Анжеліка Кокарєва, к пед н., доцентСкачати 41.21 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір41.21 Kb.
Анжеліка Кокарєва,

к. пед. н., доцент,

м. Київ

До проблеми формування професійно значущіх якостей майбутніх інженерів 
Підготовка майбутніх інженерів в системі вищої освіти має бути зорієнтована на активний пошук інноваційних форм, методів, у зв’язку з цим нагальною потребою є необхідність підготовки викладачів нової генерації та розробки комплексу теоретичних та методичних основ цього процесу.

Розвиток професійно значущіх якостей на особистісній установці – це створення людини, що є змістовно зазначеним початком професійної діяльності. Ця установа, поєднана з вільним володінням тією чи іншою предметною сферою, дає можливість повноцінної навчально-виховної взаємодії. Також це володіння специфічними технологіями дає змогу продуктивно здійснювати виховання, навчання та інші види педагогічної діяльності й отримувати стійкі позитивні результати.

Проблема формування професійно значущих якостей майбутніх інженерів носить комплексний характер і характеризується недостатністю: фундаментальних розробок у вирішенні питань визначення домінуючої парадигми професійної освіти; цілі професійної освіти в Україні; ролі і місця складових – в період криз; головного результату профeсiйної пiдготовки фахівців.

Аналізуючи наукові праці ми певною мірою погоджуємося з поглядами В. Бодрова, який визначає поняття «професійно важливі якості» як: «Уся сукупність психологічних якостей особистості, а також цілий ряд фізичних, антропометричних, фізіологічних характеристик людини, які визначають успішність навчання і реальної діяльності, отримали назву «професійно важливі якості» суб’єкта діяльності. Конкретний перелік цих якостей для кожної діяльності специфічний (за їх складом, за необхідним ступенем вираженості, за характером взаємозв’язку між ними) і визначається за результатами психологічного аналізу діяльності та складання її професіограми і психограми» [3, с. 223].

Проаналізувавши наукові роботи багатьох науковців, спробуємо дати визначення поняття «професійно значущі якості». Згідно наших переконань професійно значущі якості – це сукупність соціально і біологічно обумовлених компонентів особистості, які дозволяють успішно виконувати певний вид трудової діяльності.

Але дане визначення не може в повному обсязі висвітлити значення цього терміну, адже при його формулюванні важливо враховувати не просто суму якостей, а їх певну послідовність, складову та різноманітні поєднання, в яких можливий нерівномірний розвиток окремих компонентів і їх прояв у конкретній професійній діяльності. Професійно значущі якості є однією із можливих передумов професійної придатності, що характеризує певні здібності і складає їх структуру; вони є передумовою професійної діяльності а, з іншого боку, професійно значущі якості самі удосконалюються, шліфуються в ході діяльності.

Серед професійно значущих якостей виділяють:


  • мислення: способи здійснення мисленнєвих операцій, уміння ними користуватися в різних типових та нетипових ситуаціях (аналітичність, рефлексивність, швидкість реакції, креативність, спостережливість, критичність мислення, цілісність мислення);

  • емоційно-вольові виявлення: емоції, відчуття, воля щодо здійснення певного виду діяльності (емпатія, аутентичність, відкритість, терпимість, розвинута інтуїція, стійкість до стресу, розвинуте сприйняття);

  • поведінкові: комунікабельність, здатність до релаксації, імпровізації, підприємництва, ініціативність, готовність до ризику, управлінських дій, відповідальність;

  • способи діяльності і поведінки: прийоми, цілеспрямованість, стиль поведінки, готовність до реалізації особистісних і соціально-економічних цілей;

  • цінності і ціннісні орієнтації: прийнятні, домінуючі у певній сфері діяльності;

  • знання: факти, закономірності, закони, що забезпечують оптимальне розв'язання певних завдань;

  • досвід: способи розв'язання проблем [7, с. 58].

Усі ці описи професійно важливих якостей дуже приблизні і багато в чому не відображають специфіку деяких видів діяльності. Адже професійно значущі якості одного й того ж фахівця у різних організаціях можуть бути різними або навіть зовсім протилежними.

Найважливішим чинником формування професійно значущих якостей майбутніх інженерів ми вважаємо впровадження інноваційних освітніх технологій у процес їх підготовки. Це насамперед: різноманітні навчальні проекти (інформаційних, інформаційно-комунікативних, нормативних, креативно пошукових, дослідних, науково-пошукових, монопредметних, міжпредметних та позапредметних); діалогічно-дискусійні технології (дискусія, диспут, мозковий штурм, діалог, полілог); технології розв’язання професійно спрямованих завдань.Список використаних джерел:

1. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / Бодалев А. А. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 198 с.2. Сисоєва С. О. Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : наукове видання / Ред. С. О. Сисоєва. – К.: КІМ, 2008.– 424 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка