Анкета для вчителів 31 Сценарій засідання педагогічної ради 33 Педрада «Колективного мислення»Сторінка1/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Зміст


АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД 2

Педагогічна рада в школі 2

Завдання й функції педрад 2

Технологія проведення педагогічних рад 5

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАДИ 6

Роль директора школи в підготовці і проведенні засідань 6

Аналіз ефективності роботи педагогічної ради 10

Рекомендації щодо піднесення ефективності роботи педрад 15

Орієнтовний перелік питань для обговорення на засіданнях педагогічної ради 15

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД 23

Форми й моделі проведення педагогічних рад 23

Підготовка до педради 23

Нетрадиційні технології проведення педагогічної рад 27

Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учня 27

Підготовка до засідання педагогічної ради 27

Анкета для учнів з проблеми «Використання інтерактивних технологій» 29

Анкета для вчителів 31

Сценарій засідання педагогічної ради 33

Педрада «Колективного мислення» 36

Педрада-консиліум 40

Ділова гра 43

Карусель 47

Акваріум 50

Діамант 51

Захист інновацій 54

Педагогічний ринг 54

Банк ідей 56

Підсумкова педрада 58

З ДОСВІДУ РОБОТИ 60

Педагогічна рада з використанням інтерактивних технологій. 60

«Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи і сім’ї» 60

Список використаних джерел 68

ДОДАТКИ 69

Додаток 1. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі. 69

Додаток 2. Випереджаючи час… В. О. Сухомлинський. 69

Додаток 3. Роль ІКТ у підготовці вчителя до формування самоосвітньої компетентності учнів 69

Додаток 4. Педрада-тренінг «Як ефективно діяти в критичних ситуаціях» 69

Додаток 5. Педагог ХХІ століття «Мій зоряний час». Атестація учителів 69
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД

Педагогічна рада в школі

Завдання й функції педрад


Однією з форм науково-методичної роботи та управління школою на демократичних засадах є педагогічна рада. Згідно з положенням, педагогічна рада школи є постійно діючим органом, який розглядає кардинальні питання навчально-виховного процесу: план роботи школи, методичних об’єднань учителів, інформації та звіти працівників школи, доповіді представників різних організацій тощо.

Сьогодні школа отримала достатньо самостійності у виборі своїх орієнтирів і цільових установок. В умовах демократизації шкільного життя й чергового реформування освіти зростає роль колективних форм управління, зокрема й педагогічної ради. Завдання та зміст педагогічної ради змінені й доповнені нормативно-правовими документами незалежної України.

Педагогічна рада розглядає питання:


 • Вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • Планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

 • Переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • Морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

 • Притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання ними своїх обов’язків.

Отже, педагогічна рада школи сьогодні – колективний орган, покликаний керувати всім навчально-виховним життям школи. Одним із головних завдань директора школи є створення умов для підвищення авторитету та працездатності ради. Рада під його керівництвом займається багатьма питаннями шкільного життя, піддає в окремих випадках критичній оцінці діяльність педагогічного колективу та окремих його працівників, розробляє й затверджує практичні заходи, спрямовані на поліпшення навчання та виховання учнів. Це відбувається шляхом тісного зв’язку педагогічної ради з методичними об’єднаннями й кафедрами, з батьківським активом та окремими членами учнівського колективу.

Одне з головних завдань педагогічної ради – створення дружного, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен відчув би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи.

Отже, за умов реформування шкільної освіти й демократизації управління школою педрада стала поліфункціональною. Серед функцій, які вона виконує, чітко окреслено такі:


 • Планово-прогностична;

 • Мотиваційно-цільова;

 • Діагностична;

 • Комунікаційна;

 • Методична.

Школа поставлена сьогодні в ситуацію самовизначення. Їй надано можливість самостійного вибору мети, форм, методів роботи тощо. Нова соціально-економічна ситуація висуває нові вимоги перед педрадою. Вона повинна стати педрадою «колективного мислення». Така педрада:

 • Мислить нестандартно й самостійно;

 • Знаходить вихід, здавалося б, із найбезвихідніших ситуацій;

 • Докопується до самої суті проблеми, до справжніх причин і наслідків навчально-виховного процесу;

 • Приймає рішення, часом неочікуване, часом ризиковане, але здебільшого таке, що веде до позитивного педагогічного результату.

Саме під час «педради колективного мислення» відбувається зміна й перебудова педагогічних поглядів, пріоритетів та установок. Саме на такій педраді вчитель вчиться мислити і працювати по-новому.

Напрями діяльності методичних об’єднань і кафедр не вичерпують багатогранної діяльності педагогічної ради в реалізації шкільної науково-методичної роботи.

За цільовою установкою можна виокремити педради:


 • Науково-педагогічні;

 • Психолого-педагогічні;

 • Тематичні;

 • Проблемні;

 • Настановчі;

 • Підсумкові.

Науково-педагогічні педради спрямовані на підвищення науково-теоретичного й методичного рівня викладання основ наук, впровадження нових ідей, досліджень та перспективного педагогічного досвіду в роботу школи.

Психолого-педагогічні педради ознайомлюють учителів з досягненнями психологічної науки. Вони допомагають удосконалювати виховний вплив на підростаюче покоління, поліпшувати структуру й стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Тематичні педради розглядають питання ефективного викладання окремих предметів, стан якості знань, умінь і навичок учнів з основ наук.

Проблемні педради обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми в роботі навчально-виховного закладу№ розробляють концепцію розвитку школи згядно з обраню проблемою.

Настановчу педраду присвячено аналізу підсумків навчального року; на ній обирають науково-методичну проблему або розробляють подальші стратегії впровадження обраної проблеми; обговорюють і затверджують план роботи школи на рік.

Підсумкова педрада займається переведенням учнів із класу в клас, випуском учнів зі школи.

Педради можуть бути й комбінованими. Тоді в їхній роботі розрізняють дві сторони: науково-педагогічну (обговорення актуальних питань роботи педагогічного колективу) і виробничо-ділову (затвердження річного плану роботи школи, розгляд підсумків роботи навчально-виховного закладу за рук, випуск і переведення учнів).

Сьогодні назріла потреба в розробці Положення про педагогічну раду як поліфункціональний орган самоуправління школою.


Технологія проведення педагогічних рад


У підготовці й проведенні педагогічних рад можна виділити чотири єтапи: планування тематики педрад на рік, попередню підготовку конкретної педради, проведення засідання педагогічної ради та роботу з виконання ухвалених рішень. Плануючи роботу педагогічної ради школи, необхідно чітко усвідомлювати соціальне замовлення школи, зміст державних рішень у сфері освіти та культури, директивних і нормативних документів з управління школою, максимально враховувати невирішені проблеми й реальні можливості школи.

Тематику педрад обумовлюють модернізований зміст освіти, робота педколективу над науково-методичною проблемою, перспективне планування контролю за станом викладання предметів. До тематики педрад ставлять такі вимоги: актуальність (своєчасність), науковість, нестандартність (цікавість), педагогічна доцільність і перспективність (працювати на майбутнє).

Тему кожної педради визначають, як правило, наприкінці поточного року на основі аналізу стану навчально-виховної роботи в школі, бесід з керівниками методичних об’єднань, проблемно-динамічних груп, з батьківським комітетом.

Протягом навчального року відбуваються 5-6 педагогічних рад: один раз на чверть, на початок і на кінець навчального року.

Перша педрада відбувається до навчального року, в серпні. На ній аналізують роботу педколективу за минулий навчальний рік, обговорюють питання, які потребують вирішення в новому навчальному році, затверджують річний план роботи школи.

Настуні чотири педради присвячені, як правило, обговоренню запланованих питань: стану викладання предмета або циклу предметів, реалізації науково-методичної проблеми педагогічним колективом тощо. На одній із педрад обов’язково обговорюють питання виховного характеру.

Останню педраду проводять на трьох засіданнях: переведення учнів 1-3, 5-8 і 10 класів і випуск учнів 4, 9 та 11 класів.

Підготовку до педрад слід здійснювати на демократичних засадах: • Створити комісію з підготовки чергового засідання педради;

 • Уточнити тему та питання для обговорення на засіданні педради;

 • Визначити об’єкти вивчення (вчителі, навчальні предмети, класи, виховний аспект діяльності педколективу тощо);

 • Зібрати, обробити, проаналізувати та узагальнити необхідну інформацію про об'єкт вивчення;

 • Розробити проект рішення педради.

Підготовчий період розпочинається нарадою у директора, де визначають мету і завдання, головні напрями роботи підготовки педради, розподіляють завдання між адміністрацією та членами робочої групи, призначають відповідального за педраду. Далі методична рада школи розроблює зміст і план педагогічної ради, створює творчі групи вчителів і розподіляє між ними обов'язки, складає графіки відвідування уроків та позакласних заходів у вчителів як адміністрацією школи, так і членами творчих груп. Завершується підготовчий етап виданням відповідного наказу по школі.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка