно, людського як базової його категорі Звертаючись до Ніцше і знаходячи підтримку в його роботах, «ніцшеанці» різних гатунків не завжди глибоко усвідомлювали багатоас- пектність проблематики таких різноспрямованих робК, як «Не­своєчасні думки», « Людське, надто людське» і «Так казав Зара­тустра», тим паче - іманеі.тну варіативність тексту Ніцше. На Ц‘ о юбливу увагу звернув шанувальник німецвкого мислителя К. Ясперс: «Глибокий поі ік цьогс філософування, що переги­нає нашу епоху, так і не був помічений натовпом Ось правди­вий стан речей: публіка перетворила цього філософа у збірку

Концептологія авангарду

13


загальних місць, може бути, і спровокованих якимись аспекта-1 ми його філософії, але такими, що не становили її суті» Г833,|| с. 85]. В роботі 1920-х років «Ніцше і християнство» ЯсперЯ розглянув проблему відношення концепції Ніцше до церкви ІІ релігії, патос нігілізму, образ Ніщо. Підкреслюючи, що особ-І ливість філософського мислення Ф. Ніцше полягає у скерування свідомості сприймаючого до постійного руху, динаміки думан-И ня для досягнення такого «мислення, що не завершується,
але тільки розчищає простір, не створює твердого грунту під нога­ми, але тільки робить можливим невідоме майбутнє» (курсив автора. - А. Б.) [833, с. 84], дослідник наголосив: внаслідок таЛ кої «поруватості» концепції зростає ймовірність «спрощення»! положень, які послідовники Ніцше розуміють як концептуальні (імперативні, застиглі, а отже - антиніцшевські).

Виступаючи проти церкви і християнства, Ніцше спирасть- ся на християнське підґрунтя: єдність картини світу віруючого потреба осягнення істини, моральний імператив людини (у в D ючого зумовлений присутністю божественного), - але ці осно­ви позбавлені в мислителя своєї трансцендентної суті, адже людина більше немає жодного стосунку до Бога. «Ніщо не є> істинним, усе є дозволеним» (Ніцше), на думку Ясперса, є те­зою багатозначною, але надто привабливою для всіх зневіре­них. Вона вивільняє фанатизм заради фанатизму («насильство в нього не потребує жодного узаконення, жодного змісту, а саме, в якості влади та її діяльності постає змістом» [755, с. 169]), але також відкриває нове поле розвитку надлюдських можли­востей, закладених у людині. Цей «нігілізм сили» є водночас і деструктивним, і творчим. Для самого Ф. Ніцше він був пово­ротною точкою до людини нового світогляду, що може прийти на зміну деградуючому християнству і, як «його спадкоємець! перевершити християнство за допомогою того вищого рангу людського існування, яке християнство ж і виростило .» [833, с. 74]. Втім, «поруватість» і динампм положень Ніцше (Б. Рас-І сел справедливо наголошує, що Ніцше «не був творцем жодної онтологічної теорії» [624, с. 881]), потрапивши на подібний не- Ві'тояний ґрунт масової свідомості, призвів до приміфивізації, в результаті чого ідея надлюдини втратила свій еволюційний, сенс і злилася з потягом до «ніг*лізму сили», оскільки «людинаКаталог: 689517
689517 -> Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності
689517 -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
689517 -> Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові
689517 -> «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп
689517 -> Створення інформаційно-новинної платформи у мережі інтернет для газети \"Сирець\"
689517 -> Звіт вчителя початкових класів Бершадської зош І-ІІІ ступенів №2 Зміст Візитка вчителя Творче кредо. Проблема,над якою працюю «Гра як метод виховання молодших школярів». Дидактичні ігри

Скачати 14.34 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка