Анкета для батьків інкюзованих дітей 20-21 Додаток 2 Інформаційний бюлетень для батьків 22Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3
2

ПЛАН

1. Вступ______________________________________________________ 3

2.Теоретичні аспекти розвитку дітей з особливими потребами________ 4-5

3. Інтеграція та інклюзія як система навчання та виховання дітей

з особливими освітніми потребами_______________________________ 5-9

4 . Консультативно - психологічна підтримка батьків дітей , що

мають вади психофізичного розвитку ____________________________ 9-11

5. Корекційно - відновлювальна та розвивальна робота психолога з дошкільниками з особливими потребами :

5.1.Дитина з порушеннями психофізичного розвитку - хто вона? _____ 11-13


  1. . Психологічні рекомендації педагогам у організації

корекційно - компенсаторної роботи з дітьми з вадами психомовного розвитку_____________________________________________________ 13-14

5.3.Напрямки професійної діяльності практичного психолога

із дошкільниками з особливими потребами _______________________ 14-17

6.Висновок __________________________________________________18

7.Список використаної літератури ______________________________ 19

8.Додатки:

Додаток 1 Анкета для батьків інкюзованих дітей __________________ 20-21

Додаток 2 Інформаційний бюлетень для батьків___________________ 22

Додаток 3 Заняття з дошкільниками із ЗПМР на тему :

« У гості до Золотокосої»______________________________________ 23-34

Додаток 4 Заняття з дошкільниками з особливими потребами

на тему : « У пошуках скарбу»__________________________________ 35-42

Додаток 5 Заняття у сенсорній кімнаті з дошкільниками

з особливими потребами на тему : « Веселі зимові перетворення »____43- 47

3


 1. Вступ

Актуальність теми. Сьогодення розвинених країн характеризується зміною пріоритетів та соціальних цінностей : освіта підростаючого покоління все більше усвідомлюється як засіб досягнення такого рівня суспільства , який найбільшою мірою відповідає вдоволенню потреб людини, розвитку духовно багатої та інтелектуально розвиненої особистості. Особливого значення зміна пріоритетів суспільства набула в Україні, де гуманізація суспільства викликала, з одного боку, перебудову структури освіти, з другого боку - створила умови розробки стратегічного напрямку держави в освіті , відображеного в Державній національній програмі « Освіта (Україна XXI століття )». Про це свідчить і наказ МОНУ від 11.09.2009 р. № 855 « Про затвердження плану дій запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки. Адже соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціального захисту дітей-інвалідів, визначення пріоритетних напрямів у цій важливій роботі, одним із яких є рання соціальна реабілітація дошкільників з особливими потребами.

Багато дослідників розглядали вплив фізичних вад на розвиток особистості, так зокрема, Л.С. Виготський ( про формування вторинного дефекту в тому випадку, якщо соціальне оточення не компенсує психофізіологічного порушення розвитку, а навпаки, детермінує його). Згідно з дослідженням Л.І. Божович, тяжке хронічне соматичне захворювання суттєво змінює перш за все всю соціально - психологічну ситуацію розвитку дитини. Воно змінює рівень її психічних можливостей здійснення діяльності, веде до обмеження кола контактів з оточуючими людьми. Особливе значення для розв’язання проблеми адаптації мають праці зарубіжних психологів, у яких особлива увага приділяється зв’язку особистісних порушень у дитинстві з психологічними проблемами особистості в дорослому віці (3. Фрейд, А. Адлер, Е. Еріксон, К. Хорні). Згідно з поглядами А.Адлера, фізичний дефект тіла, формує комплекс неповноцінності, який блокує повноцінне формування особистості. X. Райнпрехт відмічав, що батьки повинні приймати свою дитину такою, якою зробила її природа. Прийняття і є та допомога, яку ми можемо дати дитині з особливими потребами.

Тому об’єктом мого дослідження є дитина, яка має порушення психічного та функціонального розвитку .

Предметом дослідження є добір методів та прийомів корекційно-відновлю- вальної роботи з дошкільниками з особливими потребами .

Метою дослідження - досягнення якісних та кількісних змін в особистісному розвитку дитини з вадами психофізичного розвитку .

Завдання :


 • розкрити сильні сторони дитини з особливими потребами;

 • визначити потреби дитини з вадами психофізичного розвитку;

 • підібрати методи корекційного впливу на пізнавальний, особистісний

розвиток дошкільника;

 • простежити динаміку розвитку дитини з особливими потребами.

4
Теоретичні аспекти розвитку дітей з особливими потребами .

В українській мові до кінця XVIII ст. людина з вадою розвитку тлумачилась як каліка, сліпець (давньоруською). На початку XIX ст. у слов’янських мовах починає вживатися слово “інвалід”, яке за походження - безсилий, слабкий, важко поранений - прийшло в українську мову з французької і до кінця XIX ст. вживалося в значенні “відслуживший, заслужений воїн, який не пристосований до служби через каліцтво, поранений”.

Понад півстоліття у психолого-педагогічній науці та практиці, серед назв осіб ( зокрема дітей ) з порушеннями психофізичного розвитку використовувались такі терміни, як « дефектна дитина», «аномальна дитина», «дитина з вадами ( чи порушенням ) розвитку» . Нині в усьому світі ведеться пошук найгуманнішої термінології щодо дітей, які мають порушення в розвитку . Це широко вживані, але досить невизначені терміни : « діти групи ризику», « діти з особливими освітніми потребами», « діти , що погано адаптуються», « діти, котрі мають особливі права», « діти з обмеженими можливостями здоров’я» .

Якщо розглядати моделі обмеженої життєдіяльності людей з особливими потребами: медичну, економічну, функціональну, соціальну, то можна сказати, що медична модель акцентує увагу на паталогіях, наявних у людини ( вроджених чи тих, що з’явилися ), якими вона відрізняється від інших людей. При цьому індивід з особливими потребами розцінюється як мотиваційна людина у фізичному чи розумовому плані (або в тому і другому). Міра неповноцінності визначається тим, наскільки вона обмежена в різних сферах людської діяльності, та її спрямованість до незалежного існування, починаючи від самообслуговування, переміщення, сприйняття світу, тощо. Поліпшення стану дитини з особливими потребами досягається за рахунок відновлення фізичного чи розумового здоров’я медичними засобами. Але я хочу зауважити , що медичний підхід до дітей з особливими потребами перетворює людей з певними потребами в пасивних пацієнтів , позбавляючи їх соціальної ролі та значення. В результаті створюються ситуації, коли і діти з особливими потребами і їх сім’ї не мають права вибору самовизначення і не можуть через їх «неповноцінність» впливати як на вирішення проблем, так і на характер соціалізуючого фактору. Отже, такий підхід, на мою думку, призвів до того, що діти з особливими потребами стали відчуженими від суспільства, а саме медична модель не враховує соціального контексту.

В межах економічної моделі неповноцінними вважаються особи, які працюють за обмеженим часом, мають менше навантаження порівняно із здоровими людьми , чи неспроможні працювати взагалі. Економічна модель- це результат концепції соціальної корисності, яка без сумніву, породжує соціальну дискримінацію. Економічна і функціональна моделі є логічним наслідком медичної моделі. Я вважаю, що всі названі моделі роблять акцент на тому, що у даної особи є відсутнім: медична акцентує на відсутності здоров’я, економічна - на неспроможності до продуктивної праці, функціональна - на неспроможності в широкому розумінні цього слова.


5
При чому у всіх зазначених моделях обмеження життєдіяльності залишається індивідуальною проблемою її носіїв.

Мої спостереження за дошкільниками з особливостями психофізичного розвитку показали, що труднощі таких дітей пов'язані не лише з відчуттям фізичного обмеження і дискомфорту, переживанням втрати своїх можливостей, але й з «багажем» того негативного ставлення, з яким стикається людина у своєму найближчому оточенні. Уявлення про дітей з вадами психофізичного розвитку як про таких, які багато чого не можуть зробити, бо потребують допомоги інших, викликає найчастіше почуття жалю, що заважає дитині включатися в соціальні взаємовідносини. З практики моєї роботи я дійшла висновку, щоб уникнути такого ставлення до дітей з особливостями в розвитку, необхідно розширити сферу їх спілкування, якнайшвидше соціалізувати, вводити в колектив дітей загального розвитку (враховуючи при цьому їх індивідуальні потенційні можливості ) .

Мій досвід доводить , що діти з обмеженими можливостями відчувають функціональні труднощі не тільки внаслідок захворювання, відхилення або недоліків розвитку, а й у результаті непристосованості соціального оточення до їхніх соціальних потреб, забобонів суспільства. І цим самим порушується система соціальних контактів, порушуються права дітей з особливими потребами на задоволення найважливіших соціальних та вітальних потреб. Адже кожній дитині потрібен світ , який приймав би її такою, як вона є , без будь-яких умов.

Відповідно до Закону України « Про охорону дитинства» на сьогодні значно посилено державну підтримку дітей з особливими потребами. Набули актуальності питання інтеграції дітей в колектив загального розвитку, питання інклюзивної освіти .


3. Інтеграція та інклюзія як система навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Працюючи понад десять років з дошкільниками з особливими потребами я зауважила , що діти з порушеннями розвитку мають спільні та специфічні труднощі, пов'язані з характером і вираженістю первинних порушень, особливостями вторинних. Первинні порушення обумовлені безпосередньо хворобою, вторинні виникають внаслідок первинних порушень, піддаються впливу ранньої корекційної допомоги. Специфічні труднощі, з якими стикаються хворі діти , обумовлені характером і мірою вираженості відхилень, умовами соціально-педагогічного оточення на ранніх етапах розвитку. Хотіла б наголосити , що спільними проблемами цих дітей є соціальна дезадаптованість: низький рівень психічних процесів (уваги, сприймання, мислення, пам'яті ); несформованість мотиваційної та емоційно-вольової сфер; знижена довільність психічних процесів, діяльності та поведінки; труднощі оволодіння мовою; відхилення у сприйманні, осмисленні та використанні інформації з навколишнього середовища.

6
Беручи до уваги висновки ОПМПК та медичні дані дошкільників, які відвідують наш дошкільний заклад, я на первинному етапі намагаюсь вивчити особливості фізичного і психічного розвитку дітей з особливими потребами, закономірності організації корекційного навчально-виховного процесу, добираю спеціальні методи та засоби навчання і виховання дошкільників з особливостями психофізичного розвитку. На мою думку , актуальною проблемою навчання і виховання потенційних дітей є їхня інтеграція в групи загального розвитку відповідно до визначених міжнародними законодавчими документами прав кожної дитини на життя, захист, освіту тощо.

Адже багато дітей із серйозними і стійкими паталогіями розвитку перебувають під постійним наглядом і опікою лікарів, психологів, дефектологів у спеціальних дошкільних закладах компенсуючого або корекційного типу. Діти з нерізко вираженими відхиленнями у розвитку за бажанням батьків та наявності якісних та кількісних змін у їх психофізичному розвитку можуть виховуватися у групах загально-розвивального типу. Тому я педагогам та батькам пропоную варіанти інтегрованого навчання і виховання (спільне навчання і виховання з дітьми з нормальним розвитком), яке можливе в таких формах: • комбінована інтеграція (виховання у масових групах одного-двох дітей з наближеним до вікової норми рівнем психофізичного і мовного розвитку, здатних до самообслуговування та психологічно готових до спільного зі здоровими ровесниками навчання);

 • часткова інтеграція (діти, які не можуть разом зі здоровими ровесниками оволодіти передбаченим програмою навчальним і виховним матеріалом, перебувають у їхній групі лише частину дня);

 • тимчасова інтеграція (дітей із проблемами розвитку об'єднують зі здоровими дітьми один-два рази на місяць для загальних форм виховної роботи).

Інтегроване виховання в будь-якій формі передбачає обов'язкову участь психолога, дефектолога . Включення дітей з вадами психофізичного розвитку у групи здорових однолітків потребує ранньої діагностики, спеціального навчання, максимальної корекційної психолого-педагогічної підтримки, допомоги батьків, а також відповідного обладнання, спеціальних засобів реабілітації. Я вважаю, що дорослі (батьки, члени сім'ї, педагоги) мають володіти вичерпною інформацією про стан здоров'я дитини, її психофізичні особливості, темпи і рівень загального розвитку. У своїй психологічній діяльності я враховую потенційні можливості дитини, задатки , інтереси як опорні ланки у розробленні та здійсненні корекційно - розвивальних впливів. Застосовуючи різні психодіагностичні методики для дітей з особливими потребами я намагаюсь своєчасно виявити труднощі пізнавальної діяльності, проаналізувати поведінкові реакції та стан емоційно-вольової сфери.

Важливою є готовність педагогів дошкільних закладів до залучення дітей із проблемами розвитку в колектив однолітків, а також позитивне ставлення до них інших дітей. Я акцентую увагу педагогів і батьків дітей з особливими потребами на тому, що вони повинні усвідомлювати необхідність співробітництва сім'ї й дитячого садка, працювати на засадах рівноцінного

7
партнерства, здійснювати ефективне розвивально-корекційне навчання і виховання дитини з метою подолання несприятливих тенденцій її розвитку. Включення дітей у звичайні групи сприяє їхній соціалізації, оволодінню необхідними для життя в суспільстві вміннями. На мою думку, здорові діти також здобувають новий досвід: вчаться розуміти і сприймати інших людей, співчувати дітям, які мають проблеми, допомагати їм долати труднощі. Створюються передумови для інтеграції дітей з особливими потребами в активне життя суспільства, що передбачає:

- рівний доступ до суспільства для всіх людей, у тому числі й з обмеженими можливостями, на основі однакових громадянських прав, свобод, привілеїв;

- забезпечення рівних можливостей для відповідального вибору в житті;

- створення для дітей з особливими потребами можливостей реабілітації у природному соціальному оточенні;

- ефективну взаємодію освітніх закладів з батьками, залучення їх до навчального процесу;

- партнерство педагогів, батьків, дефектологів, психологів, фізичних реабілітологів, соціальних працівників у оцінюванні потреб і перспектив розвитку дитини, визначенні індивідуальної програми її виховання і навчання.

Хочу відзначити, що соціально-педагогічна підтримка і реабілітація дітей з особливими потребами розвитку, створення умов для їхньої успішної соціальної і психофізіологічної адаптації, розвиток їхньої життєвої компетентності є принциповою ознакою демократичної освіти і суспільного життя. Нині в Україні ведеться цілеспрямований пошук способів інклюзії (включення) дітей з особливими потребами у загально-розвивальні дошкільні заклади. Для соціальної моделі суспільного буття найбільш прийнятною є інклюзія (процес реального включення дітей з особливими освітніми потребами до активного суспільного життя), зокрема інклюзивна освіта.

Тому згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рр.» та Наказом управління освіти Тернопільської обласної держадміністрації від 19.01.2012 р. №23 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Тернопільського дошкільного навчального закладу №2», Наказом Управління освіти Тернопільської міської ради від 24.01.2012 р. № 28 «Про проведення дослідно-екпериментальної роботи на базі Тернопільського дошкільного навчального закладу № 2» адміністрацією та педагогічним колективом нашого садка складено план дій щодо запровадження інклюзивного навчання в умовах ТДНЗ №2, оскільки наш навчальний заклад є комбінованого типу, де навчаються і виховуються діти з різними вадами психофізичного розвитку: вадами слуху, мови, із ЗНМ, ЗПР .

Що ж передбачає інклюзивна форма навчання?

Інклюзивна освіта - гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої

8

школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого- педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Англійське дієслово ( іпсlusion) є терміном, що відображає нові погляди не лише на освіту, але й на місце людини в суспільстві. Поняття (іпсlusion) за кордоном (США, Канада, Великобританія), де існує 50-річний досвід соціальної інтеграції нетипових дітей, приходить на зміну поняттю «інтеграція». Адже механічне поєднання (інтеграція) в одній групі дітей з особливими потребами із дітьми із звичайним розвитком не означає повноцінної участі перших в житті групи. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей - усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним, як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому. Як я вже відмічала , в інклюзивних групах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Хотіла б зауважити , що взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. Мета інклюзивної групи — дати всім дошкільникам можливість найбільш повноцінного соціального життя, активної участі в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про одного як членів співтовариства. Освітні програми залучення дають можливість малятам з вадами взаємодіяти зі звичайними дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх. Інакше кажучи, діти з особливими потребами можуть отримувати такий соціальний досвід, як і їхні здорові товариші. Крім цього в подальшому спокійно, не соромлячись, без остраху дитина зможе налагодити дружні стосунки з незнайомими людьми. Вона не буде «відсиджуватися» в кутку , коли зайде до кімнати нова людина. Навчання в групах залучення корисне і для дітей без вад. Спостерігаючи за дошкільниками інклюзованих груп я дійшла висновку, що починаючи з раннього віку здорові малюки починають розуміти, з якими труднощами зустрічаються їх ровесники , тому вони стають чутливими до потреб інших, толерантніше сприймають людські відмінності, згодом дізнаються , що кожен може подолати значні перешкоди і досягти успіху. Повсякденні контакти з дитиною з особливостями в розвитку, на мій погляд, сприяють розширенню соціального досвіду, можливо, навіть світоглядних меж звичайних дітей.9

За умови правильно побудованої педагогічної ситуації цей досвід може стати підґрунтям справжнього особистісного зростання здорових дітей. Дослідження проведені мною продемонстрували, що діти, які навчаютьних спостерігається вища соціальна відповідальність, більша впевненість у собі. Таким чином, наявність у звичайній групі дитини з особливими потребами стає умовою, що сприяє особистісному розвитку однолітків. Турботою представників педколективу в цьому контексті стає створення особливої емоційно-когнітивної (пізнавальної) установки щодо неї: тут має бути не стільки жалю, скільки турботи, емпатійної , чуйної і тактовної взаємодії з нею, з одного боку, а з іншого - ставлення до неї як до рівноправного члена колективу. Такий інтегральний підхід до малюка з особливими потребами передбачає зважання на його обмежені можливості, прийняття його таким, який він є, чутливість до його проблем, повага як до особистості та симпатія.

Я хотіла б наголосити, що взаємодія між дітьми з особливими потребами та з дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чутливими, готовими до допомоги. Хоча інклюзивні групи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі дітей з вадами психофізичного розвитку у житті навчального закладу та громади для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише персоналу дитячого дошкільного закладу, а й батьків, членів родини.

4. Консультативно-психологічна підтримка батьків .

Вибір форми навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку є прерогативою батьків. Це право їм надають основні законодавчі документи (Закони «Про освіту», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»). Втім, на мою думку, це рішення варто приймати спільно з фахівцями - медиками, психологами, педагогами, дефектологами, які допоможуть зважити всі «за» і «проти», керуючись гаслом «не зашкодь».

Актуальність проблеми психічного та психологічного здоров’я дітей,а особливо з вадами психофізичного розвитку та пошуки шляхів їм допомоги зумовили необхідність частішого та змістовного спілкування між мною та батьками. Оскільки вони переважно молоді, часто недосвідчені у питаннях вікової дитячої та спеціальної психології, саме в них виникають запитання щодо подолання нагальних проблем, профілактики та усунення негативних ознак розвитку. Тому я намагаюсь переконати їх в тому,що вони повинні зважати на об’єктивні показники розвитку своєї дитини з особливими потребами . Якщо освітній рівень родини достатній , матеріально - побутові умови задовільні, то перебування дитини в загальноосвітньому закладі матиме позитивні результати, оскільки соціалізація дошкільника з особливими потребами не може відбуватися в умовах ізоляції, яка є, наприклад, в спеціальних навчальних закладах.
10
Звертаю увагу, що слід враховувати також безбар’єрність доступу, наявності кабінету, де надаються додаткові корекційно - реабілітаційні послуги дитині з особливостями психофізичного розвитку різнопрофільними фахівцями, забезпечення відповідними навчально - методичними та технічними ресурсами . Налагодження партнерських стосунків між батьками та всіма фахівцями , які працюють у нашому навчальному закладі та надають допомогу дитині з особливими потребами , є першочерговим завданням .

Тому у своїй практичній діяльності (у роботі з батьками ) я наголошую , що чим раніше дитина отримає допомогу від лікаря, психолога, логопеда, сурдопедагога, тим швидше вона буде реабілітована соматично та психічно , тим продуктивнішою стане її навчальна діяльність . Модель ранньої корекції дітей з особливими потребами формується як багаторівнева система психічних утворень , що забезпечують безболісне входження дитини в світ предметів та людських стосунків через залучення її до доступної діяльності . Базовим положенням при цьому є вчення про особливу пластичність та гнучкість центральної нервової системи в ранньому віці , про значення сензитивних періодів у розвитку різних психічних процесів, їх стадіальний , багаторівневий характер. Виступаючи на батьківських зборах я акцентую увагу батьків на тому , що психічний розвиток дитини проходить ряд періодів , які поступово змінюють один одного. Кожен віковий період - це важливий етап розвитку кожної людини, за час якого відбуваються не тільки кількісні, але і якісні зміни в психіці , формується неповторна індивідуальна особистість .

Дошкільна освіта - перший ступінь в системі безперервного навчання . Тому дошкільна установа сприяє розвитку інтелектуального, емоційного, фізичного, соціального потенціалу, здійснює підготовку до навчання в школі. У дошкільному віці закладаються основи соціальної компетентності дитини :


 • вміння орієнтуватися у світі людей ;

 • здатність розуміти інших , їх потреби , особливості поведінки ;

 • вміння поважати людей , допомагати їм турбуватися про них ;

 • обирати відповідні ситуації спілкування та спільної діяльності;

 • вміння співчувати, співпереживати , бажання пізнавати людей, робити добрі вчинки.

Наголошую батькам, що на формування особистості дитини впливає і загальна атмосфера в сім’ї, форми і способи взаємодії дорослих і дітей , що в них існують. Батькам дуже важливо приймати свою дитину, любити її , казати їй про це, поважати як особливу, але ще маленьку людину, зважати на її почуття, бути прикладом для наслідування. Адже родина - природний осередок людських почуттів , де дитина опановує серцем і душею основи моралі , коли у неї розвивається почуття доброти , совісті, чуйності, правдивості, любові до всього живого . Батьки є першим суспільним середовищем дитини , а родина - провідним інститутом соціалізації , батьки першими розкривають маленькій людині предметний світ, надають йому емоційного забарвлення . Любов до дитини це відповідальність за її майбутнє .

Працюючи з батьками дітей з особливими потребами , що навчаються в інклюзивних групах, я намагаюсь дати їм відчути , що вони не одинокі, що

11
вони-члени команди ( групи індивідуального супроводу дошкільника, в яку включені психолог, логопед, муз. керівник, інструктор з фізичного виховання,медсестра, вихователі, методист з інклюзивної роботи ), яка їх підтримує і допомагає подолати труднощі у щоденній роботі з малюком, досягти успіху у складній справі адаптації дитини з особливими потребами до життя у суспільстві.

З метою з’ясування сильних сторін дитини та сфер, де вона відстає у розвитку, окреслення послуг, які має отримувати дошкільник та його сім’я , визначення цілей та завдань освітнього процесу, мною, практичним психологом та методистом по інклюзивній роботі була розроблена анкета та запропонована батькам дітей з особливими потребами ( Додаток 1) . Опрацьовані дані враховуються при плануванні та організації освітнього процесу .

Однією із форм співпраці педагогів із сім’єю є ведення індивідуальних зошитів, консультування , психолого-педагогічна просвіта батьків , зокрема , виступи на батьківських зборах, виготовлення інформаційніих бюлетнів у «Куточок для батьків » ( Додаток 2 ) .

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка