Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідноСкачати 153.39 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір153.39 Kb.
Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність

факультету культури і мистецтв за 2015 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:


Категорії

робіт


2012

2013

2014

2015

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

Прикладні

Госпдоговірні
д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942;зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

IV. Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1

2

3

4

5

6V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2015 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру-до 15 рядків)

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

2

Статті, прийняті редакцією до друку

1

2


VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2012

238 (60,1%)

32013

184 (45,9%)

42014

183 (46,44%)

42015

142 (37,36%)

4
VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).
IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва
Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо)

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

«Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)» (науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Колосовська О. М., № держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011–31.12.2015 рр.).

Упродовж 2015 року тривала робота над бібліографічним опрацюванням матеріалу з історії бібліотек Львівщини першої половини ХХ століття (близько 45 позицій). Зібраний бібліографічний масив окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, склад і специфіку комплектування їх фондів, діяльність визначних постатей бібліотечно-бібліографічної справи. Окрім цього, проводився пошук та збір матеріалу, який висвітлює становлення бібліотечної освіти у Галичині першої половини ХХ століття. Упродовж звітного періоду виконувалась робота зі збору архівного матеріалу, який репрезентує епістолярну спадщину Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-методичної та культурно-просвітницької діяльності, а також було висвітлено напрацювання Михайла Павлика у царині дослідження українських народних читалень Галичини кінця ХІХ ст.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 10 статей.

«Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Юрій Євгенович; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).

Для розв’язання поставленого завдання за звітний період було заплановано та проведено Третю всеукраїнську наукову конференцію «Університетське музикознавство» за участю музикознавців Львова, Києва, Одеси, Тернополя та Дрогобича.

Усі викладачі кафедри взяли участь у щорічній науковій конференції викладачів університету.

Проф. Ю. Медведиком завершено роботу над монографією «Ad Fontes: з історії української музики кінця 16 – поч. 20 ст.» (26 друк. арк.).

Упродовж зазначеного періоду часу основну увагу викладачі кафедри зосередили довкола питань музичної україністики, зокрема джерелознавства (Ю. Медведик) та культурологічних аспектів (Т. Дубровний), проблематики етномузикознавства (О. Коломиєць, В. Пасічник) та музичної педагогіки (О. Кушніренко).

Проф. Медведик Ю.Є. обраний Дійсним членом НТШ (березень, 2015 р.).

Ст. викл. Коломиєць О.І. успішно пройшла конкурс на здобуття наукової стипендії ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016р.)

За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник ,  23 статті у фахових закордонних та всеукраїнських виданнях, 5 енциклопедичних гасел, 1 тези доповідей. Захищена 1 кандидатська  дисертаці

«Філософія мистецтва як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ ст». (№ держреєстрації 0112U004033. Термін виконання роботи 01.01.2012–31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козаренко Олександр Володимирович).

Упродовж року викладачі кафедри взяли участь у підготовці до друку колективної українсько-польської монографії «Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу» що вийшла у квітні 2015 року у співпраці з Ряшівським університетом (Польща). Видання отримало грант Міністерства освіти Республіки Польща.

За темою дослідження вийшли друком монографії:

«Національна пам'ять української діаспори США» (доцент Белінська Л.С. )

«Духовний тезаурус музиканта» (професор Павлій Г.І.)

За темою дослідження доц.Рибчинська З. Б. підготувала до друку монографію «Від “Молодої Музи” до “Музаґету”: трансформації символу в українській поезії початку ХХ століття»

Різні аспекти загальної тематики були оприлюднені на засіданнях наукового семінару кафедри, зокрема, доц.Жовтанецький О.М. виступив з рефератом «Культурна політика сучасної України: між Сходом і Заходом»;

доц.Купчинська Л.О. представила творчість Теофіла Копистинського;

проф.Єфіменко А.Г. проаналізувала шляхи літургійної реформи в католицькій церкві після ІІ Ватиканського Собору.

У межах теми було видано 2 монографії, 40 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 9 тез доповідей, виголошено 23 доповіді на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

«Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012–31.12.2016 рр.)

Упродовж року викладачами кафедри було зроблено аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря. Описано етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.

В межах даної теми опубліковано 9 статей.

«Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).

В межах роботи над темою проведено таку роботу: досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, досліджується питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, досліджуються пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з студенським хоровим колективом, досліджується актуальність та специфіка вивчення спеціалізації «Регентство» в процесі підготовки студентів напряму «Музичне мистецтво», досліджувались постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр, досліджено мистецтво диригентів минулого, досліджено митецькі та педагогічні здобутки видатного українського диригента-хормейстера Євгена Вахняка, досліджувались інноваційні методи роботи над вокально-хоровою органікою, досліджено та науково обгрунтовано творчо-подегогічну діяльність Сергія Амбарцумяна, досліджуються нові шляхи вивчення музики в загальноосвітніх школах України, досліджувалась хорова творчість Віктора Степурка, досліджувалась коломийка в хоровій музиці, досліджено композиторську спадшину М.Вербицького, досліджена українська хорова музика у виконанні Галицького камерного хору під керуванням Яциняка В.І.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 1 навчальний посібник, 7 статей

«Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – проф., Народний артист України Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання 01.01.2013–30.06.2016 року.).

За звітний період працівники кафедри організували та взяли участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях з хореографічного мистецтва.

Було організовано і проведено ІIІ Всеукраїнську студентську наукову конференцію, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (25 квітня 2015 року).

Під науковим керівництвом викладачів кафедри студенти написали і захистили курсові роботи в галузі вивчення історії хореографічного мистецтва (27), теорії та методики викладання хореографічних дисциплін (62), а також дипломні роботи (8).

Двоє викладачів кафедри продовжують роботу над дисертаційним дослідженням:

За звітний період викладачі кафедри опублікували 1 збірники наукових праць, 7 тез доповідей на конференціях та 16 статей,.


«Український театр на сторінках галицької преси кін. ХІХ поч. ХХ століття». № держреєстрації 0112U003266. Термін виконання 01.01.2012–31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович.

Упродовж 2015 року велась підготовка видання, присвяченого творчому шляху відомого актора-заньківчанина Б. Антківа уведено в науковий обіг нові архівні документи, свідчення, тексти з періоду культруного та політичного життя Галичини 1920-1930-х рр.

Тривало опрацювання архівних матеріалів ЦДІА України у Львові, Державного обласного архіву Івано-Франківської області, рукописних фондів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Окремі аспекти теми отримали розкриття під час виступів на конференціях: Міжнародна наукова конференція “Мистецька культура: історія, теорія, методологія” (Львів, 28 листопада 2014 р.);Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка  за 2014 р. (Львів, 6 лютого 2015 р.); ХХVІ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча комісія (Львів, 17 березня 2015 р.). Студентські доповіді були виголошені в рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яти Євгенія Русаброва "Театр в контексті соціуму" (Харків, 14-15 січня 2015) та IV Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка (22-24 квітня 2015 р.).

Викладачі кафедри є учасниками польсько-українського науково-дослідницького проекту “Театральне життя Львова кін. ХVІІІ – першої пол. ХХ ст.” (в рамках співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка та Ягеллонського університету (Краків, Польща). Окрім роботи над пошуком та оцифровуванням публікацій про театр в українських та польських часописах, було виголошено одну доповідь в рамках наукової конференції «Тадеуш Павліковський – в соту річницю смерті», організовану у Краківському історичному музеї 21-22 жовтня 2015 р.

Двоє викладачів кафедри продовжують працювати над дисертаційними дослідженнями, безпосередньо пов’язаними із важливими аспектами даної теми.

Упродовж звітного періоду надруковано 1 тематичне видання, 5 наукових статей, 8 словникових гасел та 1тези конференції, виголошено, подано до друку монографію, рекомендовану Вченою радою Університету, 2 статті та 5 енциклопедичних гасел, 8 доповідей (з них 2 студентських).
ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євроВартість,

тис. гривень1

2

3

4
XV. Заключна частина

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2014 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка