«аналіз фінансової стійкості банку»Сторінка6/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Додаток Е


Таблиця Е.1 – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ефективність управління банком [23]

№п/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Економічний зміст

І. Показники доходності

1

Загальний рівень

Рентабельності (К1)Рзр = Пб / Дох

Розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн. доходу (Дох)

2

Чиста процентна

Маржа (К2)ЧПМ = (Д% -В%) /

/ Азаг


Здатність банку отримувати прибуток від різниці процентних доходів (Д%) та процентних

витрат (В%)3

Чистий спред

ЧС = Д%/ КВ – В%/

/ Дпп


Розкриває рівень доходності активів від процентних операцій, де Дпп – підпроцентні депозити,

КВ – кредитні вкладення4

Коефіцієнт операційного доходу

Код = Доп / Азаг

Рівень операційного доходу (Доп) в загальних

активах банку5

Коефіцієнт процентного доходу (К3)

Кпд = Д% / Азаг

Характеризує доходність традиційної банківської діяльності; оптимально: 9-10%

6

Доходність активів (К4)

Кда = Дох / Азаг

Рівень доходів банку (Дох) у його загальних

вимогах (Азаг)7

Продуктивність праці

Кп = Дох / КП

Співвідношення доходів і середньорічної кількості працівників (КП) - показує рівень доходу на 1 працівника

ІІ. Показники рівня витрат

8

Витратність активів (К5)

Ква = В / Азаг

Відношення загальних витрат (В) до активів банку - вартість 1 одиниці активів

9

Коефіцієнт дієздатності (К6)

Кд = В / Дох

Рівень витрат на 1 гривню доходів банку

10

Рівень витрат на 1

гривню прибутку (К7)Квпр = В / ЧП

Співвідношення витрат банку до суми чистого прибутку (ЧП)

11

Рівень витрат на 1

працівникаКвоп = В / КП

Співвідношення витрат до загальної кількості працівників – видатність роботи працівників

ІІІ. Показники рентабельності по чистому прибутку

12

Рентабельність активів (К8)

Ра = ЧП / Азаг

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів банку

13

Рентабельність доходних активів (К9)

Рда = ЧП / Ад

Рівень окупності чистим прибутком середньорічних доходних активів (Ад )

Продовження таблиці Е.1№п/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Економічний зміст

14

Рентабельність загального капіталу (К10)

Рк = ЧП / К

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного загального капіталу (К)

15

Рентабельність статутного капіталу (К11)

Рск = ЧП / Кст

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу (Кст)

16

Рентабельність діяльності по витратах (К12)

Рв = ЧП / В

Рівень окупності чистим прибутком всіх витрат банку

17

Рентабельність доходів (К13)

Рд = ЧП / Дох

Рівень прибутку на одиницю доходів банку

18

Продуктивність праці середньорічного працівника

Рппп = ЧП / КП

Відношення чистого прибутку до середньорічної кількості працівників - рівень окупності

чистим прибутком одного працівника


Додаток Ж


Таблиця Ж.1 – Фінансові показники коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан та ефективність діяльності банку [10]

№ п/п

Найменування показника

Алгоритм визначення та економічний зміст показника

1

Індекс «чистого» капіталу (ФП1)

Розраховується як співвідношення суми балансового капіталу, позитивного сальдо неякісних активів, сформованих резервів під активні операції до чистих активів банку. Значення даного показника у певній мірі відображає рівень достатності капіталу банку.

2

Іммобілізація активів

(ФП2)


Розраховується як співвідношення довгострокових вкладень, зокрема й основних засобів до балансового капіталу банку. Значення даного показника, з однієї сторони відображає рівень захищеності капіталу основними засобами банку, а з іншої, свідчить про величину іммобілізації активів, що в загальному впливає на зниження рівня рентабельності активів банку.

3

Коефіцієнт поточної

ліквідності (ФП3)Розраховується як співвідношення високоліквідних активів, державних цінних паперів до зобов’язань банку “до запитання”.

4

Коефіцієнт короткострокової

ліквідності (ФП4)Визначається як співвідношення суми високоліквідних активів, державних цінних паперів, коштів залучених на міжбанківському ринку до чистих активів.

5

Коефіцієнт співвідношення

дохідних активів і платних пасивів (ФП5)Якщо значення даного показника менше 1, то відповідно виникає ймовірність виникнення проблеми забезпечення такого рівня дохідності, який би був достатнім для виконання зобов’язань по платним пасивам у довгостроковому періоді.

6

Коефіцієнт забезпеченості кредитів (ФП6)

Розраховується як співвідношення вартості отриманого та наданого забезпечення за кредитними операціями до загальної кредитної заборгованості банку (балансової та позабалансової).

7

Коефіцієнт резервування

під кредитні операції

(ФП7)


Визначається як співвідношення сформованих резервів під кредитні операції до загального обсягу кредитного портфеля.

8

Коефіцієнт балансової

кредитної заборгованості

(ФП8)


Розраховується як відношення кредитної заборгованості до загальної кредитної заборгованості – балансової та позабалансової.

9

Рентабельність активів

(ФП9)


Розраховується як співвідношення чистого прибутку до загальних активів банку. Визначає рівень окупності чистим прибутком середньорічних загальних активів банку.

10

Рентабельність

балансового капіталу

(ФП10)


Розраховується як співвідношення чистого прибутку та власного капіталу банку. Визначає рівень окупності чистим прибутком середньорічного власного капіталу банку.

11

Дохідна маржа (ФП11)

Визначається як співвідношення чистого прибутку та доходу банку.

Продовження таблиці Ж.1

№ п/п

Найменування показника

Алгоритм визначення та економічний зміст показника

12

Мультиплікатор капіталу

(ФП12)


Розраховується як відношення чистих активів до балансового капіталу банку. Даний показник відображає загальний рівень фінансових ризиків банку.

13

Коефіцієнт співвідношення

процентних витрат і

процентних доходів

(ФП13)


Високе значення даного показника, як правило призводить до зниження чистої процентної маржі і може свідчити про високий рівень відсоткового ризику та ризику ліквідності.

14

Чиста процентна маржа

(ФП14)


Розраховується як співвідношення чистого процентного доходу і активів, що приносять дохід.

15

Процентний спред (ФП15)

Розраховується як різниця між середнім рівнем відсотків, отриманих на дохідні активи, і середнім рівнем відсотків, сплачених за зобов’язаннями банку.

16

«Фінансовий важіль»

(ФП16)


Даний показник свідчить про ефективність використання банком залученого капіталу, а також про позитивний чи негативний вплив «фінансового важеля» на рентабельність активів та капіталу можна судити по знаку та величині даного параметра.

Додаток И


Етап І. Обробка первинної інформації експертами:

  • отримання експертних бальних або кількісних оцінок – побудова матриці;

  • експертне впорядкування досліджуваних об’єктів за рівнем збільшення

(зменшення) якості критерію, що досліджується;

  • побудова булевої матриці парних порівнянь.

Етап IІ. Визначення кінцевих переваг:

Етап IIІ. Формування оцінної функції:

  • метод «ідеального банку»;

  • метод регресійних залишків;

  • метод однорідних класів;

Етап IV. Формування інтегрального рейтингу:

  • метод історичної симуляції;

  • метод «varians-covarians» (коваріаційна матриця);

  • метод Монте-Карло (моделювання випадкової величини).


Рисунок И.1 – Етапи та методи формування рейтингового оцінювання фінансової стійкості банку [35], [36]


Додаток К
Загрози не фінансового сектору

Загрози фінансового сектору


Системна (ріст цін на сировину)

Одинична (дефолт компанії)


Системна (склад біржового індексу)

Одинична (дефолт банка)
Уражені сектори економіки

Державний сектор

Корпоративний сектор

Домогосподарства


Банки

Небанківські інститути

Ринкова інфраструктура

Кредитний ризик

Ризик ліквідності

Ринковий ризик

Ефект зараження

Інші ризикиЗворотній ефектВплив на банки


Обсяг власного капіталу

Обсяг прибутку

Рисунок К. 1 – Логічна блок-схема побудови моделей стрес-тестування банків [34]

Додаток Л
Загальні збори акціонерів банку

Спостережна рада

банку

Правліннябанку

Служба


внутрішнього аудиту

Ревізійна комісія

Казначейство

Бек-офіси

Фронт-офіси

Підрозділ ризик-менеджменту

КУАП

Кредитний комітетРисунок Л.1 – Організаційна структура управління фінансовою стійкістю банку (складено автором на основі [17], [21] )
Додаток М
Таблиця М.1 – Показники аналізу ступеня стійкості банківської системи [55]

п/п


Назва індикатора

Методика розрахунку

Співвідношення між коефіцієнтами росту

Вагові коефіцієнти

Оцінка ефективності

0,1

1.

Рентабельність капіталу∆ЧП>∆ВК

0,33

2.

Рентабельність активів∆ЧП>∆А

0,67

Оцінка ліквідності

0,2

3.

Частка стійкої депозитної бази у сукупних зобов’язаннях, за виключенням міжбанківських позик∆Дстр>∆Зоб-МБП

0,33

4.

Ступінь довіри до банківської системи∆Дстр>∆Двим

0,67

Аналіз достатності капіталу

0,4

5.

Співвідношення капіталу і активів∆ВК>∆Ач

0,33

6.

Співвідношення капіталу і зобов’язань∆ВК>∆Зоб

0,67

Аналіз ризиковості

0,3

7.

Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі∆Кп<∆К

0,33

8.

Стійкість до кредитного ризику∆Рез>∆Кп

0,27

9.

Частка кредитів в іноземній валюті в кредитному портфелі∆Кіноз<∆К

0,20

Продовження таблиці М.1п/п


Назва індикатора

Методика розрахунку

Співвідношення між коефіцієнтами росту

Вагові коефіцієнти

10.

Оцінка валютного ризику залучення коштів нерезидентів∆Ст>∆Зн

0,13

11.

Якість активів∆А> ∆Аінші

0,07

Додаток Н


Таблиця Н.1 − Динаміка та структура пасивів АТ «Ощадбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.

Пасиви

На

1.01.2012На

1.01.2013На

1.01.2014Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис. грн.

Пи-тома вага,

%


сума, тис. грн.

Пи-тома вага,

%


сума, тис. грн.

пи-тома вага,

%


в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

на

1.01.2013на

1.01.2014на

1.01.2013на

1.01.20141.Зобов'язання

56 321 499

76,14

67 877 389

78,93

83 112 579

80,25

11 555 890

15 235 190

26 791 080

120,52

122,45

147,57

2. Власний капітал

17646979

23,86

18118147

21,07

20455511

19,75

471 168

2 337 364

2 808 532

102,67

112,90

115,92

Усього пасивів

73 968 478

100

85 995 536

100

103568090

100

12 027 058

17 572 554

29 599 612

116,26

120,43

140,02
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка