28. «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класівСкачати 271.3 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір271.3 Kb.
#8146
ТипПрограма
28. «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів.

Укладач

Островська Валентина Миколаївна,

практичний психолог – методист

Мирогощанської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Пояснювальна записка
На сьогоднішній день досить актуальною постає потреба у здобутті учнями знань з практичної психології та застосування їх в школі і в житті. Розуміння себе як особистості, усвідомлення своєї значимості у соціальному оточенні, уміння керувати своїм емоційним станом у будь - якій ситуації, урахування потреб і інтересів інших, підготовка дітей до складного дорослого, самостійного життя - це питання, які найбільше цікавлять старшокласників.

У ході підготовки програми факультативу з практичної психології за основу була взята програма курсу «Психологічний практикум «Пізнай себе» (Програми для творчих об’єднань, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям), – Суми : ТОВ Видавництво «Антей», 2005 рік, Науково-методичний центр середньої освіти, рекомендована МОН України та програма спецкурсу «Пізнай себе»(10-11 клас), розроблена та апробована практичним психологом, соціальним педагогом м. Новограда-Волинського Житомирської обл.(газета «Психолог», січень 2004).

Програма факультативу «Я і психологія» розроблена для реалізації в загальноосвітньому навчальному закладі та розрахована на два роки навчання для учнів 10-11 класів, має ґрунтовну теоретичну й практичну спрямованість.

Мета програми: ознайомлення учнів із науковими основами психологічних знань, вивчення природи таких психічних процесів, як мислення, увага, пам'ять, воля, емоції, темперамент, характер, інтереси, здібності, та застосовування даних теоретичних знань у вивченні власних особливостей особистості, її корекції, підвищення психологічної культури сучасної молоді.

Основні завдання програми: сприяти розвитку свідомості учнів, розумовій активності та свідомому засвоєнню знань з загальної психології, психології особистості, стимулювати учнів використовувати теоретичні знання з психології на практиці, надавати навчальному процесу розвивального характеру, формувати власні погляди, опановувати навичками конструктивного спілкування, толерантного сприйняття й доброзичливого ставлення до оточуючих.

Під час організації навчально-виховного процесу використовуються оптимальні методи, прийоми та форми навчання: бесіда, дискусія, розповідь, пояснення, рольові ігри, анкети, тести, психологічні дослідження, психодіагностика, тренінги, групові творчі проекти. Дані форми і методи навчання дозволяють створювати оптимальні можливості для проявлення особистості в різних сферах творчої діяльності, застосовувати сучасні технології при викладанні та закріпленні змісту програмного матеріалу.

Заняття включають теоретичний та практичний матеріал. Під час виконання практичних вправ, тестів, психологічних досліджень учні засвоюють необхідні вміння, розширюють межі свого «Я», використовують отримані теоретичні знання на практиці.

Форми контролю навчальних досягнень учнів: тестування, анкетування, опитування.

Ресурсне забезпечення: психодіагностичні методики, анкети, тести, опитувальники, комп’ютери, секундомір, таблиці, буклети, матриці.

Після завершення вивчення факультативного курсу учні мають оперувати такими поняттями:

- психологія, галузі психології, методи досліджень;

- свідомість, пізнавальні процеси, відчуття, сприймання, мова;

- особистість, воля, емоції;

- спілкування, колектив, конфлікт;

- професійна орієнтація;

- шкідливі звички, СНІД, венеричні захворювання, протизаплідні засоби;

- сімейні стосунки, інтимні міжособистісні відносини.

Учні повинні:

- мати уявлення про зв’язок психології з такими науками, як педагогіка, соціологія, філософія, історія, фізіологія;

- знати основні етапи розвитку загальної психології, психологію діяльності і пізнавальних процесів, психологію особистості, а також психологію людських взаємовідносин, сімейних стосунків;

- уміти використовувати свої знання на практиці, керувати емоціями, самостійно аналізувати та вирішувати деякі проблеми особистості.Програма сприяє:

 • засвоєнню учнями знань про психологію, як науку;

 • оволодінню основами загальної психології, соціальної психології, психології спілкування, сімейної психології;

 • вихованню естетично розвиненої особистості;

 • формуванню навичок самоаналізу, саморозумінню, свідомої корекції своєї особистості, мотивів власної поведінки та поведінки оточуючих;

 • розвитку комунікативних навичок;

 • стимулюванню розвитку інтелектуальних здібностей учнів;

 • поглибленню здатності до аналізу слабких та сильних сторін особистісних рис;

 • навчанню учнів уміння знаходити вихід із скрутних життєвих ситуацій, керувати своїми емоціями;

 • опануванню учнями навичок конструктивного спілкування, мирного розв’язання конфліктних ситуацій;

 • допомозі молоді у виборі майбутнього життєвого шляху, пізнанню себе і оточуючих людей, вмінню розібратися в особистісних проблемах.


Навчально-тематичний план 10 класТема

К-ть год.

1.

Вступ

1

2.

Введення в психологію

2

3.

Психологія діяльності та пізнавальних процесів

12

4.

Тематичне оцінювання знань та умінь

1

5.

Психологія особистості

10

6.

Тематичне оцінювання знань та умінь

1

7.

Психологія людських взаємовідносин

6

8.

Тематичне оцінювання знань та умінь

1

9. Підсумкове узагальнення вивченого матеріалу за рік 1

Усього 35 годин (1 год. на тиждень)Зміст програми
 1. Вступ (1год.)

Цілі і завдання факультативу «Я і психологія». Знайомство із навчально-тематичним планом.


 1. Введення в психологію (2 год.)

1.Особливості психології як науки. Методи дослідження у психології.

2. Свідомість людини. Свідоме і несвідоме.


Практична робота

1. Ігри на знайомство.2. Комунікативно-рухові ігри.
Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

 • мати уявлення про психологію як науку;

 • знати методи дослідження у психології;

 • вміти застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • розуміти теоретичні відомості про виникнення і розвиток свідомості;

 • засвоїти такі поняття і терміни: психологія, методи досліджень, свідомість, несвідоме.
 1. Психологія діяльності та пізнавальних процесів (12 год.)

 1. Діяльність. Види і розвиток людської діяльності. Діяльність і психічні процеси. Вміння, навички і звички .

 2. Відчуття і сприймання. Поняття про відчуття. Сприймання, його види і властивості.

 3. Увага. Функції і види уваги. Властивості уваги. Вікові особливості уваги.

 4. Розвиток уваги, фактори, що впливають на розвиток уваги. Обсяг та розподіл уваги. Тренування уваги.

 5. Пам'ять. Види пам’яті та їх особливості. Формування і розвиток пам’яті.

 6. Вікові особливості пам’яті. Мнемотехнічні прийоми розвитку пам’яті.

Тренування пам’яті.

 1. Уява. Види уяви. Розвиток уяви.

 2. Уява і творчість. Дослідження індивідуальних особливостей уяви.

 3. Мислення. Види мислення. Особливості творчого мислення.

 4. Розвиток мислительних операцій: аналіз, синтез, абстракція, узагальнення, конкретизація, аналогія.

 5. Мова та її функції. Мова як засіб спілкування.

 6. Мова як інструмент мислення. Дослідження темпу мовної діяльності.


Практична робота

 1. Діагностика ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини (тактильне розпізнавання предметів).

 2. Дослідження переключення, розподілу, обсягу уваги (таблиці Шульте).

 3. Дослідження об’єму короткотермінової пам’яті.

 4. Дослідження творчої уяви.

 5. Дослідження темпу усної мовної діяльності. Основні вимоги до знань та вмінь учнів: - мати уявлення про психологію діяльності і пізнавальних процесів;

 • знати основні види пізнавальних процесів;

 • вміти використовувати теоретичні знання на практиці;

 • засвоїти такі поняття і терміни: пізнавальні процеси, діяльність, відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, мислення, мова.
 1. Психологія особистості (10 год.)

  1. Загальне уявлення про особистість. Здібності. Природа людських здібностей. Розвиток здібностей.

  2. Визначення рівня розвитку здібностей. Діагностика спеціальних здібностей людини.

  3. Темперамент. Типи темпераментів. Темперамент і особистість.

  4. Дослідження типу темпераменту, психологічні особливості кожного типу.

  5. Характер. Риси характеру. Формування характеру.

  6. Особистість і характер людини. Зв’язок характеру людини з її інтересами, потребами, темпераментом.

  7. Воля. Поняття про волю. Вольова регуляція поведінки. Розвиток волі в людини.

  8. Емоції. Види та роль емоцій в житті людини. Емоції і особистість.

  9. Поняття про інтелект.

  10. Дослідження коефіцієнта інтелекту.Практична робота

1. Дослідження самооцінки особистості (анкетне опитування).

2. Діагностика спеціальних здібностей людини.

3. Дослідження типу темпераменту (тест-опитувальник Г. Айзенка).

4. Дослідження тривожності (тест шкільної тривожності Філіпса).

5. Дослідження коефіцієнта інтелекту (прогресивні матриці Равена).

6. Рольові ігри «Вгадай емоцію».

Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- мати уявлення про особистість;

- знати індивідуально-психологічні особливості особистості та емоційно-вольові процеси;

- вміти використовувати теоретичні знання на практиці;

- засвоїти такі поняття і терміни: особистість, здібності, темперамент, характер, воля, емоції, інтелект.
V. Психологія людських взаємовідносин (6 год.)

1. Спілкування. Види спілкування. Прийоми спілкування. Розвиток спілкування.

2. Невербальні засоби спілкування: поза та жести, міміка, хода. Міжособистісний простір у спілкуванні.

3. Вербальні засоби спілкування: інтонація як засіб вираження емоцій, почуттів, ставлень. Темп мовлення. Уміння витримувати паузу.

4. Позиції та стилі спілкування (за К. Томасом). Міжособистісне спілкування: ділове, примітивне, формально-рольове, світське.

5. Референтна група та колектив. Міжособистісні відносини в групах та колективах.

6. Інтимні міжособистісні відносини. Дружба. Любов. Ворожнеча. Самотність.
Практична робота

1. Тренінг спілкування для старшокласників «Я + інші».

2. Діагностика міжособистісних відносин (соціометричне дослідження за методикою Д. Морено).

3. Тренінгові вправи «Продемонструй себе», «Передай почуття».

4. Аналіз проблемних ситуацій.

Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- мати уявлення про психологію людських відносин;

- знати прийоми та стилі спілкування;

- володіти вербальними та невербальними засобами спілкування;

- вміти використовувати теоретичні знання на практиці;

- засвоїти такі поняття і терміни: спілкування, колектив, референтна група, зони спілкування.


Навчально-тематичний план. 11 класТема

К-ть год.

1.

Вступ

1

2.

Психологія спілкування

5

3.

Конфлікт. Шляхи розв’язання конфлікту

4

4.

Тематичне оцінювання знань та умінь

1

5.

Професійна орієнтація

5

6.

Проблеми сучасної молоді

6

7.

Тематичне оцінювання знань та умінь

1

8.

Сімейні стосунки та їх особливість

6

9.

Сучасний етикет

4

8.

Тематичне оцінювання знань та умінь

1

9. Підсумкове узагальнення вивченого матеріалу за рік 1

Усього 35 годин (1 год. на тиждень)Зміст програми.

І. Вступ (1 год.)

1. Цілі і завдання факультативу «Я і психологія». Знайомство із навчально-тематичним планом.


ІІ. Психологія спілкування (5 год.)

1. Особливості ділового спілкування, його форми. Ділова бесіда. Прийоми та методи її ведення.

2. Психологічні особливості публічного виступу, його компоненти. Секрет майстерності виступу. Мова доповідача. Володіння емоційним станом.

3. Іспит – важливий аспект ділового спілкування. Психологічні аспекти. Стратегія побудови виступу. Контакт із екзаменатором. Прийоми самонастроювання та аутотренінгу.

4. Прийоми викликання симпатії до себе. Знаки уваги, комплімент, похвала, підтримка. Самопрезентація.

5. Бар’єри у спілкуванні: бар’єр несумісності характерів, страху, сорому. Засоби його подолання.Практична робота

1. Тренувальні вправи публічного виступу.

2. Тест передекзаменаційного самопочуття (на основі тесту, розробленого С. Балтівець).

3. Розробка рекомендацій «Як готуватись до іспиту».

4. Аналіз психологічних ситуацій поведінки людей.

Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- володіти прийомами ділового спілкування.

- знати компоненти публічного виступу;

- вміти використовувати прийоми самоналаштування та аутотренінгу, самопрезентації;

- засвоїти поняття і терміни: ділова бесіда, публічний виступ, іспит, бар’єри спілкування, самопрезентація.


ІІІ. Конфлікт. Шляхи розв’язання конфлікту (4 год.)

1. Конфлікт. Його динаміка та основні стадії. Керування конфліктом. Стилі вирішення конфлікту.

2. Програма дій у ситуації конфлікту. Аналіз конфліктних ситуацій та пошуків правильних шляхів виходу з них.

3. Позиція у ситуації перед та після конфлікту, можливості його запобігання. Стилі поведінки. Толерантність.

4. Дискусія. Аналіз причини виникнення конфлікту.
Практична робота

1. Тест «Як я ставлюся до конфлікту» ( за методикою Томаса – Кілменна).

2. Програвання рольових ситуацій «Шляхи мирного розв’язання конфлікту».

3. Мозковий штурм «Як уникнути конфлікту».Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- знати стилі вирішення конфлікту;

- володіти методами розв’язання конфліктних ситуацій;

- вміти поводитися у ситуації перед та після конфлікту;

- засвоїти поняття і терміни: конфлікт, компроміс, консенсус, конкуренція, співробітництво, ухиляння, пристосування, толерантність, дискусія.
ІV. Професійна орієнтація (5 год.)

1. Поняття професійної орієнтації як фактору формування особистості та задоволення потреб людини. Мета та задачі професійної орієнтації на сучасному етапі.

2. Принципи професійної орієнтації. Функції професійної орієнтації. Основні компоненти системи професійної орієнтації.

3. Поняття про професію та спеціальність. Класифікація професій за ознаками.

4. Професійна консультація в системі професійної орієнтації.

5. Діагностика професійних інтересів та нахилів особистості.


Практична робота

1. Тест-опитувальник (методика ДДО Е.А. Клімова).

2. Методика «Карта інтересів».

Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- мати уявлення про професійну орієнтацію, її мету, функції та задачі;

- знати основні принципи професійної орієнтації;

- вміти класифікувати професії за ознаками;

- засвоїти такі поняття і терміни: професійна орієнтація, принципи професійної орієнтації, професія, спеціальність, класифікація професій, профконсультація.
V. Проблеми сучасної молоді (6 год.)

1. Куріння. Дія нікотину на організм людини.

2. Алкоголізм. Вплив алкоголю на організм молодої людини.

3. Наркоманія. Класифікація наркотиків. Етапи наркозалежності.

4. Хвороби, що передаються статевим шляхом. ВІЛ-інфекція.

5. Небажана вагітність. Протизаплідні засоби.

6. Цінності в житті людини, їх значимість. Ціннісні орієнтири сучасної молоді.
Практична робота.

1. Психологічний тренінг формування навичок ЗСЖ «Твоє життя в твоїх руках».

2. Профілактичні бесіди з медичною сестрою, сімейним лікарем.

3. Інформаційні повідомлення учнів з тем.Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- мати уявлення про шкідливі звички;

- знати, які наслідки викликають ці звички;

- засвоїти такі поняття і терміни: наркотики, венеричні захворювання, СНІД, протизаплідні засоби;

- ціннісні орієнтири сучасної молоді.


ІV. Сімейні стосунки (6 год.)

1. Кохання, його суть. Кохання і закоханість. Види кохання та їх роль у самовизначенні молодої людини. Контроль емоцій.

2. Секрети привабливості. Інтимні стосунки та їх культура. Ідеал коханої людини.

3. Психологічний клімат у сім’ї. Роль чоловіка та жінки. Готовність до шлюбу. Чинники, що впливають на стабільність шлюбу.

4. Причини конфлікту в молодих сім’ях та шляхи запобігання їм. Типи характерів та їх вплив на сімейні стосунки.

5. Психологічна сумісність у сім’ї. Мистецтво спілкування у сім’ї.

6. Стосунки між дітьми (молоде подружжя) та батьками обох сімей. Їх особливості, складності та шляхи налагодження.
Практична робота

1. Створення групового проекту «Як бути щасливим у шлюбі».

2. Мозковий штурм «Що робити, щоб зберегти сім’ю?».
Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- знати типи та види кохання;

- володіти секретами привабливості;

- вміти знаходити виходи з конфліктних сімейних ситуацій;

- засвоїти такі поняття і терміни: кохання, сім’я, шлюб, психологічна сумісність.

VІІ. Сучасний етикет (4 год.)

1. Етикет повсякденного життя. Етикет удома. Етикет у громадських місцях.

2. Етикет особливих випадків та поведінка в різних життєвих ситуаціях.

3. Етикет за столом. Основні правила поведінки за столом.

4. Мода та етикет. Чому одяг є виявом індивідуальності.
Практична робота

1. Сервіровка столу.

2. Створення ескізів молодіжного одягу.

Основні вимоги до знань і вмінь учнів:

- мати уявлення про етикет;

- знати основні правила поведінки;

- вміти використовувати теоретичні знання на практиці;

- розуміти застосовування сучасних модних тенденцій.
Література:
1. Безпальча Р. Шляхи мирного розв’язання конфліктів у школі : науково-популярне видання / Р.Безпальча. – Тернопіль : «Підручники і посібники», 2001. – 96 с.

2. Губерський А. В. Людина і світ : підручник, - 2-е вид., виправлене і доповнене / А. В. Губерський. - Київ : «Знання», 2001. – 350 с.

3. Доній В. М. Психологія і педагогіка життєтворчості : навчально-методичний посібник / В. М.Доній, Г. М. Несен. – Київ : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 792 с.

4. Калашнікова Л. В. Психологія розвитку : навчально-методичний посібник / Л. В. Калашнікова, О. М. Гурова, В. Г.Зубченко. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. - 350с.

5. Карпенчук Г. С. Самовиховання особистості : науково-методичний посібник / Г. С. Карпенчук. - Київ : ІЗМН, 1998. – 216 с.

6. Клімов Г. І. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи (практикум) : посібник для слухачів факультету перепідготовки кадрів та практичних працівників служби зайнятості / Г. І. Клімов, І. О .Седляр, М. С. Янцур. - Київ : МОУ РДПІ, 1995. – 180 с.

7. Максименко Д. С. Основи загальної психології : навчальний посібник / Д. С. Максименко. - Київ : НПЦ Перспектива, 1998. – 256 с.

8. Нємєц Г. Програма спецкурсу «Пізнай себе» (10-11 клас) / Г. Нємєц / Психолог, 2004. – січень. - С.17-21.

9. Панок В. Основи практичної психології : підручник. - 3-є вид., стереотип / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – Київ : Либідь, 2006.- 536 с.

10. Панок В. Г. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків : навчально-методичний посібник. – 2-е вид., перероблене та доповнене / В. Г. Панок. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 278 с.

11. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям. – Суми : ТОВ Видавництво «Антей», 2005. – С.106-120

12. Юнак В. Ю. Наркоманія – дорога в безодню : науково-популярне видання / В. Ю. Юнак. - Київ : Видавництво «Здоров’я», МОНУ, МОЗУ, 2001. – 158 с.


ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИПрограма психологічного тренінгу з формування навичок здорового способу життя «Твоє життя в твоїх руках!»

(11 клас)

Тема тренінгу. Твоє життя в твоїх руках!

Мета тренінгу: інформування учасників тренінгу про наркотичні речовини, їх руйнівний вплив на людину; формування навичок здорового способу життя; виховання впевненості у власних можливостях.
Завдання:

 1. з’ясувати рівень обізнаності учнів про наркотичні речовини;

 2. визначити коло занять, які можуть принести користь і задоволення.

Обладнання: аркуші паперу, плакати, фломастери, маркери, різнокольорові аркуші липкого паперу.

Тривалість: 2 години 5 хвилин
Хід проведення

1. Знайомство ( 10 хв.)

Мета: підготовка учасників до роботи, створення комфортної атмосфери, хорошого настрою, сприяння згуртованості групи.

- Назвати ім’я, представити себе, починаючи зі слів «Не хочу хвалитися, але я …».2. Правила групи (5 хв.)

- Звертаю увагу учасників тренінгу на плакат з правилами, прийнятими на попередніх тренінгах.


3. Повідомлення «Що відбуватиметься на тренінгу ?» (5 хв.)

Мета: ознайомлення учасників з основними питаннями тренінгу, робочими завданнями.

- На тренінгу ми обговорюватимемо різну інформацію про наркотичні речовини та їх руйнівний вплив на організм людини; визначимо коло занять, які можуть принести людині задоволення.


4. Вправа «Дерево очікувань» ( 5 хв. )

Мета: визначення сподівань й очікувань учасників, щодо тренінгу.

- Пропоную визначити сподівання і очікування учасників щодо тренінгу, прикрасити «Дерево сподівань».


5. Гра-розминка «Крапки» (10 хв.)

Мета: налаштування учнів на роботу за темою, сприяння згуртованості групи.

- Учасники об’єднуються в пари. Один учень , загадавши якийсь образ, малює його на аркуші паперу у вигляді крапок і передає сусідові, завдання якого поєднати крапки, спробувати відтворити задуманий образ.

(Вправа виконується мовчки. Потім усі обговорюють задумані образи).

Висновок. З самого початку один з вас мав свій задум, але результат залежав не від того, хто задумав картинку, від бачення тих, хто поєднував крапки. Тобто на все є свої причини, але багато що залежить від того, що ми робимо і хто дає нам поради.

6. Мозковий штурм «Що ми знаємо про наркотичні речовини?» (10 хв.)

Мета: з’ясування рівня обізнаності учнів про наркотичні речовини.
Робота в групах просвітницького характеру. Представлення групових творчих проектів.

Висновок. Те, що ми знаємо про наркотичні речовини, не робить життя людей, які їх вживають цікавим, змістовним, здоровим, а страшним, нецікавим, без мети, залежним, смертельним.
7. Інформаційне повідомлення «Наркотичні речовини» (5 хв.)

Мета: забезпечення учнів загальною інформацією про наркотичні речовини, їх руйнівну силу на організм людини.

- Наркотичні речовини – ті, що завдають великого лиха як особі, так і суспільству в цілому. Іноді замість назви «наркотики» використовуються термін «психоактивні речовини».

Головною ознакою психоактивних речовин є наявність визначеного або невизначеного психоруйнівного ефекту. Під їх дією людина вчиняє безглузді вчинки, насильство, проявляє нічим не вмотивовану озлобленість, бажання завдати болю іншому, познущатися.

До алкогольних психотропних речовин можемо віднести пиво, вино, шампанське, лікери, горілку, коньяк.

Наркотики – це речовини, які шляхом впливу на нервові клітини організму надають організму «ейфорійної» дії, що згодом може призвести до смертельних наслідків.

Зверніть увагу : тютюн – теж наркотик, що викликає залежність. Дослідження вказують на те, що між наркоманією і курінням є тісний зв’язок : серед наркоманів 85% тих, хто курив чи курить.

Для дітей вашого віку «експерименти» з наркотичними речовинами особливо небезпечні, оскільки часто ще немає розуміння і усвідомлення їхньої згубної дії і шкоди від них для свого організму. У зв’язку з фізіологічними особливостями організму, наркотична залежність розвивається у молодої людини швидше, ніж у дорослих. Не можна забувати, що кожен п’ятий наркоман помирає від незначного передозування, через нестачу дихання чи серця.

Як визначити, що Ваш друг, рідний чи близький став залежним від психоактивних речовин ?

1. Безпідставні зникнення з дому на досить тривалий час.

2. Несподівані зміни у поведінці ( агресивність, злобність, брехливість, неохайність).

3. Поява боргів, зникнення з дому цінних речей, грошей.

4. Втрата інтересу до навчання, праці, перегляду телепередач, улюбленої музики.

5. Розлади апетиту, сну, розширені або звужені зіниці ока.

6. Сліди уколів на передпліччі або інших частинах тіла.Запитання для обговорення :

1. Що втрачає людина, коли починає вживати наркотики?

2. Чим можна замінити залежність від наркотиків?
8. Групова дискусія «Незаселений острів» ( 25 хв. )

Мета: навчання учнів, як уникнути проблем залежності, ефективно вирішувати поставлені завдання.

- Уявіть, що ви пливете до далекої Австралії. Унаслідок катастрофи потрапляєте на безлюдний острів. Вам не відомо, чи зможе хтось вас врятувати. Звичайно, перед кожним постає завдання – вижити.

Ви маєте освоїти острів, налагодити життя. Розподілити основні обов’язки і функції. Головне завдання на острові: чи будете Ви вживати наркотичні

речовини. Адже хтось із вас знайшов траву, яка має психотропний, дурманний ефект.Завдання: довільно об’єднатися по 5-7 осіб, визначити, хто ви, з якою метою пливли, придумати назву острову, обов’язки кожного. Що ви зробите з травою? Чим займетеся у вільний від роботи час?

(Учасники самостійно виконують завдання, тренер не втручається в обговорення).Запитання для обговорення :

1. Які думки навіяла гра ?

2. Чи важко було відмовитися від знищення трави ?

3. Хто був ініціатором цього – усі учасники підгрупи чи хтось один ?
9. Гра –розминка «Я-хороший» (5 хв.)

Мета: зняття напруги, закріплення позитивного самопочуття учасників.

- Учасники по черзі промовляють фразу «Я – хороший» або «Я зробив правильно», закріплюючи при цьому власну позицію з попередньої вправи. Це можна сказати тихо, голосно, дуже голосно, так як зручно кожному. Наприкінці всі разом промовляють фразу кожен зі своєю інтонацією та гучністю.


10. Вправа «Приємна заміна» (10 хв.)

Мета: надання учням можливості усвідомити, що у житті є безліч занять і навіть предметів, займаючись якими можна приємно проводити час і не шкодити своєму здоров’ю.

Учасників ділять на дві підгрупи.

- Складіть перелік предметів, занять, дій, які принесуть приємні враження, допоможуть цікаво провести час, не завдаючи при цьому шкідливої дії своєму здоров’ю. Запишіть їх на сонячних променях.

11. Вправа-змагання «Коло знань» (15 хв.)

Мета: закріплення знань учнів про наркотичні речовини, корегування неточностей, надання можливості учасникам висловити власну думку.

- Учасники розподіляються на дві команди та обирають капітанів. Капітани команд задають запитання суперникам, які в свою чергу дають відповіді та обговорюють їх. Виграє та команда, яка дала більше правильних, обґрунтованих відповідей.1 команда

1. Пиво – алкогольний напій.

2. Від наркотиків можна померти.

3. Перебування у приміщенні, де накурено, не шкодить нашому здоров’ю.

4. Наркотичні речовини віддаляють нас від буденної реальності.

5. Учні молодших класів не вживають ніколи психоактивні речовини.

2 команда

1. Кинути курити можна без особливих зусиль.

2. Наркоманія породжує СНІД.

3. Алкоголь не лише негативно впливає на внутрішні органи, але й на нервову систему.

4. Цигарковий дим особливо шкідливий дітям.

5. Алкоголізм, куріння, наркоманія – виліковні хвороби.
12. Вправа «Мій життєвий шлях» ( 10 хв. )

Мета: забезпечення можливості учасникам групи спрогнозувати своє майбутнє, визначити, чи є у ньому місце наркотичним речовинам.

- Кожному учаснику пропонується вирізати на папері «сліди», на яких потрібно написати дії та вчинки, які б хотів реалізувати кожен у своєму житті, щоб воно було змістовним, цікавим, здоровим.

- Потім кожен презентує свій шлях, усі вони потім об’єднуються в один.
13. Підведення підсумків (5хв.)

- Які знання отримали на тренінгу?

- Яку інформацію можете використати в житті, чим поділитеся з батьками, друзями?

- Чи справдилися Ваші очікування?
14. Релаксаційна вправа «Звук групи» (5 хв.)

Мета: сприяння відчуття єдності групи, зняття напруги, втоми.

- Учасники займають комфортне положення на своїх стільцях, заплющують очі і задумують який-небудь звук, який вони зможуть відтворити, але кожен промовлятиме свій звук лише тоді, коли відчує дотик тренера. Тренер, тихенько проходячи між учасниками, торкається кожного, а ті відтворюють задумані звуки так, щоб їх могли почути всі в групі. Коли учасники відтворили свої звуки, тренер пропонує їм, не розплющуючи очей, відтворити звуки разом. Це і є звук нашої групи!Додаток 2

Тема уроку: „Я + інші» (10 клас).

Мета : формування в учнів навичок групової взаємодії та ефективного спілкування; розвиток комунікативних навичок.

Завдання:

- ознайомити з зонами спілкування та мовою міміки і жестів;

- розвивати навички партнерської взаємодії;

- виховувати толерантну поведінку під час спілкування, слухання , культуру людських відносин.

Обладнання : кольорові букви, плакат «Зони спілкування», роздатковий матеріал до групових вправ, маркери, шкільна дошка.

Хід уроку.

1.Організація роботи класу.

Комунікативно-рухова вправа «Ковпак».2.Актуалізація опорних знань учнів.

Від народження людина неповторна і має лише їй притаманні особливості, своє внутрішнє „Я”. „Я” виявляється в її поведінці, характері, почуттях, здібностях, уміннях спілкуватися і співіснувати з іншими. Людина існує не сама по собі у світі, вона є членом сім’ї, родини, колективу, Батьківщини, всього світу. Взаємодіючи з іншими людьми, особистість оцінює, пізнає себе, визначає ту або іншу поведінку у спілкуванні з іншими.Пізнать себе – то школа нелегка,

Життя мінливе, мов швидка ріка

Відбиток твій, що сплив на мілині

При березі зникає в бистрині.

Пізнай себе у подвигу, в труді

Будь прокурором на тому суді,

Де сам в собі ти судиш кожен атом,

Будь прокурором , слідчим , та не катом.

Зрозумій себе і ти зрозумієш іншого.3.Повідомлення теми і мети уроку.

Тема сьогоднішнього уроку - „Я + інші”. Ми поговоримо про культуру спілкування, риси, необхідні людині, щоб бути приємним співрозмовником, значення міміки та жестів у спілкуванні.4.Пояснення матеріалу.

1) Що для вас є спілкування? (відповіді учнів).

Спілкування – це розкіш , спілкуючись з іншими пізнаєш себе. У спілкуванні важливо враховувати проблеми тих, з ким спілкуєшся. Це , як під час футбольної гри : якщо кожен гравець буде тільки сам намагатися забити гол, то ніякої гри не вийде. Отож, спілкування – це колективна гра. І вона має певні правила.

Головне у спілкуванні – це увага до людини з якою спілкуєшся. Увага до людини – це слідування правилу : „Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. По-іншому це правило називається „Золоте правило моральності”.2) Пояснення по таблиці зон спілкування.

Кожна людина має певні зони спілкування.Інтимна зона – допускаємо в зону людей, яких знаємо, любимо. Коли порушена інтимна зона – людина нервується, підвищується серцебиття, піднімається артеріальний тиск.

Особиста зона – неформальне спілкування зі знайомими, у колективі, класі.

Соціальна зона – спілкуються малознайомі люди, на вулиці.

Суспільна зона (лекторська) – виступи перед аудиторією.

Зверхінтимна зона – найближчі люди.

3) Колективна вправа.

Клас ділиться на три групи по п’ять чоловік. Кожній групі роздаються листки із зображенням невідомих істот. За п’ять хвилин потрібно зробити презентацію групової роботи.

1. Ім’я. 4. Що не любить?

2. Де живе? 5. Коли почуває себе найкраще?

3. Що любить? 6. Коли почуває себе найгірше?

4) Презентація своєї роботи кожною групою.

Ця колективна вправа є одним із видів спілкування, спільного прийняття рішень в дискусії.5) Для кожної людини важливо вміти вислухати. Це потрібно робити всім тілом, використовуючи міміку, позу, жести. На думку психологів, під час спілкування близько 50% інформації передається тілом, жестами, 40% - тоном голосу, 10% - словами.

6) Пояснення значення жестів.

Жести впевненості, правдивості:

- втручання в інтимну зону;

- жест, характерний для чоловіків – привітання долонею вниз;

- закладання рук за спину;

- акцентування великих пальців рук, закладання пальців за пояс;

- закладання рук за голову ( кокетство жінок);

- схрещування рук на грудях;

- закидання ноги на ногу з обхватом руками;

- прикладання долоні до ділянки серця.

Жести невпевненості, обману ( несміливість, хвилювання ) :

- рука для привітання подається вогка;

- покусування нігтів при спілкуванні;

- захист рота рукою, покашлювання;

- потирання кінчиків носа, вух, потирання брів;

- сидіння на краю стільця;

- відведення погляду в сторону – в підлогу - у чоловіків, в стелю - у жінок;

- підвищення голосу.7) Зачитування твору «Значення жестів правдивості і щирості у спілкуванні».

8) Вправа « Відгадай жест»

- У вправі беруть участь 5 учасників. Кожен отримує картку з завданням зобразити жест. Решта учасників мають відгадати його значення.9) Вправа „Природа утворення пліток”.

У грі приймають участь троє учнів. Двоє виходять за двері, один залишається, йому зачитують текст, який по черзі, на слух потрібно передати один одному.

Текст

Весняний ліс озивався щебетанням пташок, радував ніжною зеленню. Хотілося доторкнутися до кожної гілки, кожного листочка. Уздовж стежки шумів струмок. На лісовій галявині буяли конвалії. Навколо стояв неповторний запах квітів. Було весело і радісно на душі.

- Як ви думаєте, для чого проводилась ця вправа?

- Що відбувалося з переданою інформацією під час вправи?

- Чому вона змінювалася?

- До чого може призвести така ситуація в реальному житті?

5.Закріплення матеріалу.

1) Давайте узагальнимо, що необхідно для кожної людини, щоб бути приємним співрозмовником? Ви будете називати якості, а я буду їх записувати на дошці.

1. Пізнати себе.

2. Вміти слухати.

3.Вести дискусію з співрозмовником.

4.Знати та володіти мовою міміки та жестів.

5.Володіти почуттям гумору.

6.Конфіденційність інформації.

2) Вправа „Райдуга – абетка”.

- Закінчити наш урок пропоную наступною вправою. На дошці вивішені різнокольорові листки з буквами алфавіту. Учні по черзі називають позитивні риси характеру людини, чесноти на кожну з букв. Вчитель записує.

- Отже, отримали різнокольорову абетку позитивних чеснот, які потрібно у собі виховувати удосконалювати, щоб стати приємним, мудрим, вихованим співрозмовником.

А – акуратний Н – ніжний

Б – безкорисливий О – організований

В – ввічливий П – поміркований

Г – гідний Р – радісний

Г- ґречний С – спокійний

Д – добрий Т – товариський

Е – ерудованний У – уважний

Ж – жвавий Ф – фартовий

З – задоволенний Х – харизматичний

І – інтелектуальний Ц – цілеспрямований

К- кмітливий Ч – чесний

Л- любязний Ш – шанобливий

М- милосердний Щ- щирий6. Підсумок уроку.

- Що найбільше сподобалось на уроці?- Який висновок ми можемо зробити по темі уроку?
Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату

Скачати 271.3 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка