Аналіз ефективності педагогічних умов виховання гуманних взаємовідносин вихователя І вихованців молодшого шкільного віку у групі продовженого дня анотаціяСкачати 121.76 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір121.76 Kb.
УДК 373.3:-043.5[37.011.3-051:-057.874]

Унгурян І.К.,

кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри педагогіки, психології

і теорії управління освітою

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Чернівецької області
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИХОВАТЕЛЯ І ВИХОВАНЦІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
Анотація. У статті представлено аналіз педагогічних умов ефективності виховання гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів в умовах групи продовженого дня, подано результати проведеного дослідження щодо виявлення динаміки розвитку гуманних взаємовідносин на різних етапах експериментальної роботи.

Ключові слова. Технологія, модель, педагогічні умови, гуманні взаємовідносини.

Annotation. The article analyzes pedagogical conditions of efficiency humane relationships education of a teacher and primary school pupils in full-day school, presents the results of the study to identify the dynamics of human relationships at different stages of experimental work.

Keywords. Technology, model, pedagogical conditions, humane relationship.

Актуальність дослідження. Процес гуманізації, який розпочався в Україні у кінці ХХ століття, є одним із провідних у реформуванні освіти на сучасному етапі. Такий підхід ставить у центр освітньої системи розвиток цілісної сукупності позитивних якостей школяра. Тому метою гуманістичної школи є створення сприятливих умов для розвитку особистості, її самореалізації у навчально-виховному процесі, олюднення виховних взаємовідносин. Відповідно реалізувати її має можливість педагог з високою гуманістичною культурою, який може забезпечити процес гуманізації взаємодії з вихованцями.

Процес гуманізації, який розпочався в Україні у кінці ХХ століття, є одним із провідних у реформуванні освіти на сучасному етапі. Такий підхід ставить у центр освітньої системи розвиток цілісної сукупності позитивних якостей школяра. Тому метою гуманістичної школи є створення сприятливих умов для розвитку особистості, її самореалізації у навчально-виховному процесі, олюднення виховних взаємовідносин. Відповідно реалізувати її має можливість педагог з високою гуманістичною культурою, який може забезпечити процес гуманізації взаємодії з вихованцями.Стан дослідження проблеми. Проблема формування гуманних відносин підростаючого покоління складна й багатогранна. Уже в роботах видатних педагогів і просвітителів – А. Дістервега, Я. Коменського, Д. Локка, І. Песталоцці, М. Пирогова, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстого, К. Ушинського піднімалася проблема гуманізму в якості головної мети виховання. У психологічному аспекті гуманістичний потенціал взаємодії учасників виховного процесу проаналізовано в дослідженнях психологів Л. Виготського, Д. Ельконіна, Г. Люблінської, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна та інших.

Питання гуманізації педагогічного процесу розглянуто у наукових працях Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанського, В. Киричок, О. Савченко, В. Сухомлинського та інших. Виховання гуманістичних почуттів і взаємин у дітей розкривалося в дослідженнях І. Беха, С. Вдович, С. Гончаренка, І. Зязюна, Ю. Мальованого, Т. Черкашиної. Проблема організації навчально-вихованої роботи у групі продовженого дня розкрита в працях Т. Герлянд, М. Горобея, П. Гранкіна, Б. Кобзаря, Е. Костяшкіна та інших.Мета дослідження – проаналізувати ефективність педагогічних умови виховання гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів в умовах групи продовженого дня.

Основний виклад матеріалу. У ході експериментального дослідження ефективності педагогічних умов виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців в умовах групи продовженого дня, яке проводилось у два етапи та включало цілеспрямовану роботу з вихователями та вихованцями ГПД по формуванню та розвитку у них педагогічної толерантності, умінь і якостей, що сприяють гуманізації педагогічних відносин; створення середовища, що спрямоване на побудову комфортної атмосфери в групі продовженого дня для молодших школярів; ненав’язливе формування в учнів навичок комунікативної взаємодії, прийнятних форм прояву емоцій за допомогою привабливої для дітей форми ігрової діяльності було встановлено, що дотримання наступних умов сприяє гуманізації педагогічної взаємодії у системі «вихователь ГПД учень початкових класів» [1]. Це є:

  • формування готовності вихователів до виховання гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів в групі продовженого дня;

  • організація виховного колективу через формування суб'єктивності молодших школярів у педагогічній взаємодії в умовах групи продовженого дня;

  • урахування гуманістичних принципів (безумовне прийняття, розуміння та підтримка дитини, визначення розвитку кожної дитини на прикладі її власних досягнень, визнання права дитини на помилку) у процесі взаємодії вихователя і вихованця;

  • підвищення мотивації вихованців до побудови гуманних взаємовідносин як результату взаємодії у навчально-виховній діяльності засобом набуття учнями знань про моральні норми, гуманістичних потреб та досвіду гуманної поведінки [2].

Для перевірки ефективності зазначених педагогічних умов протягом 2012-2014 рр. (експериментальної та контрольної груп) проводилося експериментальне дослідження виховання гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів (лінійний експеримент), яке передбачало реалізацію наступних етапів:

1. Констатувальний етап, на якому проводилося дослідження стану готовності вихованості гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів у групі продовженого дня.

2. Формувальний етап, який охоплював 2 навчальних роки (жовтень 2012р. − квітень 2014 р.) і здійснювався на основі реалізації змісту моделі виховання гуманних взаємовідносин вихователя й учнів початкових класів в групі продовженого дня та включав технологію гуманізації взаємовідносин системи «вихователь ‒ вихованець» в умовах ГПД.

У ході експериментального дослідження взяло участь 250 учнів загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької і Полтавської областей та 135 вихователів груп продовженого дня, які проходили курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.З метою реалізації змісту моделі виховання гуманних взаємовідносин педагога і учнів початкових класів в умовах групи продовженого дня нами була розроблена технологія гуманізації взаємовідносин у системі «вихователь ‒вихованець», яка включає інформаційний, діяльнісний та аналітичний етапи.

Інформаційний етап включав розробку програми і навчальних матеріалів спецкурсу «Виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців в умовах групи продовженого дня початкової школи» і впровадження їх у процес підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого дня. Мета роботи з вихователями ‒ формування готовності до гуманізації відносин «вихователь – вихованець» у групі продовженого дня, розвиток певних професійних навичок (саморегуляції і гнучкості мислення, толерантності; рефлексії; здатності до децентрації, самопізнання, самоконтролю), оволодіння способами ефективної взаємодії шляхом застосування інтерактивних методів виховання.

Протягом інформаційного етапу технології гуманізації відносин у системі «вихователь ‒ вихованець» в умовах групи продовженого дня було впроваджено спецкурс «Виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців в умовах групи продовженого дня початкової школи» у навчальний процес підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого дня. Заняття спецкурсу були спрямовані на формування у вихователів компонентів готовності до гуманізації стосунків із вихованцями: мотиваційного, орієнтаційного, операційного, вольового, перцептивного.

Діяльнісний етап технології гуманізації взаємовідносин «вихователь – вихованець» визначив мету діяльності вихователів із вихованцями та зміст роботи для кожної групи учасників експерименту (вихователів, вихованців). Мета діяльності вихователя з вихованцями − створення в групі продовженого дня комфортної атмосфери, здійснення спілкування та діяльності на гуманних засадах. Зміст роботи вихователя полягав у впровадженні спецкурсу «Культура взаємовідносин» у навчально-виховний процес ГПД початкової школи, який сприяє формуванню у молодших школярів комунікативних, аналітичних та рефлексивних умінь.

Взаємодія вихователя із вихованцями групи продовженого дня на діяльнісному етапі технології опиралася на правила гуманізації взаємовідносин «вихователь – вихованець». Будь-яка взаємодія повинна бути неформальною, справедливою і об’єктивною, спрямованою на прийняття і допомогу, давати шанс на перспективу, демонструвати особисту зацікавленість педагога і викликати зацікавленість дитини; в основі взаємодії – беззаперечна повага до особистості дитини. Робота вихователів із молодшими школярами, які відвідують ГПД передбачає:

− організацію життєдіяльності дітей у групі продовженого дня через систему цілей і завдань, які реалізуються у спільній діяльності (вихователь ініціює у вихованця роль «виховуваного», тим самим при взаємодії і вихователь, і вихованець нівелюють свою рольову протилежність; цілі виховання визначаються на основі інтеграції потреб, інтересів і завдань вихователя і вихованця: запроваджуючи спецкурс, вихователю важливо отримувати зворотний зв’язок, тому перед початком кожного заняття педагог розкриває дітям у доступній формі їх мету, а після закінчення заняття проводить рефлексію, знайомить дітей із темою наступного заняття і обов’язково запитує їх, чому вони хотіли б навчитися на наступному занятті, чого від нього чекають);

− створення комфортної атмосфери в групі на основі гуманістичних принципів, що сприяє розвитку особистості молодшого школяра (у взаємодії вихователь виключає будь-які форми насильства щодо вихованця, орієнтуючись на створення позитивного емоційного фону, на встановлення стосунків взаємної довіри, діє на основі емпатійного сприйняття школяра);

− запровадження спецкурсу «Культура взаємовідносин», який вирішує певні педагогічні завдання.

Аналітичний етап технології гуманізації взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів передбачав семінари, тренування щодо обміну досвідом між педагогами, аналіз готовності до здійснення вихованого процесу. Для вихованців зазначений етап включав виявлення аналітичних і рефлективних умінь під час розв’язання життєвих ситуацій, у колективі, ситуацій безпосереднього спілкування.

У ході аналітичного етапу технології гуманізації відносин «вихователь – вихованець» в умовах групи продовженого дня початкової школи на семінарах з обміну досвідом вихователі обмінювалися досвідом реалізації у своїй діяльності правил, педагогічних умов та шляхів виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців в умовах групи продовженого дня.

Таким чином, розроблена технологія гуманізації взаємовідносин у системі «вихователь – вихованець» в групі продовженого дня на інформаційному, діяльнісному та аналітичному етапах дозволили педагогам вибрати установку на суб’єкт-суб’єктні зв’язки, сформувати у вихователів позицію ненасильства, здатність бути фасилітатором, а також виробити в учнів поняття «гуманність», «гуманні якості», «гуманні вчинки», «гуманна поведінка», здатність застосовувати отримані знання у життєвих ситуаціях, зняти в учнів емоційне напруження під час перебування у групі продовженого дня, розвинути комунікативні навички спілкування у колективі [3].

Під час обробки результатів дослідження готовності вихователів груп продовженого дня (лінійний експеримент) на констатувальному та формувальному етапах достовірність та вірогідність результатів дослідження виводилась за допомогою обчислення середнього арифметичного оцінки стану гуманних взаємовідносин в умовах групи продовженого дня.

Основними показниками для його оцінки виступили: чітке формулювання завдань експерименту; розробка критеріїв і показників, за якими оцінюватимуться результати; докази достовірності і ефективності діагностику сформованості критеріальних характеристик вихованців на початковому та кінцевому етапах експериментальної роботи.

Таблиця 3.1

Результати опитування вихователів на констатувальному етапі та підсумковому етапі формувального етапу щодо готовності

до гуманізації стосунків із учнями початкових класів

в умовах групи продовженого дня

Етапи педагогічного експерименту

Рівні готовності вихователів

до гуманізації стосунків, %

високий

середній

низький

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Констатувальний етап

17

13

65

49

51

38

Формувальний етап

55

41

69

51

11

8Рисунок 3.2. Результати опитування вихователів на констатувальному та підсумковому етапі формувального етапу щодо готовності до гуманізації стосунків із учнями початкових класів в умовах групи продовженого дня [4].

Ми пояснюємо позитивну динаміку вихованості гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців ГПД наявністю для експериментальних груп усіх зазначених умов, і зокрема, конкретизованих наступним чином.

Психолого-педагогічні умови було поліпшено у ході просвітницької та методичної роботи з вихователями ГПД та класоводами, коригування планів виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку відповідно до завдань виховання гуманних взаємовідносин в умовах ГПД. В ході експерименту було запровадження спецкурс «Виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців ГПД» для курсів підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого дня, де відбувалися заняття з педагогами, у тому числі тренінгового характеру, спрямовані на розвиток у них емпатії (здатності до співпереживання) та рефлексії (здатності до об’єктивної самооцінки навчально-виховної діяльності, прогнозування наслідків певних способів організації взаємодії). Як наслідок, вихователі та класоводи погодились із ключовими положеннями запропонованої модулі і під нашим керівництвом (у подальшому самостійно) готували та проводили передбачений програмою факультативного курсу «Культура взаємовідносин» комплекс занять.

Виправдовує себе і базова для експериментальної роботи технологія особистісно зорієнтованого виховання, що дозволила на більш високому науковому та практичному рівні організовувати взаємовідносини як під час занять факультативу, так і в освітньому середовищі групи продовженого дня в цілому. Продуктивним визнано компетентнісний підхід, що полягав у залученні школярів до практичних форм опанування засад життєорганізації на основі гуманістичних принципів, набуття ними здатності до життєтворчості, а саме моделювання ситуацій, активних методів навчання, застосування методик самопізнання.

Головну причину позитивної динаміки ми вбачаємо у тому, що під час експериментальної роботи молодші школярі отримали належну мотивацію до побудови гуманних взаємовідносин, яка стосувалася не лише взаємовідносин із вихователем ГПД та однолітками, а й представляла ці взаємовідносини як максимально успішні для усіх сфер життя [4].

Такий підхід розширював межі стимулювання самовиховних процесів, дозволяв учням початкових класів позиціонувати власну поведінку як найвагомішу передумова виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців.Висновки. Таким чином, запропонована та впроваджена модель виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців групи продовженого дня початкової школи бачиться актуальною та життєво спроможною, а також відповідає вимозі ефективності по відношенню до молодших школярів-вихованців ГПД.

Список використаних джерел:

  1. Унгурян И. К. Основные этапы реализации модели воспитания гуманных взаимоотношений воспитателя и воспитанника в условиях группы продленного начальной школы / Ирина Корнелиевна Унгурян // Весник академии знаний : Всероссийский журнал. − 2013. − № 4(7). – С. 139−142.

  2. Унгурян І.К. Методологічний інструментарій дослідження стану гуманних взаємовідносин вихователя і вихованця в умовах групи продовженого дня початкової школи / Ірина Корнеліївна Унгурян // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : Науково-методичний журнал. – Чернівці : Черемош, 2013. – Вип. 4(14). − С. 81-85.

  3. Унгурян І.К. Технологія гуманізації взаємовідносин у системі «вихователь-вихованець» в групі продовженого дня початкової школи / Ірина Корнеліївна Унгурян // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : Науково-методичний журнал. – Чернівці : Черемош, 2014. – Вип. 2(16). − С. 84-88.

  4. Унгурян І. Аналіз ефективності моделі виховання гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів групи продовженого дня / Ірина Унгурян // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. − Вип. 719. − С. 151-157.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка