Академік апн україни Олексій Григорович МорозСкачати 201.13 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір201.13 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукова бібліотека


Академік АПН України

Олексій Григорович Мороз

Біобібліографічний покажчик

Київ – 2005

УДК 378(092): 012


ББК 22.3 :91.28

М79


Академік АПН України Олексій Григорович Мороз: Біобібліографічний покажчик /Упоряд.Л.В.Савенкова; Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека. - К.: НПУ, 2005. - 24 с.; портр .- Серія «Вчені НПУ ім. М.П.Драгоманова».

Біобібліографічний покажчик присвячений 65-річчю від дня народження дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова О.Г.Мороза - відомого вченого в галузі педагогічної науки. Спираючись на багаторічний досвід він здійснює науковий пошук шляхів і засобів вирішення актуальних проблем підготовки вчителя в системі: школа - педагогічний університет - школа. Ним створена школа з дослідження проблем адаптації молодих учителів. Олексій Григорович Мороз зробив суттєвий внесок в наукову розробку проблем змісту педагогічної освіти, підвищення якості підтотовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Його дослідження знайшли широке впровадження в практику роботи шкіл і педагогічних університетів України.

Покажчик містить основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць, літературу про О.Г.Мороза

Відповідальна за випуск Е.В.Татарчук, засл. працівник культури України

Упорядник Л.В.Савенкова

С Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2005.Академік О. Г. Мороз
Олексій Григорович Мороз народився 14 січня 1940 р. в с.Новоселиця Катеринопільського району Київської області. По закінченні середньої школи у 1957-1959 роках навчався в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі. З 1962 по 1967 рік навчався на фізико-математичному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького. Після закінчення інституту працює учителем Розсоховатської середньої школи Катеринопільського району та Юрківської середньої школи Звенигородського району Черкаської області. У 1968 році поступив до аспірантури кафедри педагогіки вищої школи Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка і в 1972 році захистив дисертацію „Шляхи забезпечення спадкоємності в самостійній навчальній роботі учнів середньої загальноосвітньої школи і студентів вузу”, присвячену наступності навчання в школі та педвузі. З 1971 року О.Г.Мороз працює в Київському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького на посадах: асистент кафедри методики викладання фізики, старший викладач, заступник декана фізико-математичного факультету, голови місцевкому, старшого наукового співробітника (докторантом), завідувачем лабораторією наукових основ вищої педагогічної освіти, завідувачем кафедри наукових основ управління школою, деканом педагогічного факультету. Докторська дисертація О.Г.Мороза присвячена проблемам адаптації молодого вчителя. У 1992-1995 роках Олексій Григорович плідно працює заступником міністра освіти України, активно включився в процес розбудови національної школи. У 1995-1997 роках він - директор Інституту післядипломної освіти Національного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1997 році О.Г.Мороз повертається до НПУ ім. М.П.Драгоманова і завідує кафедрою педагогіки і психології вищої школи.

Професор О.Г.Мороз - відомий вчений в галузі педагогічної науки. Його книги „Професійна адаптація молодого вчителя”, „Навчальний процес у вищій педагогічній школі”, „Підготовка майбутнього вчителя” (у співавторстві) та інші - узагальнюють багаторічні дослідження. Він є автором і редактором багатьох методичних рекомендацій, співавтором педагогічних концепцій, наукових збірників. Олексій Григорович є активним учасником міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій різних рівнів з питань освіти і педагогіки. Використовуючи багаторічний науково-педагогічний досвід, він здійснює пошук шляхів і засобів підготовки вчителя в системі школа – педвуз – школа. Він зробив значний внесок у наукову розробку проблем змісту педагогічної освіти, ролі самостійної роботи студентів у навчальному і науковому процесах вузу, питанням виховання творчих якостей майбутнього фахівця, підвищення якості підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Створена ним своя наукова школа досліджує проблеми адаптації молодих вчителів. Наукові здобутки О.Г.Мороза знайшли широке впровадження в практиці роботи педагогічних вузів і шкіл. Він є головою спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій з педагогіки в НПУ ім.. М.П.Драгоманова, член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій. Під його керівництвом захистили докторські дисертації Василенко В., Вовк Л., Гусак П., Кічук Н., Лисенко М., Луговий В., Пащенко Д., Сметанський М. та інші; біля 70 кандидатів наук працювали над своїми дисертаціями під керівництвом Олексія Григоровича: О.Баранов, Л.Вовк, Е.Гармаш, С.Кваша, Н.Клокар, А.Кузьмінський, Т.Левшенко та багато інших.

Науково-педагогічна і громадська діяльність Олексія Григоровича Мороза високо оцінені державою. Він нагороджений знаком „Відмінник освіти України”, численними Грамотами Міністерства освіти і науки України, багатьма іншими нагородами. У 1991 році професор О.Г.Мороз обраний дійсним членом Академії педагогічних наук України.


Основні дати життя та діяльності О.Г.МорозаОлексій Григорович Мороз народився 14 січня 1940 р. в селі Новоселиця, Катеринославського району, Черкаської області в родині селян
1957 - Закінчив Новоселицьку середню школу

1957-1959 - Навчався в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі

1959-1962 - Працював учителем Розсоховатської середньої школи Катеринопільського району та Юрківської середньої школи Звенигородського району Черкаської області

1962-1967 - Навчався на фізико-математичному факультеті

Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького1968-1971 - Аспірант кафедри педагогіки Київського державного університету імені Тараса Шевченка

1971-1973 - Асистент кафедри педагогіки КДПІ ім. О.М.Горького

1972 - Захистив кандидатську дисертацію “Шляхи забезпечення наступності в самостійній навчальній роботі учнів середньої загальноосвітньої школи і студентів вищих навчальних закладів”

1973-1975 - Старший викладач

1975-1976 - Доцент

1976-1978 - Старший науковий співробітник

1981-1986 - Завідувач кафедри наукових основ управління школою

1982 - Нагороджений медаллю “1500-річчя Києва”

1983 - Відмінник народної освіти СРСР

1984 - Захистив докторську дисертацію «Професійна адаптація випускника педагогічного вищого навчального закладу»

1985 - Професор КДПІ ім. О.М.Горького

1991 - Нагороджений медаллю “Ветеран праці”

(1991)


1992 - Дійсний член АПН України

1986-1992 - Декан педагогічного факультету Київського

педагогічного інституту    1. - Заступник міністра освіти України
    1. - Директор Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Тараса Шевченка

    1. - Професор кафедри загальної педагогіки НПУ ім. М.П.Драгоманова

  1. - Завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи

- Голова спеціалізованої Ради із захисту кандидатських дисертацій з педагогіки і психології при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, член трьох спеціалізованих Рад із захисту докторських дисертацій.

2004 - Відмінник освіти України

Друковані праці О.Г.Мороза
1971

Мороз О.Г. До питання про наступність самостійної навчальної роботи учнів і студентів // Взаємозв’язок вузів зі школою: Тези доповідей. - Запоріжжя, 1971.-С. 12.

Мороз О.Г. Шляхи забезпечення наступності в навчальній роботі старшокласників і студентів-першокурсників // Рад. школа. - 1971. - № 11. - С. 90-98.

Мороз О. Г. Шляхи здійснення наступності форм і методів навчання в середній та вищій школі // Вища і середня педагогічна освіта. - К., 1971. -Вип. 5.- С. 88-93.

1972

Мороз А.Г. Пути обеспечения преемственности в самостоятельной учебной работе учащихся средней общеобразовательной школы и студентов вуза: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - К., 1972. - 24 с. (Киевский ун-т).

Мороз О.Г. Про готовність вступників середніх шкіл до навчання у вузі // Педагогіка. - К., 1972. – Вип. 11.-С. 106-111.

Мороз О.Г. Про наступність вивчення закону Ома в середній школі // Фізика в школі. - К.: Рад. школа, 1972. - С. 5-9.

Мороз О.Г. Формування у першокурсників вузу уміння самостійно вчитися як одна з умов підвищення якості їх знань // Вісник Київського ун-ту.Сер.Історія.-1972.- № 14. - С. 37-43.

1973

Мороз А.Г. К вопросу о дидактической адаптации первокурсников вуза // Психологические и социально-психологические особенности адаптации студента: Материалы симпоз. - Ереван, 1973.- С. 104-106.

Мороз О.Г. Програма курсу “Основи організації самостійної роботи студентів” ( на допомогу першокурснику вузу). - К.: КДПІ, 1973. - 13 с.

1974

Мороз О.Г. Забезпечення наступності в самостійній навчальній роботі учнів і студентів // Актуальні питання дидактики. - К.: Вища школа, 1974. - С.106-108.

Бурлака Я.І. Мороз О.Г. Програма курсу “Вступ до спеціальності” (проект). - К.: КДПІ, 1974. - 14 с.1975

Мороз О.Г., Третякова Т.А. Педагогічні проблеми самоосвіти студентів // Вища і середня педагогічна освіта. Вип. 8. - К., 1975. - С. 34-42.

Мороз О.Г. Роль програмованого контролю в активізації самостійної роботи студентів // Програмоване навчання в педагогічному вузі: Матеріали респ. семінару. - К.: Вища школа, 1975. - С. 21-22.

Мороз О.Г. Статистичний аналіз впливу деяких факторів на успішність першокурсників // Рад. шк., 1975. - № 2. - С. 98-102.

Мороз О.Г. Формування у студентів педвузу навичок самостійної навчальної роботи // Проблема удосконалення навчального процесу в пед.агогічному вузі: Матеріали респ. наук.-практ. конф. - К.: КДПІ, 1975. - С. 112-114.

1977

Мороз О.Г. Наступність у підготовці вчителя як один з провідних принципів функціонування системи вищої педагогічної освіти // Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук в світлі рішень XXV з’їзду КПРС: Тези респ. наук. конф. - К., 1977. – Ч 2.- С. 192-193.

Мороз А.Г. Преемственность учебной и общественной работы как необходимое условие формирования общественной активности учителя // Проблемы повышения общественной активности будущего учителя в процессе обучения в педвузе: Тезисы Всесоюз. конф. - Пермь, 1977.-Ч. 1.-С. 58-60.

1978

Мороз О.Г. Вимоги до професії вчителя в умовах науково-технічного прогресу // Рад. шк. -1978. - № 12. - С. 37-42.

1979

Мороз О.Г. Дослідження дидактичної адаптації молодого вчителя фізики // Викладання фізики в школі. - К.: Рад. школа.- 1979. - С. 50-57.

Мороз А.Г., Солодухова О.Г. Профессиональная подготовка выпускника педагогического вуза как одна из предпосылок его успешной адаптации к работе в школе // Улучшение качества подготовки педагогических кадров и повышение уровня идейно-политического воспитания студенческой молодежи в свете решений XXV съезда КПСС: Тезисы респ. науч. конф. 12-14 нояб. 1979 г. - Харьков, 1979. С. 116-117.

1980

Мороз А.Г., Чекурда А.Д. Подготовка будущего специалиста к творческой деятельности // Республиканская научная конференция: Реальная творческая деятельность студентов: Тез. докл. и сообщ., дек. 1980 г. -К., 1980. - С. 91-92.

Мороз О.Г. Професійна адаптація молодого вчителя (Навчальний посібник). - К.: КДПІ ім. О.М. Горького, 1980. - 96 с.

Самостійна навчальна робота студентів: Метод рекомендації / О.Г. Мороз, О.Д.Чекурда, Г.О. Козачук, Д.С. Рященко, Н.П. Мороз. - К.: КДПІ, 1980. - Вип. 1. - 29 с.; Вип. 2. - 38 с.Мороз А.Г. Формирование готовности к педагогической деятельности будущих учителей // Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университете. - Днепропетровск: ДГУ, 1980. - С. 71-75.

1981

Мороз О.Г. Молодий учитель і шкільний колектив. - К.: Знання 1981.- 48 с. (Педагогічна серія VII, №3).

1982

Пути совершенствования оценки результатов деятельности школы, труда учителя и учащихся в свете решений XXVI съезда КПСС: Метод. рекомендации / Д.И. Румянцева,… А.Г. Мороз, Н.М. Островерхова и др. - Симферополь: СГУ, 1982. - 4 с.1983

Мороз А.Г. Особеннности воспитательной деятельности молодого учителя в интернатных учреждениях // Совершенствование учебно-воспитательной работы в школах и группах продленного дня. - К., 1983.- С. 41-45.

Мороз А.Г. Педагогический коллектив школы в управлении профессиональной адаптацией молодого учителя // Научные основы современной школы. - Симферополь, 1983. – С.34-37.

Мороз А.Г. Проблема оценки социально-психологического климата в педагогическом коллективе школы // Теория и практика управления школой: Тез. докл. к науч.-практ. конф. - Барнаул, 1983. - С. 90-91.

Мороз А.Г. Профессиональная адаптация выпускника педагогического вуза: Автореф. дис. … д-ра пед . наук. - К.: КГПИ, 1983. - 50 с.

Мороз А.Г. Совместная работа школы, педвуза и органов народного образования с молодыми учителями: Метод. рекомендации. - К.: КГПИ, 1983. - 30 с.

Кобзар Б.С., Мороз О.Г. Загальна методика навчально-виховного процесу ( Рец. на кн.: Коротков В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. - М.: Просвещение, 1983.) // Рад. шк. - 1983. - № 12. - С. 87-88.1984

Сластенин В.А., Мороз А.Г., Тамарин В.Э. Социальная активность и адаптация молодого учителя // Формирование социально активной личности учителя. - М.: МГПИ, 1984. - С. 141-144.1985

Мороз А.Г. Адаптация молодого учителя к условиям учебно-воспитательного процесса школы: Метод. рекомендации. - К.: КГПИ, 1985. – 51 с.

Мороз А.Г. Педагогический коллектив как среда адаптации молодого учителя: Метод. рекомендации. -К.: КГПИ, 1985. – 22 с.

Мороз О.Г. Педагогічне управління процесом професійної адаптації молодого вчителя // Почат. шк. - 1985. - № 1. - С. 71-76.

Мороз А.Г. Роль педагогического общения в профессиональном становлении молодого учителя // Материалы научно-практической конференции “Совершенствование стиля и методов руководства общеобразовательной школой и улучшение деятельности ФППК организаторов народного в условиях осуществления школьной реформы”. - Барнаул, 1985.- С. 67-68.

Мороз О.Г. Соціально-психологічна адаптація молодого вчителя // Радянська школа. - 1985. - № 8. - С. 21-28.

Мороз О.Г. Тематика і методичні вимоги до курсових робіт слухачів ФППК ОНО. - К.: КГПИ, 1985.- 24 с.

1986

Мороз А.Г. Профессиональное становление молодого учителя как объект управленческой деятельности директора школы // Тезисы докладов ІІІ республиканской научно-практической конференции по совершенствованию управления и внедрения НОТ в систему народного образования . - Рига, 1986.- С. 45-46.

Совершенствование учебно-методической деятельности ФППК организаторов народного образования: Информ.-метод. письмо / В.С. Демчук, Б.С. Кобзарь, А.Г. Мороз, Н.М. Островерхова, Л.М. Шведко, Ю.Д. Шелухин. - К.: РУМК МП УССР, 1986. - 34 с.1987

Самостійна навчальна робота студентів: Метод. рекомендації / О.Г. Мороз (відп. за вип.), О.Д.Чекурда, Г.О. Чекурда, Д.С. Рященко. - К., КДПІ, 1987. - 72 с.1988

Мороз А.Г. Адаптация молодого учителя в педагогическом коллективе // Проблемы совершенствования послевузовского образования молодых учителей в свете решений XXVII съезда КПСС: Тез. докл. - Гродно, 1988.- С.56-57.

Мороз О.Г. Дидактична адаптація молодого вчителя // Радянська школа. – 1988. - № 4. - С.86-90.

Мороз А.Г., Максименко С.Д., Рождественский Ю.Т. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебный план и программа курса. - К.: РУМК МП УССР, 1988. - 32 с.

Мороз А.Г. Мотивационно-ценностное отношение молодого учителя к педагогической деятельности как фактор развития его творческой активности // Творческое наследие А.С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров: Тез. докл. и выступлений на Всесоюз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко. - Полтава, 1988. - С. 37-38.

1989

Мороз А.Г., Тарасенко Г.Г., Кит Г.Г. Практическая подготовка студентов педвуза к воспитательной работе в школе. - К.: КГПИ, 1989.- 53 с.

1990

Мороз О.Г. Адаптація молодого вчителя до виховної роботи // Радянська школа. - 1990.- № 8.- С. 64-72.

Мороз О.Г. Актуальні питання підготовки вчителя //Тези республіканської науково-методичної конференції “Підготовка вчителя національної школи”. - Тернопіль, 1990. С. 58-59.

Мороз А.Г. Готовность к профессиональной деятельности как необходимое качество личности будущего учителя // Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции “Социально-педагогические проблемы воспитания ученической молодежи. - Запорожье, 1990. – С. 34-35.

Мороз О.Г. До питання формування у студентів педвузу підготовки до професіональної діяльності //Шляхи вдосконалення професіонально-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. - Ніжин, 1990. –Ч. 1.- С.5-7.

Мороз А.Г. Дмитрик И.С. Методологические и теоретические основы перестройки системы педагогического образования // Педагогическое образование: Сб. научных трудов. - М.: МГПУ, 1990. - Вып. 11.-С. 87-90.

Мороз А.Г., Гущенко В.О. Наступність у формуванні педагогічних умінь в учнів педучилищ і студентів педвузу: Методичні матеріали. - К.: КДПІ, 1990.-32 с.

Организация работы со слушателями факультета повышения квалификации руководителей школ :Учеб пособие для слушателей ФППК ОНО, руководителей школ / Мороз А.Г., Островерхова Н.М. , Трикоз В.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. - К.: КГПИ, 1990. - 112 с.Мороз А.Г., Гущенко В.О. Преемственность форм организации обучения учащихся педучилищ и студентов педвуза // Тезисы Всесоюзной научно-методической конференции “Пути усовершенствования профессионального мастерства учителя начальных классов при сокращении обучения на заочном отделении педагогического института. - Красноярск, 1990. - С. 97-98

Роман Р.М.,Мороз О.Г. Проблема самореалізації особистості в трактуванні представників “гуманістичної” педагогіки США //Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі: Тези доп. міжвузівської наук. конф. - К.: КДПІ, 1990.-С.115-116.Мороз А.Г., Дмитрик И.С. Теоретические основы разработки системных технологий обучения педагогическим дисциплинам //Материалы Всесоюзной научно-практической конференции “Разработка и внедрение гибких технологий обучения педагогическим дисциплинам. - М.: Прометей, 1990. - С. 93-94.

Ніколенко Д., Мороз О. Шкільний психолог: як його готувати? // Радянська освіта. - 1990. - 17 липня.


1991

Мороз О.Г. М.М. Грищенко як фундатор педагогіки вищої школи на Україні // Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвузавської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Київського держ. пед. ін-ту ім. О.М. Горького (31 жовтня – 1 листопада 1990 р.). - К.: КДПІ, 1991. - С. 19 – 20

Мороз О.Г. Формування у студентів педвузу готовності до професійної діяльності // Там само. - С. 98 - 100

Мороз О.Г. Підготовка студентів педвузу до педагогічної майстерності // Радянська школа. - 1991. - № 3.- С. 37-39.

1992

Мороз О.Г., Клочко Н.А., Рамський Ю. Вдосконалення навчального процесу на базі автоматизованих навчальних комплексів // Проблеми вищої школи.- К.,1992. - Вип.77. - С. 89-90.

Мороз О.Г. До питання управління навчальним процесом у педвузі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Психолого-педагогічна підготовка вчителя у вузі. - Полтава, 1992. - С.9-11.

Мороз О.Г. “Казенний” дім чи рідна оселя // Сільські вісті. - 1992. - 7 жовтня. - С.2.

Мороз О.Г. Канікули з проблемами: Організація літнього відпочинку і оздоровлення дітей: Інтерв”ю з заступником міністра освіти України О.Г.Морозом // Освіта. - 1992. - 26 трав.

Мороз А.Г. Педагогическая техника и пути ее формирования// Народное образование. - 1992. - №2. - С.34-36.

Мороз О.Г., Омеляненко В. Л. Перші кроки до майстерності. - К.: Знання, 1992. - 112 с. (Сер. 7 “Світоч” Т-ва “Знання” України, № 4-6).

Мороз О.Г. Підготовка практичних психологів у вузі //Наукові записки: Матеріали зв.- наук. конф. викладачів за 1991 рік.- К.:КДПІ, 1992.- С.90-92.

Мороз О.Г. Професійна адаптація молодого вчителя. - К.: Знання, 1992.- 47 с.

Мороз А.Г. Профессиональная адаптация как педагогическая проблема: Монография. - Армавир, 1992. – 345 с.

Мороз А., Теплицкая О. Психолого-физиологические показатели адаптации студентов педагогического вуза // Тезисы международной конференции физиологов. - М., 1992. - С.156-157.

Мороз О.Г. Свято лишається з нами // Голос України. - 1992. - 29 серп.

Клочко Н.М., Мороз А.Г., Рамский Ю.С. Совершенствование учебного процесса на базе автоматизированных обучающих комплексов // Проблеми вищої школи. - К., 1992. - Вип. 77. - С. 19-27.1993

Мороз О.Г. Вибирайте вуз, як вибирають долю // Освіта. - 1993.- 25 черв. - С.3.

Мороз О.Г. Втрачаючи в освіті, ризикуєте втратити майбутнє // Київська новина. – 1993. - №.4.- С.5.

Концепція дошкільного виховання в Україні: Проект / Авт. колектив: Л.В. Артемова, З.Н. Борисова, О.Г. Мороз та ін. - К.: Освіта, 1993. - 16 с.Мороз О.Г. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського та актуальні проблеми сучасної школи // Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського і розбудова національної освіти: Тези міжнародної науково-практичної конференції. - Кіровоград, 1993. - С.67-68.

Мороз О.Г. Серпнева нарада вирішить!: Реалізація Державної національної програми “Освіта” // Освіта. - 1993. - 19 серп. - С.2. - Спецвипуск-посібник №5.

1994

Мороз О. Виховання - проблема вічна // Дошкільне виховання. - 1994. - №8. - С. 2-4.

Мороз О.Г. Втрачений день в освіті - у майбутньому рік забере // Голос України. - 1994. - 16 вересня.- С. 3.

Мороз О.Г. Захистити дитинство: (Про Державну національну програму "Освіта"("Україна ХХІ століття") //Рідна школа. - 1994. - N7. - С.28-29.

Мороз О. Навчальні заклади нового типу формують інтелект держави // Освіта. - 1994. - 9 лют. - С.3.

Мороз О.Г. Про завдання навчально-виховних закладів нового типу у формуванні інтелекту держави // Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загально-освітніх навчально-виховних закладів нового типу: Тези доп. та виступів. - К., 1994. - Вип 1. - С. 4-20.

Мороз О.Г. Управління середніми загальноосвітніми закладами на рівні сучасних вимог // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми управління сучасною школою”, 27-28 жовтня 1994 р. - К., 1994. - С.56-57.

Мороз О. Що чекає випускників?: Випускні екзамени // Нова освіта України. - 1994. - №2. - С. 25-27.

Мороз О. Як відгукнеться наше “сьогодні” в дітях: (Освіта сьогодні) // Голос України. - 1994. - 16 верес. - С. 12.

Мороз О. Яке право кому належить?: Проблема управління сучасними середніми загальноосвітніми навчально-виховними закладами // Освіта. - 1994. - 23 листоп. - С. 3.

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу, 2-4 лютого 1994 року: Тези доповідей та виступів / АПН України. ІСДО України, Фонд-центр Evoluta / О.Г. Мороз (ред.). - К.: ІСДО, 1994. - Вип. 1. – 312 с.; вип. 2.- 302 с.

Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / За ред О.Г. Мороза. - К., 1994. - 196 с.

1996

Мороз О.Г., Роман Р.М. Професійне становлення вчителя у США // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми. - Чернівці, 1996.- 45-47.

1997

Мороз О.Г. Підготовка майбутнього вчителя: Зміст та організація: Навч. посібник / О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І. Філіпенко: - К.: НПУ, 1997. – 168 с.

1998

Мороз А.Г. Профессиональна адаптация молодого учителя. - К.: НПУ им. М.П. Драгоманова, 1998. - 326 с.

1999

Мороз О.Г. Управління підготовкою вчителя як проблема педагогічної освіти // Соціально-педагогічне забезпечення гуманітарної освіти спеціаліста технічного профілю: Тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. - Черкаси, 1999. - Ч.1.- С.34-35.

2000

Мороз О.Г., Юрченко В.І. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської наук.-практ. конф., 11-12 травня 2000 р. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 187-189

Мороз О.Г., Яшанов С.М. Умови ефективності організації самостійної роботи студентів // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукр. наук.-практ. конф.,11-12 травня 2000 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 161-163.

Мороз О. Як читати "Поучення" Володимира Мономаха //Освіта. - 2000. - 9-16 серпня ,№ 35 . - С.1-3.

2001

Навчальний процес у вищій педагогічний школі: Навч. посібник /За заг. ред. О.Г. Мороза.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.-337 с.

Педагогіка і психологія вищої школи: Бібліографія /Укл. О.Г.Мороз, В.І. Юрченко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. – 38 с.

Мороз О.Г., Юрченко В.И. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс //Наукові записки: Зб. наук. пр. - К.: НПУ, 2001. - Вип. 41.- С.156-159.

Самодрин А., Мороз О. Проблеми допрофесійної підготовки у зарубіжній школі //Директор школи.Україна. - 2001.- N45. - С.8-9.


2002

Мороз О. Особистість майбутнього педагога / НПУ ім. М.П. Драгоманова: (Управління підготовкою вчителя: психолого-педагогічний аспект) //Вища освіта України. - 2002. - N3. - С.50-54.
2003

Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / За заг. ред. О.Г. Мороза.. - К.: НПУ, 2003. - 267 с.

Література про О.Г.Мороза

Мороз Олексій Григорович // Хто є хто в Україні. 1997. - К.: К.І.С., 1997. - С. 339.

Мороз Олексій Григорович // Хто є хто в Україні. 2000. - К.: К.І.С., 2000. - С. 320-321

Ярмаченко М. Мороз Олексій Григорович // Педагогічний словник. - К.: Педагогічна думка, 2001. - С. 326.

На подання міністра П.М.Таланчук Кабінетом Міністрів України призначені заступниками міністра освіти: В.П. Гондюл, В.О. Зайчук, В.В. Козоріз, О.Г. Мороз, В.П. Шепотько // Освіта. - 1992. - 5 трав.

Кафедра теорії та історії педагогіки // Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова: Історичний нарис 1920-2000. - К.: Четверта хвиля, 2000. - С. 187- 192.

Педагогічний факультет // Пульсар. - 2000. - № 9. - С. 47-48.

Наукова школа академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора Мороза Олексія Григоровича //Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /Ред.В.П.Андрущенко; Уклад. В.П.Бех, Г.І.Волинка.- К.:Четвета хвиля, 2005.- С. 201-214.-До 170-річчя НПУ.

Мороз Олексій Григорович //Професори НПУ імені М.П.Драгоманова: Біографічний довідник.1997-2005. – К.: НПУ, 2005.- С.144.- До 170-річчя НПУ.

З м і с т


А.Г.Мороз (нарис) ……………………………………………………….. 3
Основні дати життя та діяльності ………………………………………. 5
Друковані праці О.Г.Мороза ……………………………………………. 7

Інформаційне видання

Академік АПН України
Біобібліографічний покажчик
Серія „Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова”
Упорядник Людмила Василівна Савенкова
Відповідальна за випуск Ельга Володимирівна Татарчук –заслужений

працівник культури України

Комп’ютерна верстка Олена Володимирівна Пекур

__________________________________________________________

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка