«аналіз фінансової стійкості банку»Сторінка5/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.76 Mb.
#10443
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 • Про бухгалтерський облік і фінансову звітність [Електронний ресурс] : Верховна Рада Ураїни; Закон від 16.07.1999 № 996- XIV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14. – Заголовок з екрану.

 • Про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банками України [Електронний ресурс] : Національний банк; Постанова, Інструкція від 24.10.2011 № 373. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11. – Заголовок з екрану.

 • Банківський менеджмент: питання теорії та практики [Текст] : монографія / [О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c. . – ISBN 978-966-8958-70-0.

 • Сенченко, О.С. Стрес-тестування як інструмент посилення банківської безпеки [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_4/Senchen.pdf.

 • Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS [Електронний ресурс] : Національний банк; Положення від 08.05.2002 № 171. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02/page. - Заголовок з екрану.

 • Методологія рейтингової оцінки комерційного банку [Електронний ресурс] / Кредит Рейтинг. - Режим доступу : http://insurancebiz.org/upload/doc/ methodology_banks.pdf. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Алимов С. О. Основні засади стрес-тестування в комерційному банку [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal//soc_gum/Suek/2011_6/Alym.pdf .

 • Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] / Джозеф Синки-мл. ; пер. с англ. А. Левинзон. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с. – ISBN 5-9614-0344-0.

 • Леонов, С.В. Фінансовий аналіз: теорія і практика [Текст] : навч. посіб / С.В. Леонов. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 318 с.

 • Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: затверджене постановою Правління НБУ від 02.06.2009 № 315. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-09.

 • Проблеми управління ресурсами банку в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,2,38633-Problemy-upravleniya-resursami-banka-v-sovremennyh-usloviyah.html.

 • Бобиль В., Соловей М. Сек'юритизація банківських активів у контексті управління портфельним кредитним ризиком//Вісник Національного банку України.-К., 2010.- №1. -С. 22-25.

 • Ходачник, Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере [Електронный ресурс]. – Режим доступа: www.manage. ru/press/management /2001.

 • Житний, П.Є. Світова практика стрес-тестування у банках України [Електронний ресурс] : / П.Є. Житний, С. М. Шаповалова, Г. М. Карамишева// НБУ ім. Вернадського. – 2011. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2011_1/30_03_08.pdf.

 • Єріс, Л. М. Комплексний аналіз якості активів банку [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1352/1/ BANK%20ASSETS.pdf.

 • Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] / Джозеф Синки-мл. ; пер. с англ. А. Левинзон. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с. – ISBN 5-9614-0344-0.

 • Sellers, Bob L. Capital Formation Strategies [Text] / Sellers, Bob L. // Independent Banker. – 1990. – March. – Р. 50–56.

 • Кулаков А. Е. Управление активами и пассивами банка [Текст] / А. Е. Кулаков // Финансы и кредит. – 2002. – № 17 (107). – С. 2–16.

 • Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: підручник / Л. О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. – ISBN 966-574-626-Х.

 • Шаркаді Н. В. Управління банківськими ризиками як основа формування залучених ресурсів банків [Текст] / Н. В. Шаркаді // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 5 (35). – С. 45–53.

 • Аналітичний оглад банківської системи України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_IV_kv_2012.pdf.

 • Аналітичний оглад банківської системи України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_IV_kv_2011.pdf.

 • Аналітичний оглад банківської системи України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_IV_kv_2010.pdf.

 • Аналітичний оглад банківської системи України за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_IV_kv_2009.pdf.

 • Жулінська К. М. Сигнально-індикативна модель оцінки стабільності банківської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10071.

 • Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт НБУ – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

 • Річний звіт АТ «Ощадбанк» за 2011 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». – Режим доступу: http://www.oschadnybank.com/upload/iblock/5ed/5ed11c3022a903d4343fe1d8dd9b4d9e.pdf.

 • Річний звіт АТ «Ощадбанк» за 2012 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». – Режим доступу: http://www.oschadnybank.com/upload/iblock/b7d/b7dcfe3b2b2901900c704ca0e8542901.pdf.

  ДОДАТКИ


  Додаток А
  Таблиця А.1 – Систематизація підходів щодо визначення категорії «фінансова стійкість банку»

  Підходи

  Автори

  Визначення фінансової стійкості комерційного банку

  Процесний

  Крухмаль О. В.

  Це найбільш фундаментальне поняття, що відображає проблеми та тенденції розвитку банківського сектору

  Живалов В. Н.

  Це здатність в динамічних умовах ринкового середовища чітко та оперативно виконувати свої функції, забезпечувати надійність вкладів юридичних і фізичних осіб та своїх зобов’язань з обслуговування клієнтів

  Системний

  Шелудько Н.

  Це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів і ризиків повноцінно виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища

  Вартісний

  Пантелєєв В. П., Халява С. П.

  Своєрідне перевищення доходів над витратами

  Масленченков Ю. С.

  Залежність від відповідності діяльності банку нормативним узагальнюючим показникам, які синтезують характеристики економічних складових стійкості

  Шеремет А. Д.,

  Негашев Е. В.  Різниця реального власного капіталу й статутного капіталу

  Цільовий

  Дробязко А.,

  Матвейчик Є.  Збалансованість портфелей активів і пасивів, якість кредитно-інвестиційного портфеля й кількістю обслуговуваних клієнтів

  Тен В. В.

  Якістний стан банків, при якому реалізується досягнення й зміцнення надійності, постійності та довіри, а також несхильність до руйнування

  Юданов А. Ю.

  Стабільність, яка демонструє здатність перебувати в привілейованому, відносно менш уразливому становищі під час криз і здатність їх переборювати

  Додаток Б
  Фактори впливу на фінансову стійкість банку
  зовнішні

  внутрішні


  організаційні

  мегарівень
  • стан світової економіки та політична стабільність в цілому

  • міжнародна інвестиційна позиція країни

  • МСБО, МСФЗ

  • стан розвитку технологій у фінансовому секторі

  • кадрова політика

  • якість корпоративного управління

  • якість систем внутрішнього контролю

  • маркетингова складова

  • якість системи ризик-менеджменту

  • інноваційна складова


  макрорівень
  1. політичні фактори

  • стабільність внутрішньополітичної ситуації

  • правова захищеність

  1. соціальні фактори

  • демографічна ситуація в країні

  • рівень фінансової грамотності, культури, довіри населення

  1. економічні фактори

  • валютна складова

  • бюджетна складова

  • монетарна складова  технологічно-інформаційні   1. рівень застосування новітніх технологій

   2. рівень інформаційних систем

  фінансові  1. ресурсна складова

  • капіталізація

  • структура фондування

  1. складова активів

  2. рівень ризиків

  3. стабільність фінансових результатів

  • прибутковість

  • рентабельність

  • ліквідність

  мікрорівень


  1. грошово-кредитна політика НБУ

  2. розвиток банківської інфраструктури

  3. кон’юнктура фінансового ринку  Рисунок Б.1 – Ключові фактори та середовища впливу на фінансову стійкість банку (складено автором на основі [11], [12], [13])

  Додаток В
  Таблиця В.1 – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників оцінки економічного потенціалу і ділової активності банку [23]

  №п/п

  Назва показника

  Алгоритм розрахунку

  Економічний зміст

  а) в частині пасивів

  1

  Коефіцієнт активності

  залучення ресурсів (К1)  Казр = З / П

  Частка залучених коштів (З) у загальних пасивах (П); оптимально: 80-85%

  2

  Коефіцієнт активності

  залучення міжбанківських кредитів (К2)  Казмк = МБКз / П

  Питома вага залучених міжбанківських кредитів (МБКз) у загальних пасивах

  3

  Рівень міжбанківських

  кредитів у зобов’язаннях (К3)  Кмкз = МБКз / З

  Показує залежність банку від зовнішніх джерел фінансування; оптимально: до 30%

  4

  Коефіцієнт активності

  залучення строкових

  депозитів (К4)


  Казд = Дстр / П

  Питома вага строкових депозитів (Дстр) у загальних пасивах

  5

  Рівень депозитів у зобов’язаннях (К5)

  Кдз = Дстр / З

  Характеризує зростання стабільності ресурсної бази; оптимально: 10-30%

  6

  Рівень використання

  залучених коштів в доходні активи (К6)  Квза = Ад / З

  Співвідношення доходних активів (Ад) і залучених коштів

  7

  Рівень використання

  залучених коштів в

  кредитні вкладення (К7)


  Квзк = КВ / З

  Показує долю вкладень залучених коштів в кредитний портфель банку (КВ)

  8

  Коефіцієнт активності

  використання строкових

  депозитів у кредитний

  портфель (К8)  Кавдк = КВ / Дстр

  Співвідношення кредитних вкладень

  до строкових депозитів  б) в частині активів

  1

  Коефіцієнт доходних

  Активів (К9)  Кда = Ад / Азаг

  Частка активів, що приносять дохід (А) у загальних активах (Азаг)

  2

  Коефіцієнт кредитної

  Активності (К10)  Ккра = КВ / Азаг

  Показує частку активів, що розміщена в кредити (КВ); оптимально: 65-75%

  3

  Коефіцієнт інвестиційної

  Активності (К11)  Кіа = ІВ / Азаг

  Питома вага інвестиційних вкладень (ІВ) в загальних активах

  4

  Коефіцієнт робочих

  Активів (К12)  Кра = Ар /Азаг

  Частка робочих активів (Ар) в активах, що служить для погашення зобов’язань і отримання доходів

  5

  Коефіцієнт матеріалізованих активів (К13)

  Кма = Ак / Азаг

  Розкриває долю вкладень в матеріально-технічне забезпечення (Ак)

  Додаток Г
  Рисунок Г.1 – Алгоритм розрахунку та економічний зміст показників капітальної стійкості [23]

  №п/п

  Назва показника

  Алгоритм розрахунку

  Економічний зміст

  Оптимальне значення

  1

  Коефіцієнт надійності (К1)

  Кн = К / Зк

  Співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (Зк) – означає рівень залежності банку від залучених коштів

  >=5%

  2

  Коефіцієнт фінансового важеля (К2)

  Кфв = З / К

  Співвідношення зобов’язань банку (З) до капіталу – розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку

  20 : 1

  3

  Коефіцієнт участі капіталу у формуванні активів (К3)

  Кук = К / Азаг

  Співвідношення власного капіталу і активів (Азаг)– розкриває достатність сформованого капіталу в активізації та покритті різних ризиків

  >= 10%

  4

  Співвідношення статутного і балансового

  Капіталу (К4)  Кстб = Кст / К

  Співвідношення статутного капіталу банку (Кст) до балансового власного капіталу (К) – характеризує залежність банку від його засновників

  15-50%

  5

  Коефіцієнт

  концентрації

  власного капіталу (К5)


  Кк = К / П

  Співвідношення капіталу-брутто, тобто балансового капіталу, до пасивів банку (П) - визначає рівень капіталу в структурі загальних пасивів

  10-15%

  6

  Коефіцієнт

  захищеності

  власного капіталу (К6)


  Кзк = Ак / К

  Співвідношення капіталізованих активів/основних фондів (Ак) і власного капіталу – показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно)

  9-10%

  7

  Коефіцієнт

  захищеності

  доходних

  активів


  Кзда = (К-Ан-Зб)/Ад

  Є сигналом про захист доходних активів (Ад), що чутливі до зміни процентних ставок, мобільним власним капіталом; де Ан – недоходні активи,

  Зб - збитки  Позитивне

  8

  Коефіцієнт

  мультиплікатора капіталу (К7)  Кмк = А / Ка

  Ступінь покриття активів банку (А) акціонерним капіталом (Ка)

  12-15%

  9

  Співвідношення капіталу до депозитів (К8)

  Ккд = К / Д

  Вказує, яка частина депозитів (Д) захищена власним капіталом банку

  15-20%

  Додаток Д


  Таблиця Д.1 – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ліквідність балансу та платоспроможність банку [23]

  №п/п

  Назва показника

  Алгоритм розрахунку

  Економічний зміст

  Показники ліквідності

  1

  Коефіцієнт миттєвої

  ліквідності  Кмл =

  = (Ккр + Кк) /Дп  Можливість банку погашати живими грошима з коррахунків (Ккр) і каси (Кк) поточні зобов’язання (Дп)

  2

  Коефіцієнт загальної

  ліквідності  Кзл = Азаг / З

  Максимальна можливість банку в погашенні зобов’язань всіма активами;оптимально: >100%

  3

  Коефіцієнт співвідношення високоліквідних

  і робочих активів  Квра = Авл / Ар

  Частка високоліквідних активів (Авл) в робочих; оптимально: 20-25%

  4

  Коефіцієнт спів відношення високоліквідних і загальних активів

  Квза = Авл /Азаг

  Частка високоліквідних активів у загальних активах банку; оптимально:15-20%

  5

  Коефіцієнт ресурсної

  ліквідності зобов’язань  Крлз = Ад / З

  Забезпечення доходними активами банку (Ад) його загальних зобов’язань

  6

  Коефіцієнт структурного співвідношення

  вкладів


  Кссв = Дп / Дстр

  Стабільність депозитної бази та зменшення потреби банку в ліквідних коштах

  Показники платоспроможності

  1

  Коефіцієнт потенційної платоспроможності

  Кпп =

  (К+Д+МБКз)

  (Кст+Д )


  Здатність банку повернути кошти кредиторам і акціонерам (Кст)

  2

  Коефіцієнт зовнішнього боргу

  Кзб =

  (З – Д + МБКз)

  (Д + МБКз)


  Масштабність швидкого повернення зовнішнього боргу кредиторам

  3

  Коефіцієнт трансформації залучених ресурсів

  Ктзр =

  = (З - Ад) / З  Показує, яка частина залучених коштів використовується для поточних платежів

  4

  Коефіцієнт платоспроможності (адекватності) регулятивного капі

  талу


  Кпк = РК / Азв

  Здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями

  Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
  123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
  123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
  123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка