Андрієнко Тетяна Володимирівна заступник директора з навчально – виховної роботи, вчитель математики вищої категорії, старший учитель Ліснополянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації ЛуганськоїСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Організація контролю за станом виховної роботи

в Ліснополянській ЗОШ І – ІІІ ст.

ПРИНЦИПИ

Диференційований

підхід


ЕТАПИ:

● вивчення мети контролю;

● складання оперативного плану контролю;

● підготовка контролю;

● збір фактичного матеріалу;

● аналіз;

● підготовка висновків;

● підготовка рекомендацій;

● визначення термінів і форм контролю за виконанням рекомендацій;


ВИДИ КОНТРОЛЮМета:

попереджувальний,

поточний, підсумковий


Об’єкти:

персональний,

класно-узагальнюючий,

предметно-узагальнюючий.

Широта охоплення:

всебічний, тематичнийЧастота:

періодичний,

систематичний


CИСТЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В
ЛІСНОПОЛЯНСЬКІЙ ЗОШ I-III СТ.
1. Створена рада з профілактики правопорушень до складу якої входять

вчителі, батьки, представники громадськості.


Робота ради з профілактики правопорушень спільно з сільською Радою


Розглядають

питання впливу

сім’ї на виховання

учнів

Розглядають кон-

кретні правопору-

шення

Постановка на

внутрішкільний

облік

Робота з неблаго-

получними

сім’ями

2. Створена система контролю за відвідуванням учнями школи.


ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ВІДВІДУВАННЯ

УЧНЯМИ ШКОЛИЩоденний контроль з
боку адміністрації за

відвідуванням


Робота з класними керів-

никами і класоводами

з питань попередження

пропусків без пов.причин


Робота з батьками з

питань попередження

пропусків уроків без

поважних причин


З цією метою в школі є журнал обліку відвідування учнями школи, в якому

щоденно відмічають відсутніх; класні керівники доповідають про причину

відсутності учнів, підтверджуючи довідками та повідомленнями від батьків.

Щодня ця інформація передається у відділ освіти.

3. 2 рази на рік в школі проводиться Тиждень правових знань, під час якого учні

вивчають основні положення Конвенції ООН про права дитини, беруть

участь у правових брейн-рингах, юридичних футболах. Для учнів влашто-

вуються зустрічі з представниками правоохоронних органів та працівниками

суду.


4. З метою організації змістовного дозвілля в школі працюють гуртки за інтере-

сами: «Шкільний театр», «Плекання рідної мови», «Спортивний», «Худож-

ньої самодіяльності», «Краєзнавчий».

5. Учні, що мають девіантну поведінку, поставлені на внутрішкільний облік,

класні керівники мають індивідуальні плани роботи з ними.

6. Велика увага приділяється профілактиці правопорушень, роботі щодо ліквідації шкідливих звичок учнів, пропаганді здорового способу життя.

7. В школі при Великій Раді створено штаб «Правознавець», члени якого ра-

зом з учителем права проводять роз’яснювальну роботу серед учнів з

питань правової освіти.

Наказ №
Від 6 січня 2011 року


Про підсумки виконання

навчальних планів і програм

за І семестр 2010 – 2011 н.р.

Відповідно до річного плану роботи заступником директора з навчально – виховної роботи було перевірено виконання вчителями – предметниками навчальних планів і програм після закінчення І семестру 2010 – 2011 н.р.Перевірено:

1.Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

2.Фактична кількість використаних годин:


 • Використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

 • Відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

 • Послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.

3.Виконання вчителями вимог навчальних програм:

 • кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв¢язного мовлення, уроків позакласного читання;

 • розподіл навчального матеріалу;

 • оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

 • проведення тематичного обліку навчальних досягнень учнів.

4. Адекватність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм.

Враховуючи перевірку ведення класних журналів і записи, зроблені в них вчителями, співбесіди, проведені на підставі календарного планування, можна зробити висновки, що члени педагогічного колективу керувалися в своїй роботі інструктивно – методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних державних програм у 2010 – 2011 н.р. , «Загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»,

«Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

У школі І ступеня навчально – виховна робота була спрямована на формування у молодших школярів уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожної особистості відповідно до вимог зазначених у державному стандарті початкової школи. План навчальної програми з усіх предметів робочого плану виконано.

В школі ІІ – ІІІ ст.. вчителі предметними спланували роботу на основі навчальних предметів і кількості годин, що визначені робочим навчальним планом школи.

Учителі __________________________________провели всі обов’язкові контрольні роботи та лабораторні роботи, уроки зв’язного мовлення та позакласного читання. Але в роботі деяких вчителів під час перевірки було виявлено недоліки. Так, не своєчасно виставляють оцінки за ведення зошита вчителі ______________Має місце завищення тематичних балів з _________

Програму в цілому виконано.

Відповідно до вищесказаного НАКАЗУЮ: 1. Узяти до уваги інформацію заступника директора з НВР про виконання членами педагогічного колективу державних програм у І семестрі 2010 – 2011 н.р.

 2. Заступнику директора з НВР провести нараду і довести до всі недоліки у виконанні навчальних планів і програм до вчителів – предметників.

 3. Всім вчителям:

  1. До 12.01.2011 року скласти календарні плани на ІІ семестр, у яких врахувати виконання програм, підсумкових контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт, уроків мовлення, позакласного читання, екскурсій.

  2. У своїй роботі керуватись інструктивно – методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у 2010 – 2011 н.р., «Загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», «Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

4. Керівникам шкільних творчих груп та м/о розглянути на своїх засіданнях

якість виконання програм та результативність знань учнів з предметів. 1. Класоводам 1 – 4 класів та класним керівникам 5 – 11 класів ознайомити

батьків з результатами успішності учнів у І семестрі та недоліками на

класних батьківських зборах. 1. Заступнику директора з НВР до 17.01.2011р. затвердити

календарні плани вчителів на ІІ семестр 2010 – 2011 н.р.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи: ____________

Наказ №
від 18.03. 2011 року

Про стан викладання української

мови та літератури в школі

Відповідно до плану роботи школи питання вивчався_стан викладання української мови та літератури у період з______по____________. У процесі контролю відвідувались уроки вчителів, що викладають українську мову та літературу в школі :______________ Перевірено стан ведення учнівської та вчительської документації, проведено індивідуальні бесіди з учителями з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення процесу викладання предметів та вплив внутрішньо-шкільної методичної роботи словесників на підвищення результативності урочної і позакласної роботи. Це дало змогу одержати об'єктивну характеристику роботи вчителів, виявити позитиви у викладанні рідної мови і літератури та внести певні корективи у систему викладання.

Учителі ознайомлені зі структурою навчальних програм, знають і правильно розуміють їхні вимоги. Обізнані з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання української мови і літератури, вміють реалізовувати їх у практичній діяльності. Через творчу групу вчителів словесності (керівник ______), на засіданнях якого йде жива, предметна, зацікавлена розмова про шляхи і засоби покращення навчально-виховного процесу викладання рідної мови і літератури, організацію самоосвітньої роботи, словесники ознайомлюються з різними підходами до навчання школярів, інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.

Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування, доцільно (з урахуванням методичних рекомендацій, рівня підготовки класів, складності тем тощо) проведено розбивку тем за тематичними оцінюваннями, передбачено форми їх проведення. Словесники ретельно готуються до уроків, а вчитель _______проводить підготовку до навчальних занять цілої теми, що сприяє плануванню уроків різних типів, більш якісній роботі з організації підготовки школярів до тематичних оцінювань. Під час підготовки до уроків вчитель ________ користується посібниками, які містять детальні поурочні плани, включають різні типи уроків, що охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення.

Результати вивчення засвідчили, що викладання української мови і літератури спрямовується на підвищення якості знань, посилення виховного впливу на учнів. Більше уваги приділяється правильному визначенню мети уроку.

____% відвіданих уроків характеризується чіткістю визначення та ступенем реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань, чіткою цілеспрямованістю кожного етапу уроку.

Учителями ___________ оптимально прогнозується навчальна діяльність школярів на кінцевий результат (знання та вміння, якими мають володіти учні після вивчення відповідної теми). Домагаючись результативності викладання, вчителі постійно дбають про раціональне застосування методів і прийомів роботи.

Застосовувані форми , методи , засоби навчальної діяльності учнів і вчителя _____ на різних етапах уроку сприяли підвищенню інтересу школярів до навчання, формуванню загально навчальних умінь і навичок. Особливу увагу слід акцентувати на роботі, яку проводить учитель ____ з організації самостійної роботи учнів на уроці. Як урізноманітнення форм цієї роботи, так і зміст самостійних робіт на належному рівні сприяють формуванню навичок самостійно здобувати знання. Учителі _______________ оптимально застосовують інтерактивні форми роботи

У результаті чого всі учні залучаються до активної навчальної роботи, а вчитель ________ вдало поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми навчання.

Прагнучи досягти визначеної мети уроку, словесники вдумливо добирають дидактичний матеріал, складають чітку систему контрольних завдань і запитань, вдало здійснюють міжпредметні зв'язки. Практикують різні види як традиційних, так і нетрадиційних диктантів, каліграфічні хвилинки (5 клас), лінгвістичні задачі, творчі роботи тощо сприяють створенню атмосфери зацікавленості, ситуації успіху, творчої співпраці вчителя і учнів.

Посилено увагу до зміцнення і поглиблення знань учнів. На уроках спостерігається продумана система опитування, повторення виучуваного матеріалу з дотриманням принципу послідовності у роботі. У системі вправ на закріплення більше уваги приділяється самостійній роботі школярів, вправам творчого характеру (вчитель _____), які сприяють розвиткові мислення. Перевірка навчальних досягнень школярів є достатньо важливою складовою системи роботи вчителів. При цьому основна мета контролю полягає у визначенні якості засвоєння програмового матеріалу на різних етапах навчання, діагностиці і корекції їхніх знань, умінь та навичок. Вдала реалізація основних функцій перевірки знань (контролюючої, навчальної, розвивальної, діагностичної, виховної) дає вчителю ________можливість оптимально проводити самоконтроль ходу навчального процесу на різних етапах уроку і з різною метою. У кінцевому підсумку це є результатом того, що не просто виконується програма, а учні вчаться мислити, в них формуються стійкі вміння застосовувати на практиці набуті знання.

Зі сторони вчителя _________належна увага приділяється створенню оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень, заохочень до самостійності у вивченні рідної мови і літератури, самопізнанні, саморозвитку.

Відвідані уроки засвідчили, що при викладанні вчителі основну увагу акцентують на мовній і змістових лініях, як це передбачено програмами. Практично на кожному уроці здійснюються внутрішньо предметні зв'язки із лексикою та фразеологією, прислів'ями, приказками і крилатими висловами, що забезпечує можливість послідовно збагачувати мовлення учнів цими необхідними засобами. Проводиться плідна робота з послідовного урізноманітнення граматичного ладу мовлення школярів на рівні слова, словосполучення і речення. Учителі домагаються, щоб мовлення учнів було правильним не лише у правописному, а й у стилістичному аспектах, а також в аспекті мовленнєвої культури. При цьому головна увага акцентується на актуалізації відзначених рівнів та аспектів на найвищому рівні — рівні тексту.

Вивчення української літератури в 5 – 11 класах здійснюється через детальний науково-художній аналіз, інтерпретацію виучуваних творів української художньої словесності, твореної в Україні та за її межами, а також з багатоманітністю методів та стилів. При цьому реалізуються завдання прищеплення учням високих художніх смаків та виробленню в них ідейно-естетичних, гуманістичних ідеалів.

Учителі __________________ регулярно й об'єктивно перевіряють виконання учнями класних і домашніх робіт, звертають увагу на культуру записів, охайність ведення зошитів.

Усіма педагогами добре ведуться класні журнали.

На належному рівні організовано позакласну роботу з предметів. Вчитель _____проводить заняття гуртка плекання рідної мови.

Вчителі залучають учнів до участі в різноманітних конкурсах на різних рівнях. Проте у частини школярів з теорії літератури дуже обмежені і поверхові, вони не вміють самостійно робити висновки, узагальнювати і порівнювати літературні явища. Проведені співбесіди з учнями, спостереження за їхньою роботою на уроках засвідчили, що чимало учнів класів мають слабку теоретичну підготовку з рідної мови та літератури.

Недоліки і упущення в оволодінні знаннями, уміннями і навиками значною мірою зумовлені прорахунками в організації навчально-виховного процесу над формуванням умінь логічно, послідовно викладати свої думки, робити висновки, узагальнення, використовувати фактичний матеріал для аргументації основних положень, які висловлює учень у роботі.

Суттєві недоліки як в орфографічній, так і в синтаксичній і мовній підготовці учнів в основному обумовлені такими причинами: відсутність наступності у вивченні мови та літератури на різних етапах викладання, недостатній взаємозв'язок учителів початкових класів і рідної мови та літератури є першочерговою причиною неміцності і безсистемності знань окремих учнів.

Поряд з цим, як недолік в питанні використання інноваційних форм роботи слід зазначити, що всі вчителі української мови та літератури не використовують на уроках можливості комп’ютерного класу, не застосовують педагогічні програмові засоби та технічні засоби навчання ( відео та аудіо техніку).

Виходячі з вищесказаного НАКАЗУЮ:
 1. Вчителям української мови та літератури ___________________________-:

  1. Спланувати роботу по повторенню програмового матеріалу в 5 - 11 класах.

  2. На уроках української мови більше уваги приділяти питанням синтаксису та пунктуації.

  3. На уроках літератури працювати над виробленням в учнів умінь щодо ідейно – художнього аналізу поезії, підвищенню рівня знань з теорії літератури.

  4. Використовувати можливості комп’ютерного класу, використовувати ППЗ.

 1. Заступнику директора з НВР:

  1. Скласти графік відвідування вчителями української філології уроків української мови та літератури в початкових класах.

  2. Провести підсумкові директорські контрольні роботи з української мови в 5, 6,8 та 10 класах.

  3. Перевірити техніку читання в 5 і 6 класах на кінець навчального року.

Директор школи: __________

Довідка

про стан організації навчально – виховного процесув початкових класах
Відповідно до плану роботи школи на 2009 – 2010 навчальний рік протягом жовтня місяця адміністрацією школи вивчався стан організації навчально-виховного процесу в початкових класах школи. У процесі вивчення даного питання перевірялась вся необхідна документація, відвідувались уроки, виховні заходи, батьківські збори; проводились співбесіди з класоводами 1 – 4 класів з питань роботи над науково – методичною проблемою, питань самоосвітньої діяльності педагогів. Вчителі початкових класів показали серію відкритих уроків, на які запрошувались вчителі - предметниками, що працюють в основній школі. Було проведено і проаналізовано вхідні зрізи знань учнів 2 – 4 класів з математики та української мови.

Наслідки перевірки показали, що всі вчителі початкових класів постійно працюють над підвищенням свого освітнього те методичного рівнів. Через самоосвітню роботу працюють над підвищенням свого професійного рівня, над реалізацією завдань розвитку навички техніки читання та логічного мислення молодших школярів, вивчають передовий педагогічний досвід кращих вчителів району і області, елементи його творчо впроваджують у практику своєї роботи.

Вся навчально – виховна робота у початковій школі проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази, інструктивно – методичних матеріалів органів управління освітою. Календарні плани вчителями складено з урахуванням вимог програми та методичних рекомендацій щодо організації навчально - виховного процесу в початкових класах у поточному навчальному році. В них передбачені самостійні і контрольні роботи, уроки повторення та узагальнення навчального матеріалу. Записи в класних журналах ведуться згідно з існуючими вимогами та на основі інструктивно – методичного листа „Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів”, затверджених наказом МОНУ від 11.09.2007 року №1/9-532 . Оцінювання учнів здійснюється згідно „ Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів системи початкової загальної освіти”, затверджених МОНУ від 20.08.2008 року № 755.

Згідно з існуючими вимогами в учнів є необхідна кількість робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт. Аналіз робочих зошитів засвідчує, що існує певна система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам програм. Здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до робіт школярів. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідають змісту вивченого матеріалу в класі. Певна увага приділяється зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню норм єдиного орфографічного режиму. Учителі регулярно перевіряють зошити і один раз на місяць виставляють оцінки за їх ведення у класні журнали.

Класовод 1-го класу __________. Вчитель має ґрунтовну методичну підготовку, великий досвід роботи. Вся навчально – виховна робота в 1 – му класі організована відповідно до рекомендацій, зазначених у листі Міністерства освіти і науки України „ Організація навчально-виховного процесу у 1- му класі” від 02.07.2007р. №1/9-407.

Запровадження вчителем на уроках ігрової діяльності сприяє вихованню розумової активності учнів, активізує психічні процеси, викликає жваву зацікавленість у процесах пізнання. Протягом уроку діти спостерігають, порівнюють, зіставляють, класифікують, предмети за тими чи іншими ознаками, здійснюють доступний для них аналіз та синтез, узагальнюють вивчений матеріал. Вчитель широко використовує хорові та групові відповіді, приговорювання, роботу в парах . Прийоми підтримання уваги, розвитку пам’яті та мислення першокласників добираються з урахуванням індивідуальних та психологічних особливостей дітей , зовнішніх і внутрішніх чинників. На уроках вчитель доброзичлива, уважна, має оптимістичний настрій, стимулює ініціативу школярів.

Класовод 2- го класу ________. В системі працює над підвищенням своєї фахової майстерності. Викладання навчального матеріалу відзначається наступністю, доступністю, практичним спрямуванням. Достатня увага приділяється виділенню головного зі змісту виучуваного матеріалу та його засвоєнню безпосередньо в процесі навчальної діяльності. На уроках учитель намагається ефективно використовувати сучасні форми і методи навчання, які суттєво активізують розумову та пізнавальну діяльність школярів, сприяють підвищенню їхнього інтересу до вивчення предмета. Достатньо високою є питома вага самостійних робіт, яка організовується як колективно за єдиними завданнями, так і в групах за індивідуальними завданнями. Досить продуманими є форми, методи і засоби навчання на різних етапах уроку, що сприяють формуванню загально навчальних умінь і навичок та створенню ситуації успіху. В своїй роботі вчитель широко використовує елементи досвіду роботи свого вчителя – наставника Підгорної Т.М.

Проте, вчителю слід звернути увагу на раціональність розподілу часу на уроці, на пояснення учням домашнього завдання та своєчасність його запису у щоденник, а також на реалізацію завдань виховної мети уроку, саме: на уважності та робочу дисципліну учнів протягом всього уроку. Окрім того, вчителю слід звернути увагу на одне з важливих програмних завдань „Формування в учнів уміння розв’язувати задачі”.


Результати контрольних зрізів


Предмет

Кількість учнів, що брали участь

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Математика

Українська мова
Класовод 3-го класу _________. Добре володіє методикою викладання предметів у початковій школі. Вчитель ретельно продумує кожен етап уроку. Традиційні методи навчання вдало поєднує з інноваціями. Присутність ігрових моментів сприяє розвитку пізнавальної активності школярів, підвищенню мотивації навчальної діяльності. Спостерігається продумана система опитування, повторення виучуваного матеріалу з дотриманням принципу послідовності в роботі. У системі вправ на закріплення багато уваги приділяється самостійній роботі школярів, а також вправам творчого характеру. Відвідані уроки засвідчили, що вчителем належна увага приділяється створенню оптимальних умов для різнобічного розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей та пізнавальних потреб.

Разом з тим вчителю слід звернути увагу на зміст і об’єм творчих завдань, що пропонуються на уроці, активізацію розумової діяльності учнів та обов’язковість проведення фізкультхвилинки.
Результати контрольних зрізів (таблиця)
Класовод 4-го класу _________. Майстер своєї справи. Маючи великий досвід роботи педагог забезпечує міцне засвоєння учнями основних питань початкової школи, вдало формує практичні уміння та навички, передбачених програмою. Учитель постійно приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, враховуючи їх індивідуальні особливості, нахили та інтереси. Основою процесу навчання в 4- му класі є динамічна диференціація учнів з різним рівнем розумових здібностей розвитку та навчальних досягнень. Це дає змогу реалізувати початкову освіту з різним рівнем обгрунтованості та повноти на основному (обов'язковому для всіх учнів) та підвищеному (для тих, хто має здібності ) рівнях, які визначають мінімальний і максимальний обсяги навчального матеріалу програми. Четвертокласники працюють на рівні високої розумової напруженості з урахуванням їхніх навчальних можливостей. Це забезпечується достатньо великою кількістю навчально-пізнавальних завдань, що пропонуються на уроці. При цьому належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій. Завдання вибираються з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяє: чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної хвилини, правильність добору матеріалу. На уроках застосовують сучасні форми і методи навчання, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до навчання. Відпрацьована чітка система поточного контролю за рівнем засвоєння програмового матеріалу, що створює оптимальні умови для зворотнього зв'язку між вчителями та учнів.
Результати контрольних зрізів (таблиця)
Всі вчителі початкових класів працюють в тісному контакті з вчителями – предметниками. Вони досить активні в роботі психолого-педагогічного семінару, педрад, консиліумів тощо. Кожен має папку з самоосвіти, власне порт фоліо, різноманітні теки. Продуктивною є робота методичного об’єднання вчителів початкових класів керівником якого є ________.

Метою діяльності методичного об’єднання є координація навчально-виховної, методичної та позакласної роботи вчителів початкових класів. Ефективність роботи методоб’єднання знижує розрив у рівнях методичної майстерності його членів. МО вчителів початкових класів працює над проблемою «Забезпечення якісної освіти учнів початкової школи на основі сучасних технологій».

Основними формами роботи є обговорення актуальних питань реалізації програмових вимог початкових класів, підготовка методичних розробок уроків, взаємо - відвідування вчителями уроків, проведення відкритих уроків, практичних занять, виготовлення наочних посібників, організація школи для молодих вчителів, індивідуальна робота над окремими темами.

В процесі організації роботи методичного об’єднання використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи : доповіді, лекції, лекції-консультації, ділові та рольові ігри, тренінги, диспути, мозкові штурми, виставки, конкурси, семінари, бібліографічні огляди, практичні заняття з вчителями. Засідання шкільного МО вчителів початкових класів проводяться згідно плану роботи, який спрямований на поліпшення науково-теоретичної та практичної підготовки педагогів. Членами МО вчителів початкових класів розроблено програму «Розвивай здібності» для роботи з творчо - обдарованими дітьми.

Вся виховна робота в початкових класах школи спрямована на виховання культури поведінки та згуртування класного коллективу молодших школярів. Проведенню більшості виховних заходів передує велика підготовча робота.

Дітей початкової школи об’єднує „Козацька дружина”. Кожен загін має свою назву, девіз, напрямок роботи. Більшість дітей активні в житті школи і отримують від цього задоволення ( за результатами співбесіди).

В тісному контакті вчителі працюють з батьками учнів, систематично проводячи для них «Школу батьківського всеобучу».

Вся робота вчителів початкових класів школи спрацьовує на розвиток, самовдосконалення вчителя, націлена на досягнення єдиної, прийнятої всіма учасниками навчально-виховного процесу певної місії закладу освіти, робить навчально-виховний процес справою всіх та кожного.


Заступник директора

з навчально - виховної роботи: _________

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка