A. Хто перший ввів у науку термін «біологія»? Б. Який учений створив вчення про біосферу і ноосферу?Сторінка1/12
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ТЕСТ 1
A. Хто перший ввів у науку термін «біологія»? . Б. Який учений створив вчення про біосферу і ноосферу?

B. Назвіть прізвища авторів теорії природного добору. Г. Назвіть прізвище вченого, який підтримував гіпотезу про сталість і незмінність видів рослин і тварин, Д. Кого називають засновником генетики?

1. Ч. Дарвін.

2. В. І. Вернадський

3. Г. Мендель

4. Ж. Б. Ламарк

5 А. Уоллес

6. К. Лінней.


ТЕСТ 2
Яка з біологічних наук вивчає:

А — неклітинні форми життя? Б — прокаріотичні організми? В —гриби? Г — рослини?

Д — тварин?.

1. Зоологія

2. Мікологія.

3. Вірусологія

4. Ботаніка

5. Мікробіологія


ТЕСТ 4
Перелічіть вужчі біологічні науки, які вивчають:

А — риб Б — комах В — мохи Г — водорості Д — вимерлі види тварин і рослин.

1. Альгологія

2. Бріологія

3. Ентомологія

4. Іхтіологія

5. Палеонтологія
ТЕСТ 4
Назвіть галузі науки, які вивчають: А — історичний розвиток живої матерії;

Б — шляхи історичного розвитку окремих систематичних груп;


В — будову тіла та органів;

Г — індивідуальний розвиток тварин;

Д — групування рослин і тварин у види, роди і класи.

1. Філогенія.

2. Анатомія.

3. Еволюційне вчення

4. Систематика.

5. Ембріологія.


ТЕСТ 5
На яких рівнях організації живої матерії здійснюються:

А — різні хімічні реакції перетворення енергії, зберіган­ня, зміни і реалізація спадкової інформації та ін.

Б — розмноження і передача спадкової інформації потомству?

В — функціонування організму як єдиного цілого?

Г — колообіг речовин між різними популяціями, видами і неживою природою?

Д — вільний обмін спадковою інформацією та передача її нащадкам в межах одного виду?

1. Тканинно-органовий.

2. Клітинний

3. Організмовий

4. Молекулярний..

5. Популяційно-видовий..

6. Біогеоценотичний.ТЕСТ 6
На яких рівнях організації живої матерії відбувається:

А — біологічний колообіг речовин та єдиний потік енергії?

Б — потік енергії між популяціями різних видів і колообіг речовин між організмами та їхнім неорганічним оточенням?

В — вільне схрещування в межах виду?

Г — колообіг речовин між біотичною (живою) та абіотич­ною (неживою) частинами природної системи?

Д — взаємодія тканин, органів і систем органів у про­цесах обміну речовин та перетворення енергії, що забезпечує функціонування організму як єдиного цілого?

1. Популяційно-видовий.

2. Тканинно-органовий

3. Біосферний

4. Біогеоценотичний

5. Організмовий..
ТЕСТ 7
A. В яких організмів клітинний рівень організації збі­гається з організмовим?

Б. Назвіть елементарні одиниці життєдіяльності та роз­витку живого

B. Визначте організми, в яких під час індивідуального розвитку формуються тканини, органи і системи органів.

Г. Що є елементарною одиницею виду й еволюції?

Д. Які групи організмів займають певну частину території і складаються з особин одного й того самого виду?

1. Багатоклітинні

2. Популяції.

3. Клітини.

4. Одноклітинні.
ТЕСТ 8
Назвіть:

А — місце, в якому оселяється певна популяція;

Б — систему організмів, до складу якої входить багато різних видів, пов'язаних трофічними зв'язками;

В — системи, які складаютьс,я з багатьох видів і попу­ляцій;

Г — частину оболонки Землі, в якій трапляються живі організми, що населяють ділянку суходолу чи водойми з од­нотипними умовами існування;

Д — формування, яке утворюється внаслідок взаємодії видів і популяцій з кліматичними та іншими небіологічними факторами.

1. Біосфера.

2. Біогеоценоз.

3. Екосистема.

4. Біоценоз.

5. Екологічна ніша.

6. Стратосфера.


ТЕСТ 9
A. Яка наука пов'язує хімію Землі (геохімію) з хімією живої речовини (біохімією)?

Б. Назвіть галузь науки, яка використовує обчислювальну техніку для вирішення питань з біології.

B. Предметом якої науки є вивчення онтогенезу?.

Г. Як називають науку, що вивчає участь живих організ­мів у формуванні зовнішніх оболонок Землі?

Д. Визначте гуманітарну науку, яка в своїх дослідженнях використовує біологічні методи.

1. Психологія.

2. Ембріологія.

3. Біогеохімія.

4. Математичне моделювання

5. Палеонтологія.


ТЕСТ 10
A. Який метод використовується для повідомлення про відкриття нового виду рослин, тварин чи мікроорганізмів?

Б. За яким методом вивчають будову скелета й органів у різних тварин?

B. Користуючись яким методом, академік І. П. Павлов вивчав дію різних факторів на процеси травлення у собак?

Г. Визначте метод, за яким у генетиці встановлено роз­щеплення ознак (домінантних і рецесивних) як 3:1.

Д. Що використали Дж. Уотсон і Ф. Крік для вивчення будови і властивостей ДНК? У

1. Порівняльно-описовий.

2. Експериментальний.

3. Статистичний.

4. Моделювання.
ТЕСТ 11
A. Який метод біологічих досліджень є найдавнішим?

Б. Застосовуючи який метод, змінюють умови існування організмів?

B. Назвіть метод постійного спостереження за станом біо­логічних об'єктів у природі чи в експерименті.

Г. Який метод дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі?

Д. Визначте метод, за яким без проведення дорогих екс­периментів можна теоретично обгрунтувати реально можливі досить складні події в біосфері.

1. Математичне моделювання.

2. Експериментальний.

3. Моніторинг.

4. Порівняльно-описовий.
ТЕСТ 12
A. Назвіть наукове припущення, яке висувається для по­яснення певних реальних явищ.

Б. Визначте наукове узагальнення певної системи фактів, ідей, закономірностей, яке підтверджується на практиці.

B. Як називають явище виявлення однакових змін чи ре­акцій у разі повторення експерименту?

Г. В однієї з тисяч дрозофіл виникла мутація «білі очі». Що це таке?

Д. Що треба виконати, щоб довести, що опромінення рослин і тварин викликає мутації?

1. Науковий факт.

2. Гіпотеза.

3. Експеримент.

4. Закон.

5. Теорія.

6. Прогноз.
ТЕСТ 13
A. Назвіть поодиноку реально існуючу подію чи факт, які заслуговують детального вивчення.

Б. Як називають узагальнення сукупності фактів, ідей чи закономірностей?

B. Дайте визначення реально існуючому суттєвому зв'язку між подіями, які більш-менш регулярно повторюються.

Г. Як називають статистично підтверджену закономірність?

Д. Що таке науково обгрунтоване припущення (здогад), яке висувається для пояснення певних явищ дійсності?

1. Гіпотеза.

2. Наукова теорія.

3. Правило

4. Науковий факт.

5. Закономірність.

6. Закон.
Розділ 1

БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ РЕЧОВИНИ

§ 1. БІОХІМІЯ. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ КЛІТИН. ВОДА ТА ІНШІ НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КЛІТИНИ

ТЕСТ 14
A. До якої групи елементів належать фосфор, калій, сірка, кальцій, хлор, магній, натрій, залізо? Вміст їх у клі­тинах становить близько 1,9 %.

Б. Як називають групу елементів (йод, мідь, цинк — всього до 50), вміст яких у клітинах незначний?

B. Яких хімічних елементів у клітині найменше?

Г. Дайте назву групі хімічних елементів (кисень, во­день, вуглець, азот), сумарний вміст яких у клітині дося­гає 98 %.

Д. До якої групи хімічних елементів належать срібло, свинець, бром і золото?

1. Органогенні елементи.

2. Мікроелементи

3. Ультрамікроелементи.

4. Макроелементи.
ТЕСТ 15
Які з перелічених хімічних елементів є:

А — органогенними?

Б — мікроелементами?

В — макроелементами?

Г — ультрамікроелементами?

Д. Які елементи зумовлють червоний колір крові?

1. Йод

2. Азот.3. Сірка.

4. Кисень

5. Бром

6. Водень.7. Залізо.

8. Вуглець

9. Калій.

10. Мідь.

11. Срібло.

.

ТЕСТ 16A. У якій оболонці Землі найбільше кисню і водню?

Б. Де найбільше газоподібних кисню й азоту?

B. Яка оболонка Землі складається переважно з кремнію, алюмінію і кисню?

Г. Назвіть оболонку Землі, в якій трапляються живі організми.

Д. Як називав В. І. Вернадський оболонку Землі, зміненену внаслідок розумної техногенної діяльності людини?

1. Ноосфера.

2. Атмосфера.

3. Гідросфера.

4. Біосфера

5. Літосфера.


ТЕСТ 17
Як називають: с

А — воду, яка виконує в організмі роль розчинника?

Б — воду, яка входить до складу оболонок, що ото­чують білки та інші сполуки?

В — речовину, яка не розчиняється у воді?

Г — речовину, яка розчиняється у воді?

Д — жироподібну речовину за її розчинністю у воді?

1. Полярна.

2. Вільна.

3. Неполярна.

4. Зв'язана.

5. Структурована.

6. Гідрофобна.

7. Гідрофільна.

ТЕСТ 18
A. Катіони яких хімічних елементів, перебуваючи з різ­них боків мембрани, зумовлюють передачу електричних потенціалів і транспорт речовин у клітину?

Б. Назвіть хімічні елементи, іони яких стимулюють дію ферментів.

B. Визначте хімічні елементи, сполуки яких відклада­ються у кістках і забезпечують їхню міцність.

Г. Який з перелічених хімічних елементів у великій кількості входить до складу черепашок молюсків і фораміеіфер? _

Д. Переважно з яких хімічних елементів побудовані желети радіолярій?

1. Кремній.

2. Кальцій.

3. Калій.

4. Фосфор.

5. Натрій

6. Магній.

7. Стронцій.


§ 2. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ЖИВИХ СИСТЕМ. ВУГЛЕВОДИ
ТЕСТ 19
А. Назвіть хімічний елемент, частка якого становить юная 50 % сухої маси будь-яких організмів.

Б. Які речовини складаються з амінокислот?

В. Що утворюють поєднання нуклеотидів?

Г. Визначте речовини, до складу яких входять гліцерин і жирні кислоти.

Д. Мономером якої речовини є глюкоза?

1. Нуклеїнові кислоти

2. Вуглеводи.

3. Вуглець.

4. Жири.

5. Білки.

6. Водень,.

7. Кисень.ТЕСТ 20
A. Які міцні хімічні зв'язки поєднують водень і кисень у воді?

Б. Назвіть хімічні зв'язкиміж атомами водню у будь-яких органічних сполуках.

B. Як називають групи атомів, які приєднуються до атомів вуглецю і підвищують хімічну активність утворених біомолекул?

Г. Визначте активні групи ОН, які є в амінокислотах, спиртах та інших сполуках.

Д. Які структури утворюються з поєднань атомів ву­глецю між собою?

1. Гідрофобні.

2. Лінійні.

3. Функціональні.

4. Ковалентні.

5. Розгалужені.

6. Циклічні.

7. Гідроксильні.


ТЕСТ 21
A. Яка загальна назва речовин, що утворюються з мо­номерів?

Б. Назвіть речовини, які побудовані з мономерів.

B. Наведіть приклади мономерів.

Г. Якою речовиною є гемоглобін?

Д. До яких речовин належить целюлоза?

1. Амінокислоти.

2. Білки.

3. Глюкоза.

4. Полімери.

5. Вуглеводи кислоти.

6. Нуклеотиди.

7. Нуклеїнові


ТЕСТ 22
A. Клас яких сполук утворюється з'єднанням води з вуглецем (формально)?

Б. Із залишків яких речовин складається сахароза?

B. Який вуглевод входить до складу ДНК?

Г. Визначте моносахарид, який є у складі РНК

Д. З яких мономерів складається молекула лактози?

1. Галактоза.

2. Дезоксирибоза

3. Рибоза.

4. Вуглеводи.

5. Трегалоза

6. Глюкоза.

7. Фруктоза..

8. Мальтоза

ТЕСТ 23
А. Визначте полісахариди, які не мають солодкого смаку і не розчинні у воді.

Б. Які вуглеводи зумовлюють солодкий смак ягід, фруктів і меду?

В. Який з наведених полісахаридів найпоширеніший серед рослин?

Г. З якого полімеру складається деревина?

Д. Назвіть вуглевод-полімер, який є у м'язах і печінці.

1. Целюлоза.

2. Глюкоза.

3. Крохмаль.

4. Фруктоза

5. Глікоген.

.

ТЕСТ 24
Як називають прості цукри?

Яких вуглеводів-полімерів у природі найбільше?

До якої групи вуглеводів слід віднести сахарозу, лактозу тощо?

Які вуглеводи побудовані лише з глюкози?

Який вуглевод входить до складу кутикули членистоногих?

1. Хітин.

2. Полісахариди

3. Моносахариди

4. Целюлоза.

5. Олігосахариди.

6. Крохмаль.

7. Глікоген.

8. Дисахариди.

.


ТЕСТ 25
А. Яких вуглеводів-мономерів у природі найбільше?

Б. Назвіть вуглеводи, які виконують захисну функцію.

В. Які сполуки утюрюються з'єднанням вуглеводів з білками

Г. Визначте вуглевод, з якого побудовані стінки рослинних клітин.

Д. Який вуглевод є запасною речовиною в тканинах хребетних?

1. Целюлоза

2. Глікоген.

3. Глюкоза.

4. Мукодолісахариди.

5. Фруктоза.

6. Лактоза.
ТЕСT26
А. Чого більше (за масою) у природі — мономерів чи полімерів?

Б. Які вуглеводи складаються з двох мономерів?

В. Які речовини забезпечують сполучення між клітинами?

Г. Визначте вуглеводи, які виконують будівельну (струк­турну) функцію?

Д. Назвіть речовини, які входять до складу глікокаліксу тваринних клітин.

1. Целюлоза.

2. Глікоген.

3. Гліколіпіди.

4. Полімери.

5. Глікопротещи.

6. Хітин.

7. Крохмаль.

8. Дисахариди.
§3. ЛІПІДИ: СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ
ТЕСТ 27
A. Які розчинники є неполярними?

Б. Назвіть полярні розчинники.

B. В яких речовинах розчиняються ліпіди?

Г. З яких речовин складаються ліпіди?

Д. Назвіть комплекси, які утворюють ліпіди, сполучаючись з білками, вуглеводами і фосфорною кислотою.

1. Жирні кислоти.

2. Фосфоліпіди.

3. Ефір.


4. Ліпопротеїди.

5. Хлороформ.

6. Гліцерин.

7. Ацетон.

8. Гліколіпіди.

9. Вода.
ТЕСТ 28


A. Як називають ліпіди, до складу молекул яких не входять залишки жирних кислот?

Б. До яких речовин належать триацилгліцероли?

B. Які ліпіди входять до складу клітинних мембран?

Г. До якого класу хімічних речовин належать статеві гормони, гормони кори надниркових залоз, вітамін D тощо?

Д. Залишки молекул яких речовин зумовлюють гідро­фобні властивості ліпідів?

1. Спирти.

2. Альдегіди.

3. Жири.


4. Фосфогліцериди.

5. Стероїди.

6. Жирні кислоти.
ТЕСТ 29
A. У насінні і плодах яких рослин є велика кількість жирів?

Б. Де скупчуються жири у хребетних тварин?

B. У яких тканинах тварин жиру найбільше?

Г. Який орган членистоногих є місцем нагромадження жиру?

Д.. У якому продукті ссавців жири перебувають в емульгованому стані?

1. Молоко.

2. Сальник.

3. Соняшник

4. Печінка.

5. Горіх


6. Ниркова капсула..

7. Жирове тіло.

8. Підшкірна клітковина

.


ТЕСТ 30
А. Які тварини маючи запаси жиру, довго можуть жити без води?

Б. В яких тварин запаси жиру містяться у жировому тілі?

В. Назвіть тварин, у яких жир виконує термоізоляційну функцію.

Г. Визначте тварин, які завдяки запасам жиру здатні жити у холодній воді.

Д. Яким тваринам жир дає змогу впадати у тривалу зимову сплячку?

1. Кити.


2. Верблюди.

3. Комахи.

4. Тюлені.

5. Ведмеді.

6. Членистоногі.

7. Байбаки.

8. Куріпки.

9. Олені.


ТЕСТ 31
Яку функцію виконують жири, що перебувають:

А — в клітишійх мембранах?

Б — на органах (нирках) ссавців?

В — під шкірою китів і тюленів?

Г — у горбах верблюдів?

Д — у тканинах рослин і тварин?

1. Водопостачальну.

2. Енергетичну.

3. Захисну.

4. Будівельну.

5. Термоізо­ляційну.
ТЕСТ 32
Складні ефіри — воски складаються з високомолекулярних спиртів і нежирних кислот. Де вони трапляються у в природі у:

— рослин?

— птахів?

— бджіл? ?

— ссавців?

— членистоногих?

1. Шерсть.

2. Поверхня листків.

3. Кутикула.

4. Пір'я.

5. Стільники.

6. Шкірка плодів.

14
ТЕСТ 33
A. Якими рідинами є хлороформ, ефір тощо?

Б. До яких сполук належать жири за поведінкою у вод­них розчинах?

B. Якою є молекула води?

Г. Визначте структуру молекули води.

Д. Назвіть незамкнені (ациклічні) ланцюга з атомів ву­глецю, сполучених між собою ковалентним зв'язком.

1. Лінійні..

2. Диполь.

3. Неполярні.

4. Полярні.

5. Гідрофобні

6. Циклічні.

7. Гідрофільні.§ 4. БІЛКИ. ЇХНЯ БУДОВА І КЛАСИФІКАЦІЯ
ТЕСТ 34

Які хімічні елементи є:

А — у складі жирів?

Б —у складі вуглеводів?

В —органогенними?

Г—макроелементами?

Д — мікроелементами?

1. Сірка.

2. Кисень.

3. Фосфор.

4. Вуглець.

5. Залізо.

6. Водень.

7. Йод.

8. Азот.

9. Цинк.


10. Калій.

11. Мідь.


ТЕСТ 35
A. Яка складова частина молекул амінокислот має луж­ні властивості?

Б. Визначте частину молекул амінокислот, яка виявляє кислотні властивості.

B. Як називають 20 різних амінокислот, які входять до складу природних білків?

Г. Назвіть амінокислоти, які синтезуються в організмі тварин.

Д. Які амінокислоти не синтезуються в організмі тва­рин?

1. Замінні.

2. Основні..

3. Незамінні.

4. Карбоксильні групи.

5. Аміногрупи.

6. Радикали.
ТЕСТ 36
Які з перелічених амінокислот є:

А — циклічними?

Б — незамінними?

В — замінними?

До складу молекул яких амінокислот входить:

Г — сірка? 1

Д — бензольне ядро

1. Цистеїн.

2. Аланін.

3. Тирозин.

4. Серин.

5. Валін.

6. Лейцин.
ТЕСТ 37
Які хімічні елементи містяться:

А — у будь-якому білку?

Б — тільки у деяких білках?

В — у складі гормону щитовидної залози тироксину?

Г — у молекулах хлорофілу?

Д— у складі гемоглобіну?

1. Магній.

2. Залізо.

3. Водень.

4. Йод.

5. Кисень.

6. Сірка.

7. Азот.
ТЕСТ 38
A. З яких трьох частин складається молекула амінокислоти?

Б. Які групи атомів у будь-якій амінокислоті однакові?

B. Чим відрізняються між собою різні амінокислоти?

Г. Як називають сполуки, що виявляють лужні і кислотні властивості?

Д. Назвіть міцний хімічний зв'язок між двома амінокислотами.

1. Пептидний.

2. Амфотерні.

3. Карбоксильні групи.

4. Ковалентний.

5. Аміногрупи.

6. Радикал.

7. Водневий.


ТЕСТ 39
Як називають молекулу, що утворилася внаслідок спо-чення:

А — двох амінокислот?

Б — трьох амінокислот?

В — не більше 20 амінокислот?

Г — від 20 до 50 амінокислот?

Д — понад 50 (сотні і тисячі) амінокислот?


1. Педіпептид.

2. Олігопептид

3. Дипептид.

4. Білок.

5. Трипептид.
ТЕСТ 40
Яку структуру білка визначає:

А — послідовність амінокислот у молекулах?

Б — спіралізація поліпептидного ланцюга?

В — утворення дисульфідних зв'язків — «містків»?

Г — об'єднання кількох білків у глобули?

Д — сполучення амінокислот між собою?

1. Четвертинна.

2. Вторинна.

3. Третинна.

4. Первинна.


ТЕСТ 41
A. Назвіть процес руйнування білків.

Б. Яке руйнування білків є незворотним?

B. Які пошкодження білків руйнують їхню первинну структуру?

Г. Внаслідок якого процесу пошкоджені структури біл­ка відновлюються?

Д. Які пошкодження структури білків не руйнують їх­ньої первинної структури?

1. Конфігурація

2. Адаптація.

3. Денатурація

4. Ренатурація.

5. Деструкція.

6. Гниття.

§ 5. ФУНКЦІЇ БІЛКІВ. ФЕРМЕНТИ
ТЕСТ 42
Які функції виконують білки:

А — колаген, осеїн, кератин?

Б — імуноглобуліни (антитіла)?

В — гемоглобін?

Г — актин, міозин?

Д — альбумін та інші?

1. Скоротливу.

2. Будівельну.

3. Енергетичну.

4. Захисну.

5. Транспортну.
ТЕСТ 43
А. Який білок переносить (транспортує) кисень?

Б. З якого білка збудовані роги, копита, кігті, панцири тощо?


В. Визначте білки, які знешкоджують хвороботворні бактерії.

Г. Функції яких білків забезпечують скорочення м'язів? Д. Назвіть білки, які зумовлюють зсідання крові?

1. Актин.

2. Альбумін.

3. Кератин.

4. Гемоглобін.

5. Імуноглобуліни.

6. Міозин.

7. Фібрин.

8. Тромбін.


ТЕСТ 44
Які ферменти беруть участь у процесах:

А — транспорту речовин крізь мембрани?

Б — травлення?

В — зсідання крові?

Г — біосинтезу дезоксирибонуклеїнової кислоти?

Д — біосинтезу рибонуклеїнової кислоти?

1. Пепсин.

2. РНК-полімераза.

3. ДНК-полімераза.

4. Лужна фосфатаза.

5. Трипсин.

6. Тромбокіназа.


ТЕСТ 45
Визначте:

А — ферменти — прості білки;

Б — ферменти — складні білки;

В — небілкову частину молекули ферментів;

Г — білкову частину молекули ферментів;

Д — небілкові компоненти активних центрів ферментів.

1. Апофермент.

2. Однокомпонентні

3. Кофермент.

4. Пепсин.

5. Двокомпонентні.

6. Трипсин.

7. Кофактор,.

§ 6. ВІТАМІНИ. ГОРМОНИ. АЛКАЛОЇДИ
ТЕСТ 46
A. Назвіть похідні вітамінів, які є складовими частинами ферментів.

Б. Які захворювання виникають за умов повної або іасткової відсутності вітамінів в організмі?

B. Що спостерігається в разі надлишку вітамінів в ор-анізмі?

Г. Визначте захворювання, що виникає в разі нестачі ітамінів в організмі.

Д. Як називають стан нестачі вітамінів через їх неза-воєння організмом?
1. Гіповітаміноз.

2. Кофермент

3. Вторинний авітаміноз.

4. Авітаміноз.

5. Кофактори.

6. Гіпервітаміноз.


ТЕСТ 47
Схарактеризуйте, якими речовинами є вітаміни:

А — групи В (В1 В2, В3, В5, В6, В12);

Б — групи D (D2) і вітамін Е;

В — групи А (А1, А2);

Г — групи К (К1, К2);

Д — вітамін С (аскорбінова кислота),

1. Полярні.

2. Гідрофобні.

3. Водорозчинні

4. Гідрофільні.

5. Жиророзчинні.

6. Неполярні.


ТЕСТ 48
Якими речовинами є:

А — гормон росту (соматотропін), інсулін та глюка­гон?

Б — адреналін і тироксин?

В — андрогени та естрогени?

Г — інсулін?

Д — тирозин?

1. Ліпіди.

2. Похідні амінокислот.

3. Похідні холестерину.

4. Амінокислоти.

5. Білки.

6. Гормони.


ТЕСТ 49
Визначте особливості дії гормонів:

A. Надзвичайно мала концентрація їх у крові.

Б. Здатність розпізнавати молекули-рецептори на клітинах-мішенях.

B. Перенесення їх із кров'ю далеко від місця утворення.

Г. Миттєве руйнування ферментами за гормональним сигналом з центру

Д. Деякі гормони не руйнуються і діють декілька діб.

1. Короткочасність дії.

2. Довготривалість дії.

3. Висока специфічність

4. Дистанційність дії.

5. Висока біологічна. активність.
ТЕСТ 50
А. За допомогою яких гормоноподібних речовин не­рвові імпульси передаються з нервових клітин на інші клі­тини?
Б. Як називають залози внутрішньої секреції?

В.Який орган, що знаходиться у головному мозку і виробляє гормони, регулює діяльність залоз внутрішньої секреції?

Г. Які речовини контролюють розвиток статевих залоз, статеве дозрівання і розмноження комах?

Д. До якої групи речовин належать ауксин, цитокініни та гібереліни?

1. Гормони.

2. Фітогормони.

3. Нейромедіатори.

4. Гіпофіз.

5. Ендокринні.

6. Нейрогормони.


ТЕСТ 51
Які з перелічених фітогормонів:

А — зумовлюють видовження пагонів рослин?

Б — прискорюють поділ клітин?

В — стимулюють проростання насіння?

Г — сприяють поділу клітин камбію?

Д — активують ріст бічних бруньок рослин?

1. Вітамін.

2. Ауксин.

3. Гіберелін.

4. Цитозин.

5. Цитокішн

ТЕСТ 52
А. Визначте алкалоїди, які містяться в клітинах деяких рослин.

Б. Які алкалоїди виявляють наркотичний вплив на організм?

В. Які алкалоїди застосовують для боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур?

Г. Який алкалоїд використовують для створення поліплоїдів?

Д. Що викликають алкалоїди в організмі людини і тварин/?

1. Огруєння.

2. Морфін.

3. Гіберелін.

4. Наркоманія.

5. Ауксин.

6. Нікотин.

7. Цитозин,

8. Колхіцин.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка