«аналіз фінансової стійкості банку»Сторінка1/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.76 Mb.
#10443
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни

«АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


на тему:

«аНАЛІЗ фінансової стійкості БАНКУ»


 

Студентки IV курсу, групи БС-02

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

(«Банківські технології і процеси»)

Шкальова О.С.

Керівник: доц. Бєлова І.В.

Національна шкала __________________
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______


Члени комісії:

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

Суми – 2014 рік

ЗМІСТВСТУП...............................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ ……………………………......................

5

1.1 Сутність поняття фінансова стійкість банку та фактори, що на неї впливають…………...…………………………………...

5

1.2 Підходи до оцінки фінансової стійкості банків……….............

13
1.3 Організаційно-інформаційне забезпечення фінансової стійкості банку………………………………………………….

21

Висновки за розділом 1..............................................................

27

РОЗДІЛ 2 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ.........................................................................................

30

2.1 Удосконалення методики аналізу фінансової стійкості банку та огляд можливостей щодо її підвищення…………………...

30

2.2 Оцінка сучасного стану фінансової стійкості банківської системи України……………………………………………………..

39

Висновки за розділом 2...............................................................

44

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АТ «ОЩАДБАНК»……….

46
3.1 Загальна характеристика та аналіз балансу

АТ «Ощадбанк»……………………………………………………...


46

3.2 Аналіз фінансового результату АТ «Ощадбанк»……………...

51
3.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку АТ «Ощадбанк»……………………………

56

Висновки за розділом 3…….......................................................

60

ВИСНОВКИ........................................................................................................

62

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................

65

ДОДАТКИ..........................................................................................................

72

ВСТУП


Проблема забезпечення фінансової стійкості банків є особливо актуальною в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків. Стійкість кожного банку забезпечує стабільну та ефективну діяльність всієї банківської системи. Тож, як фінансова стійкість, так і стабільний розвиток мають бути не лише короткочасними досягненнями банку, а його стратегічним завданням. Саме високоефективне функціонування, достатнє нарощування фінансових ресурсів і раціональне управління ними забезпечують належний рівень фінансової стійкості.

Підвищення значення фінансової стійкості банку, а саме забезпечення

ефективного функціонування банку, удосконалення методичних підходів, щодо забезпечення та управління фінансовою стійкістю банку, здійснення її оцінки та аналізу, в посткризовий період зумовлює актуальність теми дослідження.

Метою роботи є дослідження ключових теоретичних основ та практичних аспектів аналізу фінансової стійкості банку, аналіз факторів та середовищ, що на неї впливають та удосконалення її аналізу.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти аналізу фінансової стійкості банківських установ.

Об'єктом дослідження є фінансовий стан банку, як основа забезпечення стабільного функціонування банку.

Основні завдання роботи:


 • дослідження сутності фінансової стійкості банку;

 • визначення факторів впливу на фінансову стійкість банку;

 • характеристика системи показників, що використовуються при аналізі фінансової стійкості банку;

 • удосконалення методів аналізу фінансової стійкості банків України;

 • аналіз фінансової стійкості банківської системи України;

 • аналіз фінансового стану обраного банку.

У процесі дослідження були використані наступні методи: аналізу і синтезу при дослідженні сутності поняття «фінансова стійкість», при дослідженні та узагальнені робіт вітчизняних та зарубіжних авторів; метод табличного та графічного зображення даних; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень, висновків, метод збору та обробки інформації.

Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань управління фінансової стійкості банку, статистичні дані НБУ, фінансова та статистична звітність банку тощо.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ  1. Сутність поняття фінансова стійкість банку та фактори, що на неї впливають

З метою комплексного вивчення поняття «фінансова стійкість» банку зупинимося на деяких її трактуваннях, наведених в окремих наукових працях вітчизняних та зарубіжних науковців.

Глосарій банківської термінології НБУ визначає фінансову стійкість як стан банку, який характеризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною діяльністю; постійна здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі.[1]

Згідно з дослідженнями Ковальова В. В. і Волкової О. Н. однією з найважливіших характеристик фінансового стану банку є стійкість його діяльності. Вона пов'язана із фінансовою структурою, ступенем її залежності від інвесторів та кредиторів [2,3].

На думку Гулакової Е. А. [4], фінансовий стан банку є стійким, якщо суб’єкт: має достатній обсяг капіталу з метою забезпечення безперервної діяльності; може в повній мірі та вчасно погашати зобов’язання, пов’язані з виплатою заробітної плати, розрахунками з бюджетом та постачальниками.

Кравченко Л. І. стверджує, що стійке фінансове становище досягається, насамперед, наявністю коштів, відсутністю простроченої заборгованості.

Шеремет О. Д. і Сайфулiн Р. С. розглядають фінансову стійкість з позиції платоспроможності. Таку ж думку підтримують Абрютiна М. С. та Грачов А. В. Зокрема, вони вважають, що фінансова стійкість – це надійно гарантована платоспроможність.

Г. С. Панова, О. Д. Заруба, С. А. Святко, Р. І. Шиллер досліджують фінансову стійкість банку з позиції ключових параметрів, що визначають окремі аспекти його фінансового стану [5].

В теоріях М. А. Песселя, Н. Г. Антонова, Н. Н. Захарова, В. Г. Андреєва фінансова стійкість розглядається як надійність банку, тобто здатність незалежно від термінів, виконувати зобов’язання [6], а платоспроможність банку – це лише зовнішній прояв його фінансової стійкості.

Ю. С. Масленченков, В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський фінансову стійкість досліджують як «відповідність (невідповідність) діяльності банку основним плановим (нормативним) узагальнюючим показникам, що синтезують характеристики економічних складових фінансової стійкості: обсягу й структури власних засобів, рівня доходів і прибутку, норми прибутку на власний капітал, достатності ліквідності, мультиплікативної ефективності власного капіталу, створення банком доданої вартості» [7].

В. П. Пантелєєв і С. П. Халява характеризують фінансову стійкість банку як перевищення доходів над витратами [8]. Але дане твердження є дуже спірним. Звісно прибуток – важливий узагальнюючий показник, але при визначенні фінансової стійкості потрібно враховувати не лише його обсяг, а й як він був розподілений та з яких джерел отриманий.

Р. І. Шіллер автор книги «Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення» стверджує, що фінансова стійкість залежить від відповідності діяльності банку узагальнюючим нормативним показникам: норма прибутку на власний капітал, рівень доходу і прибутку, структура і обсяг власних коштів, достатність капіталу, ліквідність, мультиплікативна ефективність власного капіталу, створення додаткової вартості банком [5].

На думку Волкова В. В., Волкова Н. І, Чорної О. М «фінансова стійкість банку – це складова характеристика фінансової стабільності, його надійності, показниками якої в свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість і ризик комерційного банку» [2].

А. В. Метньова зазначає, що «фінансова стійкість банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно (з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком) виконувати функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища» [9].

В сучасні науковій літературі існує досить велика кількість визначень поняття «фінансова стійкість». Всі визначення розглядаються в межах певних наукових підходів, наведених в додатку А.

Отже, в науковій літературі поняття фінансової стійкості банку часто ототожнюють з фінансовою стабільністю, надійністю, ліквідністю, платоспроможністю, прибутковістю. Існуючі точки зору з приводу сутності поняття «фінансова стійкість» здебільшого протилежні, що в свою чергу свідчить про наявність багатьох дискусійних питань.

Систематизація підходів щодо визначення категорії «фінансова стійкість комерційного банку» вказала на відсутність єдиного погляду авторів. Більшість авторів представляють фінансову стійкість комерційного банку більш вузько, виражаючи її одним або двома показниками, які обумовлюють індикатори внутрішнього середовища банку. Інші вважають, що фінансова стійкість комерційного банку визначається через систему кількісних і якісних показників, що описують капіталізацію банку, достатність фінансування активів з різною ліквідністю джерелами різного строку й ступеня сталості.

На нашу думку, найбільш комплексне визначення поняття «фінансова стійкість» запропонували Дзюблюк О. В. та Михайлюк Р. В.: «фінансова стійкість – якісна характеристика його фінансового стану, котрий відзначається достатністю, збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і котрий здатний витримати непередбачені втрати і зберегти стан ефективного функціонування. Стійкий фінансовий стан забезпечує спроможність комерційного банку ефективно працювати, досягати окреслених цілей, протидіючи різноманітним ризикам у процесі діяльності на ринку фінансових послуг, а також зберігати та поновлювати життєздатність в разі раптового її порушення» [10].

Також необхідно додати, що на практиці абсолютно фінансово стійких банків не існує, проте кожен окремий банк має прагнути до покращення власного фінансового стану, що в кінцевому підсумку позитивно відобразиться на рівні фінансової стійкості банківської системи у цілому.

Не дивлячись на те, що проблема визначення факторів, що впливають на фінансову стійкість банку, знаходить досить широке відображення в економічній літературі, більшість авторів нехтують принципом комплексності та системності при її дослідженні. Тому важливого значення набуває ідентифікація ключових факторів та середовищ банку – потенційних джерел порушення його фінансової стійкості.

Коваленко В.В. при дослідженні чинників, що впливають на фінансову стійкість банку, розмежовує їх на зовнішній (економічні, соціально-політичні та фінансові фактори впливу) та внутрішній (окремі показники фінансового стану та банківського менеджменту) блоки, залишаючи поза увагою серед внутрішніх чинників такі важливі фактори, як технологічні, інформаційні та організаційні[11].

Кушнір К.О. пропонує більш розширену класифікацію факторів шляхом включення до зовнішнього блоку факторів державно-правового механізму, дієвості законодавчої бази та рівня її розвитку, ступеня правової та нормативної забезпеченості банківської діяльності, а також рівня розвиненості банківської зовнішньої інфраструктури. Заслуговує на увагу виокремлення автором організаційних, технологічних та економічних факторів впливу на фінансову стійкість банку. Водночас в якості обмежень наведеної класифікації слід відмітити неврахування автором факторів мегасередовища банку, що набувають важливого значення в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються в банківській системі[12].

Основна увага Майби В.В. при дослідженні факторів впливу на фінансову стійкість банку зосереджена на факторах лише мікросередовища діяльності банку, зокрема таких, як ефективність управління активами і пасивами, ліквідність, дохідність банку та рівень менеджменту[13].

Єфремова Н. Ф, Золотарьова О. В., Грозан Ж. О. у своїй статті «Фінансова стійкість сучасного комерційного банку та її основні елементи» зазначають, що на фінансову стійкість банку впливають екзогенні та ендогенні фактори (рис. 1.1). Але на їхню думку, найбільше значення на фінансову стійкість комерційного банку здійснюють саме внутрішні фактори, такі як: змістовність банківської стратегії, рівень професійної кваліфікації персоналу, рівень банківського менеджменту та достатність капіталу [13].Фінансова стійкість банку
Екзогенні фактори
Ендогенні фактори
 • Адекватність капіталу

  • Інвестиційний клімат

  • Стан платіжного балансу

  • Податкова політикаЛіквідність банку

Економічні

Фінансові
Соціально-політичні

Рівень менеджменту
  • Соціальна політика

  • Політична стабільність

  • Стійкість урядуРівень рентабельності
 • Ліквідність балансу банку

  • Процентна, кредитна, валютна політика НБУ

  • Стан грошового ринку

  • Величина валютного резерву НБУПлатоспроможність банку

Рисунок 1. 1 – Класифікація факторів, які формують фінансову стійкість банку за Єфремовою Н. Ф., Золотарьовою О. В., Грозаном Ж. О. [14]

На думку Ткачової А. В [15], саме зовнішні фактори найбільше впливають на фінансову стійкість банку. Але банківські установи також повинні враховувати вплив внутрішніх факторів, таких як якість менеджменту, структура активів і т. д. (рис. 1.2).
Фактори, що впливають на фінансову стійкість банкуНезалежні від діяльності банку (зовнішні або екзогенні фактори)

Залежні від діяльності банку (внутрішні або ендогенні

фактори)
 • Загальноекономічні фактори:

  • Спад обсягу національного доходу

  • Уповільнення платіжного обороту

  • Стійкість національної валюти

  • Довіра громадян до фінансово-кредитної системи країни

  • Нестабільність регулюючого законодавства

  • Рівень інфляції

  • Бюджетний дефіцит або профіцит • Організаційні фактори:

  • Якість менеджменту – грамотний розподіл праці

  • Стратегії банку

  • Ефективний банківський маркетинг
 • Фінансові фактори:

  • Фінансова стратегія

  • Структура активів (рівень ліквідності) та ін. • Ринкові фактори:

  • Нестабільність валютного ринку

  • Рівень інфляції

  • Обсяги відпливу капіталу за кордон

  • Інвестиційний клімат за наявності джерел для довгострокового кредитуванняІнші фактори:

 • Політична нестабільність

 • Негативні демографічні тенденціїРисунок 1.2 – Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість банку за Ткачовою А. В. [15]
В. М. Кочетков стверджує [17], що на сьогодні в економічній літературі існує багато підходів щодо класифікації чинників, які здійснюють вплив на фінансову стійкість банку, але в загальному їх можна об’єднати у чотири групи. (рис. 1.3). На його думку, саме такі блоки факторів, як соціально-політична ситуація, загальноекономічна ситуація, стан фінансового ринку та внутрішня стійкість банку, справляють найбільший вплив на фінансову стійкість банку. У складі кожної з груп можна виділити чинники внутрішнього та зовнішнього середовища [18].

Соціально-політична ситуація

Загальноекономічна ситуація

Фінансова стійкість банку

Внутрішня стійкість банку

Стан фінансового ринку


Рисунок 1.3 – Групи чинників, що впливають на фінансову стійкість банку за Кочетковим В. М. [15]


Отже, систематизувавши підходи щодо виділення факторів, які впливають на фінансову стійкість банку, наведемо їх комплексну схематичну класифікацію в додатку Б.

Проаналізувавши підходи різних авторів щодо виокремлення чинників впливу на фінансову стійкість банку, вважаємо доцільним зосереджувати увагу на факторах в межах блоків внутрішнього та зовнішнього середовища з відповідною деталізацією. Під час дослідження зовнішнього середовища банку важливим є врахування факторів впливу мікро-, макро- та мегасередовища, внутрішнього середовища банку – організаційні, технологічно-інформаційні та фінансові фактори впливу на фінансову стійкість банку.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка