9 клас зміст передмоваСторінка1/5
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5
Дидактичні матеріали

(тестові завдання)

з української мови

9 клас

ЗМІСТ

Передмова

Тема №1

Просте неускладнене та ускладнене речення ( повторення).

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог

Варіант 1

Варіант 2

Тема №2

Основні види складних речень.

Складносурядні речення

Варіант 1

Варіант 2

Тема №3

Складнопідрядні речення

Варіант 1

Варіант 2Тема №4

Безсполучникові складні речення

Варіант 1

Варіант 2Тема №5

Складні речення з різними видами зв’язку

Варіант 1

Варіант 2Тема №6

Складне синтаксичне ціле (ССЦ)

Варіант 1

Варіант 2Тексти для контрольного читання мовчки

Передмова
Завдання до контрольних робіт у 9 класі укладено відповідно до шкільної програми для 5-12 класів й охоплюють усі передбачені нею лінгвістичні теми.

Протягом навчального року пропонується провести шість контрольних робіт.

Завдання подаються за такими темами:

1. Просте неускладнене та ускладнене речення ( повторення).

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог.

2. Основні види складних речень.

Складносурядні речення.

3. Складнопідрядні речення.

4. Безсполучникові складні речення.

5. Складні речення з різними видами зв’язку.

6. Складне синтаксичне ціле (ССЦ).

Зошит містить тестові завдання відкритої і закритої форми різного рівня

складності. Вміщено дванадцять варіантів тестових завдань таких форм:

з однією правильною відповіддю, з вибором кількох правильних відповідей

(із тексту), на встановлення відповідності та з розгорнутою відповіддю (власне висловлювання-роздум).

За виконання всіх поданих завдань кожного варіанту учень має змогу отримати 12 балів. Із них: • завдання 1- 4 - за кожну правильну відповідь - 0,5 бала;

 • завдання 5- 6 - за кожну правильну відповідь - 1 бал;

 • завдання 7- 8 - за кожну правильну відповідь - 1бал;

 • власне висловлювання - максимальна кількість - 6 балів.

Запропоновано також тексти для контрольних диктантів, контрольного читання мовчки та аудіювання.
Зорієнтуватися в зошиті легко, звертаючи увагу на

такі умовні позначення:
? - завдання з вибором однієї правильної відповіді;
ed00172_ - завдання з вибором кількох правильних відповідей;
tn00246_ - завдання на встановлення відповідності;

hh00625_ - завдання з розгорнутою відповіддю.
Тест містить завдання чотирьох форм:
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання складається з незакінченого речення та чотирьох або п'яти варіантів його продовження, серед яких потрібно вибрати один правильний.II. Завдання на встановлення відповідності.

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). При виконанні завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами - утворити логічні пари - між певними поняттями або прикладами, названими і розміщеними в одній колонці, з поняттями, прикладами тощо, названими і розміщеними в іншій колонці. Поставте позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків.


ІІІ. Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

Завдання складається з невеликого тексту, двох-чотирьох завдань, що його стосуються, і загальної таблиці, в якій потрібно позначити правильні відповіді (їх може бути кілька).


IV. Завдання з розгорнутою відповіддю.

Таке завдання передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему. У ньому слід аргументовано підтримати або спростувати подану в завданні позицію, продемонструвати вміння створювати текст-роздум на запропоновну тему (обсяг – до 150 слів).Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю
Вам потрібно побудувати письмове висловлювання, що передбачає обґрунтоване доведення (через ствердження чи спростування) запропонованої тези або обґрунтовану відповідь на поставлене запитання.

Завдання дає змогу перевірити, як Ви вмієте створювати текст-роздум на запропоновану тему за певний час (обсяг - 120-150 слів). Ця частина тесту перевіряє знання й уміння правильно формулювати тезу, переконливо її аргументувати, логічно та зрозуміло викладати думки, робити висновок, доречно вживати слова, грамотно оформлювати написане.
Поради щодо виконання відкритого завдання

з розгорнутою відповіддю
1. Загальні зауваження

Щоб отримати бали високого рівня, виконайте такі умови:

1) дотримуйтеся будови тексту-роздуму (теза, аргументи, висновок);

2) чітко сформулюйте тезу, яку треба довести;

3) наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть тезу. Доцільно проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, проблему, порушену письменником, назвіть художній образ (образи), через який автор її розкриває, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не характеризуйте всебічно образ;

4) сформулюйте висновок, який випливає з аргументів;

5) висловлюйтеся конкретно, уникайте просторого викладу міркувань, не підкріплених фактичним матеріалом;

6) уживайте правильні граматичні конструкції, відповідну лексику. Пишіть грамотно, використовуйте лише речення, у яких Ви впевнені;

7) обсяг письмового висловлювання не повинен перевищувати 150слів;

8) за висловлювання, написане на іншу, хоч і близьку, тему, Ви отримаєте нуль балів.

9) пишіть чітко й розбірливо, не користуйтеся коректором, виправляючи помилки.
2. Планування письмової роботи

Перш ніж приступити до написання роботи, сплануйте свій час і послідовність дій: • уважно прочитайте запропоновану тему;

 • підкресліть ключові слова в умові завдання і визначте його основну думку;

 • складіть і запишіть короткий план висловлювання чи використайте іншу форму, яка допоможе організувати текст;

 • сформулюйте тезу Вашого висловлювання;

 • напишіть основну частину, виділивши кожну мікротему в окремий абзац. Уникайте занадто довгих або коротких абзаців;

 • формулюючи висновок, переконливо підтвердіть думку, висловлену тезою, але не повторюйте її дослівно;

 • хоч часу на написання тексту відведено небагато, сплануйте його так, щоб устигнути уважно перевірити роботу.


3. Як перевірити власну роботу.

Виконане Вами тестове завдання має відповідати таким критеріям:

1) зміст Вашої творчої роботи має відповідати запропонованій темі, а саме:

а) матеріал письмового висловлювання підпорядковано висвітленню тези;

б) у створеному Вами тексті проблема повністю розкрита;
2) побудований Вами текст - це роздум, а отже, висловлювання має такі ознаки:

а) тезу чітко сформульовано;

б) наведено переконливі докази й правильно їх пояснено;

в) абзаци розташовано логічно;

г) кожен абзац розкриває одну мікротему, переходи між абзацами плавні й умотивовані;

д) висновок випливає з наведених аргументів;


3) особливо зверніть увагу на дібрані Вами аргументи, зокрема:

а) аргументи є переконливими (у роботі має бути не менш як 2 докази);

б) Ви використали як доказ приклади з художньої літератури, зазначили прізвища письменників і назви творів, у яких розкрито порушену проблему, прокоментували історичну подію, що ілюструє Ваші міркування, або коротко розповіли про факт із життя тощо.

Пам'ятайте: чим різноманітніші й переконливіші докази, тим вищим балом буде оцінено роботу;

в) наведені приклади доречні й розкриті повно;
4) мовленнєве оформлення відповідає таким критеріям:

а) Ваше мовлення виразне, точне, усі слова вжито у властивому їм лексичному значенні;

б) письмове висловлювання відзначається багатством словника, лексичною та синтаксичною різноманітністю, граматичною вправністю;

в) Ви оформили роботу відповідно до норм орфографії та пунктуації.

Зверніть увагу на види мовних помилок, яких Вам треба уникнути у творчій роботі:

орфографічні - помилкове написання слів;

пунктуаційні - помилки в уживанні розділових знаків у простих і складних реченнях.

лексичні - неточність у слововживанні;

граматичні:

а) морфологічні (помилкове вживання форм слів);

б) синтаксичні (порушення норм керування в словосполученнях і неправильна побудова простих і складних речень);

стилістичні - порушення стилістичних норм, уживання слів одного стилю в тексті іншого (скажімо, розмовно-побутове слово в науковому чи публіцистичному і навпаки).Тема №1

Просте неускладнене та ускладнене речення (повторення).

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог
Варіант 1 • Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає. Відповідь (букву) впишіть у таблицю.1. Простим ускладненим є речення:

А Найбільше в людях я ціную щирість.

Б Не можна бути справжнім математиком, не будучи трохи поетом.

В Кругом хати ростуть старі велетенські груші, які ще посадив мій прадідусь.

Г Пісня – душа народу!

2. Звертання є в реченні, в якому вжито фразеологізм:

А Щоб вам, мої рідні, щасливо вік звікувати та своїх діток до розуму довести.

Б Сьогодні, щоправда, Петрик встав ні світ ні зоря.

В Доленько моя, доле, чом за мене ти забула?

Г Палажка часто робила шкоду своїй сусідці, була їй як сіль в оці.

3. Односкладним називним є речення:

А Ось-ось прокинуться жоржини зі сну.

Б Голова з великим оком і загнутим донизу орлиним дзьобом ледь нахилена.

В Як тонко чути сіно у повітрі!

Г Листки із клена, з дуба і берези.


4. Правильно поставлені розділові знаки при прямій мові в реченні:

А «Ніде щиріше не співають, як на війні» - зітхнув Мирошниченко.

Б Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкраще пахне восени.

В Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою»!

Г «Якраз там і стояла їхня хатина, - мовила бабуся, - отам, біля старої яблуні».

ed00172_ Прочитайте текст. Виконайте завдання 5-6 до нього.

Відповідь (букву) впишіть у таблицю.

Писанка

(1) Як добре, що люди не забули прекрасного звичаю. (2)Як не стануть писанок писати та й на Юрія класти вогнища то згине світ їм каже мені писанкарка Анна Коб’юк. (3) Сидить вона в чистій хаті, вбрана у вишиту сорочку, з писачком в руках, з молитвою на вустах. (4) «Мама мені наказували, що писанку треба писати з побожними думками, відганяючи од себе злість і нечисть», стиха мовила Анна.

(5) Слухала Анниця маминого слова, слухався Анницю писачок…

Р. Кобальчинська
5. Розділові знаки при прямій мові треба поставити в реченні:

А першому;

Б другому;

В четвертому;

Г п’ятому.
6. Тире пропущено у реченні:

А першому;

Б другому;

В третьому;

Г четвертому.Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

tn00246_ Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.


7. Установити відповідність.

Схеми речень з Приклад

прямою мовою 1

2

3

1 «П», - а. А «Українська мова, - писав 4І. Срезневський, - може

рівнятися з освіченими

мовами гнучкістю

й багатством синтаксису».


2 «П, - а. – П». Б «Краще слухати, ніж говорити», -

наполягав ще стародавній філософ Епіктет.
3 А: «П!». В Моя мама, учителька, каже: «Школа

вимагає від людини всього життя».


4 «П,- а,-п». Г З чайки, на якій перебував кошовий,

передано наказ: « Виплисти у відкрите

море і прямувати просто на південь!»
Д «Це все від сонця, - подумав юнак.- Від

утоми, від поганого харчування».8. Установіть відповідність.
Способи введення цитати у текст Приклад
1 як пряма мова А Любов до Батьківщини 1

неможлива без 2

любові до рідного слова. 3

В. Сухомлинський 4

2 як частина речення Б М. Ломоносов зазначав:

«…Учитель повинен

не тільки словами навчати, а й

вчинками добрий приклад показувати

учням».
3 наводиться неповністю В «Українські простори – столиця ліричної

поезії»,- стверджував А. Міцкевич.
4 як епіграф Г Т. Шевченко говорив, що «оживе добра

слава, слава України».


Д Народна мудрість гласить, що правду

говорить не язик, а душа.


hh00625_ Власне висловлювання
Використовуючи подані афоризми і прислів’я як цитати, напишіть невеликий твір-роздум «Я і мої друзі». Використайте одне з наведених висловлювань як епіграф до творчої роботи.

«Справжній друг пізнається в нещасті» (Езоп).

«Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або знати, коли вони не серйозні» (Г. Сковорода).

«Дружба – найбільший скарб» (Н. тв.).

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури або випадки з життя. Сформулюйте висновки .

У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи – 120-150слів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант 2 • Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає. Відповідь (букву) впишіть у таблицю.


1. Простим ускладненим є речення:

А Стояла друга половина літа, коли наш загін вирушив у похід.

Б Калина – одвічний символ України.

В За мною і мати ступила у двір.

Г Тихий сон стуляє вії, розігнавши давні мрії.
2. Односкладним безособовим є речення:

А Надворі хурделить, замітає дорогу.

В Тиха, безвітряна ніч.

В У маленькому дворі росте багато яскравих квітів.

Г Птахи пролетіли через море і принесли нам на крилах весну.
3. Вставне слово є в реченні, в якому вжито фразеологізм:

А Любі друзі, в труді творіть красу життя.

Б Словом, як постелиш – так і виспишся.

В Дідусь посміхнувся і сказав, що за одного вченого дають десять невчених.

Г На щастя, пожежу погасили швидко.
4. Правильно поставлені розділові знаки при прямій мові в реченні:

А Син у захопленні спитав у матері: «Звідки взялися ці квіти в нашому саду

Б Жінка спитала, чого він мовчить.

В «Гарно і затишно на серці стало», стиха мовив хлопчик.

Г «Яка ти розкішна, земле, - думала Маланка. – Весело засівати тебе хлібом, прикрашати тебе зелом, заквітчати квітками.

ed00172_ Прочитайте текст. Виконайте завдання 5-6 до нього.

Відповідь (букву) впишіть у таблицю.
(1) Хлопець сусідин приніс вечерю. (2) «Просили вас на вечерю батько й мати, і я вас прошу. Будьте здорові з Святим вечором!» приказав він дзвінким голосом, подаючи мисчину в хустці. (3) А де ж Василько поспитав він перегодом. (4) Олена заголосила. (5) Господи! Всі люди радіють, весело зустрічають велике свято; тільки її побила лиха година, відірвала від неї любе дитя й кинула його в хуртовину на поталу вовкам – сіроманцям…

М. Коцюбинський
5. Розділові знаки при прямій мові треба поставити в реченні:

А другому;

Б третьому;

В четвертому;

Г п’ятому.
6. Тире пропущено у реченні:

А першому;

Б другому;

В третьому;

Г четвертому.


Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді
tn00246_ Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

7. Установіть відповідність.
Схеми речень з Приклад

прямою мовою

1. «П,-а,-п» . А Одна дівчина сказала: 1

«Гляньте, гарно як! 2

Немов облита снігом 3

кожна гілка!» 4

2. А: «П!» Б « Це не вигадка, а бувальщина,- мовила Вілія. – Кажуть, що в легендах часом буває більше правди, ніж у житті…»

3. «П»,-а. В « Спи, - мати співає,- моє немовлятко, уроджене в люту годину дитятко! Не будеш ти лиха і голоду знати, поки ще на світі живе твоя мати».
4. «П,-а.-П…» Г « Що робити?» - немов питав у комишів її блукаючий погляд.

Д « Молодець, своїм розумом живеш»,- мовчки похвалив Мусій.


8. Установіть відповідність.
Способи введення цитати у текст Приклад

1 як частина речення А Т. Шевченко закликав: 1

«Учітеся, читайте, 2

і чужому научайтесь, 3

й свого не цурайтесь». 4

2 як пряма мова Б Виховує все: люди, речі,

явища, але насамперед

і найбільше – люди.

О. Макаренко

3 наводиться неповністю В Народна мудрість зауважує, що вік

живи – вік учись.
4 як епіграф Г І. Вихованець стверджував, що «рідне

слово окрилює нас духовністю,

любов’ю до пісні, до матері».
Д «…Нам потрібно любити її і гордитися

своєю найпрекраснішою матір’ю»,-

писав Т. Шевченко про Україну.
hh00625_ Власне висловлювання
Використовуючи подані афоризми і прислів’я як цитати, напишіть невеликий твір – роздум «Мова у житті людини». Використайте одне з наведених висловлювань як епіграф до творчої роботи.

« Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова» (М. Рильський). «Мрію я словами відмикати людське серце…Цю скарбницю мрій» (Л. Забашта). «Мова народу – це найбільший національний скарб» (О. Гончар).

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури або випадки з життя.

У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи – 120-150слів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка