Аналітичну; діагностичну; науковуСторінка3/8
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Таке взаємовідвідування та наступний аналіз уроків, спонукає вчителя до самоаналізу, що дозволяє організувати моніторинг його роботи, відстежувати засвоєння змісту учбових програм, отримання досвіду репродуктивної і творчої діяльності. Розуміння своїх проблем і бажання удосконалювати майстерність знаходить відображення у виборі тем для самоосвіти.


Проведення панорами педагогічних ідей, знахідок, методичних розробок як підсумку роботи викладачів над навчальною проблемою:
ІІ семестр 2009-2010 н.р. став своєрідним випробувальним полігоном для викладачів кафедри фізики. Наші вчителі мають стійкий інтерес до педагогічних інновацій. Спостерігається позитивна динаміка в оновленні і придбанні знань в області педагогічних технологій, їх апробації і отриманні стабільних результатів.

Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру

Кабінет фізики має державну символіку, куточки та інструкції з техніки безпеки, стенди з портретами вчених, таблиць сталих величин, основні формули і т.п. Також передбачено оснащення кабінету підручниками та навчальними посібниками для кожного учня. У 2007-2008 н.р. придбали навчально-методичну літературу (посібники, збірники), які стали невід’ємною частиною при підготовці до ЗНО та проведенні уроківє

Особливого значення для викладачів кафедри в сучасних умовах набувають огляди і обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань, а також теле- і радіопередач на педагогічну тематику. Це дає можливість своєчасно привернути увагу педагогів до проблем, які найбільше хвилюють громадськість, залучити їх до дискусій щодо можливих шляхів розв’язання. Такий огляд новин методичної та педагогічної преси робить викладач фізики Борецький К.П., який звернув увагу на проблему освіти та особливості підготовки до зовнішнього тестування, обговорення яких відбувається на сторінках фахових журналів.

Крім того, члени кафедри мають можливість розглядати матеріали моніторингу навчально-виховного процесу,який постійно оновлюеться на комп’ютері, рівень і якість загальноосвітньої підготовки школярів. Аналіз зрізових контрольних робіт, який готує голова кафедри, охоплює всі аспекти, тому результатом цього обговорення становляться можливі шляхи поліпшення якості знань ліцеїстів, вдосконалення теоретичного матеріалу, більш продуктивне відпрацювання практичних навичок.

Під час проведення методичної роботи мною застосовуються різноманітні види індивідуальної роботи з викладачами, які спрямовані на практичну їх підготовку. Йдеться, перш за все, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення шкільної документації, доборі текстів письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

Підводячи підсумки моєї роботи, як зав. кафедри, в роботі з педагогічними працівниками перевагу я надаю формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.
Cтворено сторінку сайту НУК по сумісному уроку фізики 21 групи з іноземцями.
УРОК ПРОВОДИВ: Борецький К.П.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.ведет подготовку иностранцев к обучению по всем специальностям, осуществляет это Подготовительный факультет. Перед учителями физики, как и перед учителями других предметов, стоит важнейшая задача: не только сообщать учащимся определенную сумму знаний, развивать их умения и навыки, но и воспитывать интерес к предмету.

Это возможно на практических занятиях по физике.

А если при этом обучение происходит совмесно со школьниками Морского лицея Николаева и сопровождается интересом к материалу, который выходит за пределы учебника это идеально.

Первый такой необычный урок прошел в лицее:

- Мы очень хорошо понимали друг друга. Говорили о физике, экспериментах и о том, чем интересуется молодежь двух стран, - говорят лицеисты.

Материал, преподносимый учителем, в необычной форме, развивает и познавательные способности учащихся. У студентов изменяется отношение к физике, ведь это и будущие инженеры, это и авторитет университета, и международный авторитет Украины.

Физика является одной из самых динамично развивающихся наук и овладение теорией осуществляется в процессе самостоятельной работы студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Основной задачей учебного физического эксперимента является овладение экспериментальным методом физической науки: постепенно повышается уровень самостоятельности студентов, что развивает интерес к предмету, углубляет и расширяет знания студентов и развивает их теоретическое мышление.
pic_1075

З метою підвищення ефективності уроків фізики, результативності навчання рекомендовано вчителям керуватися:
- психофізичними особливостями формування когнітивних процесів (уваги, сприймання, мислення, пам’яті) учнів певної вікової категорії;
- суттєвим підвищенням раціональності використання часового розподілу навчального матеріалу, при якому зберігається динамічний темп вивчення предмета;
- формуванням в учнів цілісного сприйняття матеріалу, неперервність процесу навчання в поєднанні з логічною завершеністю;
- поліпшенням якості контролю навчальних досягнень учнів та вмотивованістю корекційної діяльності;

- вдосконаленням власних прийомів повторення;

- підвищенням змістовності та важливості індивідуальних та факультативних занять;

- вдосконалити прийоми оперативного контролю за сформованими навичками, з метою ліквідування недоліків до тематичної атестації.


pic_0980

pic_1101

pic_0980


7pic_1077pic_0980pic_0980

ЗВІТ ПРО ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ФІЗИКИ 2009-2010н.р.

ЗМІСТ ЗАСІДАНЬ

ФОРМА РОБОТИ ЗАСІДАНЬ

ФОРМИ РОБОТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

Ззасідання №1

(організаційно-інструктивне)

1. Про виконання плану роботи методичного об'єднання за минулий 2008-2009 навчальний рік та обговорення плану роботи кафедри фізики на поточний навчальний рік.

2. Фізико- математична освіта. Якій їй бути?

3. Аналіз навчальних програм, підручників на 2009/2010 навчальний рік.

4. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у навчальному році.

5. Забезпечення навчально-виховного процесу в морському ліцеї. Реалізація профільного навчання.

6. Готовність предметного кабінету до роботи в новому навчальному році.

7. Обрання та обговорення проблемної теми кафедри

8. Розподіл доручень між членами кафедри, завдання членам кафедри фізики.

9. Вироблення рекомендацій.

10. Організація роботи з молодими вчителями.

11.Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета.

12.Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.

13. Організація творчо-пошукової, науково-дослідницької роботи учнів. Складання графіка запланованої участі учнів закладу в інтелектуальних змаганнях на навчальний рік.

14.Складання графіка роботи і програм «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН», предметної секції наукового товариства.

15.Затвердження плану роботи та забезпечення навчально-виховного процесу в кабінетіЗасідання №2
1. Підготовка учнів до Всеукраїнської предметної олімпіади.

2. Інформація про атестацію вчителів.

3. Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання у навчально-виховному процесі.

4. Нова література та нові підручники для учнів та вчителя фізики.

5. Особливості впровадження проектної технології для вчителя фізики.

6. Затвердження тем науково-дослідних робіт учнів, що вступили в МАН, та курсових робіт.

4. Результативність позакласної роботи з предметів. Підготовка учнів до ІІ та IIІ етапів предметної олімпіади.

5. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

6. Психологічний тренінг.

8. Підготовка до предметного тижня.

9. Завдання членам кафедри.

10. Вироблення рекомендацій.

11. Планування дій кожного вчителя по створенню відеофільму, як кінцевого продукту кафедри.

12.Звіт наставника по роботі з молодим вчителем.

13. Перевірка стану проведення факультативів, додаткових занять.

14. . Аналіз виконання плану роботи кафедри, здача інформації в методичний кабінет.Засідання №3
1. Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз семестрових контрольних робіт, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти.

2. Аналіз роботи предметної МАН шкільного наукового товариства. Підготовка учнів до інтелектуальних конкурсів і змагань.

3. Творчий портрет учителя, який атестується «Ярмарок педагогічних ідей».

4. Підсумки участі учнів у І і II етапах олімпіади.

5. Завдання членам ШМО.

Засідання №4
1. Особливості вивчення фізики в класах фізико-математичного профілів (з досвіду роботи).

2. Організація повторення і систематизації знань учнів (вернісаж педагогічних сюжетів).

3. Актуальний інструктаж. Про підготовку до державної підсумкової атестації.

4. Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються.

5. Презентація досвіду роботи вчителів кафедри, які атестуються

6. Завдання членам ШМО.Засідання №5
1. Методичний практикум. Спецкурси і факультативи з фізики як шлях до свідомого вибору майбутньої професії.

2. Освітній орієнтир — програма з фізики (аналіз виконання навчальних програм). Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт.

3. Студія «Педагогічні відкриття». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

4. Підсумки роботи кафедри фізики за рік.

5. Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи предметної методичної комісії (об'єднання) на наступний навчальний рік.

6. Актуальний інструктаж. Про організацію і проведення державної підсумкової атестації.


 • Доповідь

 • Аналіз роботи

 • Обговорення

 • Панорама методичних новинок

 • Аналіз ведення журналів • Аналіз роботи

 • Обговорення

 • Круглий стіл методичних новинок (обмін педагогічним досвідом)

 • Аналіз ведення журналів

 • Творчий портрет вчителя, що атестується • Аналіз роботи

 • Творча наукова дискусія

 • Звітування вчителів

 • Аналіз роботи факультативів

 • Аналіз олімпіад
 • Звітування вчителів

 • Презентація : «Моє педагогічне кредо»

 • Аналіз роботи

 • Методична дискусія
 • Аналіз роботи

 • Обговорення звітів

 • Проговорна рада за кінцевими продуктами членів кафедри

 • Аналіз ведення журналів

 • Звіти по самоосвітнім темам вчителів кафедри

 • Панорама методичних розробок вчителів по самоосвітнім темам


- виступ на педраді «Використання діагностики для розвитку позитивної траєкторії навчання учнів.» (Борецький К.П.)

- проведення інтелектуального марафону серед всіх учнів ліцею (Борецький К.П.)

- проведення відкритих уроків-2 (Борецький К.П., Горбунов С.В.)

- дослідження організації домашнього завдання у процесі формування ПК

- виступ на педраді «Дослідження організації домашнього завдання у процесі формування пізнавальної компетентності» (Горбунов С.В.)

- виступ на педраді «Рівні пізнавальної компетентності на уроці фізики». (Борецький К.П.)

- перевірка стану учнівських зошитів

- виступ на педраді «Національне виховання на уроках фізики» (Горбунов С.В.)

- складання банку даних по роботі з обдарованими учнями,

- участь у роботі творчих груп по складанню програм формування ключових компетентностей,

- проведення та аналіз пробного тестування в 11 класі,

- проведення відкритого позакласного заходу серед учні 8 класу(Жиговська О.В., Калина М.В.)

- проведення моніторингу участі вчителів кафедри у методичній та позакласній роботі.

-. Вивчення рівня педагогічної майстерності вчителів з метою атестації: відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіди щодо оформлення досвіду роботи.

-. Підбиття підсумків II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

- Підготовка учнів до участі в міських предметних олімпіадах, та III етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

- перевірка виконання графіка контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання, виконання навчальних програм.

-Перевірка ведення поурочних планів учителями методичного об'єднання

- підготовка учнів школи до конкурсів-захистів творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт.

- відкрите засідання предметної секції шкільного наукового товариства. Шкільний конкурс-захист учнівських творчих робіт.

- приготування навчальних кабінетах розділу щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації:

• наявність куточків «Готуємось до державної підсумкової атестації»;

• естетичність оформлення;

• наявність зразків завдань;

• поради учням щодо підготовки до ДПА;

• наявність графіка консультацій;

• рекомендована література;

• методичні матеріали.(Борецький К.П.)

-Аналіз успішності учнів з предмета за II семестр і за рік.

- організація і проведення ДПА з предмета.

- Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності за рік.

-Завдання членам методичного об'єднання стосовно серпневих педагогічних конференцій, підготовки районної методичної виставки.

-Організація та проведення екскурсій і навчальної практики з предмета.

-Здача оформленого звіту про роботу кафедри.У МІСТІ:
- участь у комісіях по перевірці робіт МАН(міський)

- участь у семінарі обласного університету в ліцеї «Цікаві досліди з фізики»

- участь в проблемно-практичному семінарі з астрономії

- участь в міському методичному об’єднанні : «Підготовка учнів до олімпіади з фізики»

- участь в конкурсі «Левеня»- 156 учнів

- участь в конкурсі презентацій «Моє педагогічне кредо»clip_image002clip_image002
Робота зі здібними та обдарованими учнями кафедри фізики

2009-2010 н.р.
УЧЕНЬ

ГРУПА

ТЕМА

ВЧИТЕЛЬ

1

Портной Б.

44

Визначення коефіцієнту тертя-ковзання в залежності від вологості повітря

Борецький К.П.

2

Тітченкова Т.

44

Дослідження властивостей фізичного маятника

Борецький К.П.

3

Ганган М.

44

Вплив звука на живі організми

Борецький К.П.

4

Дібрівний О.

44

Вплив ПК, сотового телефону на здоров'я людини.

Борецький К.П.

5

Рибалко А.

44

Форсування 4-тактних двигунів

Борецький К.П.

6

Черно К.

43

Вплив випромінювання побутових приладів і мобільних телефонів на організм людини.

Борецький К.П.

7

Сорочан Є.

42

Голографія

Мартинова Т.І.

8

Скакун О.

31

Радіоелектронні пристрої

Горбунов С.В.

Вчителі кафедри фізики впевнені, що науково-практична діяльність учня, педагогічне керування нею дозволяє піднятися на новий рівень викладання, оптимізувати процес навчання та сприяти особистісному росту учня через тісні між особистісні відносини керівника-учня.

Особливістю науково-дослідних робіт цього року є їх чітке розмежування на курсові роботи, роботи, що готуються для захисту в МАН. Такий розподіл дає змогу ставити більш конкретні вимоги до кожного виду робіт і надати учневі більш дієву допомогу з боку вчителя.


На кафедрі було затверджено теми наукових робіт на 2009-2010 навчальний рік, які запропоновано до захисту:

У 2009-2010 навчальному році 64 ліцеїста були учасниками ліцейської олімпіади з фізики.


А саме:КЛАС

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ

8

20

9

18

10

8

11

18


Переможці I (ліцейського) єтапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2009-2010 н. рік


КЛАС

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

8

1

Зубко Олександр

Калина М.В

2

Дубовий Василь

Буйбарова МаринаЖиговська О.В.

3

Бернацька Юлія

Калина М.В
КЛАС

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

9

1

Іваницький Андрій

Горбунов С.В.

2

Мазур Андрій

Логвіна КатеринаГорбунов С.В.

3

Сантюров Микола

Горбунов С.В.


МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

10

1

Петрович Дмитро

Мартинова Т.І.

2

Купрєєв Роман

Горбунов С.В.

3

Дмитраш Ігор

Мартинова Т.І.
КЛАС

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

11

1

Сорочан Євген

Мартинова Т.І.

2

Глущенко Олександр

Борецький К.П.

3

Тітченкова Тамара

Борецький К.П.

Переможці ІI (міського) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2009-2010 н. рік


КЛАС

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

8

1

Бернацька Юлія

Калина М.В

1

Буйбарова Марина

Жиговська О.В.

2

Шевченко Влад

Калина М.В

3

Зубко Олександр

Калина М.В
КЛАС

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

9

1

Мазур Андрій

Горбунов С.В.

1

Ліскович Юрій

Борецький К.П.

2

Логвіна Катерина

Горбунов С.В.

2

Сантюров Микола

Горбунов С.В.

3

Борисова Олена

Мартинова Т.І.МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

10

1

Петрович Дмитро

Мартинова Т.І.

1

Купрєєв Роман

Горбунов С.В.

2

Дмитраш Ігор

Мартинова Т.І.
КЛАС

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

11

1

Глущенко Олександр

Борецький К.П.

2

Тітченкова Тамара

Борецький К.П.

2

Сорочан Євген

Мартинова Т.І.

3

Грушенко Тетяна

Мартинова Т.І.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка