Андрієнко Тетяна Володимирівна заступник директора з навчально – виховної роботи, вчитель математики вищої категорії, старший учитель Ліснополянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації ЛуганськоїСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.65 Mb.
#726
  1   2   3   4
Андрієнко Тетяна Володимирівна заступник директора з навчально – виховної роботи, вчитель математики вищої категорії, старший учитель Ліснополянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області.

Закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка в 1981 році

Стаж педагогічної діяльності – 30 років.

Стаж роботи на посаді – 4 роки


Тема досвіду:

«Система навчальної та

науково – методичної роботи школи»
Зміст досвідуПровідні педагогічні ідеї
Розвиток творчого потенціалу учнів на основі особистісно орієнтованого підходу в навчально – виховній роботі
Виховання культури поведінки учнів та розвиток їх вмінь у своїх вчинках керуватися вимогами свідомої дисципліни
Актуальність досвіду
Сьогодення потребує створення вчителем таких умов навчання, за яких учень відчуває свої значущість, успішність, інтелектуальний потенціал.

Стає дедалі очевиднішим: головна стратегія педагогічної діяльності має бути спрямована на те, щоб учень, який був донедавна об’єктом навчання, став його активним суб’єктом. Педагогічні пошуки вчителів у розв’язанні цих проблем усе частіше наштовхують на необхідність практичного застосування таких прийомів, які спонукають учнів до навчальної діяльності, створюють умови для успішного здійснення навчально – виховного процесу.

Над проблемою забезпечення рівно доступної якісної освіти з метою формування життєво компетентної особистості працює педагогічний колектив школи, створивши і постійно удосконалюючи свою систему навчальної та наукової та науково – методичної роботи.

Ліснополянська ЗОШ І – ІІІ ступенів – навчальний заклад, у якому створені умови для розробки і впровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення учнів, гармонійного розвитку особистості.


Сутність досвіду
В школі вироблена своя система навчально – методичної діяльності, спрямованої на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії.
Ця система поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого – педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їх батьками, зміцнення матеріально – технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

Через координацію навчальної та науково-методичної роботи педколектив школи досягає результатів у :

• розвитку співробітництва усіх учасників навчально – виховного процесу;

• підвищенні рівня навчальних досягнень учнів через впровадження в роботу інноваційних технологій;

• створенні шкільного банку передового педагогічного досвіду;

• постійному удосконаленні форм і методів роботи творчої педагогічної майстерні;

• створенні бази моніторингових досліджень щодо якості надання освітніх послуг.

Методична служба школи має Програму своєї діяльності, спрямованої на становлення та розвиток творчої майстерності вчителя, яку складає на основі діагностування педагогічних кадрів.


Розроблена триєдина модель рівнів реалізації внутрішньої системи підготовки вчителів школи до інноваційної діяльності: колективний, груповий та індивідуальний. Форми роботи добираються відповідно до кожного рівня, з урахуванням результатів діагностування.
Широко застосовуються проектні технології. До проекту «Ефективний педагог» були залучені і вчителі, і учні. Важливою ланкою було анкетування щодо вивчення методичної підготовки та діяльності вчителя. Оскільки основною формою навчальної діяльності, за традиційним визначенням, є урок, в школі дбають про те, щоб на кожному з них були створені реальні умови для інтелектуального, соціального, морального, морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у навчанні.
Особливої уваги надається впровадженню форм і методів інтерактивного навчання в навчально – виховний процес, адже за таких умов навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

Вчитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Інтерактивні технології навчання найбільше допомагають вчителю формувати в учнів уміння і навички виробляти особисті цінності, створювати атмосферу співробітництва, творчої взаємодії.


Кожен вчитель школи дбає про успішні уроки. Набутий досвід проведення уроків, теоретико – практичне діагностування, робота в творчих групах – такі форми роботи були використані в ході підготовки педагогічної ради на тему: «Що забезпечує успіх уроку?». В результаті було виведено моделі ідеального уроку, ідеального вчителя, ідеального учня.
Для методичної служби школи характерні нетрадиційні форми проведення педагогічних рад. Оскільки розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників – одна з актуальніших проблем вчителів школи.
За різними напрямками навчально – виховної роботи використовуються творчі проекти: учительські, учнівські та учнівсько – учительські.

Атестацію вчителі для себе визнають екзаменом на професійну придатність, на компетентність. Здійснюється вона за 6 – ма модулями: 1. Нормативно – правова база.

 2. Планування роботи в атестаційний період.

 3. Діяльність атестаційної комісії.

 4. Підвищення фахової майстерності

 5. Реалізація самоосвітньої діяльності вчителя.

 6. Педагогічна діагностика.

Добре відпрацьована система роботи з обдарованою молоддю. Активна життєва позиція передається дітям. Тому вони залюбки беруть участь в різних конкурсах, турнірах, змаганнях. Вчителі ставлять собі за мету не лише всебічно розвивати, а й успішно адаптувати своїх вихованців у життєвому просторі.

З метою відстеження стану навчально – виховного процесу та з’ясування чинників, які потрібні для його розвитку, в школі створено систему моніторингових досліджень, основною метою яких є піднесення педагогічного процесу на вищий рівень. Моніторингові дослідження охоплюють усі напрямки діяльності навчального закладу.
Результативність досвіду
Вся робота школи розглядається як цілісна, основана на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду та на конкретному аналізі навчально – виховного процесу система взаємо пов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, на розвиток та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу школи в цілому, а в підсумку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально – виховного процесу, оптимального рівня навчання, виховання і розвитку школярів.

Сучасні діти виховуються в умовах розвиненого інформаційного середовища, розбудови демократичного суспільства, а тому є більш вільними в поведінці,

потребують вищого рівня ступенів свободи, поваги, отже, ставлять перед вчителем нові вимоги. Тож головне завдання школи – не просто озброїти дитину багажем знань, а підготувати її до самостійного життя.

Інтелектуальний рівень, фізичний розвиток, активна життєва позиція школярів Ліснополянської ЗОШ І – ІІІ ступенів свідчать про системну наполегливу творчу роботу педагогів, які впроваджують особистісно діяльнісний підхід до організації навчально – виховного процесу із науково – методичним супроводом.

ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОти
Навчальний процес це ритм.

І завуч має працювати як годинник: хвилина, година, місяць,семестр.
СЕРПЕНЬ

Участь у доборі та розстановці педкадрів.

Розподіл педагогічного навантаження вчителів.

Організація роботи класних керівників з оформлення класних журналів.

Участь у підготовці та проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та постановці завдань на наступний навчальний рік.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

• методика проведення Першого уроку;

• вимоги до заповнення класного журналу;

• єдині педагогічні вимоги до учнів. Уточнення контингенту учнів по класах. Складання розкладу на І семестр. Підготовка шкільної документації.

Участь у серпневих методичних заходах району. Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.

Уточнення робочого навчального плану та програм. Робота зі шкільним бібліотекарем.

Перевірка календарно-тематичних планів учителів. Підготовка проектів наказів щодо організованого початку нового навчального року.ВЕРЕСЕНЬ

Участь у складанні тарифікації.

Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором.

Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт на І семестр.

Складання графіка чергування вчителів по школі.

Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які цього потребують.

Організація проведення єдиних контрольних робіт у класах нового набору з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів.

Складання статистичних звітів.

Коректування розкладу уроків.

Надання допомоги керівникам методоб'єднань у плануванні роботи.

Перевірка особових справ учнів.

Уточнення списків учнів (по класах, з трудового навчання, іноземних мов).

Інструктивно-методична нарада для нових учителів, індивідуальна робота з ними.

Організація та комплектування ГПД.

Організація перевірки забезпечення учнів підручниками.

Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку нового навчального року.

Тематичний контроль, згідно з річним планом

(р. «Внутрішньо шкільний контроль»).

Попереджувальний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особливо молодих спеціалістів).

Перевірка техніки читання і письма молодших школярів (кінець вересня).ЖОВТЕНЬ

Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять, ГПД, гуртків (платних).

Перевірка документації з планування роботи вчителів; календарного планування, вибірково-поурочного планування; планів роботи навчальних кабінетів, планів позакласної роботи з предметів.

Складання замовлень на підручники, навчальні посібники, довідкову та художню літературу (спільно з бібліотекарем).

Контроль за технікою читання всіх вікових груп, зокрема вибірково молодших класів (контрольні класи).

Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5 класах:

• відвідання системи уроків з основних предметів у 4 та 5 класах з метою порівняльного аналізу стану викладання;

• проведення контрольних робіт у 5 класах з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів;

• організація й проведення педагогічного консиліуму вчителів, що працюють у 5 класах, та класоводів 4 класів з метою вироблення єдиних педагогічних вимог щодо наступності в навчанні.

Перевірка правильності ведення шкільної документації.

Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань організації та проведення атестації педпрацівників.

Відкритий урок заступника директора школи з навчально-виховної роботи для молодих учителів.

Робота з керівниками шкільних методоб'єднань з питань організації та проведення шкільних олімпіад.
ЛИСТОПАД

Організація та надання допомоги у проведенні предметних декад.

Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечення учнів навчальною літературою.

Контроль за навчально-виховним процесом.

Нарада у директора.

Інструктивно-методична нарада для вчителів, що працюють у 9 класах.

Педагогічний консиліум щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів; організація роботи з слабовстигаючими та обдарованими дітьми.

Перевірка роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором.


Вивчення роботи вчителів, які атестуються

Інструктивно-методична нарада для вчителів, які претендують на встановлення вищої категорії (з питань підготовки та проведення творчого звіту вчителя).
ГРУДЕНЬ

Контроль за навчально-виховним процесом.

Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи.

Складання плану роботи вчителів на канікулах.

Нарада з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності за І семестр.

Індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками з питань попередньої атестації за семестр, відвідування занять та дисципліни.

Підготовка розпорядження про закінчення І семестру та проведення методичної роботи під час канікул.

Підготовка та проведення директорських контрольних робіт, доповідна на ім'я директора щодо результатів та аналізу цих робіт.

Співбесіди з учителями щодо стану виконання навчальних програм, з класними керівниками про підсумки роботи з учнівським колективом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування занять, робота з батьками); аналіз та узагальнення матеріалів.

Участь у районних олімпіадах.

Перевірка стану всеобучу (відвідування учнями школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання).

Підбиття підсумків роботи з питань обладнання навчальних кабінетів.

Огляди, конкурси навчальної роботи учнів.
СІЧЕНЬ

Участь у підготовці та проведенні педради.

Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, зокрема практичних, лабораторних, творчих робіт, виконання вимог щодо ведення журналу.

Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних, творчих робіт на II семестр.

Участь у складанні графіка внутрішньо шкільного керівництва та контролю на II семестр.

Уточнення графіка чергування вчителів та класів по школі. Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі

потреби; узагальнення матеріалів співбесід.

Перевірка календарного планування на II семестр.

Підготовка й передача до відділу освіти інформації про зміни в педагогічному навантаженні вчителів у II семестрі згідно з навчальним планом.

Контроль за навчально-виховним процесом. Робота з комплектування перших класів (відвідування дитсадків, екскурсія майбутніх першокласників до школи, організація занять з дітьми, які не відвідують ДНЗ).

Участь учнів школи в обласних предметних олімпіадах. Класно-узагальнюючий контроль з метою перевірки дотримання вчителями єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів домашніми завданнями.
ЛЮТИЙ

Аналіз стану успішності учнів.

Перевірка стану виконання навчальних програм та повторення Навчального матеріалу (записи в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків, бесіди з учителями).

Організація та проведення конкурсу на кращу науково-дослідницьку учнівську роботу.

Організація та проведення конкурсу «Вчитель року».

Проведення традиційного вечора-зустрічі колишніх випускників школи з нинішніми.

Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями.

Контроль за виконанням єдиного орфографічного та мовного режиму.

Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної роботи школи на новий навчальний рік.

Контроль ведення документації методоб'єднань. Участь у роботі шкільної атестаційної комісії.


БЕРЕЗЕНЬ

Визначення вчителів, які працюватимуть у 5 класах наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особливостями роботи в цих класах (за узгодженням з директором)

Підготовка матеріалів на засідання районної атестаційної комісії.

Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумкової атестації (білети, стенди, затвердження матеріалів).

Проведення інструктивно-методичної наради вчителів з метою ознайомлення з інструкцією щодо проведення державної підсумкової атестації.

Підготовча робота до складання плану роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, учнів, батьків, узагальнення одержаної інформації).

Контроль за відвідуванням учнями занять.

Участь у підготовці та проведенні засідання педради.

Створення робочої групи для складання плану реалізації педагогічних проблем школи на наступний навчальний рік.

Контроль за організацією поточного та підсумкового повторення навчального матеріалу.

Перевірка класних журналів та (вибірково) іншої документації.

Участь у засіданнях методоб'єднань.


КВІТЕНЬ

Контроль за навчально-виховним процесом.

Перевірка підготовки матеріалів з предметів, з яких проводитиметься державна підсумкова атестація.

Складання розкладу консультацій та державної підсумкової атестації.

Ознайомлення учнів з основними положеннями Інструкції про атестацію.

Підготовка документації про звільнення учнів від атестації.

Участь у складанні директором графіка відпусток та графіка зайнятості вчителів

улітку.


Перевірка виконання навчальних програм.

Підготовка до комплектування перших та десятих класів.

Класно-узагальнюючий контроль в 9,11 класах з метою вивчення навчального навантаження учнів.

Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному навчальному році.

Підсумки стажування.
ТРАВЕНЬ

Оформлення та здача до відділу освіти документації про підготовку і проведення державної підсумкової атестації.

Контроль за навчально-виховним процесом. о Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня виконання навчальних планів та програм.

Перевірка готовності матеріалів для атестації. її Перевірка готовності кабінетів до атестації.

Перевірка проведення консультацій перед атестацією.

Перевірка ефективності проведення заключного повторення з предметів, які виносяться на атестацію.

Участь у роботі батьківських зборів.

Перевірка якості знань учнів у випускних класах.

Оформлення документації про звільнення учнів від атестації. -і Підбиття підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчальний рік. Звіт робочої групи.

Аналіз підсумків роботи шкільних методоб'єднань, звіт голів МО.

Організація огляду підручників, якими користувались учні.

Аналіз рівня забезпеченості школи підручниками на наступний навчальний рік.

ЧЕРВЕНЬ

Контроль за організованим проведенням державної підсумкової атестації. Перевірка якості знань учнів випускних класів під час атестації.

Перевірка оформлення документації з державної підсумкової атестації.

Підготовка звітів за рік (атестація, підсумки року).

Планування роботи на навчальний рік .

Перевірка записів в особових справах учнів. Набір у перші та десяті класи.

Оформлення документів: атестатів, свідоцтв, грамот.

Підготовка списків учителів, учнів, батьків для заохочення.

Організація роботи щодо підготовки навчального матеріалу до наступного навчального року.

Попередній розподіл педагогічного навантаження (індивідуальні бесіди з учителями).ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Контроль за повторенням навчального матеріалу розпочати з вересня (перегляд планів, журналів, бесіди з учителями та учнями, проведення директорських контрольних робіт, відвідування уроків).

Розглядати на засіданнях шкільних методоб'єднань питання підготовки до атестації, повторення.

Проводити перевірку виконання навчальних програм (двічі на семестр).

Проведення перевірки виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт (один раз на семестр).

Здача до відділу освіти заявки на тексти письмових екзаменаційних робіт для державної підсумкової атестації.

Добір відповідних матеріалів та здача їх до навчальної частини (квітень, травень).

Складання і затвердження у відділі освіти розкладів атестацій (травень).

Створення і затвердження складу комісій згідно з Інструкцією про державну підсумкову атестацію (травень).

Оформлення стенду «Готуємося до атестації» (квітень).

Складання розкладу консультацій.

Робота з дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги (перевірка відвідування індивідуальних занять, уроків, консультацій, опитування).

Ознайомлення з Інструкцією про державну підсумкову атестацію (нарада вчителів, класні учнівські збори, батьківські збори).

Проведення підсумкових засідань педагогічної ради.

Оформлення документів про звільнення від атестації.

Організаційні питання:

• підготовка навчальних кабінетів; -,

• підготовка білетів до атестації;

• підготовка паперу зі штампом;

• інструктаж учителів, які беруть участь в атестації (на нараді у директора напередодні атестації);

• графік чергових учителів під час проведення атестації.


Від професіоналізму вчителя до якості навчально – виховного процесу.

Ефективність функціонування системи освіти значною мірою залежить від наявності кваліфікованих, творчо працюючих педагогічних працівників. Визначення вчителя ключовою фігурою оновлення школи спонукає досить ретельно продумувати ті сфери її управління, які сприяють формуванню особистості вчителя, підвищенню його професіоналізму.

В нашому районі вже вироблені ефективні форми і методи роботи, що сприяють зростанню фахової майстерності педагогів. Це насамперед, організація участі освітян у Всеукраїнських конкурсах „Вчитель року” та «Панорама творчих уроків». Працюють салон педагогічних інновацій та Клуб молодого вчителя.

Проте немає сумніву в тому, що робота з педагогічними кадрами починається саме в навчальному закладі. Адже в кожній школі свій неповторний колектив, традиції, батьківська громада тощо.

Процес управління в нашому навчальному закладі – особистісно зорієнтований.

А тому всю роботу творчої педагогічної майстерні побудовано на основі діагностування професійної діяльності вчителів. Різні методики, вдале поєднання групової та індивідуальної роботи дозволяють враховувати компетентності, потреби і інтереси кожного педагога (табл.1)


Табл.иця.1


Однією з основних умов ефективного навчання наших педагогів є використання таких форм і методів роботи, які заохочують педагога до творчості і привносять суттєву зміну у кінцевий результат його діяльності. Це насамперед, участь в роботі методичних об’єднань, творчих груп та психолого - педагогічного семінару. Майстер – класи, ділові ігри, презентації, панорами творчих уроків та тижні педагогічної майстерності допомагають активізувати діяльність учителів, сприяють самореалізації особистості.

Як відомо, для розв’язання будь – якої значущої проблеми необхідно добирати такі інновації, впровадження яких спонукає до створення ситуації успіху. Вибір стратегії такої роботи в нашому навчальному закладі реалізується в розробці інноваційних проектів. Одним з них є проект «Ефективний педагог». Мета його допомогти кожному вчителю повірити в свої можливості й перетворитися в «нестандартного», творчого працівника.

Ми радо ділимося своїми наробками з нашими колегами. Так, створений нашими вчителями проект «Шляхи формування читацької компетентності учнів початкової школи», було презентовано на районному рівні, а проект «Класний керівник – майстер» було визнано одним з найкращих за підсумками Всеукраїнської педради „Реалістичне виховання”.

Добра школа починається з уроку. Від нього в школі залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями, батьками. Створений спільно з учнями творчий проект „Від чого залежить успіх уроку” допомагає вчителю виховувати любов до свого предмета, бажання вчитися, а учням - підвищувати якість своїх знань.

Творча робота педагогів з учнями та їх батьками за програмою «Не втратити жодного учня», сприяє збереженню рівня навчальних досягнень школярів при переході із початкової ланки до основної школи.

Оскільки в навчальному закладі велика увага приділяється роботі з обдарованими учнями, то більшість вчителів плідно працюють в школі олімпіадного резерву та є наставниками своїх юних науковців.

Систематизація і узагальнення педагогічного досвіду – робота кропітка, але дуже потрібна. Сьогодні ми маємо унікальну лабораторію «Творчих доробків» педагогів Ліснополянської школи. Отже, кожен вчитель кожен має можливість займатися самоосвітою, вивчаючи досвід роботи своїх колег.

З метою визначення динаміки зростання та стимулювання вчителя до підвищення свого фахового рівня адміністрація школи поступово здійснює заміну жорсткого контролю за роботою вчителя на моніторинг його діяльності. Саме моніторинг, на нашу думку, складає основу виявлення труднощів в роботі, сприяє пошуку оптимальних шляхів їх подолання. Він дає інформацію для роздумів та визначенню аспектів професійного зростання, адекватної самооцінки та професійної комфортності педагога. Так, відстежуючи протягом певного часу результати якості знань учнів у конкретного педагога, допомагаємо йому збоку поглянути не тільки на результати учнів, а і на результати своєї роботи, побачити не тільки показники процесу, а і показники кінцевого результату (табл.2)Таблиця 2

А моніторинг творчої майстерності вчителя допомагає проаналізувати роботу вчителя на протязі між атестаційного періоду, що дає можливість об’єктивно оцінити його працю (табл.3)

Таблиця 3


Ефективність педагогічних і управлінських рішень удосконалення професійного рівня вчителя підтверджують такі результати: • всі вчителі школи використовують в своїй роботі інноваційні форми і методи навчання;

 • активно друкують свої доробки в різних педагогічних виданнях;

 • якісний склад вчителів щороку зростає;

 • стабільної є результативність участі учнів школи в предметних олімпіадах, різноманітних обласних і районних конкурсах та змаганнях;

 • рівень навчальних досягнень учні здебільшого підтверджують на ДПА та ЗНО.

- елементи досвіду роботи педколективу розміщено в таких збірниках, як „Освітні практики”, „Проектні технології у виховній роботі” та „Технопарк”.

Вважаємо, основним в діяльності адміністрації школи на сучасному етапі є: створити всі необхідні умови для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури кожного педагога. Своєчасно побачити і належним чином оцінити оригінальне, нове і перспективне та активно сприяти впровадженню таких здобутків у практику.

Серед пріоритетних завдань науково – методичного супроводу в новому навчальному році, на нашу думку мають бути такі (табл.4).

Таблиця 4

Ми впевнені: там де є поєднання справжньої творчої педагогічної праці і бажання учнів навчатися, неодмінно буде результат.
Педагогічна рада

„ Майстерність учителя – вияв творчої активності особистості педагога”


Педагогічна діяльність яка є сплавом науки і мистецтва, за своїми компонентами завжди передбачає творчість. Та інакше і бути не може, тому що неповторні діти, обставини, особистість самого вчителя і будь-яке його педагогічне рішення має виходити із нестандартних дій.

Розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників – одна з найактуальніших проблем, яка стоїть сьогодні перед освітою, оскільки для сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніших шляхів та засобів навчання і виховання, які володіють глибокими педагогічними знаннями, які здатні працювати в нових умовах.

Саме тому тема нашої педагогічної ради звучить так : „Майстерність учителя – вияв творчої активності особистості педагога”

( Слайд 2 )
Епіграфом будуть такі слова: „ Майстерність учителя не є якимось особливим мистецтвом... але це професія, якої треба вчити так, як треба вчити лікаря його майстерності, так, як треба вчити музиканта.”

( Слайд 3 )
Майстерність учителя можна розглядати як найвищий рівень його педагогічної діяльності, як комплекс рис особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності. До таких важливих рис належать :
( Слайд 4)


 • гуманістична спрямованість діяльності вчителя;

 • професійна компетентність;

 • педагогічні здібності;

 • педагогічна техніка.

В оволодінні майстерністю можна визначити чотири рівня:
( Слайд 5 )
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка