«аналіз фінансової стійкості банку»


Рисунок 3.5 – Динаміка основних складових витрат АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грнСторінка4/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.76 Mb.
#10443
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Рисунок 3.5 – Динаміка основних складових витрат АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн.

Таким чином, ми бачимо, що доходи банку зростали швидшими темпами ніж його витрати, що і призвело до збільшення прибутку банку. на 147 793 тис. грн. або на 22,84 %, що є позитивним для діяльності банку.

Як свідчать наведені дані, менеджмент АТ «Ощадбанк» в сфері активно-пасивних операцій та процентних доходів і витрат протягом 2011-2013 рр. був достатньо позитивним.

Ефективність діяльності банку показує максимальний розмір прибутку при встановленому рівні ризику. Для кожної банківської установи буде свій рівень економічної ефективності, який залежатиме від обраної стратегії. В зв'язку для якісної оцінки ефективності АТ «Ощадбанк» проведемо аналіз коефіцієнтів ефективності, результати розрахунку яких представлені в табл.О.4


Протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна динаміка показника прибутковості статутного капіталу. За період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року його абсолютний приріст становить 0,45%. Незважаючи на підвищення рівня рентабельності статутного капіталу, його значення залишається досить низьким.

Можна зробити висновки, що прибутковість статутного капіталу за період збільшилася з 4,84 % до 7,18 %, що говорить про зростання рівня окупності чистим прибутком середньорічного статутного капіталу. Таке збільшення пов’язано із збільшенням у 2013 р. статутного капіталу і зростанням прибутку. Для прибутковості балансового капіталу характерна така ж тенденція як і для статутного: за період його прибутковість зросла на 1,77 п.п. і на 01.01.2014 склала 5,89 %, що свідчить про збільшення рівня окупності балансового капіталу за рахунок чистого прибутку.

Чиста процентна маржа банку протягом всього аналізованого періоду має додатне значення, тобто банк здатний утворювати чистий процентний дохід, використовуючи загальні активи. Чиста процентна маржа за досліджуваний період збільшилася з 16,74 % у 2011 р. до 18,11 % у 2013 р.. Даний показник розкриває не тільки рівень дохідності активів від процентної різниці, а й характеризує ефективність контролю банку за дохідними активами і дешевими ресурсами, саме тому зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління. Чистий спред за період збільшився на 6,74 п.п., що показує не тільки підвищення рівня дохідності від процентних операцій, а й характеризує, яка різниця склалася між ціною придбання ресурсів і ціною від розміщення їх в активи (переважно в кредитний портфель).

Зростання за результатами 2012 р., в порівнянні з даними 2011 р., як прибутку від операцій на одного працівника банку є позитивним моментом в діяльності, оскільки підвищується ефективність управління банком. В той час, як зниження даного показника за результатами 2013 р., в порівнянні з даними 2012 р., свідчить про зниження ефективності управління банком. Показник рентабельності доходів банку показує, що за результатами 2013 р. 0,08 грн. доходу банку використовується на формування чистого прибутку, що на 0,03 грн. більше ніж в 2012 р.

Для підвищення загальної ефективності діяльності АТ «Ощадбанк» необхідно провести такі заходи: диверсифікувати джерела отримання доходів, зменшивши залежність банку від процентного доходу; збільшити масштаби та обсяги операцій з клієнтами, пов’язаними з одержанням комісійних доходів, оскільки саме вони є найбільш ефективними; раціоналізувати структуру витрат, знизивши розмір загально адміністративних витрат та витрат на персонал до необхідних.

Підсумовуючи аналіз всіх вищенаведених показників діяльності АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, можна охарактеризувати його фінансовий стан як добрий, про що свідчить поступове зростання таких показників як обсяг власного капіталу;обсяг зобов’язань;обсяг чистого прибутку банку.

3.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку АТ «Ощадбанк»

У процесі аналізу діяльності банку недостатньо виявити суму власного капіталу банку. Необхідно дослідити чи достатньо даних коштів для нормального функціонування банку, захисту інтересів його клієнтів. В зв'язку з цим, виникає необхідність здійснити оцінку фінансової стійкості банку (табл. П.1).

Отже, достатність капіталу банку можна визначити на основі коефіцієнтів фінансової стійкості. Коефіцієнт надійності – показує рівень залежності банку від залучених коштів. На основі даних таблиці П.1 можна зробити висновок, що коефіцієнт надійності банку за період зменшився на 0,0672 і на 01.01.2013 р. склав 0,2669. Так як рекомендоване значення даного показника – 0,25-0,30, то ,не зважаючи на спад даного показника, фінансова стійкість банку залишається достатньо високою.

Коефіцієнт фінансового важелю за 2011-2013 рр. зріс на 0,8715; він є оберненим до коефіцієнту надійності банку і у 2013 р. досяг значення 4,0631. Зростання цього показника свідчить про покращення ділової активності банку і в той же час про підвищення фінансової стійкості.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів характеризує загальний рівень фінансування активів за рахунок власного капіталу, тобто скільки грошових одиниць капіталу припадає на 1 грн. активів,значення цього коефіцієнта має бути не менше 0,04. Даний показник на протязі усього періоду перевищує дане значення, за 2011-2013 рр. він зменшився на 0,0411, так що на 01.01.2014 р. він склав 0,1975.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу показує стрибкоподібний характер. Даний коефіцієнт вказує на частину капіталу, яка розміщується в нерухомість. Станом на 01.01.2014 він склав 13,33%.

Відповідно до даних, наведених в річних звітах АТ «Ощадбанк» протягом аналізованого періоду банк дотримувався встановлених економічних нормативів достатності капіталу.

В цілому фінансова стійкість банку є достатньо високою, так як усі розраховані коефіцієнти перевищують нормативні значення.

Ділова активність банку характеризується його спроможністю залучати кошти та ефективністю і раціональністю їх розміщення. Показники ділової активності дають змогу інтерпретувати стан і використання банком економічного потенціалу, тобто наявних і прихованих можливостей, і вагомість взятих на себе ризиків господарювання (табл. П.2).

Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів за даними станом на 01.01.2014 р. складає 0,8025, при оптимальному його значенню 0,70, що свідчить занадто високу активність банку щодо залучення ресурсів, високу ризиковість банківської діяльності.

Також позитивним моментом в діяльності банку є зниження міжбанківських кредитів в загальному обсязі пасивів банку, оскільки протягом аналізованого періоду значення коефіцієнта активності залучення міжбанківських кредитів зменшилося на 0,0181 і станом на 01.01.2014 р. складає 0,1843.

В цей же час банк уповільнює діяльність, спрямовану на залучення строкових депозитів, значення даного показника знизилось за аналізований період на 0,0069 і за результатами 2013 р. становило 0,2014. Коефіцієнт активності використання залучених і запозичених коштів зменшився на 0,0337 за аналізований період.

Коефіцієнт рівня доходних активів АТ «Ощадбанк» показує, що ефективність використання активів – достатня, оскільки при оптимальному рівні 70-80 % для даного банку показник складає 81-89%. Позитивним моментом є зростання даного показника, що відбувається за рахунок нарощення обсягів доходних активів. Якщо банк і надалі вестиме таку політику, тобто нарощуватиме доходні активи, то підвищуватиметься і ефективність їх використання.

За результатами діяльності 2010 та 2012 рр. кредитна активність банку постійно знижується. Станом на 01.01.2014 р. даний показник склав приблизно 50%, що при оптимальному значенні 65-75% є наднизький. Подальше зниження даного показника може призвести до недостатнього використання джерел фінансування у процесі формування прибуткових активів, та обмежити прибутковий потенціал.

Для даного банку характерна низька інвестиційна активність дохідні активи. Тому як один з шляхів диверсифікації діяльності банк може використати інвестиційну діяльність.

Позитивним фактором у діяльності банку, що зменшив потребу в формуванні значних обсягів резервів, є зниження рівня проблемних активів протягом періоду, що аналізується, до 0,1339, але його значення залишається достатньо високим та може негативно впливати на прибутковість та фінансову стійкість банку.

Здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів характеризують показники ліквідності .

Проаналізуємо наскільки банк виконує встановлені показники ліквідності (табл. П.3).

На основі даних таблиці С.3, можна зробити висновки, що коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н4) на 01.01.2014 року у порівнянні з даними на 01.01.2012 р. зріс на 4 % і склав 18 %, що говорить про здатність банка забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів лише на 18 %. Таке значення коефіцієнта не перевищує мінімальне нормативне значення – не менше 20 %, тобто банк не дотримується нормативу Національного банку України.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Н5 – нормативне значення не менше 40 %) протягом всього досліджуваного періоду перевищував нормативне значення: на 01.01.2012 р. він складав 51 %, а вже на 01.01.2013 р значення коефіцієнта дещо зменшилося на 1 % і досягло 50 %. Перевищення значення даного коефіцієнту над нормативом говорить про збалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку.

Що стосується коефіцієнту короткострокової ліквідності (Н6 – нормативне значення не менше 60 %), то його значення також впродовж всього досліджуваного періоду перевищувало нормативне значення НБУ, що говорить про здатність банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів. За аналізований період значення коефіцієнту зросло на 13 % і склало 96 %.

Коефіцієнт відношення високоліквідних активів до робочих активів за весь досліджуваний період перевищував норматив (не менше 20 %) , за період значення даного коефіцієнта збільшилося на 46,15 %. Це свідчить про те, що питома вага високоліквідних активів у робочих активах банку є достатньою.

На основі даних коефіцієнтів можна зробити висновок, що вони майже усі за досліджуваний період перевищували нормативні значення. Однак таку ситуацію не можна вважати цілком позитивною, так як значне перевищення банком нормативних значень коефіцієнтів свідчить про те, що банк працює дуже обережно, а тому занадто багато своїх коштів вкладає у високоліквідні активи, які зазвичай є менш дохідними, ніж активи з більшим строком вкладення коштів. Отже, банк з погляду отримання доходу неефективно використовує запозичені на ринку фінансові ресурси. Тому необхідним є приділяти більшу увагу з боку керівництва до даного питання.

Висновки до розділу 3

За результатами аналізу зроблено наступні висновки.

Наразі банк має достатній розмір капіталу банку, але зважаючи на менші темпи його зростання порівняно з активами та зобов’язаннями та граничне значення показників фінансової стійкості, банку доцільно розробити комплекс заходів щодо його капіталізації.

Протягом аналізованого періоду відбулося зростання обсягів як власного капіталу, так і зобов'язань банку. Протягом аналізованого періоду банк отримував прибуток.

Зростання обсягів активів банку за період аналізу було зумовлено зростанням коштів обов’язкових резервів банку в НБУ, торгових цінних паперів, кредитів та заборгованості клієнтів, відстрочених податкових активів, основних засобів та нематеріальних активів, інших фінансових та інших активів.

Ресурсна база банку достатньо диверсифікована, залежність банку від коштів, отриманих з одного джерела, відсутня.

Активи банку достатньо диверсифіковані, але недоліком є те, що в банку дохідні активи сконцентровані в кредитному портфелі, що може призвести до зростання рівня ризику діяльності банку в разі погіршення кредитоспроможності позичальників. Первинні та вторинні резерви ліквідності достатні для виконання всіх зобов’язань банку.

Менеджмент АТ «Ощадбанк» в сфері активно-пасивних операцій та процентних доходів і витрат протягом 2011-2013 рр. був достатньо позитивним, що підтверджується зростання протягом періоду дослідження показників чистої процентної маржі та дохідності активів. Загальна ефективність діяльності АТ «Ощадбанк» дещо підвищилась, про що свідчить збільшення рівня показників рентабельності, обраних для аналізу.

Для підвищення загальної ефективності діяльності АТ «Ощадбанк» необхідно провести такі заходи: диверсифікувати джерела отримання доходів, зменшивши залежність банку від процентного доходу; збільшити масштаби та обсяги операцій з клієнтами, пов’язаними з одержанням комісійних доходів, оскільки саме вони є найбільш ефективними; раціоналізувати структуру витрат, знизивши розмір загально адміністративних витрат та витрат на персонал до необхідних.

Показники ліквідності знаходяться в допустимих межах і протягом періоду дослідження значно покращилися.

Надійність банку достатня, активність банку щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку знижується, активи в достатньому обсязі покриваються статутним капіталом.

Банк протягом всього аналізованого періоду виконував обов’язкові економічні нормативи, встановлені Національним банком України.

Висновки

Проаналізувавши декілька підходів до трактування поняття «фінансова стійкість банку», отримано, що фінансова стійкість банку – це інтегральний, динамічний показник, який є складовою загальної стійкості банку і характеризує здатність банку протидіяти негативним екзогенним та ендогенним факторам за допомогою підтримання ліквідності, платоспроможності та прибутковості на достатньому для цього рівні.

На основі узагальнення визначення було визначено, що стійкість банку є комплексним поняття і складається з наступних складових:


 • капітальна стійкість банку;

 • комерційна стійкість банку;

 • організаційна стійкість банку;

 • фінансова стійкість банку;

 • функціональна стійкість банку.

Проаналізовано чинники, які здійснюють вплив на фінансову стійкість банку та детально розглянуто складові внутрішніх та зовнішніх факторів.

Визначено умови забезпечення фінансової стійкості банків.

Здійснення аналізу фінансової стійкості банку поділено на три рівні – стратегічний, тактичний та оперативний, для кожного з яких визначено коло суб’єктів.

Обґрунтовано зв'язок аналізу фінансової стійкості банку з різними ланками управління. Розглянуто методики, які застосовуються для проведення аналізу фінансової стійкості.

Визначено задачі, які постають перед кожним з суб’єктів при здійсненні аналізу фінансової стійкості банку, а також інформаційне забезпечення необхідне для аналізу фінансової стійкості банку.

Запропоновано удосконалену методику аналізу фінансової стійкості банку. Проведення аналізу фінансової стійкості банку на основі запропонованої методики дає можливість виявити причини структурних зрушень показників діяльності банку в динаміці, а також які саме фактори призвели до зрушень кожного окремого показника та як це відобразилося на діяльності банку загалом.

Визначено основні шляхи підвищення рівня фінансової стійкості банку.

Обґрунтовано залежність рівня фінансової стійкості банку від обсягів ризиків, які здійснюють вплив на даний банк. Визначено перелік ризиків та наслідки їх виникнення для фінансової стійкості банку. Описано шляхи мінімізації ризиків, за рахунок п’яти основних методів.

Визначено перелік дій, які повинні здійснити органи державної влади, НБУ та комерційні банки, з метою підвищення рівня фінансової стійкості банків.

Проаналізовано сучасний стан фінансової стійкості банківської системи України. Визначено, що стан фінансової стійкості банківської системи покращується, проте дана позитивна тенденція має стрибкоподібний, коливальний характер, що зобов’язує банки до виваженого нарощення активних операцій та посиленої уваги до дотримання показників надійності.

Проведений аналіз фінансового стану АТ «Ощадбанк» за останні три роки, базуючись на використанні даних опублікованої звітності банку, а також інших джерел офіційної інформації про його діяльність.

На основі проведеного аналізу виявлено, що протягом аналізованого періоду відбулося зростання обсягів як власного капіталу, так і зобов'язань банку. Зростання обсягів активів банку за період аналізу було зумовлено зростанням коштів обов’язкових резервів банку в НБУ, торгових цінних паперів, кредитів та заборгованості клієнтів, відстрочених податкових активів, основних засобів та нематеріальних активів, інших фінансових та інших активів.

Протягом аналізованого періоду банк отримував прибуток.

Надійність банку достатня, активність банку щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку знижується, активи в достатньому обсязі покриваються статутним капіталом.Не дивлячись на те, що розраховані основні показники ліквідності свідчать про дотримання банку протягом 2011-2013 рр. нормативних вимог НБУ щодо ліквідності, керівництву банку слід постійно слідкувати за потребами активізації управлінських заходів, спрямованих на більш ефективне розміщення коштів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Глосарій банківської термінології [Електронний ресурс] / офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123698.

 2. Волкова, В. В. Управління ліквідністю як складова фінансової стійкості [Електронний ресурс] / офіційний сайт бібліотеки В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ fkd/2011_1/ part2/27.PDF.

 3. Ковалев, В. В. Финансовый аналіз [Текст] / В. В. Ковалев, – М.: Финансы и статистика, 1997 - 536 с. - ISBN 5-248-01365-8.

 4. Гулакова, Е. А. Категория финансовой устойчивости в контексте современных методологических дискуссий [Текст] / Е. А. Гулакова, Е. Б. Федотова // Научный журнал. – 2009. – № 46 (2). – С. 1–9.

 5. Шіллер, Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. [Текст] / Р. І. Шіллер – К.: Наук, думка, 1998. – 159 с. – ISBN 966- 625-327-2.

 6. Антонов, Н. Г. Денежное обращение, кредит и банки [Текст] / Н. Г. Антонов, М. А. Пессель - М.: Финстатинформ, 1995. - 272 с. - ISBN 5-348- 01865-3.

 7. Масленченков, Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Кн.З: Технология финансового менеджмента клиента [Текст] / Ю. С. Масленченков. - М.: Перспектива, 1997. - 158 с. - ISBN 5-353-02565-2.

 8. Пантелеев, О. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання [Текст] / О. Пантелеев, С. Халява // Банківська справа. – 1996. – №1. – С. 32-35.

 9. Метньова, А. В. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку [Електронний ресурс] / офіційний сайт бібліотеки В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ VUbsNbU/2009_3/VUBSNBU6_p101-p103.pdf.

 10. Дзюблюк, О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 316 с. – ISBN 964-905-3942-28-7.

 11. Коваленко В.В Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи// Актуальні проблеми економіки . – №7. – 2011. – С. 235-236.

 12. Кушнір К.О. Поняття стійкості комерційних банків та її динамічні характеристики // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №20. – С. 37-41.

 13. Майба В. В. Оцінювання факторів фінансової стійкості комерційних банків / В. В. Майба // [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. К. Галіцин. – 2011. – № 83. – С. 49-65.

 14. Єфремова, Н. Ф. Фінансова стійкість комерційного банку та її основні елементи [Електронний ресурс] / офіційний сайт бібліотеки В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Ekpr/ 2011_52_1/statti/17.pdf.

 15. Ткачова, А. В. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення аналізу фінансово-економічної стійкості банку [Електронний ресурс] / офіційний сайт бібліотеки В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_2/u1202tka.pdf.

 16. Кочетков, В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти [Текст]: монографія / В. М. Кочетков – К.: КНЕУ, 2002. – 256 с. – ISBN 953-574-3547-13-2.

 17. Кочетков, В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах [Текст]: монографія / В. М. Кочетков. – К.: КНЕУ, 2003. – 178 с. – ISBN 948-354-4547-11-3.

 18. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс], Закон України від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2121-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 19. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Інструкція, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001р. № 368 – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0841-01. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 20. Стефашина, А. К. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя [Електронний ресурс] / офіційний сайт бібліотеки В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vnbu/2010_11/2010_11_24.pdf.

 21. Крухмаль, О. В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення : дис. … канд. економ. наук : 08.00.08 / Крухмаль Олена Валентинівна. – Суми, 2007. – 183 с.

 22. Крухмаль О. В. Теоретичні підходи до визначення поняття стійкість банку та її фінансової складової // Актуальні проблеми економіки. – 2004.– № 12. – C.65-71.

 23. Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності діяльності банку // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – C. 43-51.

 24. Кромонов В. С. Методика составления рейтинга надежности банков [Електронный ресурс]. – Режим доступа: / http://5fan.ru/wievjob.php?id=2820

 25. Яблоков, А. І. Регулювання міжбанківського ринку в умовах нестабільності [Текст] : збірник наукових праці МННЦ ІтіС / А. І. Яблоков // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – К. : 2009. - № 15. – С.243-264.

 26. Косова, Т. Д. Аналіз банківської діяльності [Текст] : Навч. пос. / Т. Д. Косова. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 486 с. - ISBN 978-966-364-687-9.

 27. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20банки%20і%20банківську%20діяльність. - Заголовок з екрану.

 28. Інструкція НБУ Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Інструкція, затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 року № 368 (зі змінами та доповненнями). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01. – Заголовок екрану.

 29. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України [Електронний ресурс] : Національний банк; Постанова від 28.12.2011 № 479. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0096-12. - Заголовок з екрану.

 30. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Верховна Рада Ураїни; Закон від 20.05.1999 № 679-XIV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20національний%20банк%20україни. – Заголовок з екрану.

  Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
  123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
  123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
  123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка