35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів УкладачСкачати 151.1 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір151.1 Kb.
35. “Особистість та міжособистісні відносини” спецкурс для 11 класів

Укладач:

Божко М.І., практичний психолог

вищої кваліфікаційної категорії

Алчевської української гуманітарної гімназії
Пояснювальна записка
Програма курсу “Особистість та міжособистісні відносини” призначена для учнів старшої ланки (11 класів). Укладення цієї програми базується на засадах того, що юнацтво та молодість (від 16 до 22-23 років) – складний вік, під час якого підвищується творча продуктивність, збільшується можливість самореалізації протягом подальшого життєвого шляху. Час, насичений новим досвідом, суперечливостями та різноспрямованостями. Цей період є найвирішальнішим у житті людини, коли остаточно формується фундамент ціннісних орієнтацій, вимальовуються головні напрямки пошуків  самореалізації в подальшому. Саме у ранній молодості закладаються складові способу життя – професійні інтереси, політичні уподобання, стиль поведінки, характер спілкування тощо.

Молода людина вчиться співпрацювати, спілкуватися, знаходити собі друзів, коханих. Серед головних життєвих проблем актуальними стають такі, як: пошук змісту власного існування, своєї необхідності в житті; страх самотності; бажання особистого щастя, кохання, створення сім‘ї; професійне самовизначення; можливості самореалізації своїх здібностей тощо.

 Курс з психології  допомагає юнаку побачити, відчути взаємозв‘язок між проблемою пошуку життєвого призначення, змістом існування та проблемою спілкування, взаєморозуміння, проблемою самотності. Дає змогу адекватніше зрозуміти власні індивідуально-психологічні особливості. Не знаючи себе, перебуваючи у полоні ілюзій щодо свого «Я», людині важко прийняти реальне «Я», подолати страхи, тривогу, бажання захищатися,  відштовхувати від себе всіх, хибно вважаючи їх «маніпуляторами» та «випадковими зустрічними».

Саме, вивчення основ з психології допоможе учню старших класів  розібратися в  конкретній життєвій ситуації, знайти власний неповторний  стиль поведінки , підходу  до інших людей. Психологія знайомить юнака з базовими визначеннями в психології, з типологією людей, особливостями прояву кожного типу, різновидностями відносин між ними, колективними стосунками. Показує,  які шляхи розв‘язання проблем існують, також  як можна знаходити нові способи, використовувати нові  підходи для їх розв‘язання, розвиваючи в собі креативність. Допомагає  відкрити нові сторони свого власного «Я», нові прояви своєї особистості, повірити в свої сили.

Її зміст – це основи знань загальної психології, соціальної психології та психології спілкування, а також психології особистості з компонентами соціально-психологічних понять. Можливість реалізації нових цілей та завдань освіти потребує відповідної перебудови її змісту, введення нових предметів гуманітарного циклу, впровадження особистісно-орієнтованої системи навчання, використання активних форм і методів в процесі навчання.

Курс адаптований до навчального процесу гімназії, тому більш уваги приділено системі теоретичних занять, які допомагають формуванню практичних знань та вмінь.

Програма також передбачає діагностику індивідуальних особливостей учнів, вмінь рефлексії, навичок конструктивного вирішення проблем.

Головна мета курсу – поглибити навички самоаналізу і саморозуміння, розуміння почуттів і мотивів поведінки оточуючих, навчити вмінню знаходити вихід у скрутних обставинах, долати блокуючі неприємні почуття і власну невпевненість, будувати життєві перспективи.

Завдання курсу:


 • психологічна підготовка до свідомого дорослого життя;

 • формування гуманістичного світогляду;

 • розвиток психологічної культури учнів;

 • навчання учнів вмінню знаходити вихід у скрутних обставинах, долати блокуючі неприємні почуття і власну невпевненість;

 • підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті Української держави.

Особливості побудови програми

Курс за програмою “Особистість та міжособистісні відносини” може включатися до варіативної складової базового навчального плану ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, інтернатів. Програма розрахована на 36 годин (1 година на тиждень), має чітке поурочне планування матеріалу. В програму включені практичні заняття: вправи, завдання, тести, дискусії, рольові ігри. Розділи і теми програми логічно пов’язані в цілісну систему знань, навичок і вмінь,     Матеріал, який використовується в процесі викладання,  дібрано   відповідно   до   вікових особливостей старшокласників. У програмі “Особистість та міжособистісні відносини (11 клас) багато часу відводиться на розвиток комунікативних навичок, навичок конструктивного спілкування, аналізуються структура, функції та засоби спілкування, розглядаються різні стилі спілкування, аналізується їх ефективність. Старшокласники одержують знання про три основних позиції, які займають люди в спілкуванні (Батько, Дорослий та Дитина), вивчаючи транзактний аналіз Е.Берна. Розкриваються основи НЛП-технологій.

Висвітлюється психологія сімейних відносин, включено також матеріал щодо стилів сімейного виховання. Учні дізнаються про закономірності   взаємовідносин   людей   у   малих   групах, розподіл ролей, лідерство, конформізм. Вивчаються основи ділового спілкування, відпрацьовуються навички налагодження контакту зі співрозмовником, аналізу його інтересів, пошуку влучних аргументів для переконання партнера. Важливою складовою є профорієнтаційні теми, які є підґрунтям до успішної самореалізації особистості в майбутньому.

Оцінювання результатів навчальної діяльності.

Оцінювання результатів навчальної діяльності відбувається з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і передбачає диференційний підхід у його організації.

Оцінюванню підлягають знання теоретичного матеріалу та основних понять, вміння використовувати одержані знання при психологічному аналізі ситуацій, навички конструктивного спілкування, а також виконання навчальних завдань, результати самостійно проведеного психологічного дослідження, доповіді, реферати. Наприкінці кожного семестру учні здають залік з опрацьованих тем.

Очікувані результати:


 • формування гармонійно розвиненої, соціально і національно свідомої людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, здатна до саморозвитку і самовдосконалення;

 • прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її відповідальністю;

 • розвиток творчого мислення;

 • формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації;

 • побудова стійких позитивних життєвих перспектив.


Навчально-тематичний план

“Особистість та міжособистісні відносини” 11 клас.

№ теми

Назва теми

Кіл.

годин


Вимоги до знань та вмінь учнів.

Основи спілкування.

1.

Види, структура та засоби спілкування. Вправа „Коло спілкування”.

1

Учні повинні знати поняття:

 • перцептивна, комунікативна та інтерактивна сторона спілкування;

 • вербальні та невербальні засоби спілкування.

Учні повинні вміти:

 • характеризувати особливості спілкування різних вікових етапів.
2.

Комбінаторність спілкування. Аналіз транзакцій. Рольова гра „Ситуації з життя” Особливості спілкування різних вікових етапів.

2

3.

Вербальні та невербальні засоби спілкування. Вправа „Спілкування без слів”.


1

Комунікативні здібності.

4.

Знаки уваги в спілкуванні. Тест „Комунікативні здібності”

1

Учні повинні знати поняття:

 • стилі спілкування;

 • психологічні захисти;

 • бар’єри в спілкуванні;

 • НЛП та синтонична модель спілкування.

Учні повинні вміти:

 • формулювати та аналізувати принципи позитивного спілкування;

 • глибше розуміти проблеми становлення особистості;
5.

Стилі в спілкуванні. Дискусія „Корисні стилі спілкування”

1

6.

Конгруентність. Вправа „Інтерв’ю”.

2

7.

Зворотній зв'язок у спілкуванні. Відкритість спілкування. Вправа „Компліменти”.

1

8.

Психологічні захисти.

1

9.

Бар’єри в спілкуванні.

1

10.

НЛП та синтонична модель спілкування.

1

11.

Навички НЛП у спілкуванні. Вправа „Інтерв'ю”

1

12.

Активне та пасивне слухання. Вправа „Гарне питання-успішна розмова”.

1

13.

Спілкування „без маски”. Вправа „Мої почуття до вас”.

1

14.

Модальність. Тест-вправа „Вияви модальність”

1

15.

Типи „Я”-слухання. Вправа „Я (Ти) – висловлювання”.

1
Конфлікт-шляхи вирішення.

16.

Конфлікт, стилі подолання конфлікту. Перегляд відеороліка „Конфлікт”

1

Учні повинні знати поняття:

 • конфлікт, види конфліктів;

 • засоби конструктивного вирішення конфліктів.

Учні повинні вміти:

 • опановувати навички конструктивного розв’язання конфліктів;

 • будувати конструктивні відносини з оточуючими.

17.

Стилі поведінки в конфлікті. Стратегії розв'язання конфліктів. Дискусія „Корисні конфлікти”

2
Родинні відносини.

18.

Психологічні аспекти сімейних стосунків.

1

Учні повинні знати поняття:

 • психологія сімейних відносин;

 • СНІД, ІПСШ;

 • стилі сімейного виховання.

Учні повинні вміти:

 • розпізнавати стилі виховання;

 • проектувати відносини з протилежною статтю.19.

Інтимні відносини. СНІД. Інфекції, що передаються статевим шляхом. Моніторинг „Що я знаю про СНІД?”

1

20.

Стилі сімейного виховання: прогнози та наслідки.

1

21.

Сучасна родинна модель. Гра-проектування „Моя родина”

1
Соціально-психологічні особливості взаємовідносин „Я – колектив”

22.

Особистість, як частина колективу. Гра „Усі, як один”.

1

Учні повинні знати поняття:

 • форми ділового спілкування;

 • основні прийоми ділового спілкування.

Учні повинні вміти:

 • розпізнавати стилі спілкування;

 • використовувати власний потенціал у спілкуванні;
23.

Лідерство та конформізм.

1

24.

Соціально-психологічні особливості взаємовідносин людей в малих групах. Гра „Мафія”

1

25.

Емпатія. Вправа „Що нас об’єднує”.

1

26.

Сенсорна гострота. Інтуїція. Вправи з розвитку інтуїтивних здібностей.

2

27.

Правила ведення дискусії. Особливості побудови бесід. Вправа „Мистецтво полеміки”.

1

28.

Правила дебатів, публічних виступів. Гра „Митниця”.

1
Побудова життєвих перспектив.

29.

Проектування професійного самовизначення. Активізуюча профорієнтаційна методика „Будь готовий”

1

Учні повинні знати поняття:

 • професійне проектування;

 • життєві перспективи.

Учні повинні вміти:

 • проектувати професійний життєвий шлях.

 • ставити близькі та далекі цілі;

 • узгоджувати цілі та цінності;

 • “самопрограмуватися” на успіх.
30.

Побудова життєвих перспектив. Профорієнтаційна гра „Аукціон”

1

31.

Підсумковий урок. Вікторина-аукціон.

1

Всього 35 годинКРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

ЗА ПРОГРАМОЮ СПЕЦКУРСУ «Особистість та міжособистісні відносини».

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І

Початковий


1

Учень сприймає матеріал теми та виконує завдання лише на частковому рівні; користується дуже обмеженим понятійно-термінологічним запасом у процесі розповіді, небагатослівно, переважно однозначно (фрагментарно) описує психічні явища; виявляє найелементарніший розвиток мислення; відтворює незначні фрагменти тематичного матеріалу після кількаразового пояснення вчителя.

2

Учень володіє незначною частиною тематичного матеріалу; частково відтворює матеріал тільки після детального пояснення вчителя; понятійно-термінологічний, словниковий запас в основному дозволяє викласти думку на елементарному рівні (домінують розрізнені судження).

3

Учень розуміє незначну частину тематичного матеріалу; користується обмеженим понятійно-термінологічним запасом, відтворює матеріал лише з опорою на пояснення та зразок вчителя (переважає повторення суджень вчителя).

ІІ

Середній


4

Учень здатний сприймати та інтерпретувати психічні явища на репродуктивному рівні, але не завжди розуміє глибокої їх суті; послуговується небагатим словниково-термінологічним запасом, відтворює матеріал на рівні сукупності окремих суджень; застосування знань і умінь задовільне і потребує значної допомоги вчителя.

5

Учень може відтворити основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; демонструє небагатий словниково-термінологічний запас; розповідає матеріал на рівні сукупності суджень із використанням окремих пояснень на поставлені питання. Мислення активізується слабо. Може під керівництвом учителя використовувати матеріал на практиці, але без переносу у змінені ситуації.

6

Учень здатний сприйняти та зрозуміти значну частину тематичного матеріалу з основ психології, але має недостатньо сформоване мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує окремі психічні явища, потребує уточнень і додаткових запитань. Учень виявляє знання і розуміння основних тематичних положень, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз, висновок.

ІІІ

Достатній


7

Учень повністю розуміє та усвідомлює тематичний матеріал, здатний самостійно його відтворити, дає загальну характеристику психічним феноменам (сутність, прояви, ознаки, приклади). Судження аргументуються, з’являються окремі аналогії, асоціації. Мислення достатньо розвинуте. Здатний узагальнити матеріал з допомогою вчителя.


Володіє основним програмно-тематичним матеріалом, але знання недостатньо стійкі. Допускає незначні термінологічні помилки.

8

Учень здатний значною мірою самостійно опановувати матеріал теми, повністю розуміє та усвідомлює його, здатний узагальнювати та систематизувати його за допомогою вчителя; демонструє достатній понятійно-термінологічний запас, свідомо користується ключовими поняттями і термінами. Мислення достатньо розвинуте (у поясненнях застосовуються аналогії, асоціації), але воно стандартне, бракує власних висновків, узагальнень, прикладів.

9

Учень оперує основним навчальним матеріалом, викладаючи його в розгорнутому і згорнутому вигляді, здатний узагальнювати та систематизувати набуті знання, самостійно аналізувати психічні феномени і робити власні нескладні висновки та наводити деякі приклади на підтвердження своїх думок. Мислення достатньо розвинуте (формулюються окремі висновки та узагальнення). Але може допускати несуттєві неточності у використанні спеціальної термінології чи в оформленні своїх роздумів, які потребують зауважень, корегування.

ІV

Високий


10

Учень глибоко розуміє та усвідомлює тему в межах програми, має міцні інтегровані знання, користується адекватною термінологією, самостійно використовує матеріал у практичній діяльності, робить висновки, висловлює власне ставлення. Мислення достатньо високо розвинуте, що дозволяє учневі застосовувати образні аналогії, порівняння, узагальнення, конкретизацію, самостійно інтерпретувати приклади з життя. Незначні неточності, які трапляються при аргументації власних думок може самостійно виправляти.


11

Учень глибоко розуміє та усвідомлює тематичний матеріал в межах програми, намагається самостійно збагачувати набуті знання; широко користується спеціальною термінологією відповідно до програмних вимог; аргументує власні висновки, твердження, ілюструє їх прикладами; вміє використовувати знання, уміння і здібності у нових творчих завданнях, інтерпретує психічні факти у їх взаємозв’язках. Мислення високо розвинуте, характеризується елементами світоглядних узагальнень.


12

Учень має ґрунтовні, усвідомлені знання з основ психології, здатний аргументовано пояснювати, аналізувати психічні факти та самостійно і творчо, нетипово застосовувати здобуті знання, вміння і навики для конструктивного вирішення проблем розвитку здібностей та у процесі самовиховання. Широко використовує між предметні зв’язки.
Література:

 1. Практическая психология образования: учебное пособие / под редакцией И.В.Дубровиной – СПб.: Питер, 2006. – 592 с.

 2. Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року (Наказ МОНУ від 19.06.2008 р. № 554)

 3. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: пособие для педагога: в 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 192 С. – (Б-ка школьного психолога).

 4. Рєпнова Т.П. «Подолання учнівського насилля та конфліктності через формування культури емоцій». Стаття з матеріалів конференції Австрійського проекту КультурКонтакт: «Керування конфліктними ситуаціями в школі», 11 червня 2009 року, м. Одеса.

 5. Жаріков Є., Крушельніцкій Є. “Для тебе і про тебе”, 1991р.

 6. Коломінскій Я. “Людина. Психологія”, 1997 р.

 7. Немов Р.С. “Психологія” ( 3-х томник ), 1997 р.

 8. Добрович В. “Психологія спілкування”, 1987 р.

 9. Маркуша А. “Мозаїка для ділової людини”, 1997 р.

 10. Павлютенков Є. “Ким бути”, 1989 р.

 11. сб. “Психологічний довідник”, 1989 р.

 12. Прощицкая Є. “Моя майбутня професія”, 1991 р.

 13. Хоментаускас Г. “Сім’я очима дитини”, 1989 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка