4 години на тиждень І семестрСкачати 441.82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації30.04.2016
Розмір441.82 Kb.
  1   2

За підручником: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2003.

Перевірні роботи: А.А. Назаренко, Н.В. Діптан. Зошит для тематичного оцінювання. 3кл-Х.:Ранок,2012.
4 години на тиждень І семестрз/п

Тема уроку

Сторінки

Дата

Мова і мовленняМова – найважливіший засіб спілкування. Український алфавіт. Мови інших народів. Наша рідна мова.

3-9


Усне мовлення, його основні особливості.

9-12


Особливості писемного мовлення.

12-15


Урок розвитку зв’язного мовлення №1.

Розповідь за запитаннями. «Спогади про літо».Основні правила культури спілкування. Сло­ва ввічливості.

15-20
ТекстЩо таке текст. Тема і мета тексту. Заголовок.

21-22

Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів.

22-25


Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів. Типи текстів.

25-26


Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для виражений думки.

26-28


Урок розвитку зв'язного мовлення №2.

Розповідь за даним початком і запитаннями.

«Осінь зачаровує красою».


Абзац тексту. Спостереження за зв'язками між абзацами. План тексту.

28-30


Зв'язок між реченнями в тексті. Частини тексту.

30-34


Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

35-37


Перевірна робота.

Диктант.

Аналіз перевірної роботи.

Робота над помилками.Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних Складання письмових запрошень і привітань.

38-39


Складання текстів-інструкцій, листів, запрошень, привітань.

Урок розвитку зв'язного мовлення №3.

Інструкція до гри. « Рухливі ігри».40-42
РеченняЗакріплення й узагальнення знань про основні ознаки речень. Речення за метою висловлювання. Окличні

ре­чення. Спостереження за інтонацією та роз­діловими знаками43-45


Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та оклич­ні речення.

Перевірна робота.

Діалог.

45-46


Урок розвитку зв'язного мовлення №4.

Опис за власним спостереженням. «Бабине літо».Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та оклич­ні речення.

47-48


Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях.

Перевірна робота. Діалог.

49-50


Члени речення. Головні і другорядні члени ре­чення. Зв'язок слів у реченні

50-53


Закріплення поняття про головні і другоряд­ні члени речення. Зв'язок між членами ре­чення

53-55


Урок-узагальнення знань за темою «Члени речення».

Закріплення поняття про головні і другоряд­ні члени речення. Зв'язок між членами ре­чення.55-56


Перевірна робота №1.

Мовна тема. «Текст. Речення».

Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками. Узагальнення знань з теми.

Урок розвитку зв’язного мовлення №5.

Міркування за запитаннями. «Чому ластівки відлітають найпершими?»

Слово. Значення словаСлова з прямим і переносним значенням

57-58


Слова, що мають кілька значень

58-61


Слова, які звучать і пишуться однаково

61-62


Слова, близькі за значенням (синоніми)

62-64


Робота над синонімами. Практичне ознайом­лення з фразеологізмами, пояснення їх шля­хом добору синонімів.

64-65


Слова, протилежні за значенням (антоніми)

65-67


Перевірна робота.

Мовна тема №2. «Слово. Значення слова».

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

Узагальнення знань з теми.

Будова словаЗакінчення слова. Закінчення слугують для зв'язку між слова­ми в реченні.

68-70


Основа слова. Загальне уявлення про частини основи.

70-72


Основа слова. Загальне уявлення про частини основи.

72-73


Урок розвитку зв'язного мовлення №6.

План переказу. Усний переказ тексту за планом. «Тварини і люди».Спільнокореневі слова. Корінь слова. Спільнокореневі слова. Корінь слова.

74-75


Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. Розрізнення слів з омонімічними коренями.

76-77


Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. Розрізнення слів з омонімічними коренями.

78-79


Чергування голосних звуків [о, є] -» [і] в коренях слів

79-80


Чергування приголосних звуків [г, к, х] -» [з', ц', с'] -» [ж, ч, ш] у коренях слів. Вправи на закріплення чергування голосних та приголосних.

81-83


Вимова і правопис слів з ненаголошеними Е,И в коренях. Ненаголошені Е,И, які перевіряються наголосом.

84-85


Урок розвитку мовлення №7.

Письмовий переказ тексту за складеним планом. «Будь обережним на кризі».Вправляння у перевірці правильності напи­сання слів з ненаголошеними голосними |е], [и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів.

86-87


Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [є], [и].

Перевірна робота.

Аудіювання.

87-89


Вимова і правопис слів з ненаголошеними [є], [и],що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

89-91


Перевірна робота.

Диктант.

Аналіз перевірної роботи.

Робота над помилками.Засвоєння правила вимовляння дзвінких при­голосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком.

91-93


Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними

звуками.93-95


Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки.

96-99


Урок розвитку мовлення №8.

Твір з попереднім складанням плану. «Снігу, снігу білого насипала зима».Ознайомлення з префіксом як значущою час­тиною слів.

99-101


Префікси і прийменники.

101-104


Правопис префіксів роз, без. Розбір слів за будовою.

104-106


Правопис префіксів с, з.

106-109


Перевірна робота.

Списування тексту.

Правопис слів з апострофом після префікса.

109-111


Суфікс як значуща частина слова. Словотворча роль суфікса.

112-115


Правопис слів з суфіксом –ар,-яр. Словотворча робота.

115-120

Словникові слова

Абрикос, адреса, айстра, автомобіль, агроном, акваріум, апельсин, апетит, ас­фальт, банкір, бензин, бетон, бібліотека, велосипед, верблюд, вогнище, вокзал, гори­зонт, гриміти, грім, депутат, дециметр, директор, електрика, кипіти, кишеня, ко­лектив, комбайн, комбайнер і комбайнер, комп’ютер, коридор, космонавт, криниця, кукурудза, метал, минулий, очерет, пиріг, президент, пшениця, радіо, сантиметр, секунда, спасибі, тривога, фермер, хвилина, черемха, черешня( 49 слів)


3 години на тиждень ІІ семестр
Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями, роллю в реченні.

3-5


Вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

5-6


Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мо­ви, й розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язком з іншими словами. Редагування тексту .

7-8


Урок розвитку мовлення №9.

Твір про свої враження від свята. «Новорічне свято».Закріплення вмінь ставити запитання до частин мови. Складання розповіді за малюнком

Перевірна робота.

Аудіювання.

8-9
Іменник
Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви іс­тот та неістот. Складання розповіді про правила поведінки взим­ку.

10-13


Власні та загальні іменники. Написання власних іменників з ве­ликої букви .

14-16


Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.

16-18


Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені якості. Творча робота за географічною картою.

18-20


Урок розвитку мовлення №10.

Написання листа з попереднім складанням плану. «Вчимося писати листа».Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені дії.

20-22


Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній).

23-24


Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення імен­ників. Складання речень за малюнками.

24-26


Змінювання іменників за числами (однина і множина).

27-28


Вправи на змінювання іменників за числами. Іменники, що вжи­ваються лише в однині або лише в множині. Доповнення тексту.

Перевірна робота. Усний твір.

29-31


Урок розвитку мовлення №11.

Письмовий переказ тексту за складеним планом. «Київське море взимку».Змінювання іменників за питаннями. Переказування тексту.

31-32


Роль іменників у реченні. Зв'язок іменників з іншими словами за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як час­тини мови.

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Іменник».33-36


Перевірна робота.

Мовна тема №1. «Іменник».

Аналіз контрольної роботи.

Робота над помилками.

ПрикметникЗагальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

37-39


Зв'язок прикметників з іменниками у реченнях.

39-41


Урок розвитку мовлення №12.

Твір з елементами опису. «З ким я дружу».Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками. До­повнення тексту.

41-44


Перевірна робота.

Диктант.

Аналіз перевірної роботи.

Робота над помилками.Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

Змінювання прикметників за питаннями у сполученні з іменни­ками. Редагування тексту.44-47


Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників.

47-48


Урок розвитку мовлення №13.

Перевірна робота.

Письмовий переказ за складеним планом. «Строкатий дятел-лісовий лікар».

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Складання усної розповіді за малюнком.

49-51


Розбір прикметника як частини мови. Складання розповіді за по­даними словами на тему «Мій друг (подруга)».

51-52


Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

52-55


Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови.

56-57


Перевірна робота.

Диктант.

Аналіз перевірної роботи.

Робота над помилками.Урок розвитку мовлення №14.

Твір-міркування. «У моєї мами золоті руки».

Дієслово
Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками.

59-61


Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях. Доповнення речень.

61-62


Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами. Змінювання дієслів за часами. Складання розповіді на основі власних спостережень.

62-66


Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Складання роз­повіді «Малі помічниці». .

66-68


Перевірна робота.

Списування тексту.

Вправи на розпізнавання часових форм дієслова.

Закріплення вивченого про часові форми дієслова. .

69-70


Урок розвитку мовлення №15.

Твір-розповідь. «Моя сім’я».Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу. Складання усної розповіді «Виготовлення по­душечки для голок».

70-71


Роль дієслів у реченні.

Змінювання дієслів минулого часу за родами.71-74


Вправи на змінювання дієслів минулого часу за родами. Скла­дання усного опису дятла за малюнком.

74-76


Неозначена форма дієслова (що робити? що зробити?).

Вправи на творення неозначеної форми дієслова за зразком. Складання правил гри.76-79


Розрізнення дієслів неозначеної форми, що відповідають на пи­тання що робити? що зробити? Вживання неозначеної форми дієслова при складанні порад, інструкцій.

79-80


Урок розвитку мовлення №16.

Опис науковий і художній. «Уже прилинула весна».Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Вжи­вання неозначеної форми дієслова у прислів'ях і приказках.

81-84


Написання частки не з дієсловами.

Розбір дієслова як частини мови.84-86


Перевірна робота.

Мовна тема №2. «Дієслово».Повторення вивченого за рік
Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.

Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів.89-93


Повторення вивченого про тверді й м'які приголосні звуки, по­значення їх буквами на письмі. Подвоєння приголосних звуків. Складання речень за малюнками.

93-97


Повторення правила вживання апострофа та правила переносу слів із рядка в рядок.

97-99


Повторення вивченого про текст. Повторення вивче­ного про речення.

Урок розвитку мовлення №17.

Письмовий переказ тексту. «Зозуля».99-102  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка