Аналітичні огляди із зоології (Індивідуальні навчально-дослідні завдання) Структура індзДата конвертації26.04.2016
Розмір78.2 Kb.
АНАЛІТИЧНІ ОГЛЯДИ ІЗ ЗООЛОГІЇ

(Індивідуальні навчально-дослідні завдання)

Структура ІНДЗ:

  • зміст;

  • вступ – обґрунтовується тема, мета та завдання роботи;

  • основні результати роботи та їх обговорення – подаються у лаконічній формі, схематизованому вигляді, найчастіше поділяються на 3–4 розділи залежно від змісту конкретної теми; бажано розділи також структурувати на 2–4 підрозділи, обсягом по декілька абзаців;

  • висновки;

  • список використаної літератури.

Методичні рекомендації щодо підготовки аналітичного огляду

Загальний обсяг роботи – 5–8 сторінок друкованого тексту. Робота повинна бути написана державною мовою. Робота починається з титульного аркуша, оформленого згідно з чинними нормами. На другій сторінці роботи розташовують “ЗМІСТ”. У ньому наводяться назви всіх структурних частин роботи з початковим номером сторінки, на якій розділ починається. Усі структурні розділі роботи нумеруються арабськими цифрами (окрім “ВСТУПУ”, “ВИСНОВКІВ”, “СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ”) та друкуються великими літерами. Розділи та підрозділи роботи повинні бути відокремлені збільшеним міжрядковим інтервалом. У кінці заголовків крапка не ставиться.

Сторінки нумерують у верхньому правому куті сторінки. На титульному аркуші номер не ставиться, але він входить до загальної кількості сторінок. Нумерацію сторінок починають із “ЗМІСТУ” – “2. Нумерацію сторінок закінчують на останній сторінці “списку літератури”. Береги (поля) на сторінці повинні складати відповідно: верхній – 20 мм, нижній – 20, зліва – 30, справа – 15 мм. Рекомендовані параметри друку: шрифт Times New Roman, розмір літер 14, міжрядковий інтервал –1,0–1,2.

Об’єм вступу не повинен перевищувати 1 сторінки. Вступ (умовно) складається із трьох частин. У першій характеризується досліджуваний об’єкт (явище), доводиться актуальність обраної теми. Друга частина вступу висвітлює загальний стан вивченості об’єкту досліджень та підводить до заключної третьої частини вступу – мети роботи (1 речення) та її завдань (2–4 пункти). Розділ повинен бути побудований таким чином, щоб при читанні тільки вступу й висновків у стороннього читача склалося повне уявлення про те, що досліджувалося в роботі й навіщо.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 1 сторінки. Висновки зазвичай складаються із 3–7 пунктів. До складу кожного пункту входить 1–3 речення.

“СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” або “ЛІТЕРАТУРА” подаються за одним із двох принципів. Рекомендована кількість джерел складає 15–20. Усі джерела, наведені в цьому розділі повинні бути проаналізовані в тексті роботи (не повинно бути зайвих джерел). І навпаки, всі джерела, на які є посилання в тексті роботи, повинні бути зазначені у “СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ”.

Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої літери) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3–6 пт.

Нумерацію розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3. Система...” (третій підрозділ другого розділу).

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації (таблиці) як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. Посилання на ілюстрацію наводять у круглих дужках “(рис. 3.1)” або зворотом типу: “... як це видно з рис. 3.1.” або “... як це показано на рис. 3.1.”

Приклад підпису рисунка.

Рис. 2.1. Екоморфічна структура ...(вирівнювання по центру)

Ілюстрації, рисунки, схеми, графіки, таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” та нумерують послідовно за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Таблиці нумерують послідовно в межах кожного розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” їх зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш вказують “Продовження табл. 1.2.” Номер формул пишуть по правому полю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Приклад оформлення таблиці.

Таблиця 4.2

Назва таблиці (вирівнювання по центру)


Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4
У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово дивись, наприклад: “див. табл. 3.4”. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту, у тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі.

Список літератури необхідно наводити в алфавітному порядку (спочатку російськомовні та україномовні джерела, потім – іншомовні). У тексті посилання повинні мати наступний вигляд: “... у роботах ряду авторів (Ярошенко, 1989; Іванов, Петренко, 1992; Кльонов та ін., 1975)”, або “... за даними Н. Н. Ярошенка (1989), В. А. Іванова й М. П. Петренка (1992) та А.А. Кльонова зі співавторами (1975)”.

Посилання на монографії

Снедекор Д. У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии. – М.: Сельхозгиз, 1961. – 497 с.

Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. – М.: Колос, 1973. – 195 с.

Статті, тези

Животовский Л. А. Показатель внутрипопуляционного разнообразия // Журнал общей биологии. – 1980. – Т. 41, № 6. – С. 828–836.

Замотайлов А. С. О таксономическом положении Brachinus quadriguttatus (Coleoptera, Carabidae) и близких форм // Вестник зоологии. – 1991. – № 5. – С. 60–64.

Криволуцкий Д. А. Вертикальные миграции панцирных клащей (Oribatei) в лесных почвах Подмосковья // ХІІІ Международный энтомологический конгресс. Москва 2–9 августа 1968 г. Труды. – Т. 3. – Л.: Наука, 1972. – С. 386–387.

Зразок оформлення титульного аркуша.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Факультет біології, екології та медицини

Кафедра зоології та екології


Аналітичний огляд із “Назва дисципліни”

НАЗВА АНАЛІТИЧНОГО ОГЛЯДУ ...


Виконавець: Перевірив:


студентка групи ББ–08–5 канд. біол. наук, доцент

Прізвище І. Б. Прізвище І. Б.


Дніпропетровськ, 2012Теми аналітичного огляду № 1

 1. Підцарство багатоклітинні (Metazoa)

 2. Розділ Первинні багатоклітинні (Prometazoa)

 3. Тип пластинчасті (Placozoa)

 4. Тип губки (Spongia)

 5. Клас вапнякові губки (Calcispongia)

 6. Клас скляні губки (Hyalospongiae)

 7. Клас звичайні губки (Demospongiae)

 8. Клас археоціати (Archeocyatha)

 9. Тип рецептакуліти (Receptaculita)

 10. Тип ортонектиди (Orthonectida)

 11. Тип діцієміди (Dicyemida)

 12. Розділ справжні багатоклітинні (Eumetazoa)

 13. Тип кишковопорожнинні (Coelenterata)

 14. Клас гідроїдні (Hydrozoa)

 15. Клас сцифоїдні (Scyphozoa)

 16. Клас коралові поліпи (Anthozoa)

 17. Тип реброплави (Ctenophora)

 18. Клас реброплави (Ctenophora)

 19. Тип плоскі черви (Plathelminthes)

 20. Клас війчасті черви (Turbellaria)

 21. Клас ксенотурбеліди (Xenoturbellida)

 22. Клас гнатостомуліди (Gnathostomulida)

 23. Клас трематоди (Trematoda)

 24. Клас аспідогастреї (Aspidogastrea)

 25. Клас моногенеї (Monogenoidea)

 26. Клас гірокотиліди (Gyrocotylida)

 27. Клас стьожкові черви (Cestoda)

 28. Клас амфіліноідеї (Amphilinoidea)

 29. Тип немертини (Nemertini)

 30. Клас немертини (Nemertini)

 31. Тип коловертки (Rotifera)

 32. Клас коловертки (Rotatoria)

 33. Тип скреблянки (Acanthocephales)

 34. Клас скреблянки (Acanthocephala)

 35. Тип первиннопорожнинні (Nemathelminthes)

 36. Клас черевовійчасті (Gastrotricha)

 37. Клас нематоди (Nematoda)

 38. Тип головохоботні (Cephalorhyncha)

 39. Клас приапуліди (Priapulida)

 40. Клас кіноринхи (Kinorhyncha)

 41. Клас волосові (Nematomorpha)

 42. Клас лорицифери (Loricifera)

 43. Тип кільчасті черви (Annelida)

 44. Клас багатощетинкові (Polychaeta)

 45. Клас динофіліди (Dinophilida)

 46. Клас малощетинкові (Oligochaeta)

 47. Клас п’явки (Hirudinea)

 48. Тип камптозої (Kamptozoa)

 49. Клас камптозої (Kamptozoa)

 50. Тип ехіуриди (Echiurida)

 51. Клас ехіуриди (Echiurida)

 52. Тип сипункуліди (Sipunculida)

 53. Клас сипункуліди (Sipunculida)

 54. Тип членистоногі (Arthropoda)

 55. Підтип зябродишні (Branchiata)

 56. Клас цефалокариди (Cephalocarida)

 57. Клас зяброногі ракоподібні (Branchiopoda)

 58. Клас реміпедії (Remipedia)

 59. Клас максилоподи (Maxillopoda)

 60. Клас черепашкові ракоподібні (Ostracoda)

 61. Клас вищі раки (Malacostraca)

 62. Підтип трахейнодишні (Tracheata)

 63. Клас губоногі (Chilopoda)

 64. Клас двопарноногі (Diplopoda)

 65. Клас пауроподи (Pauropoda)

 66. Клас симфіли (Symphyla)

 67. Клас ентогнатні (Entognatha)

 68. Клас комахи (Insecta)

 69. Підтип трилобітоморфні (Trilobitomorpha)

 70. Клас трилобіти (Trilobita)

 71. Підтип хеліцерові (Chelicerata)

 72. Клас меростомові (Merostomata)

 73. Клас павукоподібні (Arachnida)

 74. Клас морські павуки (Pantopoda)


Теми аналітичного огляду № 2

 1. Тип тихоходки (Tardigrada)

 2. Клас тихоходки (Tardigrada)

 3. Тип п’ятиустки (Pentastomida)

 4. Клас п’ятиустки (Pentastomida)

 5. Тип оніхофори (Onychophora)

 6. Клас первиннотрахейні (Protracheata)

 7. Тип молюски (Mollusca)

 8. Клас панцирні (Polyplacophora)

 9. Клас безпанцирні (Aplacophora)

 10. Клас двостулкові (Bivalvia)

 11. Клас моноплакофори (Monoplacophora)

 12. Клас черевоногі (Gastropoda)

 13. Клас лопатоногі (Scaphopoda)

 14. Клас головоногі (Cephalopoda)

 15. Тип щетинкощелепні (Chaetognatha)

 16. Клас щетинкощелепні (Chaetognatha)

 17. Тип фороніди (Phoronida)

 18. Клас фороніди (Phoronidea)

 19. Тип моховатки (Bryozoa)

 20. Клас покритороті (Phylactolaemata)

 21. Клас голороті (Gymnolaemata)

 22. Тип плечоногі (Brachiopoda)

 23. Клас плечоногі (Brachiopoda)

 24. Тип погонофори (Pogonophora)

 25. Клас вуздечкові (Frenulata)

 26. Клас безвуздечкові (Afrenulata)

 27. Тип напівхордові (Hemichordata)

 28. Клас кишководишні (Enteropneusta)

 29. Клас крилозяброві (Pterobranchia)

 30. Тип голкошкірі (Echinodermata)

 31. Підтип стебельцеві (Crinozoa)

 32. Клас морські лілеї (Crinoidea)

 33. Підтип ехінозої (Echinozoa)

 34. Клас голотурії (Holothuroidea)

 35. Клас морські їжаки (Echinoidea)

 36. Підтип астерозої (Asterozoa)

 37. Клас морські зірки (Asteroidea)

 38. Клас офіури (Ophiuroidea)

 39. Порожнина тіла у тварин. Типи порожнин тіла у тварин.

 40. Оболонка клітин найпростіших.

 41. Автогамія. Біологічне значення цього процесу.

 42. Пелікула. ЇЇ будова та функції.

 43. Токсоплазмоз. Життєвий цикл токсоплазми.

 44. Розділу справжні багатоклітинні. Порівняльний аналіз із іншими групами тварин.

 45. Типи особин у складі колоній гідрозоїв. Їх біологічні функції.

 46. Характер живлення реброплавів. Порівняння з іншими грумами багатоклітинних.

 47. Заходи боротьби з паразитичними сисунами.

 48. Методи профілактики зараження трематидами людини та свійських тварин.

 49. Неотенія. ЇЇ біологічне значення.

 50. Видільна вивтема первиннопорожнинних.

 51. Особливості живлення скреблянок.

 52. Життєві цикли волосових.

 53. Ембріонізація розвитку. Її біологічне значення.

 54. Спільне та відмінне в організації членистоногих та кільчаків.

 55. Особливості будови покривів ракоподібних.

 56. Еволюційні пристосування представників ряду десятиногі.

 57. Функції перитрофічної мембрани в комах.

 58. Комахи у біологічному способі боротьби зі шкідниками.

 59. Еволюційна адаптація представників підкласу кліщі.

 60. Особливості будови статевої системи молюсків.

 61. Спільне та відмінне в організації форонід і моховаток.

 62. Особливості організації нервової системи голкошкірих.

 63. Живлення офіур.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка