31. «Психологія» факультативний курс для 10-11 класівСторінка1/6
Дата конвертації09.09.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6


31. «Психологія» факультативний курс для 10-11 класів
Укладачі:

Пєтушкова Лариса Антонівна,

завідувач центру практичної

психології і соціальної роботи,

Аносова Анастасія Вікторівна,

методист центру практичної

психології і соціальної роботи
Пояснювальна записка

Сучасні тенденції соціального прогресу визначають чітку орієнтацію суспільної свідомості на гуманізацію всіх сфер життя і діяльності суспільства, в тому числі й освіти. Школа стає місцем відкритого спілкування, соціально-психологічний клімат у закладі сприяє особистісному розвитку вихованців, учнів, педагогічних працівників, адміністрації, батьків.

В основу гуманістичної педагогіки закладено принципи Карла Рождерса, а саме: акцентувати увагу на особистісних інтересах і прагненнях учнів; заохочувати навчальні успіхи дітей, а не вказувати на їхні недоліки; навчання має бути емоційним, а не лише інтелектуальним процесом; допомагати кожній дитині в процесі навчання відкривати себе, свої можливості; робити навчальні завдання творчими; виховувати творчу сміливість учнів, організовувати спільну творчу діяльність дорослих (учителя, батьків) і дітей.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Одними із завдань освіти є збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців). Основними аспектами психічного здоров'я вчені визначають такі: позитивне відношення до себе, оптимальний розвиток, самоактуалізація особистості, психічна інтеграція, особистісна автономія, реалістичне сприйняття оточення, вміння адекватно впливати на оточення.

Сучасна система освіти має створювати умови для максимальної реалізації активності, самостійності, ініціативності учнів у навчально-виховному процесі.

Суттєву роль у гуманізації закладу освіти відіграє психологія. Основною ідеєю гуманізації освіти є введення курсу «Психологія» як навчального предмета, який за своїм змістом, методами і засобами може надати учням найбільш адекватний інструмент для отримання знань про людину, створити умови для розвитку суб'єктивної творчості учня й пізнання самого себе.

Програма курсу «Психологія» побудована на засадах особистісно зорієнтованої освіти, адже у процесі вивчення основних понять предметом обговорення є не сторонній предмет, а безпосередньо особистість самого учня. Важливим моментом вивчення психології є не лише знайомство з особливостями інших людей, соціуму, а пізнання самого себе, свого власного емоційного стану, свого ставлення до світу, своєї поведінки. Основною метою вивчення курсу психології у закладах освіти є допомога учням стати більш творчими, соціально адаптованими, сформувати базу їхніх внутрішніх ресурсів.

Мета програми – розвиток компетенцій учнів у галузі людинознавства, формування вміння конструктивної взаємодії з оточуючим світом та іншими людьми.

У процесі вивчення психології ми не ставимо за мету вивчення основних понять предмета (набуття понятійних знань). Старшокласникам, для яких характерні постійні питання «Хто я?», «Який я?», теоретичні поняття з психології мають меншу цінність порівняно з життєвими знаннями, уміннями себе вести в тій чи іншій ситуації. Навчальний курс містить основи психологічних знань про себе і про інших, розвиває навички психологічної та фізичної саморегуляції, формує психологічно вірні уявлення про шляхи подолання проблем у спілкуванні, знайомить учнів із багатством внутрішніх станів і переживань людини.Завдання програми:

  • змотивувати учнів до максимальної самостійності, сформувати прагнення до самоаналізу, самовдосконалення;

  • сформувати навички конструктивного вирішення проблем;

  • розвинути самоповагу і повагу до інших;

  • сформувати вміння досягати успіху;

  • навчити учнів оцінювати власні сильні і слабкі сторони особистості;

  • розвинути здатність виражати власні почуття, давати і отримувати зворотній зв'язок;

  • сформувати вміння відстежувати результати власного розвитку, самовдосконалення;

  • навчити учнів планувати свій час, визначати пріоритети, життєві перспективи, приймати рішення;

  • сформувати навички роботи в команді.

Структура програми передбачає 4 частини:

Розділ 1. Подорож у світ психології

Знайомство з предметом психології. Наука про душу: від минулого до сьогодення (міфологічний, античний, феодальний період, період епохи Відродження). Психологічні школи та напрями. Філософські основи психології як науки.


Загадкові явища психіки. Гіпноз, види гіпнозу і його вплив на людину. Біологічний годинник. Сон як необхідна умова життєдіяльності людського організму. Інтуїція та логіка.

Очікувані результати: мотивація учнів до вивчення предмета. Учні повинні знати основні періоди розвитку науки психології, володіти інформацією про загадкові явища психіки, біологічний годинник, про сон як необхідну умову життєдіяльності людського організму.

Учні повинні вміти аналізувати власну поведінку, емоційний стан, пояснювати загадкові явища психіки, визначати свій біологічний годинник.


Розділ 2. «Я-особливий»

Поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними. Психологічна структура особистості: спрямованість особистості як один з компонентів загальної структури особистості; система здібностей, що забезпечує успіх діяльності; характер або стиль поведінки людини в соціальному середовищі; «Я»-утворення самосвідомості особистості. Образ «Я». Самооцінка. «Я-концепція».

Індивідуально-психологічні особливості особистості. Темперамент. Загальне поняття про характер: риси характеру, структура характеру (спрямованість особистості, система ставлень особистості; інтелектуальні, вольові та емоційні риси характеру). Цілісність, визначеність характеру.

Види здібностей (загальні, спеціальні). Ступені розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність.

Відчуття. Увага. Види, властивості уваги. Загальні рекомендації з розвитку уваги в учнів.

Уява. Види, типи, процеси уяви. Мрія як особливий вид уяви.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка