«аналіз державн ого борг україни та методи його покриття»Сторінка8/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.56 Mb.
#10942
1   2   3   4   5   6   7   8

Висновки до розділу 2

Проаналізувавши різні макроекономічні показники, що впливають на зміну державного боргу та розглянувши динаміку змін державного боргу України можна зробити висновок, що в Україні відбувається нарощування державного боргу як внутрішнього, так і зовнішнього. В період з 2007 до 2013 року обсяг кредиторських запозичень зростав швидкими темпами. За цей період загальна сума державного боргу збільшилася майже на 410 млрд. грн. Значне зростання державного боргу спостерігалось у 2008 році. Це пояснюється девальвацією гривні та значними збільшенням державних запозичень, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою покриття дефіциту бюджету, фінансового забезпечення зростаючих витрат на обслуговування державного боргу та пом’якшення наслідків фінансової кризи. Протягом 2009 року подальше залучення грошових позик і девальвація національної валюти надалі зумовлювали значний приріст боргу (+73,7 %). Станом на 01.01.2014 року обсяг державного боргу України склав 480,2 млрд. грн.: у відношенні до ВВП це складає 33,3 %, зовнішній борг – 257 млрд. грн., внутрішній борг – 223,3 млрд. грн.З одного боку внутрішні запозичення є менш небезпечними ніж зовнішні, адже вони не спонукають до вивезення матеріальних цінностей з країни, а до перерозподілу доходів в середині країни, з іншого – вони стимулюють інфляцію та знижують інвестиційну активність. Вагомою складовою зростання внутрішнього боргу є заборгованість уряду за цінними паперами, за виплатами населенню та заборгованість перед комерційними банками. Разом з тим іноземні запозичення дають можливість фінансувати ті програми, які внутрішні запозичення не в змозі підтримувати.

За нашими прогнозами у 2016 році очікується зростання державного боргу України до 550 млрд. грн. та зниження обсягів ВВП до 970 млрд. грн., відношення державного боргу до ВВП України становитиме 56,88 %. В той же час в США очікується зростання державного боргу по відношенню до ВВП до 115,4 %, а в Німеччині очікують навпаки зниження даного показника до 75 %, щодо Японії, то тут спостерігатиметься стабільна тенденція приросту.

Подальше стрімке зростання державного боргу України призведе до втрати економічної незалежності, вилучення з фінансового ринку коштів,які б могли бути використані на розвиток реального сектору, зменшення конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках, спад рівня життя населення. А досягнення прогнозованого рівня загрожує Україні дефолтом. Для запобігання негативних наслідків необхідно удосконалити механізм управління державним боргом на інституціональному рівні, удосконалити нормативно-правову базу, а також підвищувати рівень власного ВВП шляхом модернізації вітчизняних підприємств.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи весь вище викладений матеріал дослідження можна сказати, що державний борг є досить важкою проблемою як для України, так і для інших країн світу, однак без кредитування не може обійтись жодна економіка світу.

У ході роботи було визначено, що державний борг – це складне макроекономічне явище, що за своєю економічною сутністю являє загальну суму заборгованості держави як за внутрішніми, так і за зовнішніми кредитами. На сьогоднішній день не існує єдиної класифікації державного боргу, однак всі автори притримуються поділу державного боргу на внутрішній та зовнішній. До внутрішнього державного боргу входить заборгованість держави перед домогоспо­дарствами і фірмами даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом. Зовнішнім боргом називається заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.

Досить важливим етапом дослідження державного боргу є аналіз методів управління державним боргом, а також визначення проблем управління та шляхів їх подолання. Механізм управління державним боргом ґрунтується на методах рефінансування, новації, конверсії, консолідації, уніфікації, обміну за регресивним співвідношенням та метод анулювання боргу. Більшість країн світу використовує метод реструктуризації своєї економіки і застосовують жорсткі методи подолання боргу. Найгіршим методом є анулювання боргу, так як даний процес передбачає визнання країною свої неспроможності виплати боргів, а отже настання дефолту.

Проаналізувавши показники світової економіки та міжнародні фінансові операції ми визначили, що основними кредиторами світової економіки виступають США, Японія та Німеччина. При цьому ці країни мають високі показники державного боргу, але рівень їх економічного стану є стабільним з низьким ризиком. Однак, в незалежності від того високорозвинена країна чи країна, що розвивається мета політики управління державним боргом залишається однаковою: мінімізація витрат державного бюджету та зменшення обсягу державного боргу.

В ході нашого дослідження ми провели економіко-статистичний аналіз внутрішнього і зовнішнього державного боргу України в період з 2008 по 2013 роки. В ході аналізу було виявлено, що в Україні спостерігається тенденція до нарощування обсягів державних запозичень дуже швидкими темпами.

Найбільшою складовою внутрішнього боргу є заборгованість перед юридичними особами. Дана складова постійно зростає і в період 2007-2013 роки темп приросту склав 2776,5 %, однак спостерігається тенденція до зниження відсотка заборгованості перед банківськими установами. Вагомою складовою зростання внутрішнього боргу є заборгованість уряду за цінними паперами, за виплатами населенню та заборгованість перед комерційними банками.

В структурі зовнішнього державного боргу переважає заборгованість перед міжнародними фінансовими організаціями, зокрема основними кредиторами виступають МВФ, СБ та ЄБРР.

Загальний аналіз стану державного боргу України свідчить про швидкі темпи нарощування боргового навантаження. В період з 2007 до 2013 року обсяг кредиторських запозичень зростав швидкими темпами. За цей період загальна сума державного боргу збільшилася майже на 410 млрд. грн. Значне зростання державного боргу спостерігалось у 2008 році. Це пояснюється девальвацією гривні та значними збільшенням державних запозичень, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою покриття дефіциту бюджету, фінансового забезпечення зростаючих витрат на обслуговування державного боргу та пом’якшення наслідків фінансової кризи. Протягом 2009 року подальше залучення грошових позик і девальвація національної валюти надалі зумовлювали значний приріст боргу (+73,7 %). Станом на 01.01.2014 року обсяг державного боргу України склав 480,2 млрд. грн.: у відношенні до ВВП це складає 33,3 %, зовнішній борг – 257 млрд. грн., внутрішній борг – 223,3 млрд. грн.

За допомого економіко – математичних методів було визначено залежність між обсягами бюджетного дефіциту та державного боргу, а також зроблено прогнозування, яке показало зростання державного боргу України до 550 млрд. грн. та зниження обсягів ВВП до 970 млрд. грн., відношення державного боргу до ВВП України становитиме 56,88 % у 2016 році. В той же час в США очікується зростання державного боргу по відношенню до ВВП до 115,4 %, а в Німеччині очікують навпаки зниження даного показника до 75 %, щодо Японії, то тут спостерігатиметься стабільна тенденція приросту.Подальше нарощування обсягів державного боргу матиме негативні наслідки для України як в економічну, так і в соціальному аспектах. Враховуючи прогнозні значення можна передбачити, що через пару років Україна буде знаходитись на стадії банкрутства. Ми вважаємо, що для зменшення негативних наслідків Україна потребує удосконалення механізму управління державним боргом на інституціональному рівні, удосконалення нормативно-правової бази та підвищення рівня власного ВВП шляхом модернізації національного виробництва, а також надання переваги внутрішньому кредитуванню, що дозволить знизити видатки на обслуговування та погашення державного боргу України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Кремень О.І. Фінанси [Текст]: навчальний посібник / Кремень О.І. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416с.

 2. Державний борг. Економічна сутність державного боргу [Електронний ресурс] / Фінанси України та сусідніх держав. - Режим доступу http://pidruchniki.ws/1228112847265/finansi/derzhavniy_borg

 3. Корнєв, В. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень [Текст] / В. Корнєв // Економіка України. – 2004. - № 6. – С. 30-37.

 4. Юрій С.І. Фінанси [Текст]: підручник / За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611с.

 5. Ковальчук, С.В. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. - 568с. – ISBN 966-7827-77-1.

 6. Карлін, М. І. Бюджетна система України [Текст] : навчальний посібник / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 428с. - ISBN 978-966-346-489-3.

 7. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / В.Д.Базилевич. – К.: Знання, 2008 – 479с.

 8. Павутина боргів Єврозони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/multimedia/2011/11/111118_eurozone_debt_ak_it.shtml

 9. Управління державним боргом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrref.com.ua/index.php?id=NDI2Mw==&g=1

 10. Управління державним боргом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://imanbooks.com/book_383_page_9

 11. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки [Електронний ресурс] / Фінанси. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13340203/finansi/derzhavniy_borg_sutnist_sotsialno-ekonomichni_naslidki

 12. Бюджетний кодекс України: Ухвалений Верховною Радою України 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 37—38.

 13. Про Державний внутрішній борг України [Електронний ресурс]: закон України від 16.09.1992  2604-XII - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2604-12

 14. Кудряшов В.П. Фінанси [Текст]: навчальний посібник / Кудряшов В.П. – Херсон: Олді-плюс, 2011р. – 352с.

 15. Ковальчук, С.В. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. - 568с. – ISBN 966-7827-77-1.

 16. Матеріали Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua

 17. Про державний бюджет України на 2011 рік [Електронний ресурс] : Закон України вiд 14.06.2011 № 3491-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3491-17. – Назва з екрана.

 18. Статистичні матеріали по стану державного боргу України на 31.12.2013 [Електронний ресурс] : Міністерство фінансів України – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=43000&stind=1

 19. Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2013 [Електронний ресурс] : Міністерство фінансів України – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493

 20. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [зі змін. та доп.]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17 . – Назва з екрана.

 21. Міжнародне співробітництво [Електрoнний ресурс] / oфіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим дoступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/index

 22. Дoвідка прo співрoбітництвo України з Світoвим банкoм [Електрoнний ресурс] / oфіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим дoступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=217324&cat_id=60388.htm

 23. Довідка про стан та перспективи співробітництва України з МВФ [Електронний ресурс] / офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ ua/publication/content/2932.htm

 24. Статистичні дані щодо стану державного боргу України станом на 2013 рік [Електронний ресурс] / офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=43000&stind=1

 25. Соціально-економічне становище регіонів України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 26. Выполнение государственного бюджета Украины [Електронний ресурс] / Минфин – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/budget/


 27. Обозреватель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obozrevatel.com/Infographic/29017-gosudarstvennyij-dolg-ukrainyi-i-stran-mira-2011-2013-goda-sostavlyayuschie-geografiya-dinamika.htm

 28. Про Державний борг [Електронний ресурс]: закон України від 07.07.2011 р. № 3614-VI - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page2Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка