Актуальні проблеми філології І методики викладання мовСторінка15/15
Дата конвертації29.04.2016
Розмір2.89 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Список використаної літератури

1. Бєлєнька Г. Родинні читання: відновимо добру традицію! / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2013. – № 2. – С. 17-19.

2. Богуш А. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика : монографія / А. Богуш. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 216 с.

3. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в дошкільному навчальному закладі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. ф-тів дошкільної освіти / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

4. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – Москва : Изд-во «Смысл» ; Изд-во «Эксмо», 2006. – 1136 с.

5. Гавриш Н. Книжка – вихователь і учитель, або Як допомогти дитині


відкрити важливі смисли за допомогою художнього твору / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № 6. – С. 4-11.

6. Гавриш Н. Художня література в освітньому процесі: сучасні технології / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 4-9.

7. Гавриш Н. Художньому слову – гідне місце в освітньому процесі :
методичні рекомендації / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2006. – № 3. – С. 15-18.

8. Дунаева Н. О значении художественной литературы в формировании личности ребенка / Н. Дунаева // Дошкольное воспитание. – 2007. – № 6. – С. 35-39.

9. Зрожевська А. Я. Робота з дитячою книжкою у контексті формування особистості дошкільника [Електронний ресурс] / А. Я. Зрожевська, Т. Ф. Потоцька. – Режим доступу : http://virkafedrd.ucoz.ua/
el_gurnal/pages/vyp5/zrogevska.pdf (дата звернення : 22.10.2014).

10. Зрожевська А. Я. Пропедевтична підготовка дошкільників до читацької діяльності [Електронний ресурс] / А. Я. Зрожевська, Т. Ф. Потоцька. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 16641/07-Zrozhevska.pdf?sequence=1 (дата звернення : 22.10.2014)

11. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти / Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 132 с.

12. Конина М. М. Роль художественной литературы в нравственном и эстетическом воспитании детей дошкольного возраста / М. М. Конина // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста : учеб. пособие / сост. : М. М. Алексеева, В. И. Яшина. – Москва : Академия, 2000. – С. 485-497.

13. Кононко О. Художня література / О. Кононко // Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – С. 149-152.

14. Методика развития речи детей дошкольного возраста : учеб. пособие / Л. П. Федоренко, Г А. Фомичева, В. К. Лотарев, А. П. Николаичева. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1984. – 240 с.

15. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» : у 2 ч. Ч. 2 / упоряд. О. Л. Кононко. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2014. – 300 с.

16. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / авт. кол.: О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, Г. В. Дяченко [та ін.]. –


Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 104 с.

17. Розміровська О. На підтримку іміджу дитячого читання / О. Розміровська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 3. – С. 23-24.

18. Скалозуб Т. І. Наступність у роботі з художньою книгою між дошкільної і початковою ланками освіти / Т. І. Скалозуб // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2011. – № 4, ч. 2. – С. 382-385.

19. Тіхомірова О. В. Вплив художніх текстів на естетичну культуру особистості дошкільника / О. В. Тіхомірова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2011. – № 4, ч. 2. – С. 433-435.

20. Флерина Е. А. Эстетическое воспитание дошкольника. Художественное слово для детей дошкольного возраста / Е. А. Флерина // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста : учеб. пособие / сост. : М. М. Алексеева, В. И. Яшина. – Москва : Академия, 2000. – С. 470-484.
Д. В. Скляр,

учитель англійської та російської мов


СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ АУДІЮВАННЯМ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті схарактеризовано особливості навчання аудіювання на уроках англійської мови. Установлено, що робота над розвитком навичок і вмінь аудіювання повинна бути систематичною, тому що від розвитку цього виду мовленнєвої діяльності певним чином залежить розвиток інших видів мовленнєвої діяльності – говоріння, читання та письма. Наведено приклади вправ, які можна використовувати при навчанні аудіювання в шкільній практиці.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, аудіювання, уроки англійської мови, лексичні вправи.

В статье охарактеризованы особенности обучения аудированию на уроках английского языка. Установлено, что работа над развитием навыков и умений аудирования должна быть систематической, так как от развития этого вида речевой деятельности в известной мере зависит развитие и других видов речевой деятельности – говорения, чтения и письма. Приведены примеры упражнений, которые можно использовать при обучении аудированию в школьной практике.

Ключевые слова: речевая деятельность, аудирование, уроки английского языка, лексические упражнения.

The article described features of training audition during English lessons. It was discovered that the work on the development of listening skills must be systematic, because the improvement of this type of speech activity is linked to the development of other types of speech activity - speaking, reading and writing. Exercise examples that could be used for instruction of listening in school practice were given.

Key words: speech activity, listening, English language classes, vocabulary exercises.
Цілеспрямована робота над розвитком мовлення на уроках англійської мови дозволяє учням розширити словниковий запас, оволодіти мовними нормами, а також навчитися висловлювати власні думки в усній і писемній формі, вмінню користуватися потрібними мовними засобами у відповідності до мети, змісту й умов спілкування. Безпосередньо програмою з англійської мови для загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл передбачені вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності (говорінню, аудіювання, письму, читанню) [3; 5].

Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух мовлення. З точки зору психофізіології аудіювання трактується як перцептивна розумова мнемічна діяльність. Перцептивна тому, що здійснюється сприйняття / рецепція / перцепція; розумова – бо пов’язана з основними розумовими операціями: аналізом, синтезом, індукцією, дедукцією, порівнянням, абстрагуванням, конкретизацією; мнемічна – тому, що відбувається виділення і засвоєння інформативних ознак мовних і мовленнєвих одиниць реформування образу і впізнавання як результат зіставлення з еталоном, який зберігається в пам’яті [6, с. 117].

Робота на навичками та вміннями аудіювати допомагає учителю реалізувати на уроці англійської мови виховні, освітні, розвивальні цілі, а також навчати учнів уважно вслухуватися у мовлення, формувати вміння передбачити смисловий зміст висловлювання і таким чином виховувати культуру слухання. Виховне значення формування вміння розуміти мовлення на слух міститься в тому, що воно позитивно впливає на розвиток пам’яті дітей, передусім, на слуховій пам’яті, яка є дуже важливою для вивчення іноземної мови.

Аудіювання уможливлює оволодіння звуковою будовою іноземної мови, її фонемним складом та інтонацією: ритмом, мелодікою, наголосом. Саме через нього здійснюється засвоєння лексики та граматики, а також полегшується оволодіння говорінням, читанням, письмом, що є головною причиною використання аудіювання в якості допоміжного засобу навчання цих відів мовленнєвої діяльності.

Отже, вміння слухати є запорукою успіху в навчанні і загалом у житті. Але досягається воно за допомогою спіцільних настанов учителя, які повинні формувати, виховувати самодисципліну в учнів, наприклад, вміння зосередженно слухати вчителя, товариша, намагатися запам’ятати чуже мовлення, зрозуміти звуковий ланцюжок, який сприймається, тощо [6, с.121].

Тому завданням сучасної лінгводидактики є пошуки ефективних методик, складання методичних розробок, які б забезпечували формування в учнів умінь і навичок аудіювати.Мета статті – схарактеризувати вправи, які можна використовувати на уроках англійської мови при навчанні аудіювання.

У методичній літературі визначається, що система вправ для навчання аудіювання повинна забезпечити:

1) відповідність вправ до психологічних і лінгвістичних складностей повідомлень, які сприймаються на слух;

2) можливість взаємодії аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності, в першу чергу, аудіювання та говоріння як двух форм усного спілкування;

3) керування процесом формування вмінь і навичок аудіювання;

4) успішну реалізацію кінцевої практичної мети та проміжних завдань навчання;

5) поступове ускладнення, що дозволяє гарантувати посильність виконання вправ на різних етапах навчання [2, с. 179].

До системи вправ для навчання аудіюванню входять дві підсистеми:

1) вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання;

2) вправи для розвитку вмінь аудіювання.

До першої підсистеми включаються 3 групи вправ: вправи для формування фонетичних навичок аудіювання (фонематичного та інтонаційного слуху); вправи для формування лексичних навичок аудіювання; вправи для формування граматичних навичок аудіювання.

До другої підсистеми входять 2 групи вправ: вправи, що готують учнів до аудіювання текстів; вправи в аудіюванні текстів.

Наведемо деякі приклади таких вправ.

Вправи, що спрямовані на формування навичок аудіювання [1, с. 16]:

1. Гра “Who Understand the Text Best?”

Учитель роздає учням картки, на яких написані речення, що або відповідають змістові тексту, або не відповідають йому (right a nd wrong stat ements). Завдання учнів – після прослуховування тексту відмітити плюсами ті речення, що відповідають змістові . Перемагають перші три учні, які швидше виконують завдання. Можна проводити як командну гру.

2. Гра “ Numbers, Line up!”

Мета гри – вчити сприймати на слух числівники.

Клас ділять на дві команди. Кожен учасник отримує номер, написаний на картці, при цьому картки з номерами для кожної команди різного кольору. Звертаючись до команд, учитель називає номер, наприклад: “Five hundred and seventy”. За цим сигналом учні, які мають цифри 5, 7, 0 виходять уперед і показують числа. Надалі числа можна ускладнювати.

Учитель може ускладнити гру, сказавши, наприклад: “I am adding 20 and 241”. Учні відповідно показують число 261.

3. Гра “Nick and Andy” .

Мета гри – вчити сприймати на слух виконання розпоряджень, закріпити вивчені дієслова.

Діти стають у коло. Один учень – ведучий (спочатку вчитель, потім учні почергово) читає вірш і дає розпорядження. Діти повинні правильно їх виконати.

Nick and Andy,

Sugar and candy,

I say stop!

Nick and Andy,

Sugar and candy,

I say hands up!

4. Гра “A Busy TV Day” .

Учитель роздає учням картки для самостійної роботи і двічі читає текст. Учні повинні з’єднати назву члена родини з назвою його улюбленої передачі.

A Busy TV Day”Last Saturday was a busy TV day in Rick’s family. Rick wanted to watch TV, but he couldn’t. When he came into the living-room in the afternoon, he saw his little sister in front of TV watching a cat and a mouse running one after the other. Then father came and he was watching car racing for an hour. When Rick came back from the walk, his grandfather was watching a programme about feeding hungry crocodiles. In the evening his mother and granny took their places and were watching some boring story about a poor girl.

Match the members of family with the name of theirs favourite TV programme:

Father Wildlife. Crocodiles.

Mother “Tom and Jerry”.

Grandfather Extreme Sports.

Grandmother Soup Opera “Love forever’’.

Sister…

По закінченні роботи один з учнів читає свої відповіді.

Текст з вправами для розвитку навичок аудіювання

Текст для аудіюванняThe Fox and the Crow

A Crow once sat in a tree . She had a large piece of cheese in her mouth. She wanted to eat it, but suddenly she saw a Fox. The Fox came up to the tree. He looked up and saw the Crow. He saw the cheese also. The Fox wanted to get the cheese.

«How beautiful you are , Mrs Crow! What big eyes you have. What a pity you cannot sing».

The Crow opened her mouth and said: «Of course l can sing. Car-r! Car-r!»

Wren the Crow opened her mouth the piece of cheese fell out. The Fox ran up to the cheese and quickly ate it up.

«Thank you very much», said he. « The cheese was good and you sang well. What a pity you don’t think well».

I. Підготовчі вправи .

1. Введення в аудіювання .

Т: Today we are going to learn a tale. What tales do you know?

Now you’ll listen to the tale «The Fox and the Crow». But before that we’ll make some exercises.

2. Зняття труднощів .

а ) фонетичні:

T: Let’s repeat what do the Crow (cow, tiger, hen, dog, cat) say.

Знаєте, вовк з’їв бабусю Червоної Шапочки, переодягся в її одяг, Червона Шапочка каже: «What a big eyes (ears , nose , hands , tongue , legs) you have!»;

б) лексичні:

Наочна семантизація слів (сrow , cheese , mouth , eye).

Однослівний і багатослівний переклад;

в ) граматичні:

Т: Put the words into the Past Indefinite Tense:

to do – did; to make – made;

to go – went; to see – saw;

to run – ran; to come – came;

to think – thought; to eat – ate;

to begin – began.

T: Put the words into the Present indefinite Tense:

sat – sit; had – have;

wanted – want; came – come;

said – say; fell – fall;

ran – run.

ІІ. Власне аудіювання.

T: Listen to the text, look at the pictures and put them into a right order.

ІІІ. Контроль аудіювання.

Діти розставляють малюнки, дають відповіді на питання, виконують тестові завдання:

а) Put + when the sentence is right and – when the sentence is fault.

1. A Crow sat on the ground. (-)

2. A Fox had a piece of chalk in her mouth. (-)

3. A Fox came up to the tree. (+)

4. The Fox said that the Crow had very big eyes. (+)

5. The Crow ate the cheese. (-)

б) Listen to the sentences and choose the right ending.

1. A Crow sat in a tree / table / house.

2. Suddenly the Crow saw a Fox / Bear / Wolf.

3. The Fox see / saw / seen a cheese in the Crow’s mouth.

4. The Crow opened her mouth / eye / ear and the Cheese fell out.

5. The Fox said: «What a pity you don’t think / speak / hear well».

в) Give the right answer.

1. What did the Crow want to do?

a) to eat в ) to sing c) to dance

2. Whom did the Fox see?

a) the Rabbit в ) the Bear c) the Crow

3. What did the Crow do?

a) play в ) sing c) work

4. Who ate the cheese?

a) the Crow в ) the Fox c) the Bear

5. What did the Fox say after that when she ate the cheese?

a) thank you в ) good- buy c) have a nice day

IV. Розвиток навичок монологічного мовлення .

Т: Listen to the text once more and.

Put the sentences in the right order.

1. A Crow had a large piece of cheese in her mouth.

2. The Fox came up.

3. A Crow once sat in a tree.

4. The Fox wanted to get a cheese.

5. A Crow said: «Car-r! Car-r!»

6. Fox said a Crow that she was beautiful.

7. A Fox ate the cheese.

Put the right word instead of points from the box.

1. A… sat in a tree.

2. She had a large piece of… .

3. The Fox… to the tree.

4. The Fox… to get the cheese.

5. What a … eyes you have Mrs Crow.

6. A Crow opened her … .

7. A piece of cheese… .

8. The Fox ran up to the cheese and… ate it up.

Box: Crow, came up, cheese, big, wanted, mouth, quickly, fell out.

T: Tell, what of the animals is cleverer?

Отже, володіння усним мовленням, у тому числі аудіюванням, з іноземної мови відкриває широкі можливості для безпосереднього спілкування з представниками інших країн, для обміну інформацією про життя різних народів, про їх культуру, звичаї, традиції.

Список використаної літератури

1. 200 ігор на уроках англійської мови / Упорядник: А. В. Павлюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 56 с.

2. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Просвещение, 1999. – 231 с.

3. Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальносередня освіта. V – IX класи / керівн. автор. колективу С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1998. – 32 с.

4. Методика викладання іноземних мов в середніх навчальних закладах: підручник / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – [Вид. 2-е, випр. і перероб.]. – К. : Ленвіт, 2002. – 328с.

5. Програма з англійської мови для загальноосвітніх навч. закладів 2-12 кл. / Мін. Освіти і науки Укр. Головне управління змісту освіти. – К., 2001.6. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе / Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина. – М. : Просвещение, 1988 – 209 с.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка