Активізація професійного саморозвитку та розвитку готовності до професійної діяльності майбутніх викладачів економічних дисциплін засобами інтерактивних методик в умовах аспірантури


Висновки дослідження й перспективи подальшої роботи в цьому напряміСторінка3/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.55 Mb.
#42445
1   2   3

Висновки дослідження й перспективи подальшої роботи в цьому напрямі.

Грунтуючись на аналізі психолого-педагогічних досліджень та власних наукових розвідок, висновуємо, що в результаті викладання курсу «Основи психології та педагогіки вищої школи» аспірантам виявлено, що після його вивчення майбутні викладачі можуть об’єктивно оцінювати особисті педагогічні задатки та влучно вибирати форми і методи їх удосконалення; використовувати багатство методичних прийомів у навчальному процесі; вирішувати психологічні проблеми, що виникають в процесі професійно-педагогічної діяльності, вибирати оптимальні варіанти їх вирішення; визначати напрями самовдосконалення і розробляти програми їх реалізації; професійно педагогічно впливати на оточуючих, створювати і розвивати систему продуктивної взаємодії з колегами, студентами та іншими учасниками навчально-виховного процесу в університеті на основі професійної етики та педагогічного такту.

Проведене нами дослідження засвідчує, що у процесі підготовки майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури повинен складатися особливий тип свідомості й особистості, що цілком відповідає специфіці їхньої майбутньої професійної науково-педагогічної діяльності. У її сфері вони повинні виявляти свою творчу активність, з одного боку, як суб'єкти педагогічного пізнання, а з іншого, як суб'єкти професійного саморозвитку – учасники науково-педагогічної спільноти вищого навчального закладу. Також для якісної зміни ситуації потрібно насамперед переосмислити саму професію. Адже викладацька і наукова робота – це покликання, головний мотив якого – розв’язувати наукові задачі. Для забезпечення достойних умов  професійної реалізації державі треба створити якомога комфортніші соціально-економічні умови для збільшення престижності і якості викладацької та наукової роботи, а аспірантам та суспільству – перестати сприймати навчання у вищій школі лише як інструмент для отримання диплома-папірця. Тільки за таких обставин університети повернуть собі свою першочергову роль осередків виховання критичного мислення та наукового пошуку.

Дане дослідження не претендує на вичерпне вирішення усіх аспектів проблеми, яка, без сумніву, виходить далеко за його рамки і тому потребує подальшого вивчення. Перспективи подальших розвідок, на нашу думку, полягають у розробці та обґрунтуванні критеріїв, показників та рівнів готовності до професійної діяльності аспірантів; розробленню методики діагностики рівня розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних ВНЗ та програм дослідження аспектів інноватизації науково-педагогічної освіти кадрів вищої кваліфікації – майбутніх викладачів економічних ВНЗ.Список використаних джерел

 1. Авраменко Б. В. Умови формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів у процесі навчання в аспірантурі // Освіта і наука в Україні: Матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Дніпропетровськ, 21-22 червня 2013 р.) / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 117–120.

 2. Авраменко Б. В. Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Богдана Володимирівна Авраменко . – Тернопіль : Б.в., 2014 . – 18 с.

 3. Айсмонтас Б. Б. Педагогическая психология. Опорные конспекты. – М. : Московский открытый социальный университет, 2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/12.html

 4. Алексеева Л. П. Преподавательские кадры: состояние и проблемы профессиональной компетентности / Л. П. Алексеева, Н. С. Шаблыгина. – М.: НИИВО, 2004. – 74 с.

 5. Алексов М. М. Формирование опыта научно-исследовательской и преподавательской деятельности аспирантов в послевузовском образовании: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Михаил Матвеевич Алексов. – Краснодар, 2010. – 278 с.

 6. Андрущенко В. Високі педагогічні технології / Віктор Андрущенко, В’ячеслав Олексенко // Вища освіта України. – 2007. - № 2. – С. 70-76.

 7. Багаева И. Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущего учителя: Автореф. дисс. ... докт. – пед, наук. Усть - Каменогорск. – 1991. – 36 с.

 8. Бендюкова Т. С. Организационно-управленческие условия подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре педагогического университета : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Татьяна Савельевна Бендюкова. – Санкт-Петербург, 2002. – 189 с.

 9. Богдан Н. Н., Могилёвкин Е. А. Мотивация и демотивация профессиональной деятельности персонала вуза (на примере вузов Дальневосточного Федерального округа) // Университетское управление. – 2004. – № 3 (31). – С. 89-97.

 10. Бодалев А. А. О предмете акмеологии. Психологический журнал / А. А. Бодалев. – М., 1993. – № 1. –С. 73-78.

 11. Бойко Р. В. Про стан підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів у системі Міністерства освіти України / Р.В. Бойко, В.П. Погребняк // Освіта і управління. –1997. – Т. 1. – №1. – С. 174–186.

 12. Бухнієва О. А. Обгрунтування педагогічних умов підготовки аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі / О. А. Бухнієва // Педагогіка вищої школи у XXI столітті: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур. – Одеса: ВМВ, 2010. – Ч. 2. – С. 90– 93.

 13. Бухниева Е. А. О специфике организации подготовки будущего преподавателя высшей школы в аспирантуре /  Е. А. Бухниєва // Інтеграція учнівської та студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти та сучасне суспільство: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 22 травня 2009 р. / За ред. О.С. Цокур. – Ч. 2. «Актуальні проблеми теорії та історії педагогіки». – Одеса, ОДУВС, 2009. – С. 9–11.

 14. Бухнієва О. А. Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі [Текст]: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Бухнієва Олена Анатоліївна; РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т» (м.  Ялта). – Ялта, 2011. – 20 с.

 15. Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; В.  Г.  Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 16. Загузов Н. И. Проблемы профессионального образования в диссертационных исследованиях по педагогике / Н. И. Загузов // Профессиональное образование. – 2000. – №12. – С. 25–26.

 17. Каричковська С. П.  Якісна освіта – рушій розвитку держави // Наукова еліта у розвитку держав : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Україна, Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) / упоряд. О. В. Биковська, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Л. Л. Макаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т екології економіки і права ; Нац. центр «Мала академія наук України». – Вип. 1. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – С. 96-98. – Режим доступу: http://man.gov.ua/files/49/Naukova_elita_1.pdf

 18. Коваль О. Є. Активізація професійного саморозвитку аспірантів – майбутніх викладачів вищої економічної школи / О. Є. Коваль // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 2. – С. 95 – 100.

 19. Коваль О. Є. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури / О. Є. Коваль // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – Мелітополь: Видавничий центр МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – Випуск XIII. – С. 277–283.

 20. Ковальчук В. І. Педагогічна майстерність викладача, як основа його компетентності // Педагогічна майстерність як система професійно мистецьких компетентностей: Зб. Матеріалів ІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / гол. Ред.: І. А. Зязюн. – Вип. 3 (7). – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – С. 569-579.

 21. Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про гендерну (не)рівність у вищій освіті. – К., Центр дослідження суспільства, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-i-choloviky-pro-hendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti

 22. Колесникова О. Найкраща освіта – самоосвіта / О. Колесникова // Директор школи. Шкільний світ: газета для керівників шкіл; Благодійна організація «Благодійний фонд «Перше вересня». – Київ: Шкільний світ, 2009. – № 16. – С. 19–23.

 23. Кондрашова Л. В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реалии и перспективы: монография / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог : КГПУ, ИВИ, 2007. – 474 с.

 24. Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 2000 рр.): автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с.

 25. Кримська Г. І. Шляхи пiдвищення професiоналiзму та продуктивностi дiяльностi майбутнього педагога / Г. І. Кримська // Проблеми формування особистостi вчителя та шляхи його пiдготовки до всебiчного розвитку учня: Тези доповiдей науково-практичного семiнару. – Луцьк, 1989. – С. 57–59.

 26. Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки / Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ. – 1980. – С. 46–57.

 27. Лосєва Н. М. Саморозвиток викладача вищої школи: Навчальний посібник. – Д.: ДонНУ, 2003. – 336 с.

 28. Мельничук, І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія / І. М. Мельничук. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 326 с.

 29. Методика викладання у вищій школі (мотивація навчальної діяльності): Матеріали методичного семінару «Мотиваційний підхід до організації навчального процесу у вищій школі» / [Н. Я. Кравчук, О. Є. Коваль]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 81 с.

 30. Міляєва В. Р. Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця / В. Р. Міляєва, Ю. В. Бреус // Проблеми загальної та педагогічної психології [Електронний ресурс]: зб. наук. пр. інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Т.  VІІІ. – Ч. 7. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua

 31. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т.В.Фінікова, О.І.Шарова– К. : Таксон, 2014. – 144 с.

 32. Научно-педагогические кадры высшей школы в условиях перехода к рыночным отношениям / гл. ред. Н. Розов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 142 с.

 33. Павлова В. В. Підготовка магістрантів і аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валерія Валеріївна Павлова. – Одеса, 2007. – 201 с.

 34. Педагогічна майстерність: [підручник] / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І.  Ф.  Кривонос та ін. / За ред. І. А. Зязюна. 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 442 с.

 35. Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.

 36. Пєхота О. М. Педагогіка саморозвитку у вузі / О. М. Пєхота // Актуальні проблеми вдосконалення сучасної вузівської освіти: наук.-метод. зб. за матер. Семінару «Дні слов’янської писемності, освіти та культури». – Миколаїв, 2000. – С. 52–54.

 37. Поліщук І. Як виживати без «конвертів вдячності». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-vizhivati-bez-konvertiv-vdyachnosti/

 38. Полякова Г. П. Аспирантура как высшая форма организации последипломного образования научных и научно-педпгогических кадров / Г. П. Полякова // Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 21 травня 2010 р. / за заг. ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О.С. Цокур. – Ч.2. – Одеса: ВИВ, 2010. – С. 93–96.

 39. Попков В.А. Методология педагогического исследования и дидактика высшей школы: кн. для начинающего преподавателя вуза, аспиранта, магистранта пед. ин-та, студента классич. ун-та / В.А. Попков, А. В. Коржуев. – М. : Изд-во МГУ, 2000. – 184 с.

 40. Приходько Т. П. Формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. П. Приходько. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

 41. Реан А. А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 1999. – 288 с.

 42. Світящук І. Викладання в Україні – покликання чич орна робота / Центр дослідження суспільства – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/vykladannia-v-ukraini-poklykannia-chy-chorna-robota

 43. Стахневич В. І. Деякі аспекти педагогічної майстерності викладача вищої школи / В. І. Стахневич // Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – N 159 Ч. 1: Педагогіка. Психологія. Філософія . – С. 91-98.

 44. Стельмах С. С. Професійний саморозвиток викладача вищої школи як чинник підвищення якості освіти / С. С. Стельмах // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. – Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2012 р. – Серія «Педагогіка», вип. 8. – С.76–82.

 45. Таланова Ж. В. Докторська підготовка у світі та Україні: монографія / Жанна Володимирівна Таланова. – К. : Міленіум, 2010. – 476 с.

 46. Хижная А. В. Педагогические условия подготовки аспирантов в системе дополнительного образования по направлению «Преподаватель высшей школы» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Анна Владимировна Хижная. – Нижний Новгород, 2005. – 200 с.

 47. Чегодаев Н. М. Теоретические и организационно-педагогические основы инновационных процессов в системе последипломного образования педагогических кадров: дис. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Наум Михайлович Чегодаев. – СПб, 1997. – 431 с.

 48. Чепіга М. Нова концепція навчання і виховання докторантів (PhD) / М. Чепіга // Вища шк. – 2008. – №7. – С. 9–12.

 49. http://www.kpi.kharkov.ua/ua/education/aspirant-history/

 50. http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Beh_Walimova/100.htmlПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка