Анкета для вчителів 31 Сценарій засідання педагогічної ради 33 Педрада «Колективного мислення»


Рекомендації щодо піднесення ефективності роботи педрадСторінка4/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.79 Mb.
#46737
ТипАнкета
1   2   3   4   5   6   7

Рекомендації щодо піднесення ефективності роботи педрад

Орієнтовний перелік питань для обговорення на засіданнях педагогічної ради


Національно Доктрина розвитку освіти в Україні і завдання педколективу щодо її реалізації.

Про роботу педколективу з реалізації стратегічних цілей освіти в Україні, забезпеченню переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.

Три кити нової філософії освіти (гуманізація, індивідуалізація, інтеграція) в практиці роботи педколективу.

Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи школи та прогнозування його ефективності.

Державна програма «Вчитель». Ефективні шляхи її реалізації.

Удосконалення системи громадянського виховання учнів відповідно до вимог «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності».

Творче використання ідей, традицій народної педагогіки в практиці роботи сучасної школи.

Використання елементів народо-, українознавства в процесі викладання навчальних предметів та в позакласній роботі.

Організаційно-педагогічне і науково-методичне забезпечення реформування початкової школи: невикористані резерви.

Психолого-педагогічні умови виконання основних положень національної програми «Діти України».

Реалізація ідеї захисту дитини в практиці роботи педколективу.

Традиції та інновації в сучасній школі. Ваше бачення оптимальної моделі їх поєднання.

Про стан і заходи щодо впровадження ідей оптимізації навчально-виховного процесу в практику роботи школи.

Гуманізація навчально-виховного процесу в школі: стан і перспективи.

Робота педколективу з інтенсифікації навчально-виховного процесу.

Удосконалення роботи педколективу з піднесення якості й ефективності уроку.

Резерви підвищення ефективності уроку. Які вони?

«Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл» і завдання педколективу в її реалізації.

Формування пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання.

Методи активізації пізнавальної діяльності учнів у практиці роботи педколективу. Досвід. Невикористані резерви.

Робота вчителів початкових класів із розвитку мови, пам'яті та мислення учнів.

Забезпечення наступності в середній і старшій ланках школи.

Система роботи педколективу з розвитку розумових здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури.

Робота педколективу щодо озброєння учнів науковими знаннями, залучення їх до багатств вітчизняної і світової культури.

Розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів.

Про рівень сформованості і розвитку загальнонавчальних умінь і навичок учнів. Невикористані резерви.

Діагностика і попередження відставання учнів у навчанні.

Реальні навчальні можливості п'ятикласників, їх урахування в навчально-виховному процесі.

Робота педколективу з формування навичок усного і письмового мовлення як важливої основи розумового виховання та загальної культури особистості.

Диференціація навчання. Пошуки оптимального варіанта.

Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей.

Психолого-педагогічні умови побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі. Досвід. Проблеми.

Урахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання і виховання.

Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти і завдання педколективу щодо його реалізації.

Удосконалення режиму праці та відпочинку дітей молодшого віку. Пошуки резервів збереження і зміцнення здоров'я дітей.

Використання засобів диференційованого підходу до учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.

Створення умов для різнобічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно орієнтовані педагогічні технології.

Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності.

Шляхи вдосконалення роботи щодо вироблення в учнів умінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання.

Педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі. Проблеми впровадження і перспективи.

Реалізація психолого-педагогічних вимог до перевірки та оцінки знань. Вдосконалення 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів.

Організація повторення навчального матеріалу та підготовки учнів до підсумкової державної атестації.

Стимулювання позитивного ставлення до навчання. Досвід. Резерви.

Роль факультативних занять у формуванні інтересу до знань та у здійсненні професійної орієнтації школярів.

Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання.

Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя.

Педагогічні проблеми діагностики і прогнозування навчально-виховного процесу.

Упровадження в практику роботи педколективу досягнень сучасної педагогічної науки. Стан і орієнтири на перспективу.

Діяльність педколективу щодо модернізації форм і методів навчання.

Упровадження нових технологій навчання.

Створення оптимальної моделі модульно-розвивального навчання: теорія, технологія, досвід, перспективи.

Нестандартні форми навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності учнів.

Робота педколективу з творчого впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського.

Робота педколективу з реалізації концепції самоорганізації учня, розвитку його особистості у навчально-виховному процесі.

Педагогічне спілкування як ефективний засіб впливу на особистість.

Створення та ефективне використання навчально-методичного інструментарію розвитку пізнавальних інтересів і нахилів школярів.

Комп'ютерна техніка у навчально-виховному процесі: стан, перспективи.

Упровадження комп'ютерних атестаційних програм для перевірки рівня підготовки учнів на різних етапах навчання.

Творчі знахідки педколективу у використанні діалогу як домінуючої форми навчального спілкування.

Реалізація українознавчої спрямованості змісту освіти. Досвід. Невикористані резерви.

Урахування національних традицій і здобутків етнопедагогіки у вихованні школярів.

Запровадження тематичного обліку знань, рейтингової системи оцінки рівня підготовки учнів з навчальних дисциплін.

Про підсумки роботи педколективу над проблемою. Стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з предметів природничого (гуманітарного) циклу.

Піднесення ролі предметів соціально-гуманітарного циклу в системі громадянської освіти і виховання школярів.

Виховна система школи: проблеми, пошуки, знахідки. Про перебудову виховної роботи в школі.

Оновлення виховного процесу в сучасній школі у світлі особистісно орієнтованої педагогіки.

Шляхи поліпшення виховної роботи в школі. Які вони? Робота педколективу з виховання в учнів відповідального ставлення до навчання, формування бажання та вміння вчитися.

Створення системи роботи педколективу з формування національної свідомості й загальнолюдської моралі школяра. Чому виховання повинно мати національний характер? Оновлення змісту, форм і методів роботи в школі по відродженню національної культури.

Про роботу педколективу з удосконалення духовно-морального виховання школярів, орієнтації на загальнолюдські моральні цінності.

Робота педколективу з формування азбуки моральної культури особистості на основі творчого впровадження педагогічних ідей В. Сухомлінського.

Спільна робота школи, сім'ї та громадськості з формування моральної культури школярів.

Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах демократизації школи.

Актуальні проблеми психології і педагогіки жеттєтворчості у діяльності сучасної школи.

Діяльність педагогічного колективу із забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, нахилів.

Самореалізація особистості вчителя та учня у навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.

Упровадження педагогічної підтримки в систему роботи школи. Робота педколективу з розвитку технічної творчості учнів. Створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності.

Наступність і перспективність у формуванні соціально-активної особистості учня від початкової ланки до випускного класу.

Творча реалізація методики розвитку особистості вихованця.

Удосконалення управління виховним процесом: програмно-цільовий підхід.

Актуальні проблеми становлення духовності учня в сучасній школі.

Поглиблення культуротворчої спрямованості діяльності школи.

Робота педколективу з удосконалення патріотичного й інтернаціонального виховання школярів в умовах утвердження незалежності України.

Робота педколективу з удосконалення військово-патріотичного виховання учнів, формування готовності до захисту Батьківщини.

Здоров'я учнів. Від чого воно залежить? У чому вбачаєте резерви?

Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров'я.

Діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства.

Робота педколективу щодо удосконалення змісту, форм і методики трудового навчання і виховання школярів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією.

Економічна освіта школярів в умовах переходу до ринкових відносин.

Робота педколективу з удосконалення форм і методів виховання в учнів економії та бережливості.

Формування трудової і громадської активності учнів у процесі виховання, навчальної і трудової діяльності.

Стан профорієнтаційної роботи в школі та шляхи її вдосконалення.

Діяльність педколективу з виховання правової культури учнів: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.

Творча реалізація «Рекомендацій про порядок використання державної символіки в навчально-виховних закладах системи загальної середньої освіти».

Дитяча злочинність: джерела, особливості, шляхи запобігання.

Концепція превентивного виховання дітей і молоді та можливості педколективу щодо її реалізації.

Формування соціального досвіду учнів у процесі правового і морального виховання.

Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків.

Розвиток соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування.

Піднесення рівня позакласної роботи як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до знань.

Роль педколективу в розвитку учнівського самоврядування.

Права, обов’язки та основні напрямки діяльності класного керівника відповідно до вимог нового положення.

Діяльність класних керівників, вихователів, учителів з організаціях і розвитку дитячих колективів в аспекті гуманізації школи.

Робота вчителя, класного керівника з формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку її запитів та потреб.

Творчість класного курівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів.

Пошук нових ефективних форм роботи дитячих та юнацьких організацій та об'єднань.

Педагогіка співробітництва і проблеми демократизації шкільного життя.

Використання в роботі педколективу досвіду колективної творчої діяльності.

Діяльність педагогічного колективу щодо створення соціально-психологічних умов особистісного саморозвитку школярів.

Взаємообумовленість творчих можливостей учителя і результативності його педагогічної діяльності у справі розвитку творчої особистості учня.

Про стан та завдання педагогічного колективу з охорони здоров'я дітей та техніки безпеки в навчально-виховному процесі.

Стан навчально-матеріальної бази та ефективність її використання у процесі проведення уроків і виховних заходів.

Ефективність використання навчальних кабінетів для підвищення якісного потенціалу уроку.

Про роботу методичних об'єднань і творчих груп з вивчення та творчого впровадження передового педагогічного досвіду.

Удосконалення структури, змісту та форм внутрішкільної методичної роботи з педагогічними кадрами.

Про піднесення результативності самоосвітньої роботи вчителів.

Наслідки підсумкової державної атестації та завдання вчителів щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Аналіз роботи школи за навчальний рік та завдання педколективу на новий навчальний рік відповідно до вимог законів України «Про освіту» та «Загальну середню освіту».

Підсумки атестації школи та завдання адміністрації і педагогічного колективу щодо усунення виявлених недоліків.

Затвердження річного плану роботи школи.

Концептуальні основи діяльності школи у новому навчальному році.

Про педагогічну підготовку школи і вчителя до нового навчального року. Система внутрішкільного контролю. Оцінка ефективності. Пропозиції щодо удосконалення.Каталог: Oksana
Oksana -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
Oksana -> Педагогічний процес як цілісна система
Oksana -> Основи валеології навчально-методичний комплекс Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Oksana -> Санітарно-гігієнічний аспект аналізу уроку Свою діяльність адміністрація має підпорядкувати магістральній лінії державної політики в галузі освіти: «школа для дитини, а не дитина для школи»
Oksana -> Діяльність педагогічного колективу школи щодо розвитку громадянської активності, самостійності, організаторських здібностей школярів
Oksana -> «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках біології»
Oksana -> Види дорожніх знаків та дорожня розмітка Мета
Oksana -> Напрями роботи класного керівника щодо безпеки дітей у глобальній мережі Інтернет
Oksana -> Інтеграційні процеси в освіті (соціально-філософський аспект)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал