Актуальність проблеми: «Не силуйте душу людини, уважно придивляйтесь до законів природного розвитку кожної дитини, до її особливостей, прагнень, потреб»Скачати 163.88 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір163.88 Kb.
Проблема, над якою я працюю: «Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах».

Актуальність проблеми:
«Не силуйте душу людини, уважно придивляйтесь до законів природного розвитку кожної дитини, до її особливостей, прагнень, потреб»
В.О. Сухомлинський

Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи базові знання учням в школі, треба навчити дітей вчитися упродовж життя, використовувати здобуті знання у практичному житті. Реалізація поставленої мети не можлива без використання особистісно зорієнтованих сучасних освітніх технологій, які передбачають демократизацію, гуманізацію освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня. Особистісно орієнтована освіта передбачає впровадження нових педагогічних технологій та ефективних форм взаємодії з дитиною, вимагає від педагога високої професійної компетентності й особистісної зрілості. У системі особистісно орієнтованої освіти підростаючого покоління найсуттєвіша роль відводиться педагогу, «якому необхідно відійти від навчально-дисциплінарної моделі і переорієнтувати педагогічний процес на головне – особистість» (О.Я.Савченко).


Мета і завдання особистісно орієнтованого навчання 

полягають в створенні максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявленні та активному використанні його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. Немає не здібних, бездарних чи лінивих дітей, бо у кожної людини є задатки до певного виду діяльності. Але ці нахили у кожної людини різні. В.О. Сухомлинський відзначав, що у однієї дитини потік думок тече бурхливо, стрімко народжуючи все нові і нові образи, а в іншої – як широка, повноводна, могутня, таємнича в своїх глибинах, але повільна ріка.
Як вчити і виховувати дітей з високими розумовими здібностями і тих, у кого знижена здібність до навчання – стало найактуальнішим питанням у моїй професійній діяльності. Тому впродовж кількох років я працюю над проблемою: «Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах».

Необхідним є введення в навчальний процес таких моделей навчання, які органічно поєднуються із традиційними формами та методами, легко застосовуються на різних етапах уроку. Саме впровадження інтерактивних технологій навчаннясприятиме реалізації особистісно орієнтованого навчання.

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно орієнтованого навчання суттєво змінюється його функція, форма організації. В цьому разі урок підпорядковано не повідомленню та перевірці рівня знань, а виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який викладає вчитель. На уроці мають бути створені позитивний настрій, відповідна мотивація, ситуація успіху, взаємопідтримка, переважання діалогічної форми спілкування, індивідуальної, парної та групової роботи. Забезпечується участь школярів в організації навчальної діяльності через залучення до планування роботи, вибір рівня засвоєння виучуваного матеріалу та способів його фіксації, варіантів завдань, оцінювання результатів. Обов`язково повідомляються запитання та завдання, за якими перевірятиметься рівень знань, умінь і навичок.
Обов`язковим елементом є рефлексія учня над власною діяльністю: доцільність обраного шляху вирішення поставлених завдань, форм і методів роботи, досягнення чи не досягнення цілей. Оцінювання школяра проводиться в порівнянні з його попередніми успіхами. При організації особистісно зорієнтованого уроку професійна позиція вчителя повинна полягати в тому, щоб знати та шанобливо ставитися до будь-якого висловлювання учня за змістом обговорюваної теми. Треба подумати не тільки який матеріал він буде повідомляти, але й які змістовні характеристики із приводу цього матеріалу можливі в суб`єктивному досвіді учнів; що варто зробити, щоб обговорити дитячі «версії» не в оцінній ситуації (правильно - неправильно ), а в рівноправному діалозі.

Важливе місце в особистісно орієнтованому навчанні посідають інтерактивні технології. Термін «інтерактивний» (з англ. Inter – взаємний, aсt – діяти), означає здатний до взаємних дій, діалогу. Інтерактивне навчання, за визначенням О.Пометун – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати справжнім лідером дитячого колективу.
Перед собою ставлю таку мету:

- розвивати дитину як неповторну особистість;

- формувати в ній творчий потенціал;

- виховувати особистість,зорієнтовану на здоровий спосіб життя.

Моє завдання полягає в тому, щоб навчити дитину вчитися, спостерігати, думати, висловлювати своє враження про те, що вона бачить, робить, думає; уміння

« запалити» дітей до роботи. Учень - це не посудина, яку потрібно заповнити,а факел, який треба запалити.(стародавняя мудрість) .

Своїм завданням бачу розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Намагаюсь виховати особистість, здатну до життєвої діяльності. Уміння й бажання навчатися – той фундамент, який маю закласти я, як учитель. Тому перед кожним уроком шукаю відповідь на “вічне” запитання: як улаштувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення у дітей, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття й думки, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків та роздумів.

Існує орієнтовна структура особистісно - орієнтованого уроку в початкових

класах, якою користуюся і я у своїй роботі.


 1. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

На першому етапі уроку я вмотивовує наступну діяльність, позитивно спрямовую учнів на працю. Тут важливо врахувати особистий досвід учнів щодо проблеми уроку. Тому використовую , залежно від предмета, психологічний тренінг, математичну розминку, підготовку мовного апарату та дихання до читання,- музичний , театральний момент.

Наприклад, на уроках читання застосовую завдання для підготовки мовного апарату:

- Як бдзичить бджілка?

- Загасіть свічку;

- «Полепечіть» як жабка;

- Пограймо язичком у футбол.

На початку уроку створюю психологічний клімат: подаруйте посмішку один одному; закрий очі і уявіть, що ми з вами знаходимось серед квітучої галявини, поблизу тече струмочок, світить ясне сонечко, ми босоніж побігали по галявині, вдихнули аромат квітів, умилися водичкою з цілющого струмочка і повернулися на урок. Який ваш настрій?

На уроках математики систематично використовую математичні розминки.

На уроках громадянської освіти на даному етапі використовую інтерактивну вправу «Асоціативний кущ». Під час вивчення теми « Україна - рідний край»
прямая со стрелкой 13Сім`я

прямая со стрелкой 12Школа


Україна

Рпрямая со стрелкой 6прямая со стрелкой 10ідна земля Рідний дім

прямая со стрелкой 7прямая со стрелкой 8

Річка


Садок
Урок «Основи здоров`я»


прямая со стрелкой 14Сміх

прямая со стрелкой 5 Друзі


Здоров`я


прямая со стрелкой 4Радість
прямая со стрелкой 2прямая со стрелкой 3

Школа Веселий настрій


2.Визначення мети і завдань уроку.

Виробляти мету і проектувати завдання уроку бажано спільно з учнями. Доцільно залучати дітей до планування наступної діяльності через попередню роботу

( випереджувальні завдання, повідомлення, підготовка унаочнення). Разом з учнями складаємо план роботи, обговорюючи його.

Можна на цьому етапі уроку використовувати таблички «Знати» і «Вміти», куди спільно з учнями записуються завдання, які необхідно засвоїти протягом уроку, і вміння, які формуються.

Наприклад , під час вивчення теми « Узагальнення знань про іменники» записуємо на дошці:
Знати Вміти

Ознаки знаходити

Назви змінювати

Рід аналізувати

Число доводити

Правопис узагальнювати

Таким чином, на початку уроку учнів ознайомлюю з метою та планом уроку. Чітко й переконливо інформую учнів стосовно того, що й навіщо вони робитимуть на уроці.

3.Вивчення нового матеріалу.

Якими прийомами може користуватись учитель на цьому етапі уроку, щоб зацікавити учнів?


 • Актуальна мета : Наприклад, під час вивчення теми «Літр» у першому класі пропоную розіграти ситуацію в магазині: купівля молока , води тощо.

 • Інтрига: На уроці природознавства під час вивчення теми «Тварини» задаю дітям запитання: « Кит - риба чи звір?»

 • Проблематизація: Постає проблема , яку потрібно вирішити. Наприклад : «Як вдається вижити живим організмам при низьких температурах?»

 • Фантастична ситуація. На свої уроки я часто «запрошую» фантастичних героїв: роботів, чаклунок. Разом із дітьми здійснюємо подорож в фантастичні країни, місця.

Впіймай помилку: Пояснюючи новий матеріал, я зумисне припускаюсь помилки. Доцільно привчати дітей миттєво реагувати на них , розвивати уважність.

Наприклад, під час вивчення теми «Одиниці вимірювання довжини» у 4 класі пропоную учням знайти помилку:Знайди помилку.

1м=10дм


1м=100см

1м=100мм


1км=1000м

1дм=100см

1см=100мм

На уроках читання під час первинного ознайомлення з текстом. Читаючи твір допускаю помилки. • Прес-конференція: Цей прийом використовується, починаючи з 3-4 класу. На своїх уроках я часто частково розкриваю тему, пропонуючи учням завершити її розкриття, використовуючи підручники, посібники тощо. Даний прийом часто використовую на уроках природознавства. Наприклад при вивченні теми «Сонячна система», «Як обертається Земля». При цьому використовую метод «Робота в групах».

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм» спонукає учнів проявляти увагу та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Мета «Мозкового штурму» чи «Мозкової атаки» полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей. Указаний прийом застосувала на уроці з природознавства по темі: «Пристосування тварин»

- Які характерні ознаки звірів? Комах? Риб? Плазунів? Птахів?

- Як поділяються тварини за способом живлення?

- Що є середовищем для існування звірів?

- Яке значення комах у природі?

- Яке значення тварин у природі і в житті людини?

- Що загрожує тваринам? Як цьому запобігти?

Також використовую метод «МІКРОФОН»

- Як людина може охороняти тварин?

Інтерактивну вправу «Очікування»

- знаючи тему уроку, запишіть на аркушах паперу , що ви хочете дізнатися сьогодні, які передбачаєте види діяльності на уроці.

4.Засвоєння знань, формування умінь і навичок: На цьому етапі даються завдання на вибір:


 • засобів навчальної діяльності( індивідуально, фронтально, чи в групі; письмово або усно).

 • засобів фіксації нового матеріалу ( схема, план, таблиця, висновки тощо.)

 • завдань і способів їх виконання.

Наприклад , на уроці читання в 3 класі часто використовую такі завдання:

 • вікторина « Впізнай художній образ».

 • конкурс виразного читання.

 • подорож в усну народну творчість.

 • роздуми за «круглим столом»

 • засвіти зірку.

На цьому етапі уроку також користуюсь такими методами, як заохочення; навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху; проблемна ситуація; яскраві наочно-образні уявлення; ситуація взаємодопомоги тощо. На уроці природознавства під час вивчення теми «Якою буває природа» використовую ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД „ПРЕСС”.

(розв’язання логічних завдань „Що зайве? Чому?”)

- Небо, Місяць, вода, зорі, пісок, карта.

- Дуб, камінь, Сонце, повітря.

- Слон, ластівка, робітник, земля, комар.

Широко використовую метод “ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ” На дошці декілька варіантів відповідей на запитання.

Діти обговорюють запитання в групах. Потім представник кожної групи підходить до того номера на стіні в класі, яку відповідь вважає група правильною. Обґрунтовує свій вибір.

Який ґрунт найродючіший?

1) у якому багато корінців;

2) у якому багато мінеральних солей (поживних речовин);

3) у якому багато піску.

Застосовую вправу « Розшифруй прислів` я!

6, 19, 2, 21, 7 6,12,16,19 21, 19,2,11 22,17,12,16,19.

(Добре діло роби сміло)

5.Контроль, корекція та оцінювання знань.

Контроль знань відбувається за допомогою: групових і парних форм взаємоконтролю і взаємоаналізу; взаємо- і самооцінювання( словесне, рейтингове тощо.)

Учням дуже подобається гра « Чисті грядки» , коли учні перевіряють виконане завдання один одному, користуючись при цьому червоним олівчиком; гра «Переплутанка»

Безеньре хийсу, а кримоййам – дебу й шака, й роковай.

Так, на уроці математики в 4-му класі при вивченні «Письмового множення на двоцифрове число» на етапі закріплення вивченого учні працюють в парі, пояснюючи по черзі один одно розв'язування прикладів.

Часто-густо користуюся методом «Взаємне навчання», який учням дуже до вподоби. Кожен учень може побути в ролі вчителя і поділитися своїми знаннями з друзями.

Іноді із технології «робота в парах» переходимо в «роботу в групах». На

уроках математики, після опрацювання задачі в парах, пропоную об'єднатися у групи і порівняти розв'язки задач, спільно визначитися із правильним розв'язком.

Використовую роботу в групах у процесі опрацювання задач, які

потребують застосування колективної творчості.

На цьому етапі доцільно звернутись до таблиць «Повинні знати»

і «Повинні вміти» та перевірити, чи все заплановане вдалося зробити. Коли підбивається підсумок уроку, я зазвичай ставлю такі запитання: «Чого ви навчились на уроці?», «Що нового дізнались?»

За технологією особистісно-орієнтованого використовую такі запитання:

«На якому етапі найцікавіше працювати?», «Де ми витратили найбільше часу?», «Що нам заважало працювати злагоджено?»

6.Підсумковий етап-це усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання ситуації успіху, вираження педагогом свого позитивного ставлення, задоволення діяльністю учнів та їх результатами.

На даному етапі аналізую роботу кожного учня: - молодець, ти сьогодні гарно працював, • старався добре, добре;

 • задоволена твоєю роботою;

 • активний, непогано, старався

 • Доклади більше старань!

На даному етапі використовую інтерактивну вправу «Карусель».

 • Який розділ ми вивчали?

 • У кого дружба з давніх літ, бо здавна вкупі виростали?

 • Автором оповідання «Пустуни на пароплаві є….

 • Оповідання «Кріт-неборака» написав….

 • Як Арсен упізнав Ласочку в дорослій лисиці?

Підсумковий урок за темою «Цікаві пригоди братів наших менших» Урок читання в 4 класі.

Намагаюсь домашнє завдання розподілити між учнями за допомогою прийомів «Три рівні домашнього завдання», «Особливе домашнє завдання».

Школярі мають змогу обрати завдання у відповідності до своїх можливостей.

Використовуючи різні інноваційні технології у своїй роботі не лишається в стороні і використання ІКТ на уроках. Мультимедійні презентації просто незамінні на уроках освітньої галузі "Людина і світ". З їх допомогою учні віртуально подорожують у будь-який куточок рідного краю і далеко за його межі, можуть ознайомитись зі знахідками старовини, побачити побут, спосіб життя людей, їх основні види занять під час уроку. Діти можуть побачити фрагменти історичних і документальних фільмів. Надзвичайно ефективними ви являються уроки математики, забезпечені мультимедійною підтримкою. Особливо показовим є вивчення задач на рух у 4 класі, які викликають у дітей багато труднощів. Коли учень бачить на екрані, як рухаються автомобілі навздогін чи з відставанням, що відбувається з човном, який пливе за течією чи проти течії та ін., багато питань відпадає дуже швидко. Не менш ефективними є дані уроки у 1 класі пояснюючи дії додавання і віднімання, задачі, де яскраво можна зобразити приліт і відліт птахів, розцвітання та в’янення квітів. На уроках освітньої галузі «Мова і література» мультимедійні презентації відіграють велику навчальну функцію, де творчими яскравими схемами і таблицями стараюсь легко зобразити найскладніші теми. 


Незамінними є мультимедійні помічники і на уроках образотворчого та музичного мистецтв, де особлива увага звертається на творчий розвиток учнів. На цих уроках цінними є як електронні підручники, де Нотки і Фарба та Олівець надають урокові надзвичайно казкового забарвлення, так і власні презентації, в яких можна зіставити всі види мистецтва і показати їх велич доповнюю чи одне одного. 
У своїй роботі мультимедійні презентації практикую на різних уроках і на окремих етапах. Не залишаю поза увагою і хвилину відпочинку, яка, на мою думку, має бути звичайною руханкою під музику. Для того, щоб зробити її привабливішою, використовую презентації з героями, які показують різні рухи учням. 
Працюючи над означеною проблемою, визначила наступний крок своєї діяльності: використовувати в подальшій роботі гнучкі форми організації навчальної діяльності, щоб співпраця між вчителем та учнем відбувалась через такі взаємозв'язки:

 • ● «особистість учителя - клас»,

 • ● «особистість учителя— особистість учня»,

 • ● «особистість учня – особистість учителя»,

 • ● «особистість учня—клас».

Урок , побудований на особистісно-орієнтованій взаємодії передбачає

врахування індивідуально визначеного підходу до кожного учасника, стимулює пізнавальну активність, визначає шлях для здобуття ґрунтовних знань, умінь і навичок.

Неможливо побудувати весь процес навчання виключно на інтерактивних

методах. Це один з багатьох прийомів, які допомагають досягнути мети і

приносять результат тільки в поєднанні з іншими. За умови вмілого провадження, інтерактивн іметоди навчання дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення.

Мені дуже хочеться щоб діти, мов сонячні промінчики, зігрівали моє серце і неслисвою любов і дитячу безпосередність до своєї першої вчительки.Школа - це берегиня добра, любові, знань, дитячого сміху, яка ласкаво відкриває двері вчителям та учням, щоб діти оволоділи знанням і в цьому тисячолітті змогли знайти своє місце в житті, щоб дороги землі, якими їм доведеться довго і впевнено йти,вистелялися рушниками з пісень, чарівних слів, сонячних квітів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка