Аналітична довідка за останні три роки; в кількість виконаних робіт та обсяги їхнього фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграмуСкачати 285.61 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір285.61 Kb.
Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність географічного факультету

за 2014 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки);

в) кількість виконаних робіт та обсяги їхнього фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:
Категорії робіт

2012

2013

2014

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

2

270,72

2

157,014

2

241,163

Прикладні

0

0

1

35,554

1

78,092

Госпдоговірні

7

223,168

1

82,0

1

6,0


д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

На географічному факультеті діяла одна спеціалізована вчена рада Д 35.051.08. У 2014 р. на спеціалізованій вченій раді захищено: 6 докторських дисертацій і 19 кандидатських дисертацій в тому числі: 2 докторські – співробітниками, 4 докторських – сторонніми працівниками, 7 кандидатських – співробітниками і випускниками аспірантури і 12 кандидатських – сторонніми працівниками.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).Держбюджетна тема ВГ-144П “Створення цифрової картографічної бази даних ґрунтового покриву України”. Наукові керівник – доктор географічних наук, професор Позняк С. П.

Створено автоматизовану картографо-інформаційну систему ґрунтового покриву України в реальному масштабі 1:200 000 з можливістю здійснення аналізу та просторового моделювання виробничих процесів. Розроблено методику векторизації грунтових одиниць та сформовано інформаційну базу даних автоматизованої ґрунтової картографо-інформаційної системи. Підготовлено ґрунтові матеріали для векторизації. Розроблено набір атрибутів для векторної гуртової карти. Векторизовано картосхеми ґрунтового покриву 12 адміністративних областей України.


ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня.

а) важливі результати за усіма закінченими у 2014 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний наукові результат, його новизну, наукові рівень, значимість та практичне застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний наукові результат, його новизну, наукові рівень, значимість та практичне застосування);

1. Держбюджетна тема ВГ-142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини. Наукові керівники: к. г. н., проф. Я. С. Кравчук, к. г.-м. н., проф. А. Б. Богуцький. Роки виконання 2013–2015 рр. Обсяг фінансування у 2014 р. – 114,896 тис. грн.Основні наукові результати.

Каталог об’єктів геоспадщини та пропозиції щодо їхнього збереження. Планувальні схеми форм територіальної охорони георізноманіття (геопарки, геоскансени, документаційні осередки, пам’ятки природи), формування Дністровського екокоридору. Створення регіонального ландшафтного парку “Стільське Горбогір’я”. Опубліковано результати польових геологічних і геоморфологічних досліджень Верхнього і Середнього Придністер’я. За результатами дослідження опубліковано 6 колективних монографій, 37 статей (7 з них входить до наукометричних баз даних, 3 – у інших закордонних виданнях, 9 – у фахових виданнях України, 18 – в інших вітчизняних виданнях), 4 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також 3 інших наукових праці, у яких, окрім теоретичних питань, розглянуто конкретні геологічні і геоморфологічні об’єкти та палеолітичні пам’ятки, які можуть бути використані в майбутньому як об’єкти геоспадщини Верхнього і Середнього Придністер’я.Практична цінність.

Показники і характеристики георізноманітності основних районів Верхнього й Середнього Придністер’я, геоінформаційні моделі корінних і покривних порід, каталог об’єктів геоспадщини, які можуть бути використані під час формування Дністерського екорегіону. Отримані науково-методичні розробки та практичні рекомендації щодо оцінки георізноманітності регіону представлялись на конференціях: XIII Міжнародному симпозіумі і польовому семінарі по палеопедології (1–6 вересня 2014 р., Торунь, Польща); 19 Міжнародному седиментологічному конгресі (18–22 серпня 2014 р., Женева, Швейцарія); Міжнародна конференція по дослідженню лесу “Kukla LOESSFEST’14 – 7th Loess Seminar” (8–9 вересня 2014 р., Вроцлав, Польща); XXX Жешівській конференції “Археологічні дослідження, проведені на терені Південно-Східної Польщі, Західної України і Північної Словаччини” (25–26 березня 2014 р., Жешів, Польща); Загальнопольському симпозіумі “Сучасні проблеми інженерної геології в Польщі” (14–17 жовтня, Люблін, Польща); П’ятому міжнародному семінарі “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат” (11–14 вересня 2014 р., Ворохта); XI й Міжнародній науковій конференції “Археологія заходу України” (21–23 травня 2014 р., Львів); Міжнародному симпозіумі “Рельєф і клімат” (23–25 жовтня 2014 р., Чернівці); Міжнародній науково-практичній конференції “Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я” (11–12 вересня 2014 р., Заліщики); конференції “Геотуризм. Практика і досвід” (28–30 березня 2014 р., Львів) та ін.


2. Держбюджетна тема ВС-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)”. Наукові керівник: д. г. н., проф. О. І. Шаблій. Роки виконання 2013–2015 рр. Обсяг фінансування у 2014 р. – 126,467 тис. грн.

Основні наукові результати:

Обґрунтування впливу природного довкілля м. Львова і населених пунктів Львівської області на їх суспільно-географічний розвиток. Визначено рівень забезпеченості населення міст обласного значення та адміністративних районів Львівської області земельними, лісовими, торфовими і водними ресурсами. Геоекологічний аналіз адміністративно територіальних одиниць (на прикладі Бродівського району Львівської області). Обґрунтовано напрями реіндустріалізації господарства низових адміністративних районів (на прикладі Жидачівського району Львівської області). Висвітлено територіальну трансформацію аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки Львівської області. Визначено особливості динаміки температури повітря в геокомплексах Чорногори. Впроваджено здобутки реалізованого проекту “Комплексний атлас Львова”.Практична цінність.

У навчальному процесі. Розроблені концепція і методики, а також результати дослідження використано під час підготовки фахівців з екології, географії, демографії, політології, соціології та економіки. Зокрема: а) теоретичні напрацювання введено в окремі розділи навчальних програм, особливо стосовно класифікації, аналізу та оцінки природного і суспільно-географічного потенціалу території як чинника подолання рецесії соціально-економічного розвитку; б) концептуально-методичні розробки та практичні результати використано під час виконання магістерських кваліфікаційних робіт і дипломного проектування спеціалістів; г) окремі положення введено у монографії, навчальні посібники і підручники.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Теоретичні напрацювання та результати використано під час підготовки та захисту однієї кандидатської дисертації.

Для вирішення прикладних проблем регіону. Результати аналізу та оцінки природного і суспільно-географічного потенціалу території можуть бути використані органами державної влади та місцевого самоврядування під час розроблення комплексних програм раціонального використання природних ресурсів, створення регіональних комплексних цільових програм та обґрунтування територій пріоритетного розвитку як Карпатського регіону, так й регіонів України.
ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, де здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні.

а) важливі результати за усіма закінченими у 2014 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям згідно з наказом МОНмолодьспорту України № 472 від 17.04.12 р., назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний наукові результат, його новизну, наукові рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання);

а) Пріоритетний напрям – Раціональне природокористування

Держбюджетна тема ВГ-144П “Створення цифрової картографічної бази даних грунтового покриву України”. Наукові керівник: д. г. н., проф. С.П. Позняк. Роки виконання 2013–2014 рр. Обсяг фінансування всього – 113,639 тис. (грн. у 2014 р. – 78,092 тис.грн.).Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.

Актуальність досліджень зумовлена відсутністю впорядкованої з допомогою сучасних ГІС-технологій ґрунтової бази даних країни, що впливає на ефективність прийняття конкретних господарських рішень та прикладних завдань, у першу чергу в галузі земельних відносин та збереження родючості ґрунтів.

Отримані результати будуть використанні при великомасштабному картографуванні ґрунтового покриву з використанням сучасних технічних засобів та ГІС-технологій, при створенні автоматизованої ґрунтової картографо-інформаційної системи, земельних інформаційних систем, здійснення аналізу та просторового моделювання прикладних завдань в ґрунтознавстві та екологічних дослідженнях. Розробка спеціального змісту тематичних карт, зокрема грунтово-географічних, є головним етапом картографічних робіт, що спирається на методологію картографічного моделювання.

Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників).

Вперше створюється середньомасштабна векторна ґрунтова карта для всієї території України з використанням ГІС-технологій.

Створено програмний ГІС-продукт, який повинен забезпечити швидкий доступ до достовірної деталізованої та структурованої інформації про ґрунтові ресурси всієї територію України, що не має аналогів в країні та відповідатиме вимогам, які ставляться перед аналогічними інформаційними ресурсами у високорозвинутих країнах світу, зокрема Німеччини, США, Австрії та Швеції.
Практична цінність результатів та продукції.

Результати науково-дослідної роботи можуть бути використані суміжними галузями наук, зокрема: сільськогосподарських, в першу чергу землевпорядкування та землеустрій; економічних – при розробці вартісної оцінки земель; екологічних – при оцінці екологічного стану території.

Векторна карта ґрунтового покриву України буде використана регіональними управліннями земельних ресурсів для проведення попередньої оцінки ґрунтових ресурсів певного регіону з метою подальшої вартісної оцінки земель, їх раціонального використання.

Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їхні розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР)

Результати науково-дослідної роботи використані під час написання монографії «Агроекологічна оцінка земель» (О.Телегуз, М.Кіт) та навчального посібника «Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів» (Ю.І.Наконечний). Також векторна грунтово-картографічна база даних використана під час розробки важливих теоретичних та практичних курсів «ГІС в екологічних дослідженнях», «ГІС в ґрунтознавстві», «Прикладні ГІС-технології», «Картографування ґрунтів», при підготовці спеціалістів та магістрів. Розроблено новий лекційний курс «Земельні інформаційні системи", а також цикл практичних робіт з курсу «Картографування ґрунтового покриву», в яких використано всі отримані матеріали та розглянуто новітні підходи у створенні автоматизованої ґрунтової картографо-інформаційної системи України.


б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям згідно з наказом МОНмолодьспорту України № 472 від 17.04.12 р., назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний наукові результат, його новизну, наукові рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання);

Госпдоговірна тема ВМ 2-14 «Виконання лабораторно-аналітичних робіт з визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів на території Ільницької і Завадівської сільських та Боринської селищної рад Турківського району Львівської області».

Наукові керівник – д. г. н., професор В.Г. Гаськевич.

Вартість НДР за даною темою – 6 000 гривень.а) Узагальнені результати виконання теми

- Отримано лабораторно-аналітичні дані властивостей ґрунтів досліджуваних територій (вміст гумусу, рН, гідролітична кислотність, рухомі форми Al, K; гранулометричного складу);

- Оцінено сучасний стан ґрунтів за даними фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів.

б) Практична цінність результатів та продукції.

Проведена оцінка гранулометричного складу і фізико-хімічних властивостей ґрунтів земельних ділянок на території Боринської селищної Ради, Ільницької та Завадівської сільських Рад Турківського району Львівської області.


IV. Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/НУ від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6

1

Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування. ДСТУ 4750:2013

Рожко І., Гулянич Р., Шишкіна Л., Яремчишин А.Вперше введено національний стандарт України ознакування туристичних шляхів

Мінекономроз-витку України, м. Київ

29 листопада 2013 р.

Формування всеукраїнської мережі турис-тичних шліхів.

Налагоджено співпрацю з ДП НДІ “Система”, “Клубом велосипедистів друзів природи “Рух”.
2

Обгрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір̕я»

Зінько Ю., Майданський М.Створено об’єкт природно-заповідного фонду площею 8909,9 га

Львівська область, Львівська обласна рада

1 квітня

2014 р.


Створення регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір̕я», Інститут екології Карпат

3

Розроблення Проекту організації території природного заповідника «Горгани» та охорони його природних комплексів

Брусак В.Інвентаризація природних компонентів і комплексів, заходи з охорони, розвитку екоосвіти та матеріально-технічного забезпечення природного заповідника на 10 років

Природний заповідник «Горгани», Надвірнянський район, Івано-Франківська область, Міністерство екології та природних ресурсів

26 червня 2014 р.

Оптимізація функціонування заповідника як природоохоронної та науково-дослідної установи

4

Розроблення Проекту організації території Галицького національного природного парку, охорони, відтворення і рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів

Брусак В.Інвентаризація природних компонентів і комплексів, заходи з охорони, розвитку рекреації, екоосвіти та матеріально-технічного забезпечення НПП на 10 років

Галицький національний природний парк, Галицький район Івано-Франківська область, Державна агенція лісових ресурсів

12 травня 2014 р.

Оптимізація функціонування національного природного парку як природоохоронної та науково-дослідної установи

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2014 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру).

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакціями до друку у 2014 році у виданнях, які мають імпакт-фактор, включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших за формою. До списків долучити відбитки титульних сторінок статей та витяги-підтвердження про належність цих журналів до відповідних категорій.

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор

1

Zenon Hamkalo, Tymur Bedernichek

Total, cold and hot water extractable organic carbon in soil profile: impact of land-use change

Zemdirbyste-Agriculture

Vol. 101. - №. 2. – Р. 125-132.

2

P. Gozhik, M. Komar, M. Łanczont, S. Fedorowicz, A. Bogucki, P. Mroczek, S. Prylypko, J. Kusiak

Paleoenvironmental history of the Middle Dnieper Area from the Dnieper to Weichselian Glaciation: A case study of the Maksymivka loess profile

Quaternary International.

Vol. 334–335. – P. 94–111.

3

M. Łanczont, O. Sytnyk, A. Bogucki, T. Madeyska, M. Krajcarz, M.T. Krajcarz, R. Koropeckyj, B. Zogała, T. Tomek, J. Kusiak

Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine)

Quaternary International.

Vol. 326–327. – Р. 213–234.

4

Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Oleksandr Sytnyk, Andriy Bogucki, Maryna Komar, Jerzy Nawrocki, Beata Hołub, Przemysław Mroczek

Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine)

Quaternary International.

Р. 1-24

5

Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Przemysław Mroczek, Beata Hołub, Bogdan Żogała, Andryi Bogucki

Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic site as the tools used for explanation of the site location

Quaternary International.

Р. 1-7

6

Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Andryi Bogucki, Oleksandr Sytnyk, Jarosław Kusiak, Zbigniew Frankowski, Maryna Komar, Jerzy Nawrocki, Bogdan Żogała

Stratigraphic position and natural environment of the oldest Middle Palaeolithic in central Podolia, Ukraine: New data from the Velykyi Glybochok site

Quaternary International.

Vol. 326–327. – Р. 191–212.

7

M. Łanczont, T. Madeyska, M. Komar, A.B. Bogucki

The environments of loess uplands to the north and east of the Carpathians during the penultimate interglacial (MOIS 7) in palaeopedological and palaeobotanical records

European Journal of Soil Science

Vol. 65. – Is. 4. - P. 436-454

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

1

Maria Łanczont, Andrij B. Bogucki, Jarosław Kusiak, Oleksandr Sytnyk

The results of thermoluminescence dating in the Halych IIC (Ukraine) profile as the expression of the conditions of mineral material deposition

Geochro-nometria.

Vol. 40. – Is. 1. – P. 42–50

Статті, прийняті редакціями до друку
VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або НУ

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2011

588; 37 %

32

20 %

2012

570; 39 %

35

25 %

2013

550; 37 %

36

25 %

2014

496; 41 %

19

17 %


VIIІ. Наукові підрозділи, напрями їхньої діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

Науково-дослідна лабораторія “Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень” (НДЛ-51). Діяльність лабораторії спрямована на проведення еколого-географічних, геоморфологічних і туристичних досліджень. Одними із перших інженерно-геоморфологічних тем були передпроектні дослідження для реконструкції парків міста Львова, а також оцінка рельєфу районів нової забудови для генерального плану Львова. Виконує численні держбюджетні і госпдоговірні теми у галузі заповідної справи. У 1992–1993 рр. польсько-українським колективом розроблено проект “Природоохоронна зона Розточчя”, який став переможцем і був відзначений першою премією на Європейському конкурсі Г. Форда у галузі “Охорона довкілля” (Лондон, 1994).

З природно-заповідної проблематики виконувалися і госпдоговірні теми на замовлення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, державних заповідників, національних природних парків, обласних і районних держадміністрацій Львівщини. У 1987–2012 рр. виконано дев’ять тем, присвячених вивченню природних компонентів і комплексів державного заповідника “Розточчя” для розробки методичних основ ведення заповідної справи.

Одним із головних напрямів госпдоговірних науково-дослідних робіт у 2000–2012 рр. стала розробка “Проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів національних природних парків”. Науково-дослідна лабораторія розробила такі проекти для таких природоохоронних територій: Яворівського НПП (1999–2001), Ужанського НПП (2003–2005), НПП “Гуцульщина” (2003–2012), Галицького НПП (2005–2012), ПЗ “Медобори” (2001–2003). У 2010–2013 р. співробітники лабораторії взяли участь у розробці “Проекту створення Стільського регіонального ландшафтного парку”.
Науково-дослідна лабораторія “Ґрунтознавства і екології землекористування” (НДЛ-52). Діяльність лабораторії спрямована збір матеріалів, розроблення, впровадження та подання рекомендацій з раціонального використання земельних ресурсів й підвищення родючості ґрунтів, формування і вдосконалення екологічно та економічно стійкої системи землеволодіння, землекористування і природокористування.

Лабораторія проводить детальне картографування ґрунтів і розробляє рекомендації щодо їхнього раціонального використання та охорони; займається агрохімічним й агрофізичним обстеженням ґрунтів для оптимізації застосування добрив і підвищення продуктивності землеробства; оцінює втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені будівництвом магістральних трубопроводів, прокладанням та експлуатацією ліній електропередач, геолого-розвідувальними роботами з пошуку корисних копалин, видобутком корисних копалин відкритим способом, забрудненням територій важкими металами та іншими ксенобіотиками. Значну увагу приділено розробленню наукових і практичних засад моніторингу земельних ресурсів для своєчасного встановлення змін стану ґрунтів та земельного фонду, їхньої оцінки та прогнозу, опрацюванню рекомендацій з попередження і усунення наслідків негативних процесів з метою інформаційного забезпечення земельного кадастру. Проводить ґрунтово-екологічну оцінку земельних ресурсів для раціоналізації та оптимізації землекористування, встановлює ареали та інтенсивність деградаційних процесів, зумовлених антропогенною діяльністю, розробляє рекомендації з консервації-трансформації чи консервації-реабілітації деградованих земель. Зосереджує увагу на земельному кадастрі, бонітетній та вартісній оцінках земель, формує банк даних територій з кризовим станом земельних ресурсів та передає їх виконавчій владі для прийняття управлінських рішень.


Науково-дослідна лабораторія “Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів”. Діяльність спрямована на проведення аналітичних робіт: визначення вмісту гумусу, групового і фракційного складу гумусу, кислотності, вмісту рухомого фосфору, обмінного калію, гідролізованого азоту, нітрифікаційної здатності, структурно-агрегатного, мікроагрегатного та гранулометричного складу, воднофізичних властивостей. Виконуються також роботи з агрохімічного обстеження земель зони бурякосіяння Вінницької, Хмельницької і Львівської області. Надаються наукові послуги з визначення кількісних критеріїв фізико-хімічних властивостей, які використовують для бонітетної оцінки ґрунтів і подальшої вартісної оцінки земельних ділянок. Розроблена методика визначення втрат сільськогосподарського виробництва шляхом бонітетної оцінки порушених земель, для яких встановлюють величини штрафних санкцій у випадку погіршення земель у процесі будівництва трубопроводів, ведення бурових робіт з пошуку нафти і газу тощо.

IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Кафедри та структурні підрозділи географічного факультету співпрацюють із низкою наукових закладів. Зокрема: Вільнюський університет (Литва), Варшавський, Вроцлавський, Люблінський, Ягелонський університети, Інститут географії ПАН, Інститут ґрунтознавства, агрохімії і рослинництва, Інститут туризму Ойцовський національний парк (Республіка Польща), Інститут ґрунтознавства імені В. Докучаєва (Російська Федерація), Інститут туризму (м. Анже, Франція) Вища школа екології і управління (Варшава, Польща) .

Здійснювалася робота над спільними науковими темами і написанням наукових та енциклопедичних статей, проходилося стажування, обслуговувалася автоматична метеорологічна станція, участь у конференціях та семінарах.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:


IХ. Наукова та науково-технічна співпраця із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародної наукової співпраці установи: характеристику основних напрямів міжнародної наукової і науково-технічної співпраці, приклади їхньої успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні відомості щодо тематики співпраці із зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:Країна-партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співпраці

Документ, згідно з яким здійснюється співпраця, термін її дії

Практичні результати співпраці

Республіка Польща

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні

Українсько-польський проект “Гляціал і перигляціал Східного Передкарпаття” (КBN № 3РО4D 03425)

Договір про співпрацю між університетами, 1991 – по цей час

Bogucki A. Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine) / J. Kusiak, M. Łanczont, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol. 40. – T. 1. – P. 51–58.

Республіка Польща

Варшавський університет

Спільна тема “Географічні проблеми польсько-українського пограниччя”

Договір про співпрацю між університетами, 2005 – по цей час

Przewodnik geoturystyczny po szlaku “Geo-Karpaty” Krosno – Borysław – Jaremcze: Praca zbiorowa / [pod red. I.M.Bubniaka i A.T.Soleckiego] – Krosno: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im Stanislawa Pigonia w Krosnie, 2013. – 144 p.

Республіка Польща

Ойцовський національний парк

Проведення наукових досліджень, навчальних практик

Договір про співпрацю між університетами, 2012 – по цей час

Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries / ed. Jerzy Wyrzykowski, Krzysztof Widawski. – Wrocław: University of Wrocław, 2012. – 490 р.

Республіка Польща

Вища школа екології і управління (Варшава)

Проведення наукових досліджень

Договір про співпрацю укладений у вересні 2014 р., терміном на 5 років.
Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням).

Співпраця у рамках проекту “Створення регіонального ландшафтного парку “Стільський”, разом із Західним Центром Українського відділення Всесвітньої екологічної лабораторії та Інститутом екології Карпат НАН України. Організовано польову школу гірського ландшафтознавства в межах Чорногірського географічного стаціонару разом з Інститутом екології Карпат і Карпатським національним природним парком. Викладачі проходили наукове стажування у Львівському національному аграрному університеті, Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН, Національному університеті “Львівська політехніка”, Інституті регіональних досліджень НАН України.ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо). – немає.

ХІІ. Відомості щодо покращення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність.

На географічному факультеті налагоджена мережа Internet, функціонує комп’ютерний клас (26 персональних комп’ютерів). Доступ до електронних ресурсів наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність вільний. Завершуються роботи щодо створення електронного наукового видання “Географія. Геоекологія. Геоінформатика”.ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконувались на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, наукові результат, його значимість).

Тема “Суспільно-географічні проблеми західно-українського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства”.

Наукові керівник – доктор географічних наук, проф. О. І. Шаблій.Наукові результати:

Досліджено теоретичні і практичні шляхи розв’язання економіко-географічних проблем Західного регіону України (на матеріалах Львівської області), а також методичні проблеми кількісної і якісної оцінки його природно-ресурсного потенціалу. Пропозиції, щодо усунення депресивності за допомогою реіндустріалізації території, розширення інвестиційної привабливості розвитку інфраструктури, зокрема розвитку автошляхового і залізничного транспорту. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону, розміщення сфери послуг (освіта, охорона здоров’я, торгівля тощо). Досліджено демографічну та господарську ситуацію у модельному районі Українського Розточчя.Тема “Оптимізація просторової та структурної організації туристичної інфраструктури”.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор М. П. МальськаНаукові результати:

Географічний та економічний аналіз проблем оптимізації просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону України. Інформаційна база даних туристичної діяльності. Розробка кадастру об’єктів туристичної індустрії регіону та їх оцінки.


Тема “Переваги і ризики використання природно-ресурсного потенціалу Західного регіону України в період трансформації суспільства”.

Наукові керівник – кандидат географічних наук, професор С. І. Кукурудза.Наукові результати:

Інвентаризація флори та рослинності НПП “Гуцульщина” та досліджено поширення популяцій раритетних видів. Аналіз торфових ресурсів Львівської області в межах адміністративних районів та структури лісового фонду РЛП “Верхньодністерські Бескиди”. Розроблено: інтегральні показники оцінки лабільного пулу органічних сполук Карбону ґрунту, як джерела емісії парникових газів за різного менеджменту агроекосистем; Стратегія боротьби з шкідливими бур’янами на українсько-польському пограниччі та обґрунтовані заходи запобігання їхньому розповсюдженню. Визначено екологічні загрози розвитку рекреаційної діяльності Шацького НПП.


Тема Теоретико-методологічні основи ґрунтово географічного районування”. Наукові керівник – д. г. н., проф. С. П. Позняк.

Наукові результати:

Виділено однотипні за структурою ґрунтового покриву території відповідно до зонально-провінційних умов і різного поєд¬нання чинників ґрунтотворення. Електронна ґрунтова карта України. Встановлено термодинамічні показ¬ники потенціалу ґрунтотворення рендзин, ґрунтотворних порід і закономір¬ності їх просторового поширення у межах Західного регіону України. Встановлено фізичні, фізико-хімічні та хімічні властивості рендзин. Ґрунтово-географічне районування Сянсько-Дністерської височини і Надсянської рівнини. Корелятивна таблиця ґрунтів Львівської обл. (на підставі карти масштабу 1:200 000) та WRB (2006). Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини та Поділля.Тема ”Конструктивно-географічний аналіз природно-господарських геосистем Західної України в контексті обґрунтування і практичного забезпечення їхнього збалансованого функціонування”.

Наукові керівник: канд. геогр. наук, доцент А. В. Михнович.Наукові результати:

Розроблено науково-методологічні і методичні підходи ландшафтно-екологічних досліджень гірничопромислових територій. Ландшафтні карти, цифрові моделі рельєфу і серії морфометричних картосхем (масштаб 1 : 5 000) гірничо-промислових територій. Досліджено виникнення техногенних надзвичайних ситуацій в ландшафтних системах Карпатського регіону. Оцінка ефективності протипаводкових заходів та сучасних екзогенних процесів у річкових системах Українських Карпат. Картографічна модель розподілу річних кількостей опадів в західних регіонах України. Вивчено акустичне навантаження урбоекосистеми Львова. Просторовий аналіз якості вод басейнової геосистеми Полтви.


Тема “Структура, динаміка і сучасний стан ландшафтів Західного регіону України”.

Наукові керівник – доктор географічних наук, професор А. В. Мельник.Наукові результати:

Досліджено ландшафти Поділля, Полісся та Сколівських Бескид. Визначено умови формування снігових лавин різного генезису в Українських Карпатах. База даних кліматичних досліджень на Чорногірському географічному та Розтоцькому ландшафтно-геофізичному стаціонарах. Досліджено вплив ландшафтних параметрів на перерозподіл сонячної радіації.

Рекомендації ландшафтного планування у контексті Європейської ландшафтної конвенції, розроблено ландшафтні індикатори сталого розвитку Карпатського регіону України.

Ідентифікація типових ділянок території Гірського Криму для проведення водобалансових досліджень на локальному рівні. Геоінформаційна система лісистості Українських Карпат протягом 1988-2007 років та рослинний покрив басейну витоків річки Лімниця.Тема Сучасні тенденції трансформації суспільно-географічного простору України. Наукові керівник – доктор географічних наук, професор Р.М.Лозинський.

Наукові результати:

Нові методологічні підходи і пропозиції суспільно-географічного макрорайонування України. Встановлено просторову організацію паломництва у Львівській області, територіальні особливості розвитку музейної сфери Львівської області. Аналіз стану туристичної сфери Криму напередодні окупації. Висвітлено проблеми територіальної організації готельного господарства Івано-Франківської області. Порівняльний аналіз геополітики великих держав світу. Уточнено просторові особливості розселення української діаспори в країнах світу. Запропоновано варіанти регіональної політики для прикордонних етнічно неоднорідних регіонах України. Запропоновано напрямки регіональної політики щодо розвитку дуже малих міських поселень Україні.


Тема Актуальні проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат, Волино-Поділля та Волинського Полісся.

Наукові керівник – кандидат географічних наук, професор Я. С. Кравчук.Наукові результати:

Дослідження рельєфу Українських Карпат, Волино-Поділля та Волинського Полісся, палеогеографічних проблем Волино-Поділля на основі опрацювання опорних розрізів та терасових комплексів, а також еоловий палеоморфогенезу Волинського Полісся. Поширення сучасних екзогенних процесів території дослідженя. Проведено V Міжнародний наукові семінар «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат» (присвяченого 100-річчю від дня народження професора Петра Цися), 11–14 вересня 2014 р., Чорногірський географічний стаціонар, смт. Ворохта Івано-Франківської області та ХХІІ Міжнародний семінар «Сакрум і Природа: Сакральний ландшафт» (26-27 вересня 2014 р., м. Львів).


ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити відомості про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна виробництва

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/НУ

Вартість, дол. США або євро

Вартість, тис. грн.

1

Лазерний аналізатор розмірів та форм частинок Mastersizer 2000, Malvern, Велика Британія

Прилад необхідний для інтенси-фікації та осучаснення процесу визначення гранулометричного та мікроагрегатного складу ґрунтів і пухких порід

70 000 євро

766,500

2

Бури для відбору зразків ґрунту, ручні та моторизовані, Аккермана, Єдельмана та кільцевий; Tweedelige steekmonsterboren, Grondkolomcilinderboor, Hanboorset voor heterogene gronden; Eijkelkamp, Нідерланди

Бури призначені для відбору зразків ґрунту і ґрунтоутворюючих порід для їх аналітичних досліджень

35 000 євро

383,250


XV. Заключна частина.

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2014 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.

Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи: прийняти активну участь у пошуках грантів та госпдоговірних тем; придбати аудіо- і відеодемонстраційну й записувальну техніки; закупити обладнання для науково-дослідних навчальних лабораторій та стаціонарів географічного факультету.

Декан географічного факультету В. І. БіланюкБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка