+330. 4 Юлія Володимирівна Міронова, асистент, Дарія Дмитрівна ВоєділоваСкачати 63.06 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір63.06 Kb.
УДК 658.155+330.4

Юлія Володимирівна Міронова, асистент, Дарія Дмитрівна Воєділова, студент, Вінницький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Головною метою функціонування кожного суб’єкта ринкової економіки є ефективне використання ресурсів, які він має, що є необхідною передумовою його прибутковості, фінансової стійкості та розвитку. Забезпечення ефективності діяльності окремого суб’єкта господарювання дозволить підвищити ефективність економіки країни загалом за рахунок оптимального використання ресурсів, що особливо важливо в умовах підвищення темпів споживання ресурсів та посилення конкурентної боротьби за рахунок глобалізації економіки. Саме тому дана проблема є особливо актуальною в умовах ринкової економіки України, що активно нарощує темпи виробництва та посилює свої позиції на світовому ринку.

Протягом багатьох років економісти використовували різні підходи до проблеми оцінки економічної ефективності як на державному рівні, так і на рівні підприємства. Дослідженням поняття економічної ефективності, методів її оцінки та підвищення займалися такі вчені, як С. Богачов, Е. Венцковський, С. Каменицер, К. Раїцький, В. Юрчишин, Г. Черево, В. Лукаш, Н. Власова, В. Іонов та ін. [1-6]. Формуванням математичних функцій оцінювання та управління ефективністю займається безліч вчених, серед яких можна виділити Б. Грабовецького, О. Мороза, Ю. Міронову [7-8].

Метою даного дослідження є підвищення ефективності господарської діяльності підприємства шляхом формування функції рентабельності.

Одним з напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємств є розробка і впровадження комплексної оцінки на основі економіко-математичних методів і моделей. Використання економіко-математичних моделей дозволить підприємству проводити узагальнюючу оцінку ефективності господарської діяльності, яка буде враховувати всі напрямки діяльності підприємства та включати лише найбільш значущі показники, а також прогнозувати ефективність господарської діяльності. Це дозволить своєчасно виявляти та усувати недоліки в роботі підприємства.

Математичне моделювання складних соціально-економічних систем, до яких можна віднести і господарський механізм управління підприємствами, вимагає врахування багатьох факторів. Для побудови комплексних економетричних моделей управління та оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства часто використовують велику сукупність показників (факторів), керуючись критеріями повноти та достатності. Варто зазначити, що у реальних умовах існують певні обмеження. Так, велика кількість показників збільшує трудомісткість проведених розрахунків. Також при зборі необхідних для аналізу даних може виникнути ряд проблем: в статистичних довідниках може не виявитися потрібних даних, одержати окремі дані може бути важко внаслідок комерційної таємниці, дійсний стан справ підприємства може відрізнятися від звітного та ін. Крім того, деякі показники можуть дублювати один одного чи нести схожу інформацію, що ускладнить проведення аналізу. Тому необхідно сформувати системи показників оцінки ефективності господарської діяльності, яка буде характеризувати всі напрямки діяльності підприємства та включати лише найбільш значущі показники.

До найважливіших економічних категорій, які характеризують ефективність діяльності підприємств на засадах господарського розрахунку, відносять рентабельність[1-2]. Рентабельність належить до показників, що певною мірою узагальнено характеризують економічну ефективність діяльності підприємства. В ній відображаються результати затрат не лише живої, а й уречевленої праці, ступінь використання засобів виробництва, якість реалізованої продукції, рівень організації виробництва та його управління[2]. Отже, при формуванні моделі ефективності господарської діяльності підприємства показник рентабельності виробництва необхідно розглядати як результуюча ознака, яка підлягає оптимізації.

Так, на формування рівня рентабельності впливають такі факторні ознаки: обсяг виробництва продукції, продуктивність праці, повна собівартість продукції, ефективність використання власного капіталу [3, 4, 6]. На основі вищевикладеного було сформовано ряд економіко-математичних моделей, з використанням яких можна проводити оцінювання та управління ефективністю діяльності підприємства.

Формалізація зазначених залежностей була здійснена на основі даних ПАТ «Могилів Подільський консервний завод» за 2005-2011 рр. Функція рентабельності виробництва має вигляд:


;  (1)
де, 

;

;

;

.
Необхідно зазначити, що рентабельно працює підприємство тоді, коли воно отримало надлишок над витратами на виробництво продукції у вигляді доходу. Отже, функція рентабельності (1) має прямувати до максимуму.

Розглянемо детальніше, та побудуємо функції основних факторів впливу на рентабельність.

1) Функція виробництва (2) розроблена на основі даних [7]:
 (2)
де  – обсяг продукції (грн.);

x1 – чисельність працівників;

x2вартість основних фондів;

x3 – вартість оборотних фондів.


2) Функція продуктивності праці (3) розроблена на основі даних [7]:
 (3)
де,  - виробіток на одиницю продукції;

x4 – озброєність 1 працівника основними фондами;

x5 – оснащеність 1 працівника оборотними фондами.
3) Функція собівартості (4) розроблена на основі статті [87]:
; (4)
де, - повна собівартість продукції;

 – значення повної собівартості продукції у базисному році;

 – коефіцієнт еластичності (E = 0,913).
4) Функція ефективності власного капіталу (5) базується на визначенні коефіцієнта оборотності власного капіталу:
 (5)
де,  – коефіцієнт оборотності власного капіталу;

 – середньорічна вартість необоротних активів;

.

Функції (1-5) є логічно та статистично адекватними, про що свідчать правильність математичних знаків у залежностях та коефіцієнти кореляції та детермінації.

Можна зробити висновок, що на базі економіко-математичних методів і моделей, враховуючи складні соціально-економічні системи та особливості господарських механізмів управління підприємствами, автори сформували принципово новий підхід до управління ефективністю підприємства. Розроблена функція рентабельності дозволяє здійснювати оцінку роботи підприємства, а також прогнозувати ефективність господарської діяльності у майбутні періоди. Особливість даної функції рентабельності полягає в тому, що вона охоплює ряд показників, кількість яких відповідає критеріям повноти, достатності та достовірності. Інноваційність підходу полягає у тому, що дана оптимізаційна модель рентабельності може бути вирішена за допомогою перспективного інструмента автоматизації − генетичного алгоритму, сильною стороною якого є здатність ефективно та одночасно маніпулювати багатьма параметрами.
Література

1.     Богачов С. Порівняльна ефективність функціонування підприємств різних форм власності / С. Богачов // Економіка України, 2006. – № 8 – С. 31−36.

2.     Венцковський Е. Анализ и оценка результатов деятельности производственных систем / Е. Венцковський, С. Каменицер. − М. : “Финансы”, 2006. – 406 с.

3.     Власова Н. О. Оцінка ефективності господарсько – фінансової діяльності підприємств громадського харчування / Н. О. Власова. – Харків: ХДАТОХ, 2004. – 306 с.

4.     Ионов В. Я. Совершенствование методов оценки производственно–финансовой деятельности промышленных предприятий / В. Я. Ионов. – М. : “Наука”, 2005. – 306 с.

5.     Раицкий К. А. Экономика предприятия / Раицкий К. А. – М. : “Маркетинг”, 2000. – 306 с.

6.     Хорошковський В. Деякі порівняльні аспекти економічного зростання / В. Хорошковський, В. Юрчишин // Економіка України., 2003. – № 12. – С. 4–13.

7. Міронова Ю. В. Оцінка ефективності праці на основі використання виробничих функцій / О. В. Мороз, Б. Є. Грабовецький, Ю. В. Міронова // Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2009. – Ч. 2. Економіка, №. 72. – С. 133–138.8. Грабовецький Б. Є. Виробниці функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : монографія / Б. Є. Грабовецький – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 137 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка