Аналіз регуляторного впливуСкачати 74.75 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір74.75 Kb.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України

«Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм»

Проект наказу «Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» розроблений з метою встановлення єдиного порядку оцінки ефективності реалізації завдань і заходів, що включені до програм з охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, відповідно до п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».


1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
Аналіз стану реалізації регіональних природоохоронних і державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм (далі - Програма), а також стан їх фінансового забезпечення свідчить про те, що до основних недоліків, які перешкоджають ефективному виконанню програм, відносяться: відсутність єдиної методології формування програм, у тому числі порушення взаємозв'язку між метою, заходами, виконавцями і ресурсами програм; недосконалість організаційно-економічного механізму виконання програмних заходів; відсутність дієвої методології оцінки ефективності окремих завдань та виконання Програм в цілому; неналежний рівень контролю, зокрема, на завершальних етапах реалізації програм.

При розробленні та реалізації Програм важливим є орієнтація витрат на досягнення конкретних цілей, визначених Програмами, та оцінка їх ефективності на основі індикаторів, що вимірюються. При цьому слід зазначити, що для заходів Програм, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, повинна проводитися обов’язкова оцінка їх позитивного впливу на довкілля.

На сьогодні проблема оцінки ефективності реалізації Програм до кінця не вирішена не лише на регіональному, але і на державному рівні. Тому, питання надійності та актуальності процедур оцінки залишаються пріоритетними. Водночас показники ефективності при поетапному плануванні повинні включати в себе кількісні і якісні аспекти.

Розроблення та реалізація регіональних природоохоронних програм і донині перебувають на низькому рівні. Як показує практика, у більшості випадків на регіональному рівні відбувається пряме запозичення і копіювання досвіду впровадження державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм. Не враховуються регіональні особливості, що зовсім неприпустимо по відношенню до планування екологічних завдань.

Оцінку ефективності реалізації Програм доцільно здійснювати на підставі досягнення визначених у програмі екологічних показників, які свідчать про зменшення навантаження на навколишнє середовище. Окрім того, ефективність реалізації Програм можливо визначати на підставі поліпшення показників стану довкілля.

Проект наказу передбачає визначення оцінки екологічної та економічної ефективності виконання завдань і заходів регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм, визначення основних принципів та методологічних підходів щодо формування системи кількісних і якісних показників (індикаторів) оцінки ефективності окремих завдань і заходів та Програм у цілому з урахуванням їх специфіки.
  1. Визначення цілей державного регулювання.

Впровадження розробленої Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм (далі – Методика) дасть змогу здійснювати прогнозування та обґрунтування управлінських рішень з питань природоохоронної діяльності та регіонального розвитку, уточнення завдань та заходів Програм, визначення їх пріоритетності при формуванні видатків на відповідний рік, підвищити результативність використання бюджетних коштів.

Головними цілями прийняття акта є: визначення пріоритетності Програм, які планується виконувати у відповідному році з використанням коштів державного і місцевого бюджету; якісний і зважений розподіл бюджетних коштів з позиції відповідності цього процесу суспільним очікуванням; чітке визначення потреб і конкретних цілей, на які призначені певні кошти, та результатів, за якими слід оцінювати ефективність їх витрачання; підвищення результативності використання бюджетних коштів; посилення відповідальності виконавців за досягнення визначеного конкретного результату.

Прийняття акта дозволить здійснювати оцінку ефективності виконання Програм, аналізувати, наскільки та чи інша програма є збалансованою, у частині правильності визначення цілей, завдань та чітко сформульованих очікуваних результатів.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Існує два альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.


Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від застосування альтернативних способів розв’язання проблем /аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення.

На сьогодні проблема оцінки ефективності реалізації Програм не вирішена як на регіональному, так і на державному рівні.

Виконання Програм без детального аналізу кінцевих результатів їх реалізації не сприятиме належному контролю за їх виконанням.
Обраний спосіб -прийняття наказу «Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм»

• Відповідає вимогам чинного законодавства України.

•Забезпечує досягнення пріоритетних цілей політики держави у сфері регуляторної політики.1. Відповідає вимогам чинного законодавства України.

2. Забезпечить досягнення цілей державної регуляторної політики, визначених у чинному законодавстві.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття проекту наказу «Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» дозволить забезпечити застосування на практиці єдиного порядку оцінки ефективності реалізації завдань і заходів, що включені до регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету.


5. Обѓрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Прийняття зазначеного проекту наказу створить сприятливі умови для органів виконавчої влади щодо вдосконалення своєї діяльності, прийняттю виважених управлінських рішень з питань природоохоронної діяльності та регіонального розвитку.


6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта
Методика з рекомендаціями та критеріями оцінки для визначення ефективності реалізації Програм дозволить запровадити єдиний порядок оцінки ефективності реалізації завдань і заходів з метою удосконалення діяльності щодо прийняття виважених управлінських рішень з питань природоохоронної діяльності та регіонального розвитку.


Об’єкт

впливу

Вигоди

Витрати


Держава

Створення сприятливих умов для органів виконавчої влади щодо удосконалення своєї діяльності, прийняттю виважених управлінських рішень з питань природоохоронної діяльності та регіонального розвитку. Ефективне застосування на практиці єдиного порядку оцінки ефективності реалізації завдань і заходів, що включені до регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм.

Не передбачається.

Суб’єкт господарювання

Не передбачається.

Не передбачається.

Населення


Не передбачається.

Не передбачається.


7. Обѓрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Строк чинності регуляторного акта – необмежений.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності впровадження цього проекту наказу буде:

прогнозування управлінських рішень з питань розроблення та виконання Програм;

оптимізація кількості Програм і підвищення результативності використання бюджетних коштів;

впровадження єдиної методології формування Програм та приведення у відповідність до Закону України «Про державні цільові програми», постанови Кабінету Міністрів України від від 31.01.07 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»;

встановлення єдиного порядку оцінки ефективності реалізації завдань і заходів Програм.

Дія цього акта поширюватиметься на центральні та місцеві органи виконавчої влади, які здійснюють розроблення Програм та контролюють стан їх виконання.

Рівень поінформованості щодо цього акта органів виконавчої влади, які здійснюють розроблення регіональних програм - середній.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності зазначеним наказом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.


Міністр Е.А. Ставицький
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка