Адаптація учнів та її супровідСкачати 92.59 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір92.59 Kb.
Адаптація учнів  та її супровід

 

     Основним завданням діяльності психолога є психологічний супровід діяльності навчального закладу. Основною метою психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі вважається підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу.     Одним з  напрямків роботи є    визначення рівня  адаптації учнів  та її супровід.
Визначення психологічної готовності майбутніх першокласників до школи  виявляє, як правило, категорію дітей, яким необхідна протягом року допомога в розвитку навчальних навичок, формуванні мотиваційної та емоційно-вольової сфери, тому  з метою запобігання дезадаптації першокласників, проводиться профілактична робота, яка включає бесіди  батьками про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, що були виявлені під час дослідження готовності до шкільного навчання, розробляються заходи супроводу дитини.

     Контроль за адаптацією першокласників проходить завдяки відвідуванню уроків та занять, спостереження за дітьми під час прогулянок, спілкування, психодіагностичного обстеження.

     Психологічна діагностика індивідуальних особливостей учнів, дослідження мотивації навчання, самопочуття учнів на уроках, стосунків у класному колективі та  сім’ї дитини, анкетування класоводів та батьків  виявляють  причини, які перешкоджають адаптації учнів 1-4 класів та сприяють розробці розвивальної роботи.

     Успішно застосовується методика консультування вчителів та батьків щодо важливості формування в учнів самостійності, відповідальності, організованості, які необхідні  для навчання, а також індивідуальне та групове консультування батьків і вчителів для сумісного пошуку впливів на дитину, з метою подолання труднощів у процесі адаптації. Проводиться діагностична та корекційно-відновлювальна   робота з учнями, які цього потребують, а також робота по запиту вчителів та батьків.

     В рамках роботи за програмою „Психолого-педагогічні засоби гуманізації навчально-виховного процесу”,  проходять дослідження рівня пізнавальної активності учнів, мотивації навчання, а також  психологічні дослідження, спрямовані на виявлення соціально-психологічних причин, що лежать в основі негативних явищ - рівня тривожності, рівня емоційного вигорання, акцентуацій характеру, самоактуалізації особистості, інтересів та уподобань учнів.

     З метою оптимізації навчально-виховного процесу проводиться психологічна просвіта учнів та батьків.

     Кожен рік проводяться засідання педагогічного колективу школи  за тематикою:


  • «Адаптація першокласників до навчання»,

  • " Психологія та педагогіка спілкування вчителя з учнем (особистісно-зорієнтоване навчання)»,

  • «Активізація процесу взаєморозуміння між учнями та вчителем»

  • «Конфліктні ситуації в школі і правила їх розв’язання»,                                                                на запит батьків, педагогів, адміністрації, учнів проводяться індивідуальні  та групові психодіагностичні  дослідження, консультації, розвивальні заняття.

 

  СИСТЕМА РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ШКОЛИ
І етап. Профілактика дезадаптації майбутніх першокласників до школи

Профілактика дезадаптації майбутніх першокласників до школи має велике значення, оскільки вчасно й успішно проведена превен​тивна робота психолога буде сприяти адаптації дітей. Що ж містить у собі профілактична робота?

1.​ Робота з майбутніми першокласниками (підготовча група або діти, документи яких уже подали в перший клас школи);

1.1.​ Психологічна діагностика готовності дітей до навчання в школі містить дослідження:

•​ рівня розвитку пізнавальних процесів;

•​ рівня довільності;

•​ мотиваційної готовності;

•​ соціально-психологічної готовності (уміння спілкуватися в групі однолітків, готовності «грати» соціальну роль школяра).

Мета: збирання даних для консультування батьків майбутніх пер​шокласників, виявлення дітей «групи ризику» щодо дезадаптації до школи і, відповідно, для адекватної побудови подальшої роботи пси​холога з дітьми, вчителями й батьками.

1.2.​ Індивідуальне консультування батьків (за необхідності, учи​телів), а також надання рекомендацій з подальшого її розвитку й підго​товки дитини до навчання в школі

1.3.​ Систематична участь психолога в заняттях із підготовки дітей до школи: релаксаційні вправи, ігри з розвитку навичок спілкування в групі, розвитку пізнавальних процесів.

1.4.​ Індивідуальна корекційна робота.

1.5.​ Складання картотеки «групи ризику» щодо дезадаптації до шко​ли в першому класі на підставі інформації, отриманої у процесі психо- діагностичного обстеження дитини.

1.6.​ Психологічна освіта батьків майбутніх першокласників на бать​ківських зборах із питань вікових особливостей, готовності до школи, проблеми адаптації до школи, спілкування з однокласниками, вихо​вання дітей.

1.7.​ Психологічна освіта вчителів, що будуть працювати з перши​ми класами, на педагогічних консиліумах, методичних об’єднаннях із питань вікових особливостей, готовності до школи, проблем адаптації першокласників, спілкування педагога з дітьми, їхнього навчання.

1.8.​ Індивідуальне консультування вчителів з питань індивідуаль​них психологічних особливостей дітей «групи ризику» щодо дезадап​тації до школи.


II​ етап. Контроль за процесом адаптації першокласників до школи

Даний етап роботи необхідно проводити в жовтні — листопаді. Він дає можливість виявити дітей із труднощами в адаптації і вчасно нада​ти їм необхідну психологічну допомогу. Адже від того, наскільки ди​тина адаптується до шкільного життя, залежать і подальші успіхи в школі, і психологічний комфорт у житті. Особливу увагу психолог приділяє дітям «групи ризику» щодо дезадаптації.

Контроль адаптації включає:

1.​ Спостереження психолога.

Мета: вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, стилю взаємин між учителем і дітьми.

Система роботи практичного психолога

2.​ Дослідження процесу адаптації першокласників до школи за допомогою психодіагностичних методик:

•​ анкета Н.Г.Лусканової «Рівень шкільної мотивації й адаптації» ;

•​ малюнок «Що мені подобається в школі»;

•​ малюнок «Мій клас»;

•​ «Колірний тест відносин»;

3.​ Індивідуальні бесіди психолога з учителями перших класів.

Мета: збирання інформації про дітей.

4.​ Виявлення групи учнів, у яких виникли труднощі у процесі адап​тації. Таку «контрольну групу» психолог складає за результатами спо​стережень, досліджень, бесід з учителями. До неї відносять учнів з низьким рівнем адаптації або дезадаптації.

5.​ Повторне анкетування за методикою Н.Г.Лусканової учнів «контрольної групи» для перевірки вірогідності отриманого результату (проводиться у випадку, якщо перше анкетування проходило в груповій формі й отрима​ний результат не співвідноситься з результатами по інших методиках).

6.​ Складання аналітичного звіту за результатами дослідження про​блеми адаптації першокласників до школи.

7.​ Повідомлення узагальнених результатів дослідження, надання загальних рекомендацій психолога з даної проблеми на нараді вчи​телів, на батьківських зборах.

III​ етап. Дослідження причин труднощів у адаптації в дітей «контрольної групи»

Щоб намітити правильний шлях корекції, необхідно чітко визна​чити причини труднощів. Даний етап роботи містить у собі індивіду​альне дослідження особливостей розвитку пізнавальних процесів, осо​бистості дитини, міжособистісних відносин у родині й у групі од​нолітків, особливостей сімейного виховання.

Використовуються такі методи:

1.​ Спостереження психолога.

2.​ Індивідуальні бесіди з дітьми.

3.​ Анкетування вчителів, батьків за методиками:

•​ «Карта адаптації першокласників» (заповнює психолог разом із учителем) ;

•​ Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» : складається з двох частин; першу частину заповнює вчитель, другу — батьки, у результаті можна визначити рівень адап​тації дитини до школи;

•​ «Анкета для батьків першокласників» .

4.​ Індивідуальні бесіди з учителями, батьками (якщо "необхідно, то психолог складає анамнез).

5.​ Індивідуальна діагностика:

5.1.​ Особливостей пізнавальних процесів:

•​ методика «Десять слів» (дослідження слухової механічної пам’​яті, працездатності);

•​ методика «Запам’ятовування геометричних фігур» (дослідження зорової пам’яті);

•​ методика «Корекіурна проба», «Знайди відмінності» (дослідження уваги);

•​ методика «Назви одним словом», «Четвертий зайвий», «Матриці Равена» (серія А), «Склади картинку», «Візерунки на кубиках Коса» (дослідження мислення і конструктивної діяльності);

•​ методика «Графічний диктант» (дослідження слухового сприй​няття, довільності, просторового орієнтування, уміння працювати за зразком, розвитку графічних умінь).

5.2.​ Дослідження особливостей особистості:

•​ «Теппінг-тест» (працездатність, тип нервової системи дитини);

•​ методика дослідження мотивації навчання в першокласників;

•​ «Неіснуюча тварина»;

•​ «Будинок. Дерево. Людина».

5.3.​ Дослідження міжособистісних відносин:

•​ у групі: методика «Соціометрія» (варіант проведення з викорис​танням листівок);

•​ у родині: методика «Малюнок родини».

6.​ Дослідження особливостей стилю сімейного виховання:

•​ опитувальник батьківського ставлення А.Я.Варга, В.В.Століна;

•​ опитувальник «Яке місце у вашому житті займають діти?».

Примітка: протоколи й результати всіх досліджень психолог зано​сить в індивідуальні картки учнів.

7.​ Складання індивідуальних рекомендацій психолога.IV​ етап. Індивідуальне консультування вчителів і батьків за результатами досліджень

На даному етапі психолог дає рекомендації вчителям, батькам з питань індивідуальних особливостей психічного розвитку, особливостей навчання, виховання, адаптації дитини до школи, причин труд​нощів, що виникли в процесі адаптації, навчання. Мета даної робо​ти: залучити батьків, учителів до рішення проблем дитини. Також пси​холог пропонує батькам проведення відповідної корекційної роботи, пояснюючи, яка її мета і в чому вона буде полягати. Нагадуємо, що для проведення індивідуальної роботи психолога з дитиною необхідний дозвіл батьків, а, крім того, часто буває потрібна і допомога з боку батьків.

На наш погляд, найважливішим завданням даного етапу роботи психолога є не тільки надання професійних рекомендацій, а й об’​єднання власних зусиль, зусиль батьків, учителів для надання різно​бічної допомоги дитині в подоланні проблем.

V​ етап. Корекційна робота з першокласниками, в яких виникли труднощі у процесі адаптації до школи

Залежно від виявлених причин труднощів, що виникли у процесі адаптації дитини до школи, психолог визначає напрямок корекційної роботи:

•​ розвиток пізнавальних процесів;

•​ розвиток мотиваційної сфери;

•​ розвиток довільності;

•​ корекція тривожності;

•​ розвиток навичок спілкування в групі;

•​ корекція агресивності.

Планування й організація психокорекційної роботи

Ефективність корекційної роботи багато в чому залежить від того, як вона організована. Важливими моментами в організації корекцій- них занять є [10]:

•​ вибір форми корекційної роботи;

•​ розробка програми корекційного курсу;

•​ визначення необхідної періодичності і тривалості занять;

•​ організація співробітництва з учителями й батьками дитини;•​ підготовка місця проведення занять і наочного дидактичного ма​теріалу.

Корекційна робота може здійснюватися як в індивідуальній, так і в груповій формі. Індивідуальні корекційні заняття необхідно прово​дити у випадках, коли в дитини спостерігається специфічне або більш серйозне, ніж у інших дітей, відставання або порушення, що унемож​ливлює її повноцінну роботу в групі.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка