«аналіз державн ого борг україни та методи його покриття»Сторінка7/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.3 Аналіз загального державного боргу України та прогнозування тенденцій розвитку боргу в Україні в порівнянні з країнами світу
У структурі державного боргу за всі роки зовнішній борг переважає над внутрішнім. Однак у 2013 році ситуація дещо змінилася і внутрішній державний борг на 34,3 млрд. грн.. перевищує зовнішню заборгованість України. Важливо відмітити, що така тенденція є позитивною, адже наростання зовнішнього боргу небезпечніше для економіки проти зростання її внутрішнього боргу, тому що зовнішній борг тягне у собі реальні негативні економічні наслідки: з виплатою відсотків і основної суми боргу пов’язаний відплив іноземної валюти, що призводить до зменшення валютних резервів та скорочення імпорту.

Розглядаючи динаміку загального державного боргу в період з 2007 по 2013 рік, спостерігаємо значне зростання його обсягу саме у 2008 році (рис.2.7). Це пояснюється девальвацією гривні та значним збільшенням державних запозичень, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою покриття дефіциту бюджету, фінансового забезпечення зростаючих витрат на обслуговування державного боргу та пом’якшення наслідків фінансової кризи. Протягом 2009 року подальше залучення нових позик і девальвація національної валюти надалі зумовлювали значний приріст боргу (+73,7 %), а вже у 2010-2011 роках зі стабілізацією курсу гривні і зменшенням нових запозичень приріст склав 42,5 % і 10,4 % відповідно.


Рисунок 2.7 – Динаміка зміни державного боргу України за 2007-2013 роки


Кредитування економіки України відбувається в різній валюті, що пов’язано насамперед з кредиторами. Переважна більшість країн світу для операцій на світовому фінансовому ринку використовують долари США, однак значне місце посідають й деякі інші валюти. Розглянемо структуру державного боргу України станом на 01.01.2014 рік у розрізі валют погашення на рисунку 2.8.

Рисунок 2.8 – Структура боргу у розрізі валют [24]


З наведеної діаграми ми бачимо, що більшість кредитів надається в доларах США, а саме 43,90 %, що призводить до збільшення суми коштів які необхідно повернути, це насамеред зумовлено постійними змінами курсу валюти. З початку 2014 року курс долара часто змінювався і досягав максимальних значень, що, звичайно, негативно впливає на обсяги державного боргу і усколаднює його покриття.

На другому місці знаходиться національна валюта – українська гривна. Пояснити це можна тим, що в останній час держава в особі відповідних органів влади значно активізували залучення коштів в середині країни. І, відповідно, дані запозичення проводились в гривні. Пояснити такі кроки влади можна тим, що запозичення всередині країни набагато легше обслуговувати, адже для цього немає необхідності відволікати значні суми валютних коштів на виплату заборгованості. Незначний відсоток державного боргу в інших валютах пояснюється обмеженнями щодо їх використання. Тобто дані валюти не є вільноконвертованими, і тому не можуть широко використовуватись в міжнародних розрахунках та кредитних операціях.

По відношенню до ВВП обсяги державного боргу знижувалися до 2007 року, але за умов економічної кризи і вже вище зазначених об’єктивних економічних наслідків даної кризи з 2007 року цей показник невпинно зростає і в 2013 році склав 33,3 % (Рис.2.9).

Рисунок 2.9 – Динаміка зміни обсягів державного боргу у відношенні до ВВП з 2002 по 2013 роки


Ще одним показником який визначається при аналізі державного боргу є розподіл всього державного боргу України на душу населення України, тобто яка сума загального державного боргу припадає на одного резидента країни. На рисунку 2.10 наведена динаміка даного розподілу.

Рисунок 2.10 – Динаміка розподілу державного боргу на душу населення з 2007 по 2013 роки


Щодо розподілу державного боргу на душу населення країни, то тут спостерігається чітка тенденція росту. Зокрема це викликано зменшенням кількості населення в країні і постійним збільшенням державних запозичень. Так на 01.01.2008 року даний показник становив 1528,53 грн., а станом на 01.01.2014 даний показник досяг 10543,76 грн., що майже в 10 раз більше мінімальної заробітної плати. Нажаль, даний показник продовжує зростати [25].

Вважаємо доцільним дослідити залежність між обсягами боргу та бюджетним дефіцитом, так як більшість коштів позичається саме для покриття бюджетного дефіциту. Для цього побудуємо рівняння парної регресії та визначимо залежність між двома ознаками. В таблиці 2.3 наведемо початкові дані по обсягом державного боргу України та бюджетного дефіциту України за 2007-2013 роки [26].


Таблиця 2.3 – Вхідні дані для побудови регресійної моделі

Роки

Державний борг, млрд.грн.

Бюджетний дефіцит, млрд. грн.

2008

130,7

12,5

2009

227

35,5

2010

323,5

64,3

2011

357,3

23,6

2012

399,2

53,4

2013

480,2

64,7

Побудуємо рівняння регресії, а також визначимо коефіцієнт детермінації, що свідчить про ступінь зв’язку між двома ознаками. Обсяг дефіциту державного бюджету є основним фактором зростання державного боргу і прямо впливає на його величину, тому для виведення взаємозв'язку між ними доцільно буде застосувати лінійне рівняння регресії (рис.2.11).


Рисунок 2.11 – Залежність величини державного боргу України від обсягів бюджетного дефіциту


Між двома ознаками існує пряма лінійна залежність, однак коефіцієнт детермінації дорівнює 0,55, що свідчить про наявність зв’язку середньої сили і пояснює, що обсяг державного боргу на 55 % залежить від обсягів дефіциту державного бюджету і на 45 % від інших факторів.

Проаналізувавши сучасний стан та тенденції розвитку державного боргу, можна спрогнозувати обсяги державного боргу України та деяких країн світу, що дозволить провести порівняльну характеристику.

Обсяги боргів переважної більшості країн світу також постійно збільшуються і причиною цього явища є дефіцит бюджетів, витрати на підтримку національної валюти, фінансування соціальних та інфраструктурних програм, які не співмірні з державними бюджетами країн, що їх реалізують.

Зокрема США, Японія, Франція та Німеччина є основними кредиторами в світі, однак відсоток державного боргу наближається або навіть перевищує відсоток ВВП. За інформацією Світової книги фактів, яку веде ЦРУ, максимальний державний борг належить США – 15 трлн. 930 млрд. дол. США, що в свою чергу становить 108.9 % ВВП найбільшої економіки світу. Також вагомі обсяги запозичень мають європейські країни, серед яких Велика Британія, Німеччина, Франція, також Японія.

Найбільшими боржниками в Європі є Греція, Італія і Португалія, сума їх боргу у відношенні до ВВП в 2013 році скала 187,9 %, 120,1 % та 114,9 % відповідно [27].

Прогнозування будемо проводити на основі відношення державного боргу до ВВП країн. Для цього спрогнозуємо обсяги державного боргу і ВВП по кожній країні до 2016 року. Приклад вхідних та прогнозованих даних по Україні наведено в таблиці 2.4.


Таблиця 2.4 – Прогнозування обсягів державного боргу та ВВП України до 2016 року

Показники

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

ВВП, трлн.грн.

1,08

1,32

1,41

1,45

1,38

1,22

0,97

Держаний борг, трлн.грн

0,32

0,36

0,40

0,48

0,47

0,51

0,55

Відношення у %

29,88

27,40

28,30

33,30

33,97

42,01

56,88

Прогнозування провели за допомогою побудови поліноміальної лінії регресії. Отриманні рівняння для кожного показника наведені в таблиці 2.5.


Таблиця 2.5 – Рівняння регресії для показників прогнозування

ВВП, трлн.грн.

y = -0,047x2 + 0,3559x + 0,7784

Держаний борг, трлн.грн

y = 0,0118x2 - 0,0078x + 0,3211

Відношення у %

y = 1,8707x2 - 8,2381x + 36,286

Аналогічно проводимо розрахунки для деяких країн світу. Всі прогнозні значення наведені в зведеній таблиці 2.6.


Таблиця 2.6 – Прогнозування змін обсягу державного боргу у відношенні до ВВП України та деяких країнах світу до 2016 року

Країна

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

США

94,36

100

105

108,9

111,4

113,2

115,4

Британія

75,5

80,76

84,77

85,95

85,1

83,06

80,39

Франція

82,33

86,81

89,37

90,71

90,75

89,68

87,68

Німеччина

83,96

82,6

81,9

81

79,1

77,1

75

Японія

220

233,1

238,44

242,93

245,85

249,92

253,39

Іспанія

60,12

67,42

70,15

78,05

74,87

76,13

77,42

Італія

99,4

120,1

121,39

120,11

118,4

116,32

114,09

Португалія

88,7

107,8

111,79

114,93

114,6

112,54

110,49

Ірландія

94,92

109,27

115,43

118,3

117,66

116,13

114,31

Греція

142,8

165,3

189,15

187,94

178,53

165,06

162,84

Україна

29,9

27,4

28,3

33,3

33,97

42,01

56,88

Згідно даного прогнозування Японія у 2016 році і надалі матиме найбільші показники державного боргу по відношенню до ВВП – 253,39 %, США продовжуватиме також нарощувати свої борги і в 2016 році даний показник складе 115,4 %, однак в Німеччині очікується зниження даного показника до 75 %.Щодо країн які є найбільшими боржниками світу, то очікується зменшення у 2016 році даного показника в Греції з 187,94 % до 132,84 %, аналогічна тенденція спостерігатиметься в Ірландії та Португалії, а ось Іспанія матиме приріст даного показника, хоч і не в значній мірі. На рисунку 2.12 наведений графік з прогнозними значеннями.

Рисунок 2.12 – Тенденції в зміні обсягів державного боргу України та країн світу, прогнозування на 2014-2016 роки


Щодо України, то серед наведених країн обсяг її державного боргу є найменшим, однак враховуючи економічну і політичну ситуацію, що склалася до 2016 року даний показник досягне 56,88 %, тобто майже дійде до встановленої законом межі в 60 % [28].

Основною причиною росту запозичень в нашій країн є неспроможність фінансування соціальних програм та постійний дефіцит платіжного балансу країни, а в розвинених країнах світу основна маса запозичень спрямовується на реалізацію масштабних національних проектів, розвитку інфраструктури та перспективних галузей економіки.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка